1

Személyiségfejlesztés tanfolyam - ÚJDONSÁG

Az emberek többsége keresi a lehetőséget, hogy minél többet megtudjon saját magáról és másokról. Fontos számukra, hogy megértsék, miért lettek éppen olyanok, amilyenek, hogy felfedezzék, miben kellene változniuk ahhoz, hogy teljesebb és boldogabb életet élhessenek. Ők azok, akik fejlett önismereti tudatossággal rendelkeznek. Személyiségfejlesztés tanfolyamunkkal megismerheti saját magát, illetve az Önt körülvevő világot és személyiségfejlesztő technikákat sajátíthat el. Az önismeretben is el lehet jutni a „kiválóság” szintjére és ebben ez a tanfolyam segíthet Önnek.

8 750 Ft helyett

csak 
6 500 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát és az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Személyiségfejlesztés tanfolyam - ÚJDONSÁG

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Személyiségfejlesztés tanfolyam - ÚJDONSÁG

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Késleltetett tempó esetén kéthavonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Ebben az esetben Ön egy alkalommal két leckét kap, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi. Ha ezt a tanulási tempót választja, a tananyagsorozat időtartama megduplázódik.

Komplett

Jelenleg kompletten nem rendelhető.

1. lecke: Az emberi lélek – a személyiségünk csodája
Avagy a lelki működésünk alapvető dimenziói és a személyiség építőkövei
Tanfolyamunk témája a lélektan, a személyiségfejlesztés, ezért értelemszerűen azzal kell kezdenünk, hogy körbejárjuk, mi is az a lélek, milyen jelenségek, folyamatok jellemzik, milyen dimenziókból épül fel. Hasonlóképpen izgalmas feladat az emberi személyiség feltérképezése, összetevőinek, elemeinek meghatározása. Ebben a leckében végigvezetjük a lélek, mint fogalom kialakulásának folyamatán. Megismerkedhet néhány olyan elmélettel, amelyek az emberi személyiség tipikus jellemzőit, lényegi vonásait igyekeznek megfogalmazni, megtalálva így a minden emberre jellemző fő jegyeket, ugyanakkor támpontot adva az egyediség, az egyéniség tettenéréséhez.

2. lecke: A lélek tudománya – a pszichológia elméletei és kutatásai 
Mit és miért vizsgál a lélektan?
Leckénkben a lélek működésének tudományos igényű kutatásáról, vizsgálatáról lesz szó. Nyomon követheti, hogyan vált a pszichológia tudománnyá, milyen alapvető szabályokat fedeztek fel a híres elméletalkotók és főként milyen igénnyel, látásmóddal közelítették meg a lélektan fontos kérdéseit, milyen értékszemlélett el viszonyultak az emberi személyiség lényegi vonásaihoz. Így egy átfogó képet kap a pszichológiának a születéséről, gyökereiről, történetéről. Vizsgáljuk a pszichológia érdeklődési köreit, fő témáit, illetve mindazokat a technikákat, amelyekkel a tudósok értelmezni kívánták a lelki jelenségeket.

3. lecke: A lélek fejlődése – a személyiség születése
A gyermeki lélek jellemzői, a mese, a játék, a kreativitás „szakértői”
Ebben a leckében a gyermeklét eredeti és varázslatos világát ismerjük meg. Azokat a jellegzetességeket, működésmódokat mutatjuk be, amelyek különlegessé teszik a gyermekkort, illetve amelyek felnőttként is inspirációt adhatnak személyiségünk fejlesztéséhez. Fő fókuszunk az emberi személyiség kibontakozásának ideális körülményeire, az öntudatra ébredés, a „világ megszelídítésének” kreatív módszereire esik, hangsúlyozva a legfontosabb „varázsszavakként” működő fogalmakat – a játékot és a mesét.

4. lecke: Az érett személyiség
Az EGÉSZ-séges személyiség jellemzői, kritériumai, értékei
Leckénk az ideális világába próbál betekinteni. Azt járjuk végig, hogyan fejlődik és válik teljessé az emberi személyiség. Vázlatosan áttekintjük az értelmi és érzelmi-szociális fejlődésünk állomásait, a fejlődési szakaszok fő jellemzőit, feladatait, illetve sorra vesszük az egészséges, érett emberi személyiség lényegi összetevőit, dimenzióit. Végül arra is vállalkozunk, hogy az emberi érettség kikerülhetetlen kihívására: az élet értelmére, létünk értelmessé tételének lehetőségeire kérdezzünk rá. Legfőbb szándékunk az, hogy leckénkkel átfogó perspektívát és célorientációt nyújtsunk az elkötelezett „önfejlesztők” számára.

5. lecke: A szocializáció, a társadalom hatása a személyiségre, az identitásra
Ahogy a világ a saját képére formálja a „lakóit”
Aktuális leckénkben az emberi közösség, a társadalom által létrehozott átfogó világrendszer, azaz a kultúra szemszögéből igyekszünk megvizsgálni, mi minden formálja, alakítja az emberek személyiségét. Így leckénkben az ember társadalmi beilleszkedésének és társas identitása kialakulásának alapkérdéseit, összetevőit, folyamatait vizsgáljuk meg nagy vonalakban. Felvázoljuk ebben a vonatkozásban a kultúra lényegét, az ember társas világa és ezáltal személyisége felépítésének mechanizmusait, fő jellemzőit.

6. lecke: A társadalmi funkciók megjelenése a személyiségben
Szerepeink, szereptanulás, szerepkonfliktusok
Soron következő leckénkben azokat a komplex viselkedésegyütteseket, jellemző szocializációjukat, illetve megvalósításuk módját, körülményeit vizsgáljuk, amelyek ugyanannyira tartoznak az egyén személyiségéhez, mint az egyént körülvevő kollektív világ rendszeréhez. Kitérünk arra is, hogyan képesek a különböző szerepek interperszonálisan jelen lenni és funkcionálni és mi történik akkor, amikor e szerepek nem illeszkednek, hanem konfliktusba kerülnek egymással.

7. lecke: A közösség szerepe az egyén életében
Legfontosabb társas egységeink: párkapcsolat, család
Ebben a leckében életünk és társadalmunk legfontosabb alapegységével: a családdal foglalkozunk. Áttekintjük azokat a lényegi értékeket, funkciókat, amit ellát az életünkben, legyünk akár gyerekek, fiatal házasok vagy érett korú nagyszülők. Mivel programunk a gyakorlati személyiségfejlesztésre fókuszál, ezért a családhoz, és a párkapcsolathoz is ebből az aspektusból közelítünk. A célunk, hogy támpontokat adjunk a harmonikus, boldog családi élet megvalósításához.

8. lecke: A személyiség produktív jelenléte a közösségben
Önmegvalósítás a munka világában, az egyén hozzájárulása a közösséghez
Leckénkben modern életünk legfontosabb identitásszegmensét, a szakmai-foglalkozási dimenziónkat vizsgáljuk. Számba vesszük a különböző munkamotivációs elméletek emberképét, az egyén hivatásában való önmegvalósításának stratégiáit, a pályaorientáció szerepét a karriertervezésben, a tudatos karrierfejlesztést és gondozást, illetve a munkaszervezeti kultúrához való integráció módszereit és fő jellemzőit. Célunk, hogy a tanulók képessé váljanak maguk is az árnyalt és érett szakmai életpályára való felkészülésre, és az élethosszig tartó szakmai önfejlesztésre.

9. lecke: Hogyan kezeljük a stresszt?
Mentális és kreatív stratégiák a stressz okozta kihívásokra
Leckénkben az életünk megkerülhetetlen és intenzív jelenségét, a stresszt vesszük górcső alá áttekintve a létrejöttének okát, működését. Tárgyaljuk a legfontosabb stresszjelzéseket, tüneteket, a tipikus stresszorokat és felvázoljuk a stressz feldolgozásának, kezelésének konstruktív, kreatív lehetőségeit mind egyéni, mind csoport szinten. Célunk, hogy a stressz veszélyeit, destruktív hatásait tudatosítva olyan készségek kialakítására motiváljuk a tanulót, amelyekkel mindezt pozitív lehetőségekké, potenciállá formálhatja át.

10. lecke: A hatékony konfliktuskezelés
Tudatos, erőszakmentes problémamegoldás önmagunkkal és másokkal
Leckénkben körbejárjuk a konfliktusok jellemzőit, problematikáját, igyekszünk leleplezni és tudatosítani a romboló hárító-énvédő mechanizmusok működését. Feltárjuk és rendszerezzük a hatékony, tudatos konfliktuskezelési stratégiákat és a szolgálatukba állítható produktív kommunikációs technikákat, eszközöket. Leckénk célja, hogy a konfliktusra ne félelmetes és kerülendő „mumusként” tekintsen a tanuló, hanem olyan potenciális helyzetre, amellyel érdemes megküzdeni.

11. lecke: Az asszertív személyiség titka
Azaz képviseljük jól, pozitív önértékeléssel az érdekeinket

12. lecke: Életúttervezés
Cél- és értéktudatos perspektívák, határ a csillagos ég

13. lecke: Tehetséggondozás mindenkinek
Mindannyian potenciális zsenik vagyunk, csak meg kell találnunk, hogy miben

14. lecke: Kreativitás – alkotókészség
Minden gyermek művésznek születik...

15. lecke: Tanulási stratégiák, módszerek kicsiknek és nagyoknak
„A jó pap holtáig tanul”, avagy tanuljunk meg tanulni...

16. lecke: Határaink feszegetése és küzdőképesség – egy kis sportlélektan
„Ép testben ép lélek” – hogyan segíthet a sport a nehézségeink legyőzésében

17. lecke: Empátia – a szociális ember
Hogyan válhatunk jó segítőkké, „emberszakértőkké”?

18. lecke: Társadalomtudatosság az élhető életért
A fenntartható jövő kulcsa nem csak a környezetvédelem, hanem a közösségépítés is!

19. lecke: A tömegkommunikáció illúziókeltési technikái
Avagy miért hasznos a médiatudatosság...

20. lecke: A manipuláció alatt omos technikái
Az érzelmi zsarolástól a hatalmi játszmákig

21. lecke: Az agresszió – az erőszak természetrajza
Miért és hogyan válik az ember „vadállattá”?

22. lecke: Krízisek és traumák
Mindennapi veszteségektől a „végső határ”-élményekig

23. lecke: Mentálhigiéne és az autotelikus személyiség
A lelki egészség tudománya és a tökéletes „flow” élmény

24. lecke: Pszichopatológia és pszichoterápia
Az elme és a lélek betegségei, lélekgyógyászat

Személyiségfejlesztés tanfolyam - ÚJDONSÁG tartalma:

  • 12 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 24 leckét tartalmaz
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akik sikeresebb karrierre, több tiszteletre, elismerésre,  
  • örömteli kapcsolatokra, családi életre, elégedett közérzetreéletérzésre,
  • és akik önismeret fejlesztésre vágynak!  

A Személyiségfejlesztés tanfolyam végére:

  • képessé válik hatékony konfliktus- és stresszkezelésre,
  • megismeri a gyermeki lélek jellemzőit, a mese és a játék szerepét,  
  • megtanulja tudatosan működtetni a képességeit, felismerni igazi értékeit és lehetőségeit.  

 

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével online házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (24db lecke)
Tananyagcsomag
(24db lecke)
Képzés szolgáltatás
Képzés
szolgáltatás
6 500 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag.