Személyiségfejlesztés tanfolyam

Az emberek többsége keresi a lehetőséget, hogy minél többet megtudjon saját magáról és másokról. Fontos számukra, hogy megértsék, miért lettek éppen olyanok, amilyenek, hogy felfedezzék, miben kellene változniuk ahhoz, hogy teljesebb és boldogabb életet élhessenek. Ők azok, akik fejlett önismereti tudatossággal rendelkeznek. Személyiségfejlesztés tanfolyamunkkal megismerheti saját magát, illetve az Önt körülvevő világot és személyiségfejlesztő technikákat sajátíthat el. Az önismeretben is el lehet jutni a „kiválóság” szintjére és ebben ez a tanfolyam segíthet Önnek.

9 950 Ft helyett

csak 
8 955 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Személyiségfejlesztés tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Személyiségfejlesztés tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Az emberi lélek – a személyiségünk csodája
Avagy a lelki működésünk alapvető dimenziói és a személyiség építőkövei
Tanfolyamunk témája a lélektan, a személyiségfejlesztés, ezért értelemszerűen azzal kell kezdenünk, hogy körbejárjuk, mi is az a lélek, milyen jelenségek, folyamatok jellemzik, milyen dimenziókból épül fel. Hasonlóképpen izgalmas feladat az emberi személyiség feltérképezése, összetevőinek, elemeinek meghatározása. Ebben a leckében végigvezetjük a lélek, mint fogalom kialakulásának folyamatán. Megismerkedhet néhány olyan elmélettel, amelyek az emberi személyiség tipikus jellemzőit, lényegi vonásait igyekeznek megfogalmazni, megtalálva így a minden emberre jellemző fő jegyeket, ugyanakkor támpontot adva az egyediség, az egyéniség tettenéréséhez.

2. lecke: A lélek tudománya – a pszichológia elméletei és kutatásai 
Mit és miért vizsgál a lélektan?
Leckénkben a lélek működésének tudományos igényű kutatásáról, vizsgálatáról lesz szó. Nyomon követheti, hogyan vált a pszichológia tudománnyá, milyen alapvető szabályokat fedeztek fel a híres elméletalkotók és főként milyen igénnyel, látásmóddal közelítették meg a lélektan fontos kérdéseit, milyen értékszemlélettel viszonyultak az emberi személyiség lényegi vonásaihoz. Így egy átfogó képet kap a pszichológiának a születéséről, gyökereiről, történetéről. Vizsgáljuk a pszichológia érdeklődési köreit, fő témáit, illetve mindazokat a technikákat, amelyekkel a tudósok értelmezni kívánták a lelki jelenségeket.

3. lecke: A lélek fejlődése – a személyiség születése
A gyermeki lélek jellemzői, a mese, a játék, a kreativitás „szakértői”
Ebben a leckében a gyermeklét eredeti és varázslatos világát ismerjük meg. Azokat a jellegzetességeket, működésmódokat mutatjuk be, amelyek különlegessé teszik a gyermekkort, illetve amelyek felnőttként is inspirációt adhatnak személyiségünk fejlesztéséhez. Fő fókuszunk az emberi személyiség kibontakozásának ideális körülményeire, az öntudatra ébredés, a „világ megszelídítésének” kreatív módszereire esik, hangsúlyozva a legfontosabb „varázsszavakként” működő fogalmakat – a játékot és a mesét.

4. lecke: Az érett személyiség
Az EGÉSZ-séges személyiség jellemzői, kritériumai, értékei
Leckénk az ideális világába próbál betekinteni. Azt járjuk végig, hogyan fejlődik és válik teljessé az emberi személyiség. Vázlatosan áttekintjük az értelmi és érzelmi-szociális fejlődésünk állomásait, a fejlődési szakaszok fő jellemzőit, feladatait, illetve sorra vesszük az egészséges, érett emberi személyiség lényegi összetevőit, dimenzióit. Végül arra is vállalkozunk, hogy az emberi érettség kikerülhetetlen kihívására: az élet értelmére, létünk értelmessé tételének lehetőségeire kérdezzünk rá. Legfőbb szándékunk az, hogy leckénkkel átfogó perspektívát és célorientációt nyújtsunk az elkötelezett „önfejlesztők” számára.

5. lecke: A szocializáció, a társadalom hatása a személyiségre, az identitásra
Ahogy a világ a saját képére formálja a „lakóit”
Aktuális leckénkben az emberi közösség, a társadalom által létrehozott átfogó világrendszer, azaz a kultúra szemszögéből igyekszünk megvizsgálni, mi minden formálja, alakítja az emberek személyiségét. Így leckénkben az ember társadalmi beilleszkedésének és társas identitása kialakulásának alapkérdéseit, összetevőit, folyamatait vizsgáljuk meg nagy vonalakban. Felvázoljuk ebben a vonatkozásban a kultúra lényegét, az ember társas világa és ezáltal személyisége felépítésének mechanizmusait, fő jellemzőit.

6. lecke: A társadalmi funkciók megjelenése a személyiségben
Szerepeink, szereptanulás, szerepkonfliktusok
Soron következő leckénkben azokat a komplex viselkedés együtteseket, jellemző szocializációjukat, illetve megvalósításuk módját, körülményeit vizsgáljuk, amelyek ugyanannyira tartoznak az egyén személyiségéhez, mint az egyént körülvevő kollektív világ rendszeréhez. Kitérünk arra is, hogyan képesek a különböző szerepek interperszonálisan jelen lenni és funkcionálni és mi történik akkor, amikor e szerepek nem illeszkednek, hanem konfliktusba kerülnek egymással.

7. lecke: A közösség szerepe az egyén életében
Legfontosabb társas egységeink: párkapcsolat, család
Ebben a leckében életünk és társadalmunk legfontosabb alapegységével: a családdal foglalkozunk. Áttekintjük azokat a lényegi értékeket, funkciókat, amit ellát az életünkben, legyünk akár gyerekek, fiatal házasok vagy érett korú nagyszülők. Mivel programunk a gyakorlati személyiségfejlesztésre fókuszál, ezért a családhoz, és a párkapcsolathoz is ebből az aspektusból közelítünk. A célunk, hogy támpontokat adjunk a harmonikus, boldog családi élet megvalósításához.

8. lecke: A személyiség produktív jelenléte a közösségben
Önmegvalósítás a munka világában, az egyén hozzájárulása a közösséghez
Leckénkben modern életünk legfontosabb identitásszegmensét, a szakmai-foglalkozási dimenziónkat vizsgáljuk. Számba vesszük a különböző munkamotivációs elméletek emberképét, az egyén hivatásában való önmegvalósításának stratégiáit, a pályaorientáció szerepét a karriertervezésben, a tudatos karrierfejlesztést és gondozást, illetve a munkaszervezeti kultúrához való integráció módszereit és fő jellemzőit. Célunk, hogy a tanulók képessé váljanak maguk is az árnyalt és érett szakmai életpályára való felkészülésre, és az élethosszig tartó szakmai önfejlesztésre.

9. lecke: Hogyan kezeljük a stresszt?
Mentális és kreatív stratégiák a stressz okozta kihívásokra
Leckénkben az életünk megkerülhetetlen és intenzív jelenségét, a stresszt vesszük górcső alá áttekintve a létrejöttének okát, működését. Tárgyaljuk a legfontosabb stresszjelzéseket, tüneteket, a tipikus stresszorokat és felvázoljuk a stressz feldolgozásának, kezelésének konstruktív, kreatív lehetőségeit mind egyéni, mind csoport szinten. Célunk, hogy a stressz veszélyeit, destruktív hatásait tudatosítva olyan készségek kialakítására motiváljuk a tanulót, amelyekkel mindezt pozitív lehetőségekké, potenciállá formálhatja át.

10. lecke: A hatékony konfliktuskezelés
Tudatos, erőszakmentes problémamegoldás önmagunkkal és másokkal
Leckénkben körbejárjuk a konfliktusok jellemzőit, problematikáját, igyekszünk leleplezni és tudatosítani a romboló hárító-énvédő mechanizmusok működését. Feltárjuk és rendszerezzük a hatékony, tudatos konfliktuskezelési stratégiákat és a szolgálatukba állítható produktív kommunikációs technikákat, eszközöket. Leckénk célja, hogy a konfliktusra ne félelmetes és kerülendő „mumusként” tekintsen a tanuló, hanem olyan potenciális helyzetre, amellyel érdemes megküzdeni.

11. lecke: Az asszertív személyiség titka
Azaz képviseljük jól, pozitív önértékeléssel az érdekeinket
Az érett, egészséges személyiség elidegeníthetetlen jellemzője, hogy magas önértékeléssel, magabiztossággal bíró, jó önérvényesítő személy, aki messzemenőkig tisztában van jogaival, felelősségével, önmaga értékével, de érdekeit és szándékait nem másokon átgázolva, hanem a többieket tisztelve, velük együtt működve kívánja képviselni és megvalósítani. Leckénkben ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy ennek érdekében az olvasó tisztában legyen az asszertív jogaival, az érett érdekérvényesítő viselkedés konstruktív stratégiáival, és hatékony eszközöket kapjon asszertív képességeinek fejlesztéséhez.

12. lecke: Életúttervezés
Cél- és értéktudatos perspektívák, határ a csillagos ég
Leckénkben az életút tervezés legfontosabb szegmenseit, értékeit, módszereit igyekeztünk áttekinteni. Célunk az volt, hogy egyre inkább tudatosan és komplex módon törekedjen az olvasó az önismeretre és személyiségfejlesztésre, szem előtt tartva azt, hogy bár a „sorsfaktorra” jobbára nincs ráhatásunk, mégis döntően rajtunk múlik, hogy mennyire minőségi, tartalmas, boldog életet élünk!

13. lecke: Tehetséggondozás mindenkinek
Mindannyian potenciális zsenik vagyunk, csak meg kell találnunk, hogy miben
Ebben a leckében szó lesz többek között a tehetség fogalmáról, összetevőiről, elméleti modelljeiről. Feltárjuk azokat a problémafaktorokat, amelyek együtt járnak a kiemelkedő képességekkel, érzékenységgel, talentummal. Végül, de nem utolsósorban felvázoljuk azokat az alapvető módszereket, stratégiákat, amelyekkel felismerni, illetve fejleszteni, gondozni lehet az emberben rejlő tehetségeket.

14. lecke: Kreativitás – alkotókészség
Minden gyermek művésznek születik...
Leckénkben alaposan körbejárjuk a kreativitás kérdéskörét, megvizsgálva a kreativitás összetevőit, lényegi elemeit, a kreatív emberek személyiségvonásait, jellemzőit és nem utolsósorban azt, hogy milyen módszerekkel, technikákkal fejleszthetjük a saját kreativitásunkat, hogyan formálhatjuk kreatívvá a látásmódunkat, hogyan teremthetünk inspiráló kreatív környezetet a magunk számára.

15. lecke: Tanulási stratégiák, módszerek kicsiknek és nagyoknak
„A jó pap holtáig tanul”, avagy tanuljunk meg tanulni...
Leckénkben igyekeztünk alaposan és módszeresen áttekinteni a hatékony tanulást segítő stratégiákat, technikákat. A célunk az volt, hogy az olvasó meg tudja szervezni a saját tanulási tevékenységeit, működő módszertárat kapjon a különböző stílusú ismeretanyagok és képességek elsajátításához és önmaga tanáraként képessé váljon egyedül is arra, hogy elmélyüljön és akár szakértővé váljon az őt érdeklő témákban, ismeretekben, tudományokban.

16. lecke: Határaink feszegetése és küzdőképesség – egy kis sportlélektan
„Ép testben ép lélek” – hogyan segíthet a sport a nehézségeink legyőzésében
Leckénkben a sporttevékenységek komplex személyiségfejlesztő potenciálját, lehetőségeit vettük sorra. Célunk az volt, hogy rávilágítsunk, a kitartó, rendszeres sportolás nem csupán a testi egészséget szolgálja, hanem kiváló rekreációs módszer, illetve olyan produktív és morális képességeket, jellemvonásokat képes kiművelni, amelyek az élet minden területén sikeresebbé, eredményesebbé teszik az embert.

17. lecke: Empátia – a szociális ember
Hogyan válhatunk jó segítőkké, „emberszakértőkké”?
Az empátia, a szociális érzékenység, a mindenkori mások felé megnyilvánuló segítő szándék olyannyira központi emberi érték, hogy nyelvünkben az emberségesség fogalma pont ezeket a viszonyulásokat tartalmazza. Leckénkben azt járjuk körbe, milyen értékeket képvisel és közvetít az, aki motivált arra, hogy segítsen másoknak, milyen kompetenciákra van szüksége ahhoz, hogy ezt hatékonyan, eredményesen tehesse, milyen kihívásokkal, nehézségekkel kell megküzdenie azoknak, akik elhivatottságból az életüket teszik fel arra, hogy segítséget nyújtsanak a rászorulóknak.

18. lecke: Társadalomtudatosság az élhető életért
A fenntartható jövő kulcsa nem csak a környezetvédelem, hanem a közösségépítés is!
Az ember alapvetően és lényegében társas, szociális lény, aki közösségben él. Leckénkben – a széles nagy társadalomtól kezdve a kis közösségekig – azt szeretnénk alapjaiban megragadni és bemutatni, hogy milyen módokon lehet a közösségi életet, kultúrát építeni, fejleszteni, működtetni. Habár korunk kultúrája sajnálatos módon a már egoizmusba hajló individualizmust „táplálja”, érdemes meglátnunk, hogy szociális, közösségi értékek, együttműködés nélkül nem tartható fenn, pontosabban nem is létezik jövő az emberiség számára.

19. lecke: A tömegkommunikáció illúziókeltési technikái
Avagy miért hasznos a médiatudatosság...
A médiakommunikáció átszövi egész életünket, de a felbecsülhetetlen értékei mellett jelentős veszélyforrásokat is tartalmaz, így életbevágó mindannyiunk számára, hogy tisztában legyünk a működésével, hatásmechanizmusaival. Leckénkben igyekszünk megragadni a médiaműveltség és -tudatosság lényegét, modern életünkben való jelentőségét. Érintjük a tömegkommunikáció funkcióit, érett használatának feltételeit és módját, illetve azokat az alapvető veszélyforrásokat, buktatókat, amelyek alkalmasak arra, hogy a média megtévesztett, manipulált „áldozataivá” tegyenek bennünket.

20. lecke: A manipuláció alattomos technikái
Az érzelmi zsarolástól a hatalmi játszmákig
A történelem és a személyes élettapasztalatunk azt látszik erősíteni, hogy az akaratérvényesítés során sokkal inkább nyúlunk olyan rejtett vagy akár tisztességtelen módszerekhez, amelyekkel hatásosabban kényszeríthetjük rá az akaratunkat másokra. E módszerek erősek és nagy mértékben átszövik a világunkat és művelőik mindenkor igyekeznek legitimizálni, azaz morálisan tisztára mosni azokat. Leckénkben bemutatjuk a manipuláció alapvető működését, rejtett agresszív technikáit azzal a szándékkal, hogy képessé váljunk azokat blokkolni és konstruktív-asszertív módon kivédeni.

21. lecke: Az agresszió – az erőszak természetrajza
Miért és hogyan válik az ember „vadállattá”?
Az agresszió olyan része az életünknek, természetünket, amit egyszerre tartunk szükségesnek, ugyanakkor rendkívül veszélyesnek. Gyakorlatilag átszövi az emberi társadalmat, történelmet, mégis a „civilizált” világ fő törekvései közé tartozik a megzabolázása, kontrollálása. Leckénkben igyekszünk bemutatni az agresszió legjellemzőbb működési formáit, problematikáit. Nagy vonalakban áttekintjük leleplezve tipikus megnyilvánulási formáit, okait és funkcióit. Igyekszünk bebizonyítani, hogy az erőszak nem értékelhető konstruktív megküzdési stratégiának.

22. lecke: Krízisek és traumák
Mindennapi veszteségektől a „végső határ”-élményekig
Ahogy stressz nélkül nincsen élet, úgy bizonyos krízisek nélkül sincs. Míg bizonyos krízisek a személyiség fejlődését inspirálhatják, addig az emberi élet és lélek ellen a legrombolóbb támadásokat mindenkor az erőszak, a terror elkövetői intézik. Leckénk a traumák pszichére, személyiségre gyakorolt hatásait, és az azokkal való megküzdés, a gyógyulás lehetőségeit igyekszik bemutatni. Célunk, hogy maga az olvasó is felkészülhessen megküzdési stratégiákkal és támogató kapcsolatok kialakításával az ilyen élmények „ellen”, illetve, hogy szükség esetén bátor szolidaritást, kiállást tanúsíthasson traumákat elszenvedő embertársai mellett.

23. lecke: Mentálhigiéné és az autotelikus személyiség
A lelki egészség tudománya és a tökéletes „flow” élmény
A mentálhigiéné témakörét már nagyon sokszor érintettük, hiszen a személyiségfejlesztés egyik célja. Kijelenthetjük, hogy az egyének lelki egészsége képezi a közösség harmóniájának az alapját. A szakértők szerint egy társadalom mentálhigiénés állapota szorosan összefügg az élet minden szintjével és területével. Leckénkben bemutatjuk a mentálhigiénés szemlélet jelentőségét az élet minden területén, a lelki egészségvédelem fejlesztésének társadalmi és egyéni lehetőségeit, és az úgynevezett autotelikus áramlatélmény mentálhigiénés szerepét.

24. lecke: Pszichopatológia és pszichoterápia
Az elme és a lélek betegségei, lélekgyógyászat
Sorozatzáró leckénkben a lelki-mentális rendellenességeket, betegségeket és terápiás módszereiket tekintjük át nagy vonalakban. Célunk, hogy az olvasó egyfajta „térképet” kapjon a pszichopatológiás jelenségek, működések felismeréséhez és adott esetben a megfelelő pszichoterápiás gyógymódok kiválasztásához. Igyekszünk tisztázni, mitől válik rendellenessé, patológiássá a lelki működés, melyek a  legismertebb pszichés problémák és a legfontosabb terápiás szemléletek, módszerek.

Személyiségfejlesztés tanfolyam tartalma:

  • 12 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 24 leckét tartalmaz
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akik sikeresebb karrierre, több tiszteletre, elismerésre,  
  • örömteli kapcsolatokra, családi életre, elégedett közérzetreéletérzésre,
  • és akik önismeret fejlesztésre vágynak!  

A Személyiségfejlesztés tanfolyam végére:

  • képessé válik hatékony konfliktus- és stresszkezelésre,
  • megismeri a gyermeki lélek jellemzőit, a mese és a játék szerepét,  
  • megtanulja tudatosan működtetni a képességeit, felismerni igazi értékeit és lehetőségeit.  

 

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (24db lecke)
Tananyagcsomag
(24db lecke)
8 955 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.