Adatkezelési tájékoztató

 

Az Európai Levelező Oktatási Kft. (továbbiakban: „ELO”)
Adatkezelési tájékoztatója

1.1.
A jelen adatkezelési tájékoztató rögzíti, hogy az ELO és az ELO Könyvkiadó Kft. (a továbbiakban: „ELO Könyvkiadó”) mint együttes adatkezelő miként kezeli és védi azon információkat, amelyeket a képzésében részt vevő (továbbiakban: „Ügyfél”) az ELO rendelkezésére bocsát.

1.2.
Az ELO és az ELO Könyvkiadó a mindenkor hatályos az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Információs Törvény”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli Ügyfeleinek személyes adatait. Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a szerződés – azaz a képzésben való részvételt szabályozó általános szerződési feltételek (továbbiakban: „Képzési ÁSZF” vagy „Szerződés”) - létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további képzésekről és szolgáltatásokról. Az adatkezelés további célja, hogy az ELO és az ELO Könyvkiadó Kft. tanulói egymással az ELO kör tanulói oldalon kapcsolatba lépjenek, abból a célból, hogy az általuk meghatározott tartalmakat (kép, videó, hozzászólás) osszanak meg egymással. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

1.3.
Az ELO és az ELO Könyvkiadó mint együttes adatkezelő az Ügyfelek személyes adatainak kezelése és azoknak gépi feldolgozása során figyelemmel van az alábbi követelményekre:

 • az ELO és az ELO Könyvkiadó a személyes adatokat tisztességesen és törvényesen szerzi meg és kezeli,
 • az ELO és az ELO Könyvkiadó az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, valamint kezeli, és attól eltérő módon nem használja fel,
 • az ELO és az ELO Könyvkiadó csak olyan adatokat kezel, amelyek az adatkezelés megvalósulásának céljához elengedhetetlenek, és a meghatározott cél elérésére alkalmasak,
 • az ELO és az ELO Könyvkiadó a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti,
 • az ELO és az ELO Könyvkiadó megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás vagy nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása érdekében, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,
 • az ELO és az ELO Könyvkiadó az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, továbbá azt, hogy az Ügyfelet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

1.4.
Az ELO által gyűjtött információk egy része az Információs Törvény szerint személyes adat. A személyes adat fogalomkörébe azon adatok tartoznak, amelyek kapcsolatba hozhatók az Ügyféllel, illetve amelyek alapján az Ügyfél személye azonosítható – így az Ügyfél neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, anyja neve, születési dátum, születési név -, illetve az adatból levonható, az Ügyfélre vonatkozó következtetés. A személyes adat mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Ügyféllel helyreállítható.

1.5.
Az ELO és az ELO Könyvkiadó által végzett együttes adatkezelés az alábbi célok érdekében történik:

 • a Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiállítása, számla kiállítása,
 • a képzés nyújtása során kapcsolattartás az Ügyféllel, szaktanári javítás és értékelés, házifeladat-visszaküldés teljesítése, igazolás kiállítása,
 • az ELO és az ELO Könyvkiadó egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítése,
 • az Ügyfél hozzájárulása alapján az Ügyfél közvetlen tájékoztatása a további képzésekről és szolgáltatásokról,
 • az Ügyfél hozzájárulása alapján az Ügyfelek egymás közötti kommunikációjának elősegítése az ELO és az ELO Könyvkiadó ELO kör tanulói oldalán,
 • az Ügyfél szerződésszegése esetén az ELO és az ELO Könyvkiadó jogainak érvényesítése,
 • az ELO és az ELO Könyvkiadó piacának, fogyasztóinak, termékeinek és szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése,
 • az Ügyfél hozzájárulása alapján az Ügyfél tájékoztatása az ELO Könyvkiadó Kft. termékeiről, szolgáltatásairól, promóciókról és különleges ajánlatokról, illetve minden olyan információról, amely az ELO Könyvkiadó Kft. véleménye szerint az Ügyfél érdeklődésére irányul, 
 • a fentiekkel összefüggésben az Ügyféllel való kommunikáció.

Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

1.6.
Az ELO különféle módon és eszközökkel gyűjti az Ügyfélről szóló adatokat, így az Ügyfél különösen a Szerződés megkötésekor adatokat bocsát az ELO rendelkezésére. Az ELO és az ELO Könyvkiadó az Ügyféllel kapcsolatos információkat együtt kezelheti és az 1.5. pontban megjelölt felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolhatja olyan adatokkal, amelyek az Ügyfélről más módon jutottak az ELO vagy az ELO Könyvkiadó tudomására.

1.7.
Az Ügyfél a Képzési ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO, az ELO Könyvkiadó, illetve az alábbi adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag az ELO, az ELO Könyvkiadó valamint azok munkatársai, a partnerintézmények és munkatársaik, valamint az ELO kapcsolt vállalkozásai és azok jogutódai jogosultak az 1.5. pontban meghatározott célból és mértékig. Az ELO és az ELO Könyvkiadó az Ügyfél személyes adatait a jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben az Ügyfél fizetési késedelembe esett, úgy az ELO és az ELO Könyvkiadó felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.

1.8.
Az Ügyfél a Képzési ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul, hogy a rá vonatkozó személyes adatok egy részét (név, az ügyfél által igénybe vett tanfolyam, ország) az ELO és az ELO Könyvkiadó az ELO kör tanulói oldalon rögzítse és azokat többi szerződött Ügyfele előtt nyilvánosságra hozza az ELO és az ELO Könyvkiadó ELO kör tanulói oldalán keresztül. Az ELO és az ELO Könyvkiadó Kft. kizárja a felelősségét az Ügyfelei jogosulatlan adatkezelésével összefüggésben.

1.9.
Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy amennyiben az Ügyfél az ELO-val és az ELO Könyvkiadó szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti és az ELO vagy az ELO Könyvkiadó az Ügyféllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult az Ügyfél adatainak továbbítására. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél adatait az ELO vagy az ELO Könyvkiadó által adott megbízás alapján az ELO és az ELO Könyvkiadó követelésének, valamint a követeléskezelő cég általi a behajtással kapcsolatban felmerülő, akár az ELO-t, az ELO Könyvkiadót, akár a követeléskezelő céget megillető követelések (pl. adminisztrációs díj, ügyvédi költségek, stb.) behajtása céljából az ELO vagy az ELO Könyvkiadó és a követeléskezelő cég megállapodásában rögzített ügykezelési idő lejártáig, azaz főszabály szerint 90 napig, illetve a követelés ezen időtartamon belül való sikeres behajtásáig kezeli. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a továbbított adatokat peres, peren kívüli és nem peres eljárásokban igényérvényesítés céljából is kezelheti. A továbbított adatokat a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő munkatársai ismerhetik meg. Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy a követelés behajtása érdekében és keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfélről a már rendelkezésre bocsátott adatokon túl további adatokat gyűjtsön (pl. az Ügyfél új címének, vagy a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámának rögzítése). Az ELO és az ELO Könyvkiadó az Ügyfél adatait az alábbi követeléskezelő cégnek, illetve az alábbi jogi képviselőnek jogosult továbbítani:

- CREDITEXPRESS MAGYARORSZÁG Kft. (1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.)

- Tóth B. Gábor Ügyvédi Iroda (1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.)

- BM Specht & Partner Ügyvédi Iroda (1122 Budapest, Csaba utca 15.)

1.10.
Az ELO és az ELO Könyvkiadó külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az ELO, az ELO Könyvkiadó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie.

1.11.
Az Ügyfél jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. Az Ügyfél kérelmére az ELO és az ELO Könyvkiadó tájékoztatást ad az általa, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Rögzített telefonbeszélgetés esetén az ELO és az ELO Könyvkiadó – a fentieken túl az Ügyfél kérésére – a telefonbeszélgetés hangfelvételét az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az ELO és az ELO Könyvkiadó köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában megadni a jelen pont szerinti tájékoztatást, illetve hangfelvételt. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 2.000,- forint tájékoztatásonként.

1.12.
Az ELO és az ELO Könyvkiadó az Ügyfél adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

1.13.
Az Ügyfél a hatályos jogszabályoknak megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

1.14.
Ha az ELO, az ELO Könyvkiadó, valamint az adattovábbítás keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél jogait az adatkezelés során megsérti, az Ügyfél bírósághoz fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

1.15.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jogszabályok keretei között az ELO és az ELO Könyvkiadó határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az ELO és az ELO Könyvkiadó felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az ELO és az ELO Könyvkiadó rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

1.16.
Az ELO és az ELO Könyvkiadó az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Ügyfél tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzése személyes adatok esetében 5 év, különleges adatok esetén 20 év.

1.17.
Az ELO és az ELO Könyvkiadó által kezelt adatok felhasználhatók arra, hogy azok segítségével az ELO és az ELO Könyvkiadó közvetlenül vagy harmadik fél által (Facebook, Adwords, Adsense valamint egyéb reklámszolgáltatók) tájékoztassa az Ügyfélt az ELO és az ELO Könyvkiadó termékeiről, szolgáltatásairól, promóciókról és különleges ajánlatokról, illetve minden olyan információról, amely az ELO vagy az ELO Könyvkiadó véleménye szerint az Ügyfél érdeklődésére tarthat számot (közvetlen értékesítés). Ezeket az információkat az ELO vagy az ELO Könyvkiadó többféleképpen, így különösen e-mail útján és postai úton juttatja el az Ügyfél részére. Az Ügyfél bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen az ELO vagy az ELO Könyvkiadó tudomására hozhatja, ha nem kívánja, hogy akár az ELO vagy az ELO Könyvkiadó, akár harmadik fél a kezelt adatokat közvetlen értékesítési célokra használja fel. Ha az Ügyfél hozzájárulása szükséges a személyes adatainak kezeléséhez, azt az ELO és az ELO Könyvkiadó az erre vonatkozó „hozzájárulás” mező megjelölésével fogja kérni. Előfordulhat, hogy az adatkezelés során az ELO vagy az ELO Könyvkiadó az Ügyfél hallgatólagos beleegyezésére támaszkodik, de csak abban az esetben, ha ezt jogszabály lehetővé teszi. Jelen pont egyúttal az Ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál.