Adatkezelési tájékoztató

 

Az Európai Levelező Oktatási Kft. 2018. október 15. napjától hatályos
adatkezelési tájékoztatója

Tartalomjegyzék:

I. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás
 1. Böngészés a Honlapon, Cookie-k
  1.1 A honlap naplózása
     1.1.1. Webszerver naplózása
     1.1.2. Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése
    1.2. A honlap cookie kezelése
     1.2.1. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik
     1.2.2. Használatot elősegítő sütik
     1.2.3.Külső szolgáltatók cookie kezelése a Honlapon
     1.2.4. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
      1.2.5. Sütik engedélyezése vagy tiltása
    1.3. Igénybe vett adatfeldolgozók
2. Megrendelés, szerződés teljesítése
  2.1. Adattovábbítás
     4.1.1. Fizetési szolgáltató részére
     4.1.2. Követeléskezelő, ügyvédi iroda részére
     4.1.3 Szaktanárok részére
 3. Ügyféloldal
   3.1. Adattovábbítás
       3.1.1. Fizetési szolgáltató részére
 4. Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing)
    4.1. Személyes adat gyűjtése az érintettől
    4.2. Személyes adat gyűjtése harmadik személytől
    4.3. Tilalmi lista (Robinson lista)
 5. Ügyfélszolgálaton keresztül folytatott beszélgetések rögzítése
 6. Panaszkezelés
 7. Egyéb
II. Közös Adatkezelés
III. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
IV: Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei 
 1. Hozzáférés joga
 2. A helyesbítéshez való jog
 3. A törléshez való jog
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 5. Értesítési kötelezettség
 6. A tiltakozáshoz való jog
 7. Az adathordozhatósághoz való jog
 8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

V. Adatvédelmi incidens
VI. Felelősség, kártérítés, jogorvoslat
VII. Tájékoztató módosítása

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az Európai Levelező Oktatási Kft. (1117 Budapest, Galváni utca 44., cégjegyzékszám: 01- 09-160605, a továbbiakban: Társaság) Képzéseit megrendelő személy (a továbbiakban: Érintett) személyes adatainak kezelésére jogszerű, tisztességes és átlát- ható módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján kerüljön sor.

A Társaság a tevékenységei egy részét a jelen Tájékoztatóban foglalt körben kiszervezte az ELO Cégcsoporthoz tartozó ELO Könyvkiadó Kft. (székhely: 1117 Budapest, Galváni utca 44., cégjegyzékszám: 01-09-184711) részére, így a személyes adatok egy meghatározott köre átadásra kerül az ELO Könyvkiadó Kft. részére, illetve a Társaság által kezelt személyes adatok egy meghatározott részét a Társaság az ELO Könyvkiadó Kft.-től gyűjti, mely adatok tekintetében a felek közös adatkezelőnek minősülnek (lásd különösen II. fejezet).

Ennek megfelelően a jelen Tájékoztató tartalmazza a Társaság által megvalósított adatkezelések célját, jogalapját, a személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá az Érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

Jelen Tájékoztatóban nem definiált nagybetűs kifejezések az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak, amely az alábbi linken keresztül érhető el: https://elo.hu/aszf, illetve Tananyagsorozat rendelésekor postai úton is megküldésre kerül az Érintett részére.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelésekre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számvtv.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogytv.), valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) rendelkezéseit is alkalmazni kell az egyes adatkezeléseknél meghatározottak szerint.

A Társaság külön felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni a jelen Tájékoztatóban részletezettek szerint.

A Honlap tartalmazhat olyan más honlapokra mutató linkeket, amelyeknek adatkezelési szabályaira a Társaságnak nincs befolyása. Amennyiben e linkek használatával az Érintett elhagyja a Honlapot, abban az esetben a személyes adatok kezelésére már az ilyen módon felkeresett internetes oldal működtetőjének adatkezelési szabályai vonatkoznak.

I. AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

A Társaság az alábbi esetekben végez adatkezelést:

    I. Böngészés a Honlapon, cookie-k
    II. Megrendelés, Szerződés teljesítése
    III. Ügyféloldal, házi feladat oldal
    IV. Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing)
    V. Ügyfélszolgálaton keresztül folytatott telefonbeszélgetések rögzítése
    VI. Panaszkezelés
    VII. Egyéb

1. BÖNGÉSZÉS A HONLAPON, COOKIE-K

Az ELO Könyvkiadó Kft. az általa üzemeltetett és fenntartott honlapon https://www.elo.hu a továbbiakban: Honlap) megjelenési felületet biztosít a Társaság részére. Amennyiben az Érintett a Honlapon a Társaság oldalait látogatja, a Honlappal összefüggésben az alábbiak szerint kezelt személyes adatokat az ELO Könyvkiadó Kft. továbbítja a Társaság részére:

1.1. A honlap naplózása

1.1.1. Webszerver naplózása
A Honlap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza az Érintett tevékenységét a szolgáltatások működésének biztosítása céljából. Ennek során az alábbi adatok kezelésére kerül sor: IP cím, eszköz és böngésző adatok, amelyek önmagukban az Érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. megrendelés, próbalecke letöltés, nyelvi-, IQ teszt kitöltése során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel az Érintettre vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A Társaság a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, az Érintett személyének azonosítására nem törekszik.

A honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja az Érintett.

1.1.2. Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése
A külső szolgáltatók szervere közvetlenül az Érintett számítógépével áll kapcsolatban, és a külső szolgáltatók a szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, az Érintett böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt érintetti adatokat (például IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Google Analytics végzi. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére az alábbi elérhetőségen: https://www.google.com/analytics

A honlap a Facebook, a Google+ szolgáltatásainak elérhetősége érdekében közvetlenül kapcsolódik a https://www.facebook.com és a https://www.plus.google.com címeken elérhető szolgáltatók szerveréhez. Az adatok kezeléséről az adatkezelők a https://www.facebook.com/privacy/explanationhttps://www.google.com/intl/hu/policies címeken adnak részletes felvilágosítást.

A más honlapokra mutató linkek esetében azok adatkezelési szabályaira a Szolgáltatónak nincs befolyása. Amennyiben e linkek használatával az Érintett elhagyja a Honlapot, abban az esetben a személyes adatok kezelésére már az ilyen módon felkeresett internetes oldal működtetőjének adatkezelési szabályai vonatkoznak.

1.2. A Honlap cookie kezelése

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor az Érintett egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek, így többek között információt gyűjtenek, megjegyzik az Érintett egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik egy weboldal használatát az Érintettek számára.

A Társaság sütiket az Érintettek azonosítása, az Érintettek aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása és az adatvesztés megakadályozása céljából használ.

1.2.1. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy az Érintettek böngészhessék a Honlapot, használják annak funkciót, pl. többek között az Érintett által az adott oldalon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Érintett aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik az Érintett számítógépéről. Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni a Honlap használatát.

1.2.2. Használatot elősegítő sütik
Ezek a sütik lehetőséget biztosítanak a Társaság számára, hogy megjegyezhesse az Érintett Honlappal kapcsolatos választásait vagy az általa szolgáltatott információkat. Ezek segítségével tudja a Társaság leginkább az Érintettek igényeihez igazítani a Honlapot. Ezek, a pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

1.2.3. Külső szolgáltatók cookie kezelése a honlapon

A Honlapon az alábbi külső szolgáltatók helyeztek el sütiket:

Szolgáltató Részletes információk a sütikről
Google.com/analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Facebook https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/
Optimonk https://www.optimonk.hu/privacy_policy

 

 

 

 

1.2.4. Más honlapokról beágyazott tartalmak 
A Honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videókat, képeket, cikkeket stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha az Érintett meglátogatott volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha az Érintett rendelkezik felhasználói fiókkal és be van jelentkezve az oldalra.

1.2.5. Sütik engedélyezése vagy tiltása
A sütik kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása. A hozzájárulást az Érintett a Honlapon található „Elfogadom” gomb megnyomásával adja meg.

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne-e sütiket engedélyezni vagy nem. Amennyiben az Érintett nem fogadja el a cookie-k használatát, úgy Honlapunkról automatikusan elnavigáljuk.

Felhívjuk az Érintett figyelmét, hogy mivel a sütik célja a Honlap használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Érintett nem lesz képes a Honlap funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a Honlap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat: Google Chrome Firefox, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer 11 Microsoft Internet Explorer 10 Microsoft Internet Explorer 9 Microsoft Internet Explorer 8 Safari. Amennyiben segítségre van szüksége a cookie-k beállításával vagy törlésével kapcsolatban, kérem, jelezze a jelen Tájékoztató VII. pontjában foglalt elérhetőségeken.

1.3. Igénybe vett adatfeldolgozók 

A Honlap tárhelyét a Wave System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2161 Csomád, Akácos utca 4.) szolgáltatja, ebből kifolyólag hozzáfér az Érintettnek valamennyi, a Honlapon keresztül megadott valamennyi személyes adatához. 

2. MEGRENDELÉS, SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

Képzés megrendelésére kizárólag az ELO Könyvkiadó Kft. által kínált Tananyagsorozatokhoz kapcsolódóan van lehetőség, így az Érintett szerződéses jogviszonyba kerül mind az ELO Könyvkiadó Kft.-vel, mind a Társasággal. A megrendelés során megadott adatok vonatkozásában a felek közös adatkezelőnek minősülnek (lásd II. fejezet). A Társaság Képzései megrendelésére online a Honlapon keresztül, vagy telefonon keresztül van lehetőség. A megrendelés során felvett adatokat a Társaság az alábbiak szerint kezeli:

Adatkezelés célja Adatkezelés jogköre Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama
Szerződés teljesítése, kapcsolattartás a szerződésszerű teljesítés érdekében szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) f)] és Ekertv. 13/A. § megrendelő neve, születési neve, neme, születési dátuma, e-mail címe, telefonszáma, anyja neve, lakcíme, postázási cím, megrendelés dátuma, megrendelt Képzés, ha a megrendelő más javára rendel: címzett neve, születési ideje, e-mail címe, Társaság által generált egyedi azonosító (regisztrációs szám) Szerződés teljesítéséig
a számla kiállítása és a számviteli kötelezettség teljesítése Számvtv. számlázási név, számlázási cím, Tananyagsorozat megnevezése, díja, számla azonosítószáma, számla kelte, fizetési határidő 8 év [Számvtv. 169. § (2)]

 

 

 

 

 

 

Felhívjuk az Érintett figyelmét, hogy a fent megjelölt adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a Társaságnak nem áll módjában Képzést nyújtani az Érintett részére.

A Szerződés teljesítése során a Képzés tartalmától függően az Érintett további személyes adatokat közölhet a házi feladatok javítását végző szaktanárokkal, amennyiben a házi feladat az Érintett valamely személyes jellemzőjének vagy általa létrehozott műnek a bemutatására vonatkozik. Az adatkezelés ebben az esetben az Érintett hozzájárulásán alapul.

2.1. Adattovábbítás

2.1.1. Fizetési szolgáltató részére
Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a Borgun kezeli.

Az Érintett a bankkártyás fizetéssel és jelen Tájékoztató elfogadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az alábbiakban feltüntetett személyes adatai átadásra kerüljenek a Borgun részére. Az adattovábbítás célja az Érintettek részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Adattovábbítás címzettje Továbbított adat Adatkezelés jogalapja
Borgun (székhely: 108 Reykjavik, Armula 30.) Érintett azonosítója, tranzakció összege, dátuma, időpontja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)]

 

 

 

2.1.2. Követeléskezelő, ügyvédi iroda részére

Amennyiben az Érintettnek lejárt tartozása áll fenn a Társasággal szemben, a Társaság a követelése érvényesítése érdekében az Érintett adatait átadhatja a követeléskezeléssel foglalkozó személyek részére.

Adattovábbítás címzettje Továbbított adat Adatkezelés jogalapja
INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144-150.) név, születési név, lakcím, anyja neve, megrendelt Tananyagsorozat neve, megrendelés dátuma, Szerződés azonosítója, Regisztrációs Szám, kiegyenlítetlen számla száma, számla dátuma, fizetési határidő, kintlévőség összege Társaság jogos érdekének érvényesítése[GDPR 6. cikk (1) f)]
Benisch Mészáros Specht & Partner Ügyvédi Iroda (1122 Budapest, Csaba utca 15.)

 

 

 

 

 

2.1.4. Szaktanárok részére
A Társaság az Érintett személyes adatait továbbítja a Társasággal megbízási jogviszonyban álló szaktanárok részére, akik a házi feladat javítását és az Érintett teljesítményének értékelését elvégzik. 

Adattovábbítás címzettje Továbbított adat Adatkezelés jogalapja

Tanárok

Tanfolyamok

Bagosi Márta

Grafológiai alapismeretek

Bessenyei Lilla

Japán nyelv kezdőknek

Bukovenszki Emőke

Feng Shui, Lakberendezési alapismeretek, Ingatlanközvetítés, Kreatív lakásdíszítés

Csáki Aranka

Aroma-, szín- és egyéb terápiák, Asztrológiai alapismeretek, Kártyajóslás-Tarot, Relaxációs technikák, Természetgyógyászat, Jóga, Masszázs, Wellness-fitness

Csigó Zita

Stylist, Digitális fotózás alapjai

Deveczné Medvegy Klára

Szabás-varrás, Divattervezés

Dr. Soós Krisztina

Holland nyelv kezdőknek

Dr. Szalai József

Kertészet A-tól Z-ig, Kertépítés

Generál Katalin

Kereskedelmi alapismeretek, Vendéglátó alapismeretek

Gudmonné Jenei Magdolna

Virágkötészet

Gyarmati Ildikó

Protokoll- és rendezvényszervezés

Hornyák Laura

Kéz- és lábápolás, műkörömépítés

Institóris Ibolya

ECDL-IT-alapismeretek, Weboldalkészítés, Word-PowerPoint, Excel-Access, Számítógépes grafika

Katona Ágnes

Angol nyelv kezdőknek, Angol nyelv középhaladóknak, Angol nyelv haladóknak, Angol nyelv az üzleti életben, Angol nyelv gyerekeknek

Kohlné Papp Ildikó Krekuska Ferenc

Személyiségfejlesztés, Gyermeklélektan, Pszichológia és önismeret Társastánc

Lendvainé Dr. Tóth Edit

Társadalombiztosítási alapismeretek, Könyvelési alapismeretek, Könyvelés középfokon

Lengyel László

EBC*L-Európai Gazdasági Ismeretek, EU-pályázatíró, Logisztikai alapismeretek, Személyügyi alapismeretek

Margitné Krichta Gabriella

Orosz nyelv kezdőknek, Német nyelv kezdőknek, Német nyelv középhaladóknak, Német nyelv haladóknak, Gyorstanulás

Meruk Rózsa

Újságírói alapismeretek

Meruk Valéria

Spanyol nyelv kezdőknek, Spanyol nyelv középhaladóknak

Nyerges Julianna

Olasz nyelv kezdőknek, Olasz nyelv középhaladóknak

Nyergesné Závodi Edit

Egészségügyi szoftverkezelés, Fizioterápia, Csecsemőápolás és -gondozás, Gyermek- és ifjúságvédelem, Szociális gondozás

Pammer Stella

Marketing és reklám, Sikeres vállalkozás alapjai, Értékesítési és üzletkötői alapismeretek

Peltzer Ferenc ev.

Gitár, Billentyűs hangszer

Petheő-Takács Judit

Angol nyelv kezdőknek

Rontó Szilvia

Kozmetika-szépségápolás, Fodrászat-hajápolás

Siklósi Rita

Reformkonyha

Szabadszállási Anikó

Francia nyelv kezdőknek, Francia nyelv középhaladóknak

Szandi Zita

Gépírás és szövegszerkesztés, Pénzügyi-számviteli alapismeretek, Irodavezetői alapismeretek,

Üzleti asszisztens

név, Regisztrációs Szám Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) b)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ÜGYFÉLOLDAL

Az ELO Könyvkiadó Kft. a Honlapján a szolgáltatásai nyújtásának megkönnyítése céljából online ügyféloldalt tart fenn, melyen kényelmi szolgáltatásokat kínál a Társaság Képzéseit igénybe vevő Érintettek részére is. Az ügyféloldalon az Érintettnek lehetősége van többek között a Képzés árának bankkártyával történő rendezésére, adatváltoztatás kérelmezésére, illetve a házi feladat oldal használatára (azaz a házi feladatok online megoldására). Az Érintett továbbá nyomon követheti folyószámla egyenlegét. Az Ügyféloldal használata során megadott személyes adatok vonatkozásában a felek közös adatkezelőnek minősülnek (lásd II. fejezet).

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások igénybevétele Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)]] e-mail cím, kiállított számla szám, név, cím, azonosító szám, befizetés dátuma, díjbekérő száma, díjbekérő dátuma, számlázási név, számlázási cím, postázási név, postázási cím Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

 

 

 

 

3.1 Adattovábbítás

3.1.1. Fizetési szolgáltató részére
A bankkártyás fizetéssel összefüggésben lásd a jelen Tájékoztató I.2.1.1 pontjában foglaltakat.

4. KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS (DIREKT MARKETING)

A Társaság megbízása alapján az ELO Könyvkiadó Kft. látja el a hozzájárulások beszerzését és az ajánlatok küldését, mely adatok továbbításra kerülnek az Európai Levelező Oktatási Kft. részére és ezen adatok vonatkozásában a felek közös adatkezelőnek minősülnek (lásd II. fejezet).

4.1. Személyes adat gyűjtése az érintettől

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama
gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, tájékoztatás az aktu-ális információkról, promóciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a)] név, e-mail cím, telefonszám, hozzájárulás dátuma, időpontja Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
 

 

 

 

 

 

A direkt marketing tartalmú megkeresésekhez adott hozzájárulás visszavonását az Érintett bármikor jogosult kérni a jelen Tájékoztató VII. pontjában meg- jelölt elérhetőségeken, illetve a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással.

4.2 Tilalmi lista (Robinson lista)

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. §(1) bekezdése szerint a Társaság nyilvántartást (tilalmi listát) kell vezetnie azoknak az Érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával.

A tilalmi lista (adatkezelés) célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő Érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettektől közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik. A tilalmi listán szereplő adatokat az adatkezelő ennek teljesítésének biztosításához szükséges mértékig használhatja fel, más adatállománnyal nem kapcsolhatja össze, nem adhatja át, más célra nem használhatja fel, és köteles biztosítani az érintettnek az 1995. évi CXIX. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogainak gyakorlását.

5. ÜGYFÉLSZOLGÁLATON KERESZTÜL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSEK FELVÉTELE

Az ELO Könyvkiadó Kft. és a Társaság közös telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn. A Társaság Képzéseihez kapcsolódó megkeresések vonatkozásában a felek közös adatkezelőnek minősülnek (lásd II. fejezet).

Az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés rögzítésére kerül. Ha az Érintett bármilyen jellegű ügyben (panasztétel, információkérés, Szerződés teljesítésé- vel kapcsolatos ügyintézés stb.) a Társasághoz fordul telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, a hívás kezdeményezésével az InfoTv. alapján, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a jelen dokumentumban foglalt teljes körű tájékoztatás megismerését követően Társaság az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetést rögzítse. Az Érintett hozzájárulása alapján szintén rögzítésre kerülnek az ügyfélszolgálat által bármely jellegű ügyben indított, illetve a közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos telefonbeszélgetések is.

A Társaság az Érintettet a beszélgetés előtt tájékoztatja arról, hogy a beszélgetést rögzíti. A telefonbeszélgetés elején nyújtott rövid tájékoztatással a Társaság lehetőséget biztosít az Érintett számára, hogy eldönthesse, hozzájárul-e ahhoz, hogy az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetése rögzítésre kerüljön, vagy sem. Ha az Érintett nem szeretné, hogy a telefonbeszélgetés rögzítésre kerüljön, módjában áll a hívást megszakítani és e-mailben megkeresni a Társaságot.

Abban az esetben, ha a panaszt a Társaság azonnal orvosolni nem tudja, vagy egyéb ok miatt az Érintett durván beszél, obszcén kifejezéseket használ, sértegeti az ügyfélszolgálati munkatársat vagy a Társaságot, Társaság jogosult a hívás megszakítására.

A beszélgetések őrzési ideje alatt az Érintett kérésére a Társaság a telefonbeszélgetést az Érintett rendelkezésére bocsátja.

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama
minőségbiztosítás; annak biztosítása, hogy az eseményeket hitelt érdemlően rekonstruálni lehessen fogyasztói jogvita esetén

Érintett hozzájárulása, szerződés teljesítése, Társaság jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. cikk (1) a)-c)] összhangban az Ekertv. 13/A§ (1) bekezdésével

hívás ideje, Érintett neve, telefonszáma, hívás tárgya

rögzített telefonbeszélgetés tárolási ideje:

egyszeri információcsere esetén a Társaság az adatot haladéktalanul törli;

ha a telefonos megkeresés valamely a Társaság által nyújtott szolgáltatásra, szerződéskötésre, vagy annak előkészítéséhez kapcsolódik, az adatkezelés időtartama az Ekertv. 13/A. §-ában előírtak szerint alakul, figyelemmel a GDPR 6 Cikk (1) b) bekezdésében foglaltakra;

fogyasztói panasz esetén: öt év (Fogytv. 17/A. §).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PANASZKEZELÉS

A Társaság megbízása alapján az ELO Könyvkiadó Kft. felveszi és kezeli a Társaság Képzéseihez kapcsolódó panaszokat és kérelmeket is, melyekkel kapcsolatos személyes adatok vonatkozásában a felek közös adatkezelőnek minősülnek (lásd II. fejezet).

Amennyiben az Érintettnek a Társaság által nyújtott Képzéssel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, méltányossági vagy adatmódosítás iránti kérelmet terjeszt elő, az ezzel kapcsolatos adatkezelésekre az alábbi feltételek vonatkoznak:

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama 
Képzéssel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése, méltányossági és adatmódosítás iránti kérelmek elbírálása

Érintett hozzájárulása, szerződés teljesítése és a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. cikk (1) a)-c)] összhangban a Fogytv. 17/A. § és az Ekertv. 13/A § szakaszaival

megrendelés során felvett adatok; a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, az Érintett fogyasztóként minősülése, az érvényesíteni kívánt igény és a panasz rendezésének módja; elszámolással összefüggő esetekben: bankszámlaszám; méltányossági vagy adatváltoztatási esetekben: orvosi igazolások, anyakönyvi kivonatok, bankszámlakivonat, személyi okmány másolata; panasszal összefüggő egyéb személyes adat és igazolás

Panasz esetén: 5 év a jegyzőkönyv felvételétől számítottan [Fogytv. 17/A. § (7)]

Méltányossági kérelem,adatmódosítás esetén: kérelem elbírálásáig, legkésőbb az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EGYÉB

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Társaságot. A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

II. KÖZÖS ADATKEZELÉS

A Társaság és az ELO Cégcsoporthoz tartozó, Tananyagsorozat értékesítést folytató ELO Könyvkiadó Kft. közös brand alatt („ELO”) és azonos székhelyen nyújtják szolgáltatásaikat azonos érintetti kör részére, mivel a Társaság által kínált Képzésben kizárólag azok jogosultak részt venni, akik az ELO Könyvkiadó Kft.-től Tananyagsorozatot rendeltek meg. Az ELO brand alatt a Felek közös honlapon jelennek meg (a Honlap), közösen működtetik az ügyéloldalt. A Felek közös e-mail címet használnak (elo@elo.hu, a továbbiakban: E-Mail Cím), közös ügyfélszolgálatot tartanak fenn és közösen folytatják direkt marketing tevékenységüket.

A GDPR 26. cikke szerint a Felek közös adatkezelőnek minősülnek (a Társaság és az Európai Levelező Oktatási Kft. a továbbiakban együttesen: Közös Adatkezelők, külön-külön: Adatkezelő).

A közös adatkezeléssel kizárólag azok érintettek, akik a Társaság Tananyagsorozatai mellé igénybe veszik az Európai Levelező Oktatási Kft. képzési szolgáltatását is. A közös adatkezelés kiterjed:

    1. a Honlap használata során,
    2. a megrendelés során,
    3. az Ügyféloldal használata során, 
    4. a közvetlen üzletszerzéssel (direkt marketing) összefüggésben,
    5. az ügyfélszolgálaton keresztül folytatott telefonbeszélgetésekkel össze- függésben, valamint
    6. a panaszkezeléssel összefüggésben az Érintett által a Társaságnak és/vagy az Európai Levelező Oktatási Kft.-nek megadott adatokra.

A közös adatkezelés során a Közös Adatkezelők jogosultak egymás számára az Érintettek személyes adatait továbbítani, azonban harmadik személyek részére a személyes adat csak és kizárólag a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően, megfelelő jogalappal és garanciákkal továbbíthatók.

A közös adatkezelés során a Közös Adatkezelők kizárólag az általuk nyújtott szolgáltatáshoz szükséges módon és mértékben jogosultak és kötelezettek az Érintett személyes adatait kezelni.

A Közös Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a személyes adatokat törlik az alábbi esetekben:
    a) amennyiben azt az Érintett jogszerűen kéri (azaz a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az Adatkezelő köteles eleget tenni a kérésnek), vagy az Érintett jogszerű kérése alapján a másik Adatkezelő jogszerűen törli és törölni rendeli; és
    b) amennyiben annak törlését az Érintett kérésére indult hatóság eljárásban jogerősen elrendelik.

Az Érintettek a GDPR vonatkozó rendelkezései szerint mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatják a GDPR szerinti, a részükre átadott tájékoztatóban is ismertetett jogaikat.

A Közös Adatkezelőket egymással szemben haladéktalan tájékoztatási kötelezettség terheli, amennyiben az Érintettek olyan érintetti joggal kívánnak élni, melynek nem az az Adatkezelő tud eleget tenni, ahova az igényt benyújtották.

A Közös Adatkezelők megállapodtak, hogy a GDPR 13. és a 14. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettségnek kizárólag az ELO Könyvkiadó Kft. útján tesznek eleget, azzal, hogy a Közös Adatkezelők részéről kijelölt kapcsolattartó: Léner Brigitta

A Közös Adatkezelés során az egyes Adatkezelőknek az egymással szemben fennálló felelőssége kizárólag az adott Adatkezelő által végzett adatkezeléssel kapcsolatban áll fenn.

Az Adatkezelő a neki felróható károk vonatkozásában a másik Adatkezelőt kártalanítja, kivéve, ha a károkozás szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás eredménye, amely esetben a károkozó Adatkezelőnek nem jár kártalanítás.

III. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE

A megadott személyes adatok megismerésére jogosultak feladatkörükben a Társaság munkavállalói, kölcsönzött munkavállalói, valamint teljesítési segédei és közreműködői, kifejezetten ideértve mindazon személyeket (adatfeldolgozókat), akiket a jelen Tájékoztató megnevez, valamint a jelen Tájékoztatóban meghatározott körben a Közös Adatkezelő. 

V. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

1. HOZZÁFÉRÉS JOGA

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz, valamint a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jelen Tájékoztatóban foglalt információkhoz hozzáférést kapjon.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratfv költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

2. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve – figyelembe véve az adatkezelés célját – azok kiegészítését kérje.

3. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

    (I). a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
    (II.) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
    (III.) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett közvetlen üzletszerzés érdekében
           történő adatkezelés ellen tiltakozik;
    (IV.) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
    (V.) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
    (VI.) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt jelen Tájékoztató értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Társaság nem köteles az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés (I) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (II) jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; valamint (III) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha

    (I). az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság
          ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
    (II.) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
    (III.) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
           vagy védelméhez; vagy
    (IV.) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
            szükséges, és az Érintett tiltakozott e célokból történő adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem 
            kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja azt az Érintettet, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták.

5. ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

6. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozási jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

7. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
    a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
    b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, de az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

A Társaság a direkt marketing tevékenységéhez kapcsolódó automatizált döntéshozatalt és profilalkotást végez.

Alkalmazott logika: a Társaság az Érintetteket nevük és/vagy születési dátumuk, továbbá meghatározott időszakban történő weboldali cselekvésük alapján csoportokba sorolja, érdeklődésüket és valószínű viselkedésüket figyelembe véve. Ez alapján dönti el, hogy megkeresse-e, illetve milyen csatornán keresse meg ajánlattal az Érintettet.

A profilalkotásnak köszönhetően az Érintett személyre szabott ajánlatokat, illetve születés- és névnapi köszöntőt kaphat a Társaságtól, az általa adott hozzá- járulás alapján (lásd I. 4. pont), amely bármikor visszavonható.

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a döntés (I) az Érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; (II) meghozatalát a Társaságra alkalmazandó olyan jogszabály teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy (III) az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az Érintett jogainak érvényesülése érdekében az Érintettnek joga van arra, hogy a Társaság részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson.

V. ADATVÉDELMI INCIDENS

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az alábbi információkat és intézkedéseket: (I) tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és elérhetősége; (II) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; (III) a Társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: (I) a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták; (II) a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; (III) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érin- tettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

VI. A SZEMÉLYES ADATOK HARMADK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ TOVÁBBITÁSA

A Társaság tájékoztatja az Érintetteket, hogy a jelen Tájékoztató I.5. pontjában ismertetett, az ELO Kör adatbázisba kerülő személyes adataik a Társaság anya- vállalata és más leányvállalatai, illetve az ő felhasználóik által hozzáférhetővé válnak, azaz részükre kerülnek továbbításra. A személyes adatok továbbítására tehát az Európai Unión belül kerül sor, ugyanakkor néhány esetben a személyes adatok harmadik országba (Ukrajna és Oroszország) is továbbításra kerülnek. Az adatok továbbításának a jogalapja az Érintett kifejezett hozzájárulása. A Társaság tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatok továbbításának biztonságát a Bizottság megfelelőségi határozata, illetve más megfelelőségi garanciák nem biztosítják.

VII. FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

Minden olyan személy, aki az Infotv. megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Társaságtól vagy a jelen Tájékoztatóban megjelölt más adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult.

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az Infotv.-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az Infotv.-ben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a Társaság jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

A Társaság, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az Érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Amennyiben a Társaság adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problémája van, forduljon a Társasághoz az alábbiakban megjelölt elérhetőségeken:
Osztály: Ügyfélszolgálat
E-mail cím: elo@elo.hu

Telefonszám: +36 1/206 1775

Amennyiben az Érintett a Társaság meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Társaság köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a NAIH-nál tájékoztatást kérjen jogaival kapcsolatban, továbbá jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással vizsgálatot kezdeményezzen az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1/391 1400 Fax: 06 1/391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

VIII. TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Jelen Tájékoztatót a Társaság a Honlapon tette közzé, ahol a mindenkor aktuális Tájékoztató folyamatosan elérhető. A Társaság a jelen Tájékoztatót jogosult egyoldalúan módosítani, amelyről az Érintetteket a Honlapon közzétett közleményben, valamint a regisztrált Érintettek tekintetében a regisztráció során megadott e-mail címükre küldött üzenetben tájékoztatja a módosítás hatályba lépését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal.

Budapest, 2018. október 15.