Újságírói alapismeretek tanfolyam

Újságírói alapismeretek tanfolyam

A mai sajtó egyre többet követel az újságíróktól. Az újságot író ember része egy hatalmas szervezetnek, folyamatnak. A képzés során megismeri a nyomtatott és elektronikus sajtó készítésének elméletét és gyakorlatát, amely képessé teszi, hogy ezen a pályán minőségi munkát tudjon végezni.

9 700 Ft helyett

csak 
8 730 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Újságírói alapismeretek tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Újságírói alapismeretek tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1-2. lecke: Sajtótörténet, médiatörténet
Meghatározzuk a sajtó fogalmát; áttekintjük a sajtó legfőbb kritériumait; csoportosítjuk a különböző sajtótermékeket. Ezt követően felvázoljuk a mai írott és elektronikus sajtó kialakulásának történetét; a Gutenberg találmány jelentőségét. Foglalkozunk a magyarországi sajtó kezdeteivel, a felvilágosodás legjelentősebb személyiségeivel. Áttekintjük a reformkor, dualizmus korának, a világháborúk időszakának legfontosabb sajtóorgánumait egészen a mai napig. Ismertetjük az újság szerepét a történelemben, valamint meghatározzuk a hatalom és a sajtó viszonyát.

3-4. lecke: Kommunikációelmélet (I.)
Meghatározzuk a közvetlen emberi kommunikáció fogalmát, a biológiai és társadalmi kommunikáció jellemzőit. Ismertetjük a kommunikáció szereplőit, általános modelljét. Szó lesz a jel fogalmáról, értelmezési köréről, típusairól. Áttekintjük a közvetlen kommunikáció csatornáit; definiáljuk a csoportkommunikáció fogalmát. Meghatározzuk a kommunikáció szerepét, hatását a mindennapokban. Felvázoljuk a kulturális szignálok jellemzőit, funkcióit.

5-6. lecke: Kommunikációelmélet (II.)
Ebben a két leckében szó lesz a csoportkommunikációról, az ezt meghatározó társadalmi kontextusról; a szerepek, a szabályok, a normák szerepéről. Megvizsgáljuk a tömegkommunikáció fogalmát. Kitérünk a sajtó szerepére, műfajaira és kiemelten foglalkozunk a televízió meghatározó véleményformáló szerepével, szövegfajtáival. Áttekintjük a reklám világát, alapfunkcióit, a hirdetéstípusokat és célcsoportjukat, a reklám lélektani megközelítését. Végül szó lesz a médiatelítettség és a média hatalmának kérdéséről.

7-8. lecke: Médiaismeret (I.)
Definiáljuk a média/médium szavak jelentését. Különbséget teszünk a nyomtatott és az elektronikus médiumok között. Bemutatjuk a médiában használatos technikai eszközök fejlődéstörténetét. Megismertetjük a rádiózás, televíziózás amerikai és európai fejlődési útjaival. Felsoroljuk a tömegkommunikáció funkcióit. A BBC példáján keresztül felvázoljuk a média és a közönség ideális kapcsolatainak jellemzőit. Szó lesz még az internet előnyeiről, hátrányairól és a digitális világunkról.

9-10. lecke: Műfajismeret (I.)
Ebben a két leckében a tájékoztató (információs) műfajcsaládról, azaz a hír, a tudósítás, a feldolgozott téma (újságcikk), a hírmagyarázat, a háttér és a nyilatkozat definíciójáról, szerkezetéről, fajtáiról, hasonlóságairól és különbségeiről lesz szó. Példákat hozunk a rosszul szerkesztett cikkekre. Tanulhat arról is, hogy milyen esetekben milyen típusú információközlést kell választani. Megtudhatja, hogy az alapműfajok esetében mi a közlés legfontosabb szempontja és emellett miért van fontos szerepe a kiegészítő műfajoknak is.

11-12. lecke: Szociológia
Ebben a két leckében a szociológia, mint társadalomtudomány alapjairól tanulhat. Definiáljuk a szociológia fogalmát, meghatározzuk a szociológia módszerét, szemléletét. Röviden áttekintjük a szociológia történetét. Ismertetjük a Parson-féle társadalmi funkciókat, és kitérünk a társadalmi szerkezet és rétegződés kérdéskörére is. Szó lesz a mai magyar társadalom egyenlőtlenségeiről; a társadalmi mobilitás és vándorlás témaköréről. Definiáljuk a faj, nemzet, etnikai csoport, kisebbség fogalmát. Bemutatjuk a család funkcióit és ennek változásait a történelem folyamán.

13-14. lecke: Műfajismeret (II.)
Az átmeneti műfajok vagy köztes műfajok tagjai közül megismerkedünk az interjú, a riport, a tárca, a karcolat, a portré (és a nekrológ), az esszé és a levél műfajával. Az esszé mellett röviden tárgyaljuk a műkritika műfajait. Részletesen taglaljuk az átmeneti műfajcsaládba tartozó műfajok definícióját, fajtáit, szerkezetét, megjelenítési módjait. Kitérünk az interjúkészítés szabályaira, a riport születésének kérdésére, szerkezetére, amit egy példával illusztrálunk. 

15-16. lecke: Public Relations alapok
A leckék elsajátításával megtudhatja, hogy mi a PR és mivel foglalkozik. Megismerkedhet a PR alapjaival, részterületeivel. Szó lesz arról, hogy a PR jellegű intézkedések az emberiség egész történelme során fellelhetők voltak. A szakma neves képviselőinek gondolataival, cselekedeteivel is foglalkozunk. Tanulhat arról, hogy a PR munka elvégzéséhez milyen tudással, emberi tulajdonságokkal felruházott szakember szükséges.

17-18. lecke: Médiaismeret (II.)
Részletesen foglalkozunk a hírek világával; megismerkedünk a hírügynökségek tevékenységével. Értelmezzük a hírérték fogalmát. Felvázoljuk a modern tömegkommunikáció szerkezetét. Tanulhat a közvélemény-média-reklám hármas egységének lényegéről. Tanácsokat adunk a sajtóközlemény megírásához. Ötleteket adunk ahhoz, hogyan készüljön fel a televíziós szereplésre. Bemutatjuk, mit értünk a metakommunikációs kódok fogalmán. Példákon keresztül áttekintjük az egyes médiumok tevékenységét. 

19-20. lecke: Műfajismeret (III.)
A véleményműfajokról lesz szó ebben a két leckében. Tanulhat a vezércikk és alfaja, a belső cikk, a jegyzet, a kommentár, a glossza és a hírfej műfajairól. Kitérünk a vélemény-újságírás sajátosságaira. Részletesen megmutatjuk, hogy mi a különbség a műfajcsaládhoz tartozó műfajok között. Felvázoljuk szerkezetüket, szerepüket, stílusukat, hangvételüket és tanácsokat adunk ahhoz, hogy milyen esetekben célszerű hírt kommentálni és ezt hogyan tegye az, aki erre vállalkozik.

21-22. lecke: XX. századi magyar történelem
Ebben a két leckében a XX. századi magyar történelem fő vonásaival ismerkedünk meg. Elsőként áttekintjük az első világháborút követő forradalmakat; megvizsgáljuk a polgári demokratikus forradalmat és a tanácsköztársaságot. Ezt követően szó lesz az új társadalmi-gazdasági berendezkedésről, Bethlen miniszterelnök tevékenységéről. Részletesen tanulhat Magyarország második világháborús történetéről, az azt követő diktatórikus átmenetről, a Rákosi-rendszerről. Kitérünk az 1956-os forradalom bemutatására, a Kádár-rendszer három évtizedére és az azóta eltelt eseményekre.

23-24. lecke: Sajtójog, sajtóetika
Jogi és etikai ismeretekkel foglalkozunk ebben a tananyagcsomagban. Általános jogi fogalmakat definiálunk, majd tájékozódhat a jogrendszerekről, jogcsaládokról, jogforrásokról és az egyes jogágakról. Részletesen foglalkozunk a véleménynyilvánításhoz való joggal és a sajtószabadság kérdésével. Kitérünk a személyes adatok kezelésére, típusaira is. A polgári jogi ismeretek témakörén belül megismerkedünk a PTK-val, és a személyhez fűződő jogokkal. Végül etikai ismereteket tanulhat és szó lesz a MÚOSZ Etikai Kódexéről is.

25-26. lecke: Műfajismeret (IV.)
Áttekintjük az elektronikus újságírás műfaji sajátosságait. Ismertetjük a televíziós tájékoztató műfajokat; azaz a televíziós hír, tudósítás, tényriport műfajait. Röviden szó lesz a teletextről is. Ezt követően felvázoljuk a rádiós tájékoztató műfajokat, úgymint a rádiós hír, tudósítás, tényriport, hírinterjú. Kitérünk a digitális újságírás témakörére, az internetes hír sajátosságaira, az SMS, WAP szerepére. Foglalkozunk az internetes tudósítás, hírmagyarázat műfajával is. Ezek után bemutatjuk a sajátos rádiós, tévés műfajok, mint például a stúdióbeszélgetés és a tudósítási interjú lényegét.

27-28. lecke: XX. századi magyar irodalom
Ebben a két leckében a XX. század magyar irodalmának történetéről lesz szó. Áttekintjük a XX. század első felének irodalmi irányzatait, a kultúra és a hatalom viszonyát. Tanulhat az írók, költők által alapított lapokról, így többek között a Nyugat, a Ma, a Kelet Népe, a Szép szó folyóiratokról. Kitérünk az irodalmi szociográfia műfajára és ennek kiemelkedő alkotóira. Ezt követően felvázoljuk az 1945 utáni kultúrpolitikai tendenciákat, művészeti törekvéseket, a kultúra és a hatalom viszonyát ez alatt az időszak alatt és a neves írókat, költőket. Végül áttekintjük a mai magyar irodalmi folyóiratokat.

29-30. lecke: Élet és pályakép tervezés (pszichológia)
Felvázoljuk a személyiség fogalmát, megismerkedünk a személyiség hétköznapi és tudományos megközelítésével, valamint felsoroljuk a személyiségtípusokat. Áttekintjük a pszichoszociális fejlődés szakaszait, majd a motivációk, emberi szükségletek témakörét taglaljuk. Sorra vesszük a felnőttség kritériumait, feltételeit, megvizsgáljuk az érettséget jelző személyiségjegyeket. Foglalkozunk az önmenedzselés módszereivel, az életvezetés képességével, majd a pályázat, önéletrajz, referencia témáját részletezzük.

31-32. lecke: Gazdasági és vállalkozási ismertek
Megismerkedünk a közgazdaságtan alapfogalmaival. Bemutatjuk a gazdasági élet színterét, a piacot, és részletesen megvizsgáljuk a gazdaság szereplőit és tevékenységüket. Áttekintjük a különböző áruk körét, majd marketing szempontból elemezzük a fogyasztók és a vállalatok viselkedését. Kitérünk a makrogazdaság szereplőire, meghatározzuk a makrojövedelmet, megismerkedünk a pénz kialakulásával és tulajdonságaival. Szó lesz még az állam feladatairól, és megvizsgáljuk egy ország külpolitikai lépéseit. Végül bemutatjuk az etika jelentőségét napjaink gazdasági életében.

Újságírói alapismeretek tanfolyam tartalma:

  • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akik egy modern, népszerű szakmát szeretnének elsajátítani,
  • akik részt szeretnének venni a tömegtájékoztatásban,
  • akik néhány rokon munkakört is szeretnének betölteni: könyv- és lapkiadó szerkesztő, médiafigyelő, szóvivő.

Az Újságírói alapismeretek tanfolyam végére:

  • megismeri a nyomtatott és elektronikus sajtó készítésének elméletét,
  • olyan ismeretek birtokába juthat, amely lehetővé teszi, hogy ezen a pályán minőségi munkát végezzen,
  • megismerheti a nemzetközi médiaelmélet legfontosabb szereplőit, a kommunikációs lehetőségeket, és az ehhez szükséges szakmai nyelvet.

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
8 730 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.