Gyermeklélektan tanfolyam

Gyermeklélektan tanfolyam

Gyakran nem értjük gyermekeink furcsa viselkedését, cselekedeteit. Gyermeklélektan tanfolyamunkkal most megértheti, hogy a gyermek hogyan eszmél a világra, hogyan szeret és haragszik, hogyan gondolkodik a fogantatástól a kamaszkor végéig. Nemcsak ismereteket szerezhet, hanem gyermekével kapcsolatos problémáit is megtanulhatja hatékonyan és jól kezelni. Ajánljuk minden szülőnek és leendő szülőnek!

9 700 Ft helyett

csak 
8 730 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Gyermeklélektan tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Gyermeklélektan tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Bepillantás a gyermeklélektan tudományába
Bemutatjuk a tudományos fejlődés-lélektani gondolkodás XIX. századi kezdeteit, a fejlődés-lélektani kutatások alapvető kérdéseit. Ismertetjük a főbb pszichológiai nézőpontokat, és az ezekhez kapcsolódó kutatások alapvető kérdéseit, adatgyűjtési módszereit.

2. lecke: Élet a születés előtt
Átvesszük a megtermékenyülés biológiai feltételeit, a méhen belüli fejlődés szakaszait. Jellemezzük a magzat képességeit. Kitérünk a gyermekvárás időszakára, ezen belül az apa szerepére, az anya testi és egészségi állapotának, valamint a lelki állapotnak a magzatra gyakorolt hatására.

3. lecke: Elszakadás és újratalálkozás. A születés élménye és a korai tapasztalatok
Szót ejtünk a szülés kulturálisan eltérő módozatairól és az egyes korszakokra jellemző szülési módokról. Részletesen taglaljuk a szülés során felmerülő problémákat. Bemutatjuk a gyermeki kötődés kialakulásának lépéseit, az anyai szeretet alakulását befolyásoló tényezőket.

4. lecke: Az első év. Ahogy a fiatal csecsemő a világot tanulja
A lecke végére megismeri az újszülött képességeit, a mozgás és az észlelés fejlődését. Kitérünk még az értelmi fejlődés, valamint az éntudat fejlődésének témakörére is. Áttekintjük a társas viselkedés fejlődését.

5. lecke: Az egyre táguló világ. A pszichomotoros fejlődés a csecsemőkor második felében
Bemutatjuk az észlelés és mozgás összehangolódását. Felvázoljuk az idegrendszeri érés, a járás, a kézügyesség fejlődésének és a szobatisztaság kialakulásának a folyamatát. Szó lesz a gondolkodás új jellemzőiről a szenzomotoros fázisban, valamint a személyiség fejlődéséről ebben a korban.

6. lecke: A baba-nyelvtől az értelmes szóig. Beszédfejlődés a kisgyermekkor kezdetéig
Ismertetjük a szavak előtti kommunikáció mibenlétét. Ezen belül taglaljuk a sírás jelentésárnyalatait, a gagyogást. Szó lesz a szavak jelentőségéről az első évben, ezenfelül a verbális kommunikációról és a csecsemő beszédének jellegzetességeiről.

7. lecke: A szülő-gyermek kapcsolat alakulása az első három évben
Átfogó képet adunk a csecsemő pszichés fejlődéséről a szülő-gyermek kapcsolat tükrében, mint például az önérzékelés, az élmények megoszthatósága. Bemutatjuk azt is, hogy hogyan segítik a szülők a csecsemő egészséges személyiségfejlődését.

8. lecke: "Segítség nélkül." A szülő-gyermek kapcsolat, illetve annak hiánya a fejlődés útjában
Átvesszük a szeretetkapcsolat hiányának következményeit, így például az anya nélküli csecsemő, a gyenge vagy hiányzó apa esetét, valamint a nem megfelelő szülői viszonyulás hatását a csecsemő fejlődésére.

9. lecke: Hogyan gondolkodik a kisgyermek a világról?
Bemutatjuk a gondolkodás művelet előtti fázisát. Felvázoljuk a kisgyermek gondolkodásának jellegzetességeit. Kitérünk a labilis ismeretekre épülő, gyermekközpontú szemlélet témakörére, az óvodás gyermekközpontú gondolkodásának jellemzőire.

10. lecke: Társas kapcsolatok alakulása óvodáskorban
Ismertetjük a kisgyermek kapcsolatainak alakulását a pszichoszexuális fejlődés tükrében. Bemutatjuk az identitás alakulását. Részletesen taglaljuk a testvérkapcsolatokat, a testvérsorban elfoglalt hely jelentőségét, valamint a testvérféltékenység témakörét. 

11. lecke: A játéktevékenység fejlődése
Beszélünk arról, hogy miért játszanak a gyerekek. Megvizsgáljuk a játékot az értelmi fejlődés tükrében. Szó lesz a gyakorló, a szimbolikus, valamint a szabályjátékokról. Felvázoljuk a játékot, mint az élményfeldolgozás kifejezését.

12. lecke: A gyermekrajzok üzenete
A lecke végére megismeri az ábrázolás fejlődését, a firka jelentőségét, a képzetvezérelt ábrázolás sajátosságait, a figuraábrázolás fejlődését. Áttekintjük a gyermekrajzok szimbolikáját és a gyermeki ábrázolás szerepét a gyógyulás folyamata során.

13. lecke: A mese szerepe a kisgyermekkori fejlődésben
Bemutatjuk a mese jelentőségét a gyermek életében. Foglalkozunk a mesélés, mint közös élmény jelentőségével. Összehasonlítjuk a gyermeki gondolkodást és a mese történéseit. Kitérünk arra, hogy a mese hogyan lehet a tudattalan lelki működés szolgálatára.

14. lecke: Az iskoláskor küszöbén
Szót ejtünk a lelki működés sajátosságairól. Kitérünk az elhárítás, a korai elhárító mechanizmusok, a komplex elhárító mechanizmusok kérdésére. Áttekintjük a gondolkodás jellemzőit, a kortárskapcsolatokat, valamint az iskolaérettség jellemzőit.

15. lecke: Amikor a test panaszkodik. Korai tünetképzés gyermekkorban
A kisgyerekkori önmegnyugtatás módozatairól lesz szó. Foglalkozunk az ujjszopás, valamint a biológiai alapfunkciók zavarainak, azaz az alvászavar, a táplálkozási zavar, és a kiválasztási zavar okaival és tüneteivel.

16. lecke: Hogyan válhat a gyermek nehezen kezelhetővé?
Ismertetjük a kisgyerek nehezen kezelhetővé válásának tényezőit és hátterét. Foglalkozunk a gyermeki félelem és a szorongás kialakulásával, szót ejtünk az agresszív reakciókról és az azt kiváltó tényezőkről.

17. lecke: A gondolkodás új ösvényein. A kognitív fejlődés iskoláskorban
Ebben a leckében azt a kérdéskört taglaljuk, hogy hogyan képes önálló feladatmegoldásra az iskolás. Bemutatjuk az emlékezet fejlődését, a gondolkodás konkrét műveleti fázisait, a szabálytudat alakulását iskoláskorban.

18. lecke: A szocializáció állomásai
Átfogó képet adunk a szocializációról. Ismertetjük a szocializáció fogalmát, a családi szocializáció kérdéskörét. Szót ejtünk a családról, mint kapcsolati hálóról, a szocializációról, mint alkuról és az óvoda, az iskola szocializációra gyakorolt szerepéről.

19. lecke: A társas kapcsolatok fejlődése iskoláskorban
Ebben a leckében megismeri a kapcsolatok alakulását a pszichoszexuális fejlődés tükrében, a szülő-gyermek kapcsolat sajátosságait, a gyermekcsoportok kapcsolati hálóját, a kortárskapcsolatok jellemzőit, valamint a gyerekcsoportok dinamikus történéseit.

20. lecke: Teljesítménynehézségek és magatartásproblémák iskolás korban
Bemutatjuk a tanulási zavar hátterében húzódó okokat és magatartásproblémákat. Kitérünk az autizmus, az értelmi sérülés, a hiperaktivitás, a részképesség sérülések, és a szorongás megjelenési formáira.

21. lecke: A serdülők gondolkodásának és társas kapcsolatainak jellemzői
A serdülőkor kapcsán ismertetjük a kamaszkor pszichés változásait. Áttekintjük a korra jellemző gondolkodást, a formális műveletek fázisát. Taglaljuk a pubertáskori társas kapcsolatok jellemzőit, a pszichoszexuális fejlődést.

22. lecke: "Mire való a világ, és ki vagyok én benne?" Az identitás alakulása kamaszkorban
Átvesszük az identitás alakulását a kamaszkorhoz kapcsolódóan, valamint kitérünk az identitáskrízis témakörére. Foglalkozunk az azonosságtudat fejlődésével a gyerekkorban és a „leválás” nehézségeivel is. 

23. lecke: Nem könnyű sem férfinak, sem nőnek lenni. A nemi identitás nehézségei, anorexia nervosa, bulímia
Ebben a leckében továbbra is a kamaszkorban bekövetkező nemi identitás alakulásáról lesz szó. Ezen kívül a nemi szerepek integrálásáról, a szexuális orientáció fajtáiról is szót ejtünk. Végül az evészavarokról, azok kialakulásának okairól és kezeléséről tanulhat.

24. lecke: "Kitaszít és befogad a világ." Az egyéni és csoportos elszigetelődés veszélye kamaszkorban
A kamaszkor kapcsán ismertetjük a családi és a kortárskapcsolatok összefüggéseit, a barátság és szerelem jellemzőit és a magára hagyatottság veszélyeit. Vizsgáljuk a serdülőkori válságokat, azok típusait és a segítségnyújtás lehetőségeit.

25. lecke: Az illúzió csábítása. A függőség kialakulásának veszélyei kamaszkorban
Bemutatjuk a vágyvezérelt gondolkodást a kamaszkorban, a szenvedélybetegségek kialakulásának okait és típusait (pl. játékszenvedély-betegség, drogfüggőség, alkoholizmus), továbbá ennek veszélyeit is. Definiáljuk a szenvedélybetegség fogalmát.

26. lecke: A gyermek gyásza. Hogyan küzd meg a gyermek egy szeretett személy elvesztésével?
Képet adunk a gyászoló gyermek reakcióiról, a veszteség feldolgozásáról, a gyászmunka fázisairól, továbbá a gyermek gyászának segítéséről. Külön témaként kitérünk a gyermek fejlődésére kiható válásra, annak hatásaira is.

27. lecke: "Közös a titkunk." A családi tabuk hatása a gyermek fejlődésére.
Ismertetjük a titok szerepét a személyiségfejlődésben, például az elhallgatott örökbefogadást, az eltitkolt veszteségeket. Taglaljuk a fel nem dolgozott gyász és a feldolgozhatatlan társadalmi traumák témakörét is.

28. lecke: Gyermekek gyermekkor nélkül. Gyermekek elhanyagolása és bántalmazása
Szót ejtünk a büntetésre, elhanyagolásra sarkalló mítoszokról, a nem véletlen sérülésekről, a szexuális bántalmazásról. Áttekintjük a szülők által okozott traumák feldolgozásának lehetőségeit.

29. lecke: Másnak lenni gyerekfejjel. Etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek, sérült, illetve súlyos krónikus betegségekben szenvedő gyermekek
Bemutatjuk a sztereotípiákat és előítéleteket, a kisebbségi kultúrához tartozó gyermekeket, a sérült gyermekek elfogadását. Kitérünk arra is, hogyan válhat a gyerek elfogadóvá, illetve előítéletessé.

30. lecke: Terápiás lehetőségek gyermek- és felnőttkorban
Ismertetjük a terápiás kapcsolat hatásait, a pszichoterápia lehetőségeit gyermekekkel, a terápia jellemzőit, a rendszerszemléletű megközelítést és az azzal kapcsolatos családterápiát. Részletesen taglaljuk a különféle terápiás módszerek alaptéziseit.

31. lecke: A gyermek pszichés fejlődése a családi kapcsolatok tükrében
Átfogó képet adunk a támogató családról, a családi kommunikáció jellemzőiről, a kommunikáció törvényszerűségeiről. Definiáljuk a kommunikáció fogalmát és szót ejtünk a pszichés fejlődést akadályozó és támogató családi kommunikációról.

32. lecke: A pszichés fejlődésről tanultak áttekintése
A lecke témája az eddig tanultak összefoglalása. Ezen belül rendszerezzük a korai személyiségfejlődésről, a pszichoszexuális,  a pszichoszociális, valamint az értelmi fejlődésről tanultakat. 

Gyermeklélektan tanfolyam tartalma:

  • 16 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 32 leckét tartalmaz
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akik szeretnék jobban megismerni gyermekeiket,
  • akik szülőként, családtagként, pedagógusként nevelési problémákkal találkoznak,
  • akik szeretnék felidézni saját gyermekkorukat, megérteni az akkor lejátszódott lelki folyamatokat.

A Gyermeklélektan tanfolyam végére:

  • mindennapi életből vett példákon, valamint pszichológiai vizsgálatokon keresztül megtudhatja, hogyan vélekedik a lélektan a gyermeki fejlődésről,
  • közelebb kerülhet gyermekéhez, illetve saját gyermekkori emlékeinek, örömeinek és félelmeinek megértéséhez.

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (32db lecke)
Tananyagcsomag
(32db lecke)
8 730 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.