Irodavezetői alapismeretek tanfolyam

Irodavezetői alapismeretek tanfolyam

Tanfolyamunkon Ön elsajátíthatja a szerteágazó ügyintézői, asszisztensi, titkári tevékenységeket. A tananyag öt témakörben tartalmazza a legfontosabb titkári, közgazdasági, marketing-, számviteli és jogi ismereteket.

9 950 Ft helyett

csak 
8 955 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Irodavezetői alapismeretek tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Irodavezetői alapismeretek tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Az irodavezető feladatai
A leckében definiáljuk a titkárnő fogalmát, ismertetjük az irodavezető személyiségjegyeit, feladatkörét tevékenységi körök és képességek szerint. Tanulhat az iroda működéséről, az etikai kódex tartalmáról, továbbá ismereteket szerezhet a telefonon történő kommunikációval kapcsolatban.

2. lecke: Az iroda működése
Elsajátíthatja az eredményes kommunikáció jellemzőit, ismertetjük az etikett és a protokoll szerepét. Tanulhat a személyes kapcsolatok fontosságáról és a hasznos időfelhasználás eszközeiről. Szó lesz még az irodavezető magatartásbeli eleganciájáról is.

3. lecke: Iratkezelés, levelezés
Definiáljuk az ügyvitel fogalmát és felvázoljuk a titkárság ügyviteli feladatait, az iratkezelés menetét. Áttekintjük a levelekkel kapcsolatos tennivalókat, bemutatjuk a főbb levélfajtákat. Ismereteket szerezhet a levél elkészítésének a szempontjairól.

4. lecke: Jegyzőkönyvkészítés. Az irattár kezelése
A leckében bemutatjuk a jegyzőkönyvkészítés célját és menetét. Kitérünk a levélírás technikai eszközeire. Rendszerezzük az irattárak fajtáit. Tanulhat az ergonómiai követelményekről. Ismertetjük a dokumentációs anyagok elhelyezésének és kezelésének szabályait.

5. lecke: Vezetés, irányítás, ellenőrzés. Szervezési ismeretek
Elsajátíthatja a döntés szintjeit, valamint a döntés módja és a vezetői stílus közötti kapcsolatok összefüggéseit. Felsoroljuk a vezetői stílusokat és a vezetői képességeket. Tanulhat a vállalatok szervezeti felépítéséről és a szervezési feladatokról.

6. lecke: További szervezési feladatok
Az előző lecke folytatásaként a teammunka, a találkozók, a vendégfogadás és a csoportos látogatások megszervezésének menetét sajátíthatja el. Áttekintjük a sajtóval való kapcsolat formáit és a vállalati pr részeit. Felhívjuk a figyelmet a vállalati image fontosságára.

7. lecke: A piaci mechanizmus és a fogyasztói magatartás
Ismertetjük a közgazdaságtan tárgyát, feladatát, módszereit és eszközeit. Tanulhat a gazdasági rendszerekről. Felvázoljuk a piac működését. Felsoroljuk a gazdaság alapelemeit.  Áttekintjük a fogyasztói magatartás kérdéskörét.

8. lecke: A vállalatok kínálati magatartása
Tanulhat a vállalat kínálati magatartását meghatározó termelési költségekről. Bemutatjuk a vállalat piaci kapcsolatait. Taglaljuk a termelés technikai-gazdasági összefüggéseit. Áttekintjük a vállalati költségeket. Ismertetjük a piac és a verseny szabályozását.

9. lecke: Termelési tényezők piaca
Bemutatjuk a termelési tényezők sajátosságait. Tanulhat a munkapiac jellemzőiről. Elsajátíthatja a tőkepiac jellemzőit. Ismertetjük a természeti tényezők piacával kapcsolatos tudnivalókat. Kitérünk a piac működésének folyamatára is.

10. lecke: A makrogazdaság szereplői, piacai és egyensúlya
Tanulhat a makroökonómia gazdasági szereplőiről és kapcsolataikról. Felvázoljuk a makrogazdaság működésének menetét. Kitérünk a nemzetgazdaság teljesítményének mérésére. Taglaljuk a kereslet és a kínálat összefüggéseit. Bemutatjuk a munkapiac jellemzőit.

11. lecke: A makrogazdasági piacok egyensúlytalanságai, az állam gazdasági szerepe
Felvázoljuk az állam szerepét a kereslet alakításában. Áttekintjük a pénzfolyamatokat és a monetáris politikát. Taglaljuk az infláció lényegét és hatását. Ismertetjük a költségvetési és a monetáris politika lényegét, valamint az állam gazdaságszabályozó szerepét.

12. lecke: A nemzetközi közgazdaságtan néhány kiemelt kérdése
Szót ejtünk a nemzetközi munkamegosztás és a külkereskedelem kapcsolatáról. Taglaljuk a külkereskedelemből származó előnyöket. Ismertetjük a nemzetközi pénzforgalom folyamatát. Tanulhat a nemzetközi gazdasági szervezetekről és tömörülésekről.

13. lecke: A célpiac meghatározása és a beszerzés
Definiáljuk a marketing fogalmát és bemutatjuk a fejlődési szakaszait. Meghatározzuk a célpiacot. Bemutatjuk a marketing információs rendszert. Ismereteket szerezhet a marketingkutatás jellemzőiről és a primer kutatás módszereiről. Tárgyaljuk a beszerzés témakörét is.

14. lecke: A fogyasztói magatartás és a termékek fogalma, életciklusa
Ismereteket szerezhet a vásárlói döntés folyamatáról. Kitérünk a pillanatvásárlást és a vásárlói döntést meghatározó tényezőkre. Definiáljuk a termékvonal és a termékválaszték fogalmát. Hangsúlyozzuk a termékfejlesztés fontosságát. Tanulhat a termékek márkázásáról és csomagolásáról.

15. lecke: Az ár- és értékesítési politika
Rendszerezzük az árpolitika céljait. Ismertetjük az árképzés folyamatát, elveit és módszereit. Bemutatjuk az árképzés speciális formáit. Felsoroljuk az árakat meghatározó tényezőket. Tanulhat az értékesítési csatorna jellemzőiről és a közvetítők funkcióiról.

16. lecke: A marketingkommunikáció fajtái és a vállalati stratégiák
Ebben a leckében szó lesz a marketingkommunikáció hatásmechanizmusáról és fajtáiról. Taglaljuk a marketingkommunikáció és a reklámtervezés folyamatát. Áttekintjük a stratégiai tervezés módszereit. Kitérünk a marketing jogi vonatkozásaira is.

17. lecke: A makrogazdaság működése, nemzetgazdasági összefüggések
Elsajátíthatja a gazdálkodás alapfogalmait. Ismereteket szerezhet a nemzetgazdaság ágazati szerkezetével kapcsolatban. Bemutatjuk a társadalmi újratermelés témakörét. Szó lesz a nemzetgazdaság főbb folyamatairól is.

18. lecke: A nemzetközi gazdaság összefüggései és szervezetei
Taglaljuk a társadalmi munkamegosztás témakörét. Áttekintjük a külgazdasági folyamatok befolyásolásának eszközeit. Foglalkozunk az országok közötti gazdasági kapcsolatok körével. Rendszerezzük a nemzetközi pénzügyi intézményeket.

19. lecke: Számviteli és könyvvezetési alapismeretek
Megismerheti a tulajdonviszonyokat. Bemutatjuk a vállalkozások eszközeit, forrásait, költségeit, bevételeit. Csoportosítjuk a költségeket. Ismereteket szerezhet a számvitelről és a könyvvitelről. Felvázoljuk a bizonylatok csoportosítását.

20. lecke: A leltár és a mérleg. A gazdasági műveletek hatása a mérlegre I.
Definiáljuk a leltár fogalmát és felsoroljuk a leltár fajtáit. Átvesszük a leltárkészítés menetét. Sorra vesszük a leltározás bizonylatait. Tanulhat a mérlegről és a mérlegkészítésről. Bemutatjuk a gazdasági műveletek hatását a mérlegre. Elsajátíthatja a könyvelési tétel szerkesztését.

21. lecke: A gazdasági műveletek hatása a mérlegre II.
Részletesen ismertetjük a könyvelés menetét az eszköz- és forrásszámlákon, valamint a költség- és eredményszámlákon. Bemutatjuk a könyvviteli számlák adatainak összesítésének lépéseit. Taglaljuk az idősoros és a számlasoros könyvelés menetét.

22. lecke: Bizonylati rendszer a pénzforgalomban
Áttekintjük a pénzforgalom lebonyolításának különböző módjait. Bemutatjuk a belföldi pénzforgalom eltérő módozatait. Tanulhat a készpénzes és a készpénzkímélő (bankkártya, hitelkártya, csekk) fizetési módokról. 

23. lecke: A számlapénz jellemzői
Ebben a leckében szót ejtünk a bankszámlák közötti elszámolásokról. Bemutatjuk a számlapénzforgalomban az elszámolás módozatait. Áttekintjük az okmányos hitelezés jellemzőit. Kitérünk a lakossági folyószámlán történő pénzforgalom lebonyolítására is.

24. lecke: Adózási alapismeretek
Definiáljuk az adó fogalmát, ismertetjük az adózási célokat. Az adóztatással kapcsolatos legfontosabb fogalmakat is elsajátíthatja. Felvázoljuk az adókötelezettség tartalmát, és bemutatjuk az adó megfizetésének szabályait. Rendszerezzük a különböző adózási módokat.

25. lecke: Az általános forgalmi adó működése
Definiáljuk az általános forgalmi adó fogalmát. Megismerheti az áfa alapvető jellemzőit. Taglaljuk az áfa közgazdaságtani hátterét. Bemutatjuk az áfarendszer működési szabályait. Ismertetjük az áfa nyilvántartási, könyvvezetési szabályait. Elsajátíthatja az áfa kiszámításának módját.

26. lecke: SZJA  társasági és osztalékadó  járulékok
Ebben a leckében először a személyi jövedelemadó jellemzőit tárgyaljuk. Ismereteket szerezhet az adó alanyáról, tárgyáról és a mentességekről. Tanulhat az egykulcsos adózás bevezetéséről. Taglaljuk a társasági adó, az osztalékadó és a különböző járulékok témakörét is.

27. lecke: Statisztikai ismeretek I.
Definiáljuk a statisztika fogalmát, áttekintjük a feladatát, a statisztikai munka folyamatát. Meghatározzuk a statisztikai sokaság és az ismérv fogalmát. Áttekintjük a statisztikai adatok forrásait. Kitérünk a statisztika csoportosítására és összehasonlítására. Bemutatjuk a statisztikai sort és típusait.

28. lecke: Statisztikai ismeretek II.
Az előző lecke témakörét tovább folytatva tanulhat a statisztikai táblák csoportosításáról és statisztikai feladatokat oldhat meg. Szó lesz a viszonyszámok fajtáiról, kiszámításuk menetéről. Elsajátíthatja a statisztikai adatok grafikai ábrázolását is.

29. lecke: Alaptörvény és jogi alapfogalmak
Bemutatjuk Magyarország alaptörvényét. Ismertetjük az állam kialakulásának és a magyar jogalkotásnak a történetét. Bemutatjuk a jogalkotásra jogosult államigazgatási szervek körét. Megismerheti a jogágakat és a jogrendszert.

30. lecke: A polgári jog
Definiáljuk a polgári jog fogalmát és áttekintjük a jog forrásait. Kitérünk a polgári törvénykönyv szerkezetének bemutatására. Felvázoljuk a polgári jogi jogszabályokat és a polgári jogi jogviszonyt. Megismerheti a tulajdonformákat.

31. lecke: Szerződések I. Szerződések fogalma, alanyai, tartalma, tárgya
Definiáljuk a szerződések fogalmát. Áttekintjük a szerződések legfontosabb elemeit. Szót ejtünk a szerződések alanyairól. Ismertetjük a szerződések tartalmát, tárgyát. Elsajátíthatja a szerződések megerősítésének módjait. Bemutatjuk a szerződések biztosítékait.

32. lecke: Szerződések II. Szerződések érvénytelensége, szerződés alaptípusok
Ismertetjük az állam viszonyát a szerződésekhez. Szó lesz a szerződés érvénytelenségéről és kikényszeríthetetlenségéről. Áttekintjük a szerződés módosításával, teljesítésével, megszegésével, megszűnésével kapcsolatos tudnivalókat. Felvázoljuk a nevesített szerződések fajtáit.

33. lecke: A gazdasági élet szereplői I.
Foglalkozunk a gazdasági élet szereplőivel és a gazdasági társaságokkal. Ismertetjük a gazdasági társaságról szóló, 1997. évi CXLIV. törvény tartalmát. Definiáljuk a jogi személy, a vállalat, a leányvállalat, a szövetkezet fogalmát. Áttekintjük a gazdasági társaságok általános ismérveit és megszűnésük folyamatát. 

34. lecke: A gazdasági élet szereplői II.
Részletesen taglaljuk az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos, 2009.évi CXV. törvényt. Áttekintjük a törvény öt fő pontját (általános szabályok, a működés szabályai, a vállalkozási tevékenység megszűnésének szabályai, az egyéni cég szabályai, záró rendelkezések), valamint az ide vonatkozó általános szabályokat.

35. lecke: A gazdasági élet szereplői III.
Ebben a leckében azokkal a feltételekkel ismerkedünk meg, amelyek az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat határozzák meg. Szó lesz a kft., a kkt., a bt., a közös vállalkozás, valamint az rt. alapításának, működésének feltételeiről, szervezeti felépítéséről, a tagsági jogviszony és a társaság megszűnéséről.

36. lecke: Gazdálkodás és munkajogi alapismeretek
Definiáljuk a biztosítás fogalmát és a biztosítási szerződést. Ismereteket szerezhet a tőkepiaci törvényről és a tisztességtelen piaci magatartásra vonatkozó törvényről. Bemutatjuk az államigazgatási eljárást. Kitérünk a büntető- és a szabálysértési jog sajátosságaira, valamint munkajogi alapismereteket is elsajátíthat.

37. lecke: Munkajog I.
Azokkal a szabályokkal ismerkedünk meg, amelyekre munkavállaláskor, illetve a munkaviszony fennállása során felmerülhet. Áttekintjük a munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó szabályokat, a szabadsággal kapcsolatos tudnivalókat. Kitérünk a munkaviszony megszüntetésére, valamint a képzési és a tanulmányi szerződés igénybevételére is.

38. lecke: Munkajog II.
Folytatjuk a munkajogi ismeretek bemutatását, ezen belül a társadalombiztosítási jog, a biztosítási jog és adójog témakörökről ejtünk szót. Ismertetjük a tb-re vonatkozó szabályozást, a biztosítottak körét, a foglalkoztató által fizetett járulékok körét. A lecke második részében összefoglaljuk az adózással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

39. lecke: Jogérvényesítés I.
Taglaljuk az igazságszolgáltatás módozatait, a bírósági szervezet működését. Rendszerezzük az ügyészi tevékenység fajtáit. Ismertetjük a választott bíróságok sajátosságait. Tanulhat a bíróság feladatáról, hatásköréről. Kitérünk a pertársaság és a perképesség fogalmának definiálására is.

40. lecke: Jogérvényesítés II.
Ebből a leckéből megismerheti a beadványok jellemzőit. Definiáljuk az idézés és az illetékesség fogalmát. Bemutatjuk a polgári eljárások fajtáit, a tárgyalás menetét. Áttekintjük a bírósági ítélet felépítését. Elsajátíthatja a munkaviszonyból származó perek szabályait.

Irodavezetői alapismeretek tanfolyam tartalma:

 • 20 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 40 leckét tartalmaz
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik sokoldalú ügyintézői, asszisztensi, titkári, irodavezetői ismeretekre szeretnének szert tenni,
 • akik szeretnék magas szinten ellátni irodavezetői, menedzserasszisztensi munkájukat,
 • akik leendő vagy gyakorló menedzserasszisztensek, titkárnők.

Az Irodavezetői alapismeretek tanfolyam végére:

 • bármely szakterületen dolgozzon is, saját szakmáját komplexebb módon tudja ellátni,
 • megszerzett tudásával hatékonyan segítheti vállalata munkáját,
 • olyan ismeretekre tesz szert, melyeket más területeken is sikerrel kamatoztathat,
 • növeli elhelyezkedési esélyeit.

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (40db lecke)
Tananyagcsomag
(40db lecke)
8 955 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.