2014.05.12-ig megkötött szerződésekre érvényes ÁSZF

ELO Könyvkiadó Kft.
Általános Szerződési Feltételek
2014.02.01.

Általános Szerződés Feltételek
– tananyagsorozat vásárlására –

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

Adminisztrációs díj: A Tananyagsorozat megrendelése esetén az első Tananyagcsomaggal együtt fizetendő egyszeri díj, amelynek értéke 1.500 Ft

ÁSZF: A Tananyagsorozat vásárlásra létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános Szerződési Feltételek

Bánatpénz: a Próbahónapot követő Megrendelő általi felmondás esetén fizetendő 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.

ELO Könyvkiadó Kft. adatai:
székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
cégjegyzékszám: 01-09-184711
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
adószám:  24830289-2-43
webcíme: www.elo.hu
levelezési cím: 0909 Budapest
e-mail cím: elo@elo.hu
fax száma: 06 1 206 1770

Információs törvény: az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott a faxon, e-mailben, postai úton, illetve a honlapon a regisztrált megrendelők számára hozzáférhető felületen tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.
Komplett  Szállítást  Tartalmazó  Megrendelés:  részletvétel  helyett  a  teljes  Tananyagsorozathoz  tartozó  valamennyi Tananyagcsomag egyszeri átvétele a Tananyagsorozat díjának egy összegben történő megfizetése mellett.
Kötbér: Megrendelő által jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződésszegési esetekben fizetendő szerződésszegésenkénti
15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.
Megrendelő: ELO Könyvkiadó Kft.-vel tananyagsorozat megvásárlására szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.
Próbahónap: Első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 30 (azaz harminc) naptári nap.
Szerződés: Az ELO Könyvkiadó Kft. és a Megrendelő között egy Tananyagsorozat megvásárlására és leszállítására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.
Tananyagcsomag: A tananyagsorozat egyes része; olyan nyomtatott vagy digitalizált formában rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás, illetve annak elválaszthatatlan vagy választható mellékletei, melyet az ELO Könyvkiadó Kft. előre megállapodott rendszerességgel küld Megrendelői részére. Az egy tananyagsorozathoz kapcsolódó tananyagcsomagok tartalmilag egymásra épülnek. A tananyagcsomagok önmagukban nem, hanem csak a teljes tananyagsorozattal, annak részeként rendelhetők meg.
Tananyagsorozat: Egy témához, illetve szakmához kapcsolódó Tananyagcsomagok összessége.
Visszaigazolás:  a  Megrendelő  által  leadott  megrendelésnek  (ajánlattétel)  az  ELO  Könyvkiadó  Kft.  általi  írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfogadása.

1. Megrendelési tudnivalók

1.1.
A jelen ÁSZF tárgya az ELO Könyvkiadó Kft. által kínált teljes Tananyagsorozat Megrendelő általi megvásárlása, és az ELO Könyvkiadó Kft. általi leszállítása, amely Tananyagsorozat tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi Tananyagcsomagot. A Megrendelő minden esetben a teljes Tananyagsorozatra ad le megrendelést; kizárólag egyes Tananyagcsomagok vagy Tananyagcsomag-részek megrendelésére, azok lemondására nincs lehetőség.

1.2.
A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének legrövidebb időtartamát (azaz a Tananyagcsomag-küldés rendszerességét) az adott Tananyagsorozatra vonatkozó, az ELO Könyvkiadó Kft. honlapjáról letölthető tájékoztató, valamint a honlapon található megrendelőlap (elektronikus formanyomtatvány) tartalmazza. A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének időtartama a részletfizetés 4.1. pont szerinti tempójának módosításával változhat.

1.3.
Az ELO Könyvkiadó Kft. Tananyagsorozatai kuponon, megrendelőlapon, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhetők meg. A megrendelés leadására elektronikus és postai úton, faxon, telefonon, valamint a honlapon keresztül van lehetőség. A Tananyagsorozat megrendelhető az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.

1.4.
A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO Könyvkiadó Kft. általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft. a megrendelést legkésőbb 20 (azaz húsz) naptári napon belül futárszolgálattal, utánvétellel nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO Könyvkiadó Kft. a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Megrendelő számára a megrendelés előtt a Megrendelő által megismert ÁSZF-et, amely az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján www.elo.hu/aszf alatt mindenkor elérhető.

1.5.
Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO Könyvkiadó Kft. automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet  még  nem  jelent,  és  nem  helyettesíti  a  futárszolgálattal,  utánvétellel  küldött  Visszaigazolást  sem. A Megrendelő fax vagy e-mail elérhetősége megadásával a faxon, illetőleg e-mailen történő automatikus rendszer- visszaigazolást kifejezetten elfogadja.

1.6.
Amennyiben a Megrendelőnek az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben nincs lejárt tartozása, illetve amennyiben a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé sem áll fenn tartozása, akkor egyidejűleg vagy egymást követően több Tananyagsorozatot is megrendelhet, illetve amennyiben a Tananyagsorozat 4. csomagját (7-8. lecke) még nem kapta meg, válthat a Tananyagsorozatok között. A Tananyagsorozatok közötti váltásra egy megrendelés keretein belül egyszer kerülhet sor. Tananyagsorozatok közötti váltás esetén a már kifizetett vételárrészleteket az ELO Könyvkiadó Kft. az új Tananyagsorozat árába nem számítja be. Amennyiben a Megrendelőnek az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben lejárt tartozása áll fenn, illetve amennyiben a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé tartozása áll fenn, további Tananyagsorozatra megrendelést nem adhat le, illetve nem válthat a Tananyagsorozatok között. A tartozás kiegyenlítésével és ennek igazolásával a Megrendelőt ismét megilletik ezek a jogok. Tartozás esetén az ELO Könyvkiadó Kft. jogában áll a megrendelést egyedi elbírálás alapján engedélyezni.

2. Fizetési és szállítási feltételek

2.1.
A Tananyagsorozatok mindenkori bruttó listaára az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján, a www.elo.hu/listaar címen érhetők el. A szállítás költsége a Megrendelőt terheli a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, melynek mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. mindenkori díjszabása szerint alakul. A szállítás aktuális költségei az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a Tananyagsorozat megrendelése menüpont alatt érhetők el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

2.2.
Az ELO Könyvkiadó Kft. reklámkiadványaiban, egyéb marketingcsatornáin, illetve a honlapon közölt akciós árai a 2.1. pontban meghatározott mindenkori listaáraktól eltérhetnek, illetve kedvezményes ajánlatot az ELO Könyvkiadó Kft. személyre szabottan is tehet. Amennyiben a Megrendelő egy árkedvezményt tartalmazó felhívás alapján rendeli meg a tananyagsorozatot, a Szerződés a kedvezményes áron jön létre. Amennyiben a Szerződés megkötését követő 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül a Megrendelő egy olyan névre szóló személyes reklámajánlatot kap, amelyben szereplő kedvezmény meghaladja a Szerződés megkötésének alapjául szolgáló kedvezményt, és azt a Megrendelő az ajánlat kézhezvételétől számított 8 (azaz nyolc) naptári napon belül írásban igényli, illetve igazolja, akkor a Megrendelő részére a soron következő esedékes és azt követő valamennyi számla a nagyobb kedvezmény érvényesítésével kerül kiállításra. A magasabb kedvezmény a már kifizetett vételárrészlet tekintetében utólag nem érvényesíthető.

2.3.
Amennyiben a Megrendelő a teljes Tananyagsorozathoz tartozó valamennyi Tananyagcsomag egyidejű átvételére ad le megrendelést (Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés), az ELO Könyvkiadó Kft. a Megrendelőnek számlát küld a Tananyagsorozat teljes árával és a Tananyagsorozatot utánvétellel küldi meg. Utánvételes megrendelés során az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.
Kizárólag Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén van lehetőség személyes átvételre az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, kizárólag az ELO Könyvkiadó Kft.-vel előre egyeztetett időpontban. Személyes átvétel esetén a Megrendelő szállítási költséggel nem tartozik. Személyes átvétel esetén a Megrendelő csak készpénzzel történő fizetéssel teljesíthet.

2.4.
Az ELO Könyvkiadó Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés helyett a Megrendelő a Tananyagsorozat árát részletekben fizesse meg a 4.1. pontban foglaltak szerint. A vételárrészlet esedékessége normál és gyorsított tempójú részletfizetés esetén havonta, késleltetett tempójú részletfizetés esetén kéthavonta, a számla kiállításától számított 21 (azaz huszonegy) naptári napon belül esedékes. A számlát az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Tananyagcsomagokkal együtt juttatja el a Megrendelőnek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

2.5.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagot a tárgyhó azon napjáig törekszik eljuttatni a Megrendelő részére, melyet a Visszaigazolásban az adott Tananyagsorozatra vonatkozóan meghatározott, amely azonban nem tekintendő határozott szállítási határidőként, így a postai vagy más kézbesítés hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért az ELO Könyvkiadó Kft.-t felelősség nem terheli.

2.6.
Feltéve, hogy az adott Tananyagsorozatra vonatkozó tájékoztató másképp nem rendelkezik, minden Tananyagcsomag 1 tankönyvet és abban 2 leckét, valamint Tananyagsorozattól függően mellékleteket és házi feladatot tartalmazhat. (Amennyiben nem rendelte meg az Európai Levelező Oktatási Kft. képzési szolgáltatását, a házi feladat visszaküldésére és az Európai Levelező Oktatási Kft. általi kijavításra nem jogosult.) Az ELO Könyvkiadó Kft. az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódó első Tananyagcsomaggal együtt (normál és késleltetett tempó esetén 1 darab, gyorsított tempó esetén 2 darab Tananyagcsomag) a Megrendelőnek számlát küld. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.

2.7.
A 2.6. pontban foglalt Tananyagcsomagokon felüli valamennyi további Tananyagcsomag postai küldeményként kerül megküldésre. A küldemény tartalmazza a csekket, illetve a számlát a fizetendő összeggel és a fizetési határidővel. A csekken, illetve számlán szereplő összeg magában foglalja az aktuális Tananyagcsomag árát és a szállítási költséget is. A Tananyagcsomagok ára a csekk befizetésével vagy banki átutalással is rendezhető. Az ELO Könyvkiadó Kft. bankszámlaszáma:

BBRT   10102244-41854300-02004001

A „Megjegyzés” rovatban a regisztrációs számot, annak a számlának a számlaszámát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget.

2.8.
Amennyiben a kiszállított Tananyagcsomag, vagy annak valamely része hibás, hiányos, sérült, illetve nem a megfelelő Tananyagcsomagot tartalmazza, a Megrendelő köteles azt a kézhezvételtől számított 5 (azaz öt) munkanapon belül az ELO Könyvkiadó Kft. részére a hiba megjelölésével visszaküldeni, és az ELO Könyvkiadó Kft. köteles azt haladéktalanul, térítésmentesen kicserélni. Amennyiben a Tananyagcsomag a Megrendelőnek felróható okból sérült, illetve válik hibássá, hiányossá, a Megrendelő új, térítésmentes példányra nem támaszthat igényt, és a kicseréléssel járó költségek, ideértve az új Tananyagcsomag árát és a postaköltséget, a Megrendelőt terhelik, valamint a már kifizetett Tananyagcsomag tekintetében visszatérítési igénnyel nem léphet fel.

3. Késedelmes fizetés

3.1.
Amennyiben a Megrendelő a Tananyagcsomag ellenértékét a 2.4. pontban meghatározott fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO Könyvkiadó Kft. késedelmi díjat számol fel. A késedelmi díj sávosan növekszik, mértéke függ a ki nem egyenlített Tananyagcsomagok számától és a fizetési késedelem időtartamától. A késedelmi díj mindenkori mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a www.elo.hu/kesedelmi oldal alatt elérhető. A Megrendelő a késedelmi díj mértékét kifejezetten megfelelőnek fogadja el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a késedelmi díjakat tartalmazó kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

3.2.
Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az ELO Könyvkiadó Kft. 15 (azaz tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek, amely nem érinti a késedelmi díj esedékességét. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.3.
A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. – amennyiben ELO Könyvkiadó Kft. nem él felmondási jogával – jogosult a Tananyagcsomag-küldést a számlatartozás és késedelmi díjak maradéktalan kiegyenlítéséig, legfeljebb 3 hónapra felfüggeszteni, amely időszakban további vételárrészlet nem válik esedékessé. A felfüggesztés nem érinti az ELO Könyvkiadó Kft. 3.2. pontban foglalt jogát az addig esedékessé vált követelés behajtása iránt. A késedelmi díj a felfüggesztés időtartama alatt is felszámításra kerül. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési tempónak megfelelően.

3.4.
Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt sem rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely nem érinti a Megrendelő ezen időpontig esedékessé vált fizetési kötelezettségeit.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1.
A Megrendelő a Tananyagsorozatot az alábbi részletekben rendelheti meg:

    a) normál tempó – havonta 1 Tananyagcsomag
    b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 Tananyagcsomag
    c) gyorsított tempó – havonta 2 Tananyagcsomag
    d) Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés

Az egyes Tananyagcsomagok a megrendelés során megadott részletekben kerülnek megküldésre. Amennyiben a Megrendelő nem jelölte meg a kívánt ütemet, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti. A Megrendelő – ide nem értve, amennyiben tartozása áll fenn az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben – jogosult a részletfizetés tempóját a Szerződés időtartama alatt bármikor, bármennyiszer, írásban vagy telefonon megváltoztatni.

4.2.
A Tananyagsorozat küldése a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra bármikor a Megrendelő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelmére halasztható. A halasztás feltétele, hogy a Megrendelőnek ne legyen lejárt tartozása az ELO Könyvkiadó Kft.-vel – és amennyiben képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft-vel – szemben. A halasztás alatt az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagokat nem küldi meg a Megrendelő részére, a Megrendelő pedig nem köteles a vételárrészletek fizetésére.
A halasztás időtartamát követően az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési rendszerességének megfelelően. A halasztás egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

4.3.
A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (azaz öt) munkanapon belül az ELO Könyvkiadó Kft.-nek írásban bejelenteni.

4.4.
Amennyiben a Tananyagcsomag a 2.5. pontban meghatározott időpontig nem érkezik meg a Megrendelő részére, a Megrendelő köteles azt az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálatán 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása úgy értelmezendő, hogy a Megrendelő a Tananyagcsomagot átvette, és a mulasztásból igény utólag nem támasztható.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a szállítás során elveszett Tananyagcsomagot kérésre a Szerződés időtartama alatt 3 (azaz három) alkalommal díjmentesen, ezt követően költségtérítés ellenében újraküldi. Amennyiben a Tananyagcsomag azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert annak címe megváltozott és a 4.3. pont szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, akkor a Megrendelőt nem illeti meg jelen pontban foglalt jogok érvényesítése.

5. A Szerződés megszűnése

5.1. Elállás
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag kézhezvételétől számított 8 (azaz nyolc) munkanapon belül írásban, indoklás nélkül elállni a Szerződéstől, valamint ez esetben köteles a Tananyagcsomagot, valamint a hozzá tartozó számlát ajánlott küldeményként visszaküldeni az ELO Könyvkiadó Kft. részére.
A Megrendelő elállása esetén az ELO Könyvkiadó Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget, ideértve a Tananyagcsomag díját, a postaköltséget és adminisztrációs díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 (azaz harminc) naptári napon belül visszatéríteni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Tananyagcsomag visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Megrendelőt ezen-felül egyéb költség nem terheli, ide nem értve a Tananyagcsomag nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését.

5.2. Felmondás a Próbahónap alatt
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon túl, de még a Próbahónap alatt írásban a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő csak az első Tananyagcsomag díjának megfizetésére köteles. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a teljes Tananyagsorozat kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon túl felmondás nem érvényesíthető.

5.3. Felmondás a Próbahónapot követően
Amennyiben a Megrendelő a Próbahónapot követően a Szerződést meg kívánja szüntetni, arra 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Bánatpénz megfizetése esetén jogosult. A Bánatpénz megfizetésén túl a Megrendelő a Szerződés szerinti további fizetési – így például a lejárt vételárrészlet és/vagy késedelmidíj-fizetési – kötelezettségeit is teljesíteni köteles. A Szerződést a Megrendelő kifejezetten a Szerződés felmondására irányuló írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel, és a Bánatpénzt az ELO Könyvkiadó Kft. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül köteles megfizetni. Nem minősül a Szerződés felmondásának a Tananyagcsomagok vagy a teljes Tananyagsorozat visszaküldése vagy át nem vétele vagy egyéb tartalmú panaszlevél. A felmondással érintett hónapra eső Tananyagcsomag(ok) vételárának megfizetésére Megrendelő abban az esetben köteles, amennyiben a Tananyagcsomag ELO Könyvkiadó Kft. általi postára adása megtörtént a felmondási nyilatkozat ELO Könyvkiadó Kft.-vel történő közlését megelőzően. A Megrendelő mentesül a Tananyagsorozat hátralékos, még le nem szállított Tananyagcsomagokkal esedékessé váló vételárrészeinek megfizetése alól, és nem jogosult e Tananyagcsomagokra. A Megrendelő a már kifizetett vételárrészek visszafizetését nem követelheti.

5.4. Az ELO Könyvkiadó Kft. felmondási joga
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO Könyvkiadó Kft. jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére, mely esetben szerződésszegésenként 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Kötbér megfizetésére kötelezi a Megrendelőt az erre vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül, továbbá az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Kötbéren felüli kárát érvényesíteni. A Megrendelő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő sorozatos fizetési késedelme, az ELO Könyvkiadó Kft. jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Megrendelő nem elérhető az adott címen.

5.5. Egyoldalú módosítás
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:
    a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
    b) ha  a  Szerződés  teljesítésének  körülményeiben  olyan  lényeges  változás  következik  be,  amely  a  Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
    c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
    d) ha a megrendelés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO Könyvkiadó Kft. határozata alapján;
    e) ha a módosítást az ELO Könyvkiadó Kft. egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

5.6.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel az ELO Könyvkiadó Kft.-nél szokásos módok egyikén közli.

5.7.
Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kiszállított és a tárgyhóra eső tananyagcsomagokat kifizetni, mentesül azonban a Próbahónapon túli felmondás esetén fizetendő Bánatpénz megfizetése, illetve, amennyiben a Megrendelő Szerződése jelen ÁSZF hatályba lépése előtt jött létre, a megrendeléskor érvényes ÁSZF szerinti szerződés felmondása esetére előírt összegek megfizetése alól.

6. Adatkezelési tájékoztató

6.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a mindenkor hatályos Információs törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Tananyagsorozatokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO Könyvkiadó Kft., illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez.
Az ELO Könyvkiadó Kft. részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található.

7. Egyebek

7.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatai, tananyagcsomagjai és azok minden része – ideértve a hanganyagokat is – szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja az ELO Könyvkiadó Kft. A Megrendelő a megvásárolt Tananyagsorozatot mint műpéldányt kizárólag saját célból jogosult felhasználni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az ELO Könyvkiadó Kft. a rendelkezésére bocsátotta.
Az ELO Könyvkiadó Kft. kizárólagos joga többek között, hogy a Tananyagcsomagokat bármely formában és adathordozón többszörözze és terjessze, és hogy ezekre másnak engedélyt adjon.

7.2.
A Megrendelő a Tananyagcsomagokat, a teljes Tananyagsorozat megszerzését követően sem adhatja bérbe vagy haszonbérbe, azon szerzői jogot semmilyen formában sem szerez, azt csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően használhatja és ruházhatja át.

Feltételek

7.3.
A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, illetve a Tananyagcsomagok a megadott címről visszaérkeznek, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

7.4.
A Megrendelő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház u. 7.) fordulhat.

7.5
A határidő teljesítése szempontjából a napokban megállapított határidő esetén a határidő utolsó napján, a hónapok- ban megállapított határidő esetén a hónap utolsó napján foganatosított cselekmény teljesítésnek tekintendő.

7.6.
Amennyiben a Megrendelő olyan Tananyagsorozatot vásárol, amelyhez megkötötte az Európai Levelező Oktatási Kft.-vel a képzés igénybevételére szóló szerződést és igénybe vette a képzést, és amelyhez kapcsolódóan lehetőség van a képzés elvégzését követően az Európai Levelező Oktatási Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló partnerintézmény- től további oktatási szolgáltatást igénybe venni, az Európai Levelező Oktatási Kft. az oktatási szolgáltatás – ideértve a vizsgatétel lehetőségét is – igénybevételének fennállásáért, igénybevehetőségéért, a partnerintézmény eljárásáért, teljesítéséért, vállalt határidőiért felelősség nem terheli. A Megrendelő az OKJ-s képzésen, valamint a nemzetközileg elismert vizsgára felkészítő képzésen az Európai Levelező Oktatási Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló partnerintézménynél az utolsó tananyagcsomagra vonatkozóan kiállított számla keltét követő egy éven belül jogosult részt venni, az Európai Levelező Oktatási Kft. által nyújtott képzés elvégzése során megszerzett igazolás birtokában, és akkor, ha eddig az időpontig a Megrendelő igénybe vette a tananyagcsomag feldolgozását segítő házi feladatok használatát. A Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a Megrendelő Tananyagsorozat kézhezvételét követő maximum 24 hónapig jogosult képzésen részt venni a partnerintézménynél.

7.7.
A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

7.8.
Az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

7.9.
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

7.10.
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

7.11.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.

Kelt Budapest, 2014. 02. 01.

 

Európai Levelező Oktatási Kft.
Általános Szerződési Feltételek
2014.02.01.

Általános Szerződési Feltételek
– képzési szolgáltatás nyújtására –

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

ÁSZF: Jelen Általános szerződési feltételek
ELO: Európai Levelező Oktatási Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-160605
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10639078-2-43
Webcím: www.elo.hu
Levelezési cím: 0909 Budapest
E-mail cím: elo@elo.hu
Faxszám: 06 1 206 1770
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-63283/2013, NAIH-63284/2013
Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott a faxon, e-mailben, postai úton, illetve a honlapon a regisztrált megrendelők számára hozzáférhető felületen tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.
Képzés:  Az  ELO  Könyvkiadó  Kft.  által  értékesített  tananyagsorozatokhoz  igénybe  vehető,  az  ELO  által biztosított szaktanári támogatás az ÁSZF 1. pontjának megfelelő tartalommal.
Partnerintézmény: Az ELO-val szerződéses jogviszonyban álló, akkreditációval vagy engedéllyel rendelkező szakmai partnerintézmény, amely a hozzá történő jelentkezést követően felelős az OKJ-s képzések lebonyolításáért.
Résztvevő: Az ELO-val képzési szolgáltatás igénybevételére szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.
Szerződés: Az ELO és a Résztvevő között képzési szolgáltatás nyújtására és igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.
Tankönyvvásárlási ÁSZF: Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozat vásárlására létrejött mindenkor hatályos általános szerződési feltétele.
Visszaigazolás:   A   Résztvevő   által   leadott   megrendelésnek   (ajánlattétel)   az   ELO   általi   írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfogadása.

A Képzés tartalma

1.
Jelen Szerződés megkötésével a Résztvevő, amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft.-vel tananyagsorozat vásárlására szerződést köt, jogosulttá válik az ELO Képzésében való részvételre.  A  Képzés  keretei között a Résztvevő jogosult az ELO Könyvkiadó Kft. által értékesített tananyagsorozatok egyes tananyagcsomagjaihoz tartozó házi feladatokat, valamint a zárótesztet megoldani és visszaküldeni, az ELO pedig vállalja ezek szaktanári javítását és értékelését, valamint a Résztvevő részére történő visszaküldését. A Résztvevő jogosulttá válik továbbá az online házi feladat oldal használatára. A Képzés az elvégzéséről szóló igazolás kiállításával záródik. A  Képzés  elvégzésének  esetleges  elmaradása vagy sikertelensége nem érinti a tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügyletet, amely ügyletet a tananyagsorozatot vásárlónak a Képzés elvégzésétől függetlenül is teljesítenie kell, és amelyet a Tankönyvvásárlási ÁSZF (www.elo.hu/aszf) szabályoz.

A Szerződés tárgya

2.
Jelen Szerződés megkötésével az ELO kötelezettséget vállal az 1. pontban szabályozott tartalmú Képzés nyújtására, a Résztvevő pedig a Képzés díjának megfizetésére és a Képzés elvégzésére jelen Szerződés rendelkezései szerint.

A Szerződés létrejötte

3.
A Képzés kuponon, megrendelőlapon, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhető meg. A megrendelés leadására elektronikus és postai úton, faxon, telefonon, valamint a honlapon keresztül van lehetőség. A Képzés megrendelhető az ELO ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.

4.
A Szerződés a Résztvevő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésének (ajánlattétel) az ELO általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO a megrendelést legkésőbb 20 (azaz húsz) naptári napon belül futárszolgálattal, utánvétellel nem igazolja vissza, a Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Résztvevő számára a megrendelés előtt a Résztvevő által megismert jelen ÁSZF-t, amely a www.elo.hu/aszf webcím alatt mindenkor elérhető.

5.
Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet még nem jelent, és nem helyettesíti a futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolást sem. A Megrendelő fax vagy e-mail elérhetősége megadásával a faxon, illetőleg e-mailen történő automatikus rendszer-visszaigazolást kifejezetten elfogadja.

A Képzésre vonatkozó általános rendelkezések

6.
A Résztvevő egyénileg, otthonából sajátítja el a tananyagsorozat tartalmát. Elméleti tanórákat, gyakorlati foglalkozásokat és konzultációt az ELO nem szervez.

7.
A Képzés során elsajátítható ismereteket, kompetenciákat, a Képzés részletes tartalmát az egyes tananyagsorozathoz kapcsolódó tanfolyami tematika és oktatási program tartalmazza.

A Képzésben való részvétel feltételei

8.
A Képzésben való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a teljes tananyagsorozatot megvásárolja az ELO Könyvkiadó Kft.-től egyösszegű teljesítéssel vagy részletfizetéssel. A tananyagsorozat vásárlása egy külön, az ELO Könyvkiadó Kft. és a Résztvevő között létrejött jogügylet, amelynek során a Résztvevő a teljes tananyagsorozat vásárlására ad le megrendelést, amely tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi tananyagcsomagot. Kizárólag egyes tananyagcsomagok vagy tananyagcsomag-részek megrendelésére, sem azok lemondására nincs lehetőség. Az ELO Könyvkiadó Kft. a tananyagsorozathoz tartozó egyes tananyagcsomagokat a Résztvevő választása szerinti rendszerességgel juttatja el (lásd: A képzés időtartama, ütemezése) a Résztvevőhöz. A tananyagsorozat megvásárlásának feltételeit a Tankönyvvásárlási ÁSZF szabályozza.

9.
A Résztvevő a tananyagsorozat-vásárláson felül csak és kizárólag abban az esetben jogosult a Képzésben való részvételre is, amennyiben a jelen ÁSZF-et elfogadja és a Képzés ellenértékét (lásd: A képzés díja, fizetési feltételek) megfizeti.

10.
Kizárólag a Képzés igénybevételére a tananyagsorozat megvásárlása nélkül nincs lehetőség. Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatai azonban megvásárolhatók a Képzés igénybevétele nélkül is.

11.
Amennyiben a tananyagsorozat vásárlására létrejött szerződés felfüggesztésre kerül a Tankönyvvásárlási ÁSZF rendelkezései szerint, úgy a Képzés nyújtása is azzal megegyező időtartamra felfüggesztésre kerül.

A Képzés időtartama, ütemezése:

12.
A Képzés ideje függ a tananyagsorozat 13. pont szerinti megrendelési ütemétől, vagyis a Képzés idejét a Résztvevő határozza meg azáltal, hogy milyen rendszerességgel kívánja átvenni a tananyagsorozathoz tartozó egyes tananyagcsomagokat és azzal a házi feladatokat. A Képzés maximum időtartama a tananyagsorozathoz tartozó utolsó tananyagcsomagra vonatkozó számla keltétől számított 1 év, komplett megrendelést tartalmazó szállítás esetén a számla keltétől számított 24 hónap lehet. Az egyes tananyagsorozatok hossza (a tananyagcsomagok száma) a www.elo.hu/tananyagsorozatok webcímen ismerhető meg.

13.
A Tankönyvvásárlási ÁSZF az alábbi ütemezésekben teszi lehetővé a tananyagsorozat-vásárlást:

    a) normál tempó – havonta 1 tananyagcsomag
    b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 tananyagcsomag
    c) gyorsított tempó – havonta 2 tananyagcsomag
    d) komplett szállítást tartalmazó megrendelés

14.
Amennyiben a Résztvevő nem jelölte meg a kívánt ütemet, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti.

A Képzés díja, fizetési feltételek

15.
A Képzés díja tananyagcsomagonként fizetendő. A Képzés tananyag-csomagonkénti díja az ELO honlapján a www.elo.hu/listaar webcím alatt érhető el.

16.
A Képzés tananyag-csomagonkénti díjának esedékessége normál és gyorsított tempójú részletfizetés esetén havonta, késleltetett tempójú részletfizetés esetén kéthavonta, a díjbekérő kiállításától számított 21 (azaz huszonegy) naptári napon belül esedékes, ide nem értve az első tananyagcsomaggal esedékessé váló díjat a 17. pont szerint. Komplett szállítást tartalmazó megrendelés esetén továbbá valamennyi díj egy összegben fizetendő.

17.
Az első számlát az ELO az első tananyagcsomaggal együtt juttatja el a Résztvevőnek, utánvétellel. Minden további számla megküldését egy díjbekérő kiküldése előzi meg. A házi feladat szolgáltatás a díjbekérőn szereplő képzési díj kiegyenlítésével válik hozzáférhetővé az online rendszerben, illetve a papír alapú házi feladatot az ELO a díjbekérő kiegyenlítését követően javítja. A számlát az ELO a fizetést követő következő tananyagcsomaggal, illetve valamennyi tananyagcsomag megküldését követően levélben kézbesíti a Résztvevőnek.

18.
A díjbekérőn szereplő Képzés díja a csekk befizetésével vagy banki átutalással is rendezhető. Az ELO bankszámlaszáma:

BBRT  10102086-04449400-01000000

A „Megjegyzés” rovatban a regisztrációs számot, annak a díjbekérőnek a számát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Résztvevő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO nem vállal felelősséget.

19.
Az ELO a díjbekérőt az adott tananyagcsomaggal együtt juttatja el a Résztvevőnek.

20.
A Résztvevő díjfizetési kötelezettségét nem érinti, ha:

  • a házi feladatokat nem oldja meg, vagy azokat nem küldi vissza,
  • ha a zárótesztet nem oldja meg, vagy azt nem küldi vissza,
  • a zárótesztet eredménytelenül oldja meg,
  • ha az igazolás kiállítására nincs lehetőség, mert a Résztvevő nem tett eleget a kiállítás feltételeinek.

21.
Amennyiben a Résztvevő a Képzés ellenértékét a díjbekérőn megjelenített fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO a Képzés nyújtását felfüggeszti. A Résztvevő a Képzés időtartamán belül bármikor dönthet úgy, hogy a Képzést folytatja. Az ELO, annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson a Résztvevőnek a Képzés folytatására, a felfüggesztés ideje alatt is megküldi a Résztvevőnek a díjbekérőket, a felfüggesztés ideje alatt azonban fizetési kötelezettség nem keletkezik. A Képzés nyújtása bármelyik díjbekérő befizetésével folytatódik. A jelen Szerződés felfüggesztése nem eredményezi a tananyagsorozat vásárlására létrejött Szerződés felfüggesztését.

22.
Amennyiben a Résztvevő nem tesz kifejezett, a jelen Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatot, azonban a díjbekérőt nem egyenlíti ki, az ELO úgy tekinti, hogy a Résztvevő felfüggesztette a Képzést. A Képzést csak kifejezett, írásos nyilatkozattal lehet megszüntetni, mely esetben a Résztvevő tudomásul veszi, hogy nem jogosult a záróteszt megoldására és nem kapja meg a Képzés elvégzését igazoló igazolást sem, továbbá nem jogosult a Képzés folytatására. Megszüntető nyilatkozat esetén a Résztvevő már csak új jelentkezés alapján válhat az ELO tanulójává. A Szerződés megszüntetésére egyebekben a 40-44. pontok irányadók.

A Képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja

23.
A teljesítmény értékelése a tananyagsorozathoz tartozó, az otthoni tanulást és a tananyagcsomag feldolgozását elősegítő házi feladatokkal, valamint a záróteszttel történik.

24.
A házi feladatok küldése tananyagsorozattól függően kétféle módon történhet: papír alapon vagy online módon. A küldés módja a Szerződés időtartama alatt díjmentesen megváltoztatható, amennyiben a tananyagsorozathoz mindkét mód igényelhető.

25.
A házi feladatok és a záróteszt megoldására és javítására a Résztvevő kizárólag a tananyagsorozat megküldésének végét, azaz az utolsó tananyagcsomagra vonatkozó számla keltét követő egy éven belül jogosult. Ha eddig az időpontig a Résztvevő nem teljesíti a házi feladatok megoldását, a későbbiekben már nincs lehetőség azok javítására, sem a záróteszt elvégzésére. A komplett szállítást tartalmazó megrendelés esetén a tananyagsorozatot megrendelő Résztvevő a tananyagsorozatra vonatkozó számla keltét követő maximum 24 hónapig veheti igénybe a házi feladatok megoldását és javítását, valamint a záróteszt elvégzését.

26.
A tananyagsorozat utolsó tananyagcsomagjának kézhezvételét követően lehetőség van záróteszt megoldására, amely a választott házi feladat beküldési mód alapján online vagy postai úton is elküldhető.

27.
Amennyiben a Résztvevő a teljes tananyagsorozatot átvette, semmilyen jogcímen nem áll fenn tartozása sem az ELO Könyvkiadó Kft.-vel, sem az ELO-val szemben, a házi feladatokat teljes egészében megoldotta és visszaküldte javításra, továbbá a zárótesztet sikeresen (legalább 51%-os eredménnyel) megoldotta, igazolást kap a Képzés lezárásáról. Az igazolás nem minősül államilag elismert bizonyítványnak, szakképzettséget és egyéb végzettséget – így különösen OKJ-s végzettséget – nem biztosít, és mindezekkel nem egyenértékű.

28.
Az ELO OKJ-s képzést, konzultációt és vizsgát nem szervez, azonban egyes tananyagsorozat-típusok esetében (lásd: a www.elo.hu weboldalon a Képzések részletes leírása alatt) a Partnerintézmény és az ELO közötti együttműködés alapján a Partnerintézménynél lehetőség van az OKJ-s képzésben részt venni és OKJ-s végzettséget szerezni, a tananyagsorozat típusától függően. A Partnerintézmény az OKJ-s képzést a Résztvevővel kötött saját felnőttképzési szerződése és képzési programja alapján szervezi és bonyolítja. Az ELO-t az OKJ-s képzés – ideértve a vizsgatétel lehetőségét is – igénybevételének fennállásáért, igénybevehetőségéért, a Partnerintézmény eljárásáért, teljesítéséért, vállalt határidőiért felelősség nem terheli.

A felek jogai és kötelezettségei

29.
Az ELO kötelezettséget vállal jelen Szerződés szerint a Képzés lebonyolításáért, minőségéért, teljesítéséért, a Képzésben közreműködők tevékenységéért.

30.
A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben rögzített feltételeknek mindenben eleget tesz, a Képzést elvégzi, és a Képzés díját a nevére kiállított csekk/számla/díjbekérő alapján az abban megjelölt fizetési határidőt figyelembe véve megfizeti az ELO-nak.

31.
A Képzés a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra, kizárólag, amennyiben a tananyagsorozat részét képező tananyagcsomagok küldése is halasztásra kerül, a Résztvevő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelmére szüneteltethető. A halasztás alatt nincs lehetőség további Képzés igénybevételére, az a tananyagsorozat részét képező tananyagcsomagok küldésének időszakával megegyező módon kitolódik.

32.
A halasztás időtartamát követően az ELO folytatja a Képzést az addigi tempónak megfelelően. A halasztás egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

33.
Amennyiben a Képzés nyújtása az ELO felróható magatartásának következtében marad el, úgy az ELO kötelezettséget vállal a Képzés már megfizetett díjának visszafizetésére.

34.
A Résztvevő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (azaz öt) munkanapon belül az ELO-nak írásban bejelenteni.

35.
Az ELO jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

    a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
    b) ha  a  Szerződés  teljesítésének  körülményeiben  olyan  lényeges  változás  következik  be,  amely  a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
    c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
    d) ha a Képzés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO határozata alapján;
    e) ha a módosítást az ELO egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

36.
Az ELO a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 (azaz tizenöt) naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Résztvevővel az ELO-nál szokásos módok egyikén közli.

37.
A Résztvevőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Résztvevő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Résztvevő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kézhez vett díjbekérőn feltüntetett képzési díjakat megfizetni, illetve a már megfizetett díjakat nem követelheti vissza.

38.
Az ELO a mindenkor hatályos, az Információs önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról szóló 2011. évi  CXII.  törvény  rendelkezéseinek  megfelelően  kezeli  a  Résztvevő  személyes  adatait. Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Képzésekről. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Résztvevő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO, illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az ELO részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi- tajekoztato alatt található.

39.
A Résztvevő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház u. 7.) fordulhat.

A Szerződés megszűnése

40.
A Résztvevő a jelen Szerződéstől az első tananyagcsomag kézhezvételétől számított 8 (azaz nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A Résztvevő elállása esetén az ELO köteles a Képzés már megfizetett díját haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A Résztvevőt ezen-felül egyéb költség nem terheli.

41.
Figyelemmel a jelen ÁSZF 10. pontjában foglalt rendelkezésre, a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése nem hat ki a tananyagsorozat-vásárlásra létrejött külön szerződésre, és nem szünteti meg azt.

42.
A tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügylet nem teljesítése esetén, illetőleg a tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügylet bármely okból történő megszűnése esetén az ELO jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani.

43.
Az ELO a jelen Szerződést akkor is jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Résztvevő a jelen Szerződést megszegi és azt az ELO írásos felszólítása ellenére 8 (azaz nyolc) naptári napon belül sem orvosolja, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére.
A Résztvevő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, az ELO jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Résztvevő nem elérhető az adott címen.

44.
A Résztvevő jogosult a jelen Szerződést írásban felmondani. A felmondás a már esedékessé vált fizetési kötelezettséget nem érinti, mentesül azonban a Résztvevő a Képzés hátralévő tananyag-csomagonkénti díjának megfizetése alól.

Egyebek

45.
A Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, az ELO jogosult a Résztvevő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Résztvevő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

46.
A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

47.
Az ELO az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

48.
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

49.
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

50.
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

Kelt Budapest, 2014. 02. 01.