EU-pályázatíró tanfolyam

EU-pályázatíró tanfolyam

Az Európai Unió által nyújtott támogatások többsége pályázat útján érhető el. Tanfolyamunk célja, hogy Ön elsajátítsa a pályázatírás módszereit és technikáját, megismerkedjen a pályázati forrásokhoz történő hozzájutás módszereivel és képessé váljon sikeres pályázati dokumentáció írására.

9 700 Ft helyett

csak 
8 730 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - EU-pályázatíró tanfolyam

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - EU-pályázatíró tanfolyam

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: Ismerjük meg európai gazdasági környezetünket
Ismeretet nyújtunk az Európai Unió létrejöttéről és fejlődésének fontosabb állomásairól, jelenlegi helyzetének fő kérdéseiről. Bemutatjuk az unió felépítését és annak irányító intézményeit.

2. lecke: Az Európai Unió működése
A lecke elsajátításával ismerni fogja, mely politikák alkotják az EU három pillérét, melyek az alapelvei az EU kereskedelmi, közlekedési, pénzügyi és regionális politikájának. Elsajátítja az Európai Unió költségvetésének sajátosságait, fontosabb elvi-tartalmi kérdéseit, versenyjogi szabályait és anyagi jogait.

3. lecke: Az Európai Unió támogatáspolitikája I.
Átfogó képet adunk az EU támogatáspolitikájának kialakulásáról és annak fejlődési folyamatáról a kezdetektől napjainkig. Bemutatjuk a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó támogatáspolitika céljait és tartalmi kérdéseit, ellenőrzésének elveit, eszközeit és intézményi hátterét. Ismertetjük továbbá a támogatáspolitika kiterjedésének, főbb nagyságrendjeinek és eredményeinek alakulását.

4. lecke: Az Európai Unió támogatáspolitikája II.
A lecke végére ismeretet szerez az EU költségvetésének létrejöttéről, annak rendeltetéséről, valamint kiadási és bevételi oldaláról. Ismertetjük a közös költségvetésbe beépített támogatások céljait, az EU által kezdeményezett közösségi programokat. Bemutatjuk a Versenyképességi és Innovációs Keretprogramot, az új Széchenyi Tervet.

5. lecke: Hogyan állnak rendelkezésre az európai támogatási források?
Betekintést nyújtunk az EU támogatáspolitikájának megfontolásaiba, módszereibe és annak működési elveibe. Ismeretet szerez az EU támogatások tervezésének és realizálásának magyarországi gyakorlatáról, tapasztalatairól továbbá a magyarországi intézményi rendszerről. Bemutatjuk az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Széchényi Terv koncepcióiról és tapasztalatairól.

6. lecke: A hazai vállalkozások fejlesztési lehetőségei
Bemutatjuk a különböző fejlesztési célokat segítő támogatásokat és a kedvezményes pénzügyi konstrukciókat. Többek között szó lesz az egészségipari, a zöldgazdaság-fejlesztési, a vállalkozásfejlesztési, a foglalkoztatási, a közlekedésfejlesztési, és az innovációs programokról. 

7. lecke: A pályázatírás alapjai
A lecke elsajátításával megtanulja a pályázatírás főbb lépéseit, azok típusait, a tender és a pályázat közötti különbséget, továbbá a pályázati dokumentáció tartalmát (pályázati felhívás, pályázati útmutató, pályázati adatlapok).

8. lecke:  Jó tanácsok pályázóknak és leendő projektgazdáknak
Ismertetjük, hogyan kell pályázati anyagot összeállítani. Szó lesz a pályázat formai követelményeiről, a pályázathoz szükséges mellékletek beszerzésének módjáról. Ismertetjük a projekt tartalmát, pénzügyi tervezésének lépéseit és a pályázat beadásának követelményrendszerét.

9. lecke: Fejlesztési célok, önértékelés, a vállalati stratégia egyes kérdései
A lecke végére ismerni fogja a vállalkozás céljainak meghatározását szolgáló tervek elkészítését, helyzetelemzését és a leggyakrabban alkalmazott SWOT elemzési módszertant. A vállalkozás céljainak kitűzését befolyásoló fő elveket, a tervek és programok készítésének alapkérdéseit. Tovább ismertetjük a céltudatos pályázás alapszabályait, a pályázatra történő felkészülés alapgondolatait és a vállalati stratégia sajátosságait és egyes megfontolásait.

10.  lecke: Mire pályázzunk?
Bemutatjuk a pályázás szakaszait, a pályázatkereséshez hasznos weboldalakat és információs portálokat. Áttekintjük az ÚMFT pályázatait a 2007-2013-ig terjedő időszakban, továbbá a pályázatírás alapfogalmait.

11. lecke: Pályázatírás I.
Ebben a leckében ismertetjük a pályázati dokumentáció fő részeit: felhívás, útmutató, adatlapok. Kitérünk a pályázatokkal kapcsolatos leggyakoribb jogszabályok és a pályázati útmutató részleteinek bemutatására.

12. lecke: Pályázatírás II.
Bemutatjuk a pályázatok ellenőrzésének szempontjait, az elkészítés során felmerülő hibákat, a pályázatok nyilvántartásba vételének szempontjait, az elbírálás menetét és a pályázati intézményrendszereket. Tippeket adunk a sikeres pályázat elkészítéséhez.

13. lecke: Készítsük el üzleti tervünket!
A lecke elsajátításával ismereteket szerez az üzleti terv készítéséről, a terv fogalmáról, céljáról, annak felépítéséről, összeállításának kiemelt szempontjairól. Tanulhat az üzleti terv egyes részeinek tartalmáról, azok megfogalmazásához fűződő főbb megfontolásokról. Gyakorlati ismereteket szerez a pályázás, a vállalkozás céljairól és lehetőségeiről.

14. lecke: A közbeszerzés
A leckében bemutatjuk a közbeszerzés alapfogalmát, az eljárások formai kérdéseit. Végigkísérjük a közbeszerzési eljárást az ajánlatkéréstől a szerződéskötésig. Tájékoztatást adunk a pályázatíró munkával kapcsolatos közbeszerzések szabályozásának jogszabályairól és eljárásairól.

15. lecke: Mikor adjuk be pályázatunkat?
Megismeri a sikeres pályázat alapismérveit, a marketingterv főbb részeit, a pályázati adatlap kitöltésének menetét, a csoportos pályázat előnyeit, a szakértőket és a pályázat során felmerülő problémákat.

16. lecke: Hurrá nyertünk! Indíthatjuk a projektet.
Definiáljuk a projekttel kapcsolatos fogalmakat, kitérünk a projektmenedzsment felállításának, kiválasztásának lépéseire, a megvalósítás munkálataira, a projektmenedzser feladataira és kötelességeire és az alapdokumentumok bemutatására.

17. lecke: Pályázati menedzsment I.
A lecke fő célkitűzése, hogy bemutassa a pályázati menedzsment alapjait és gyakorlati feladatait, ezen belül a projekt ciklust, a tervezést, a megvalósítás célú átdolgozást, a szerződéskötésre való felkészülést, a feladatok ütemezését és a cselekvési terv elkészítését.

18. lecke: Pályázati menedzsment II.
Ismertetjük a pályázati projektmunka szigorú feltételeit jelentő dokumentációs kötelezettséget és az ahhoz kapcsolódó rendszerszerű gyakorlati tudnivalókat, valamint a projekt pénzügyi dokumentációjának tartalmi kérdéseit. Átfogó képet adunk a pályázat nyertesének közbeszerzéssel kapcsolatos feladatairól, továbbá szót ejtünk a beruházások során igényelt dokumentumokról és azok kezeléséről, a marketingről és a disszemináció témaköréről.

19. lecke: A projekt pénzügyi kezelése I.
A lecke során bemutatjuk a pénzügyi elszámolás célját és elkészítésének szempontrendszerét, a számlákat, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokat és az azokhoz kapcsolódó nyilatkozatokat.

20. lecke: A projekt pénzügyi kezelése II.
Ismertetjük a projektköltségek elszámolását, az elszámolható költségekkel kapcsolatos kérdéseket és leggyakoribb problémákat és a költségek elszámolásának módját. Áttekintjük a szakmai beszámoló tartalmi követelményeit és elbírálásának folyamatát.

21. lecke: A projektmegvalósulás értékelése. Eredmények, határok, jövőkép.
A lecke fő célja bemutatni a nem túl népszerű, de szükséges tevékenységek lényegi kérdéseit, a haladási jelentések céljait, fő tartalmi elemeit, a projekt előrehaladásának elemzésével összefüggő szempontokat, a végső beszámoló tartalmát és követelményeit.

22. lecke: Kihez forduljak? I.
Ismertetjük a pályázatkeresés szempontrendszerét, a közszféra információs csatornáit, a fejlesztéseket támogató intézményeket, szervezeteket, minisztériumokat.

23. lecke: Kihez forduljak? II.
Bemutatjuk a kamarák, szakmai szövetségek és szakmai érdekképviseleti szervezetek tevékenységi körét, szakmai szolgáltatásait. Tájékoztatást adunk a vállalkozások széles körét elérő multiplikátorok általános és szakmaspecifikus pályázati szaktanácsadásáról.

24. lecke: Felkészülés a további pályázati időszakokra
A lecke célja a projektmegvalósulás korábban bemutatott értékelését átismételve néhány gondolatot átadni a további pályázati időszakokra való felkészüléshez, valamint az EU és a magyar gyakorlat tapasztalatainak átadásával segíteni a pályázatírói munkát.

EU-pályázatíró tanfolyam tartalma:

  • 12 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 24 leckét tartalmaz
  • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

  • akik  megismerkednének az EU felépítésével,
  • akik pályázat útján szeretnének EU-támogatáshoz jutni,
  • akik szeretnének kiigazodni az EU gazdasági rendszerében.

EU-pályázatíró tanfolyam végére:

  • megismeri gazdasági környezetét és az elérhető pályázatokat,
  • képessé válik jó, sikeres pályázatokat összeállítani,
  • információi lesznek az erre vonatkozó rendeletekről és intézményekről.

 

További hasznos információk a tanfolyamról:

  • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
  • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (24db lecke)
Tananyagcsomag
(24db lecke)
8 730 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.