2014.01.31-ig megkötött szerződésekre érvényes ÁSZF

Európai Levelező Oktatási Kft.
2013.09.01-től jelentkezőkre vonatkozó
általános szerződési feltételek

- Általános szerződési feltételek I. >>

- Általános szerződési feltételek II. >>

- Adatkezelési tájékoztató >>

 

Általános szerződési feltételek I.
– tananyagsorozat vásárlására –
 

Jelen általános szerződési feltételek értelmében

ÁSZF I.: A Tananyagsorozat vásárlásra létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános szerződési feltételek

Bánatpénz: A Próbahónapot követő Megrendelő általi felmondás esetén fizetendő 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.

ELO: Európai Levelező Oktatási Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Galvani utca 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-160605
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10639078-2-43
Webcíme: www.elo.hu
Levelezési cím: 0909 Budapest
E-mail cím: elo@elo.hu
Fax száma: 06 1 206 1770
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-63283/2013, NAIH-63284/2013 

Információs törvény: Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott a faxon, e-mailben, postai úton, illetve a honlapon a regisztrált megrendelők számára hozzáférhető felületen tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.

Komplett szállítást tartalmazó megrendelés: Részletvétel helyett a teljes Tananyagsorozathoz tartozó valamennyi Tananyagcsomag egyszeri átvétele a Tananyagsorozat díjának egy összegben történő megfizetése mellett.

Kötbér: Megrendelő által jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződésszegési esetekben fizetendő szerződésszegésenkénti 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.

Megrendelő: ELO-val tananyagsorozat megvásárlására szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.

Próbahónap: Első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári nap.

Tananyagcsomag: A tananyagsorozat egyes része; olyan nyomtatott vagy digitalizált formában rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás, illetve annak elválaszthatatlan vagy választható mellékletei, melyet az ELO előre megállapodott rendszerességgel küld Megrendelői részére. Az egy tananyagsorozathoz kapcsolódó tananyagcsomagok tartalmilag egymásra épülnek. A tananyagcsomagok önmagukban nem, hanem csak a teljes tananyagsorozattal, annak részeként rendelhetők meg.

Tananyagsorozat: Egy témához, illetve szakmához kapcsolódó Tananyagcsomagok összessége.

Szerződés: Az ELO és a Megrendelő között egy Tananyagsorozat megvásárlására és leszállítására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.

Visszaigazolás: A Megrendelő által leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO általi írásbeli, postán küldött elfogadása.

1. Jelentkezési és megrendelési tudnivalók

1.1.
A jelen ÁSZF tárgya az ELO által kínált teljes Tananyagsorozat Megrendelő általi megvásárlása, és az ELO általi leszállítása, amely Tananyagsorozat tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi Tananyagcsomagot. A Megrendelő minden esetben a teljes Tananyagsorozatra ad le megrendelést; kizárólag egyes Tananyagcsomagok vagy Tananyagcsomag-részek megrendelésére, azok lemondására nincs lehetőség.

1.2.
A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének legrövidebb időtartamát (azaz a Tananyagcsomag-küldés rendszerességét) az adott Tananyagsorozatra vonatkozó, az ELO honlapjáról letölthető tájékoztató, valamint a honlapon található megrendelőlap (elektronikus formanyomtatvány) tartalmazza. A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének időtartama a részletfizetés 4.1. pont szerinti tempójának módosításával változhat.

1.3.
Az ELO Tananyagsorozatai kuponon, megrendelőlapon, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhetők meg. A megrendelés leadására elektronikus és postai úton, faxon, telefonon, valamint a honlapon keresztül van lehetőség. A Tananyagsorozat megrendelhető az ELO ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.

1.4.
A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO általi írásbeli, postán küldött Visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO a megrendelést legkésőbb 20 (húsz) naptári napon belül postai úton nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Megrendelő számára a megrendelés előtt a Megrendelő által megismert ÁSZF I.-et, amely az ELO honlapján www.elo.hu/aszf alatt mindenkor elérhető.

1.5.
Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről és feldolgozásáról a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet még nem jelent, és nem helyettesíti a postai Visszaigazolást sem. A Megrendelő fax vagy e-mail elérhetősége megadásával a faxon, illetőleg e-mailen történő automatikus rendszer-visszaigazolást kifejezetten elfogadja.

1.6.
Amennyiben a Megrendelőnek az ELO-val szemben nincs lejárt tartozása, akkor egyidejűleg vagy egymást követően több Tananyagsorozatot is megrendelhet, illetve amennyiben a Tananyagsorozat 4. csomagját (7-8. lecke) még nem kapta meg, válthat a Tananyagsorozatok között. A Tananyagsorozatok közötti váltásra egy megrendelés keretein belül egyszer kerülhet sor. Tananyagsorozatok közötti váltás esetén a már kifizetett vételárrészleteket az ELO az új Tananyagsorozat árába nem számítja be. Amennyiben a Megrendelőnek az ELO-val szemben lejárt tartozása áll fenn, további Tananyagsorozatra megrendelést nem adhat le, illetve nem válthat a Tananyagsorozatok között. A tartozás kiegyenlítésével és ennek igazolásával a Megrendelőt ismét megilletik ezek a jogok. Tartozás esetén az ELO jogában áll a megrendelést egyedi elbírálás alapján engedélyezni.

2. Fizetési és szállítási feltételek

2.1.
A Tananyagsorozatok mindenkori bruttó listaára az ELO honlapján Az ELO és módszerünk menüpont alatt érhetők el. A szállítás költsége a Megrendelőt terheli a jelen ÁSZF I.-ben foglaltak szerint, melynek mértéke az ELO mindenkori díjszabása szerint alakul. A szállítás aktuális költségei az ELO honlapján a Tanfolyam megrendelése menüpont alatt érhetők el. Az ELO a kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

2.2.
Az ELO reklámkiadványaiban, egyéb marketingcsatornáin, illetve a honlapon közölt akciós árai a 2.1. pontban meghatározott mindenkori listaáraktól eltérhetnek, illetve kedvezményes ajánlatot az ELO személyre szabottan is tehet. Amennyiben a Megrendelő egy árkedvezményt tartalmazó felhívás alapján rendeli meg a tananyagsorozatot, a Szerződés a kedvezményes áron jön létre. Amennyiben a Szerződés megkötését követő 15 (tizenöt) naptári napon belül a Megrendelő egy olyan névre szóló személyes reklámajánlatot kap, amelyben szereplő kedvezmény meghaladja a Szerződés megkötésének alapjául szolgáló kedvezményt, és azt a Megrendelő az ajánlat kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül írásban igényli, illetve igazolja, akkor a Megrendelő részére a soron következő esedékes és azt követő valamennyi számla a nagyobb kedvezmény érvényesítésével kerül kiállításra. A magasabb kedvezmény a már kifizetett vételár-részlet tekintetében utólag nem érvényesíthető.

2.3. Amennyiben a Megrendelő a teljes Tananyagsorozathoz tartozó valamennyi Tananyagcsomag egyidejű átvételére ad le megrendelést (Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés), az ELO a Megrendelőnek számlát küld a Tananyagsorozat teljes árával és a Tananyagsorozatot utánvétellel küldi meg. Utánvételes megrendelés során az ELO a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.

Kizárólag Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén van lehetőség személyes átvételre az ELO ügyfélszolgálatán, kizárólag az ELO-val előre egyeztetett időpontban. Személyes átvétel esetén a Megrendelő szállítási költséggel nem tartozik. Személyes átvétel esetén a Megrendelő csak készpénzzel történő fizetéssel teljesíthet.

2.4.
Az ELO lehetőséget biztosít arra, hogy Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés helyett a Megrendelő a Tananyagsorozat árát részletekben fizesse meg a 4.1. pontban foglaltak szerint. A vételárrészlet esedékessége normál és gyorsított tempójú részletfizetés esetén havonta, késleltetett tempójú részletfizetés esetén kéthavonta, a számla kiállításától számított 21 (huszonegy) naptári napon belül esedékes. A számlát az ELO az egyes Tananyagcsomagokkal együtt juttatja el a Megrendelőnek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

2.5.
Az ELO a Tananyagcsomagot a tárgyhó azon napjáig törekszik eljuttatni a Megrendelő részére, melyet a Visszaigazolásban az adott Tananyagsorozatra vonatkozóan meghatározott, amely azonban nem tekintendő határozott szállítási határidőként, így a postai vagy más kézbesítés hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért az ELO-t felelősség nem terheli.

2.6.
Feltéve, ha az adott Tananyagsorozatra vonatkozó tájékoztató másképp nem rendelkezik, minden Tananyagcsomag 1 tankönyvet és abban 2 leckét, valamint Tananyagsorozattól függően a mellékleteket és a Tananyagsorozat feldolgozását segítő anyagokat tartalmaz. Az ELO az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódó első Tananyagcsomaggal együtt (normál és késleltetett tempó esetén 1 darab, gyorsított tempó esetén 2 darab Tananyagcsomag) a Megrendelőnek számlát küld. Utánvételes megrendelés során az ELO a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.

2.7.
A 2.6. pontban foglalt Tananyagcsomagokon felüli valamennyi további Tananyagcsomag postai küldeményként kerül megküldésre. A küldemény tartalmazza a csekket, illetve a számlát a fizetendő összeggel és a fizetési határidővel. A csekken, illetve számlán szereplő összeg magában foglalja az aktuális Tananyagcsomag árát és a szállítási költséget is. A Tananyagcsomagok ára a csekk befizetésével vagy banki átutalással is rendezhető. Az ELO bankszámlaszáma:

BBRT 10102086-04449400-01000000

A „Megjegyzés” rovatban a regisztrációs számot, annak a számlának a számlaszámát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO nem vállal felelősséget.

2.8.
Amennyiben a kiszállított Tananyagcsomag, vagy annak valamely része hibás, hiányos, sérült, illetve nem a megfelelő Tananyagcsomagot tartalmazza, a Megrendelő köteles azt a kézhezvételtől számított 5 (öt) munkanapon belül az ELO részére a hiba megjelölésével visszaküldeni, és az ELO köteles azt haladéktalanul, térítésmentesen kicserélni. Amennyiben a Tananyagcsomag a Megrendelőnek felróható okból sérült, illetve válik hibássá, hiányossá, a Megrendelő új térítésmentes példányra nem támaszthat igényt, és a kicseréléssel járó költségek, ideértve az új Tananyagcsomag árát és a postaköltséget, a Megrendelőt terhelik, valamint a már kifizetett Tananyagcsomag tekintetében visszatérítési igénnyel nem léphet fel.
 

3. Késedelmes fizetés

3.1.
Amennyiben a Megrendelő a Tananyagcsomag ellenértékét a 2.4. pontban meghatározott fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO késedelmi díjat számol fel. A késedelmi díj sávosan növekszik, mértéke függ a ki nem egyenlített Tananyagcsomagok számától és a fizetési késedelem tartamától. A késedelmi díj mindenkori mértéke az ELO honlapján a www.elo.hu/kesedelmi oldal alatt elérhető. A Megrendelő a késedelmi díj mértékét kifejezetten megfelelőnek fogadja el. Az ELO a késedelmi díjakat tartalmazó kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

3.2.
Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az ELO 15 (tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek, amely nem érinti a késedelmi díj esedékességét. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.3.
A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO – amennyiben ELO nem él felmondási jogával – jogosult a Tananyagcsomag-küldést a számlatartozás és késedelmi díjak maradéktalan kiegyenlítéséig, legfeljebb 3 hónapra felfüggeszteni, amely időszakban további vételárrészlet nem válik esedékessé. A felfüggesztés nem érinti az ELO 3.2 pontban foglalt jogát az addig esedékessé vált követelés behajtása iránt. A késedelmi díj a felfüggesztés időtartama alatt is felszámításra kerül. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt rendezi, az ELO folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési tempónak megfelelően.

3.4.
Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt sem rendezi, az ELO jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely nem érinti a Megrendelő ezen időpontig esedékessé vált fizetési kötelezettségeit.
 

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1.
A Megrendelő a Tananyagsorozatot az alábbi részletekben rendelheti meg:

a) normál tempó – havonta 1 Tananyagcsomag
b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 Tananyagcsomag
c) gyorsított tempó – havonta 2 Tananyagcsomag
d) komplett szállítást tartalmazó megrendelés

Az egyes Tananyagcsomagok a megrendelés során megadott részletekben kerülnek megküldésre. A Megrendelő – ide nem értve, amennyiben tartozása áll fenn az ELO-val szemben – jogosult a részletfizetés tempóját a Szerződés időtartama alatt bármikor, bármennyiszer, írásban vagy telefonon megváltoztatni.

4.2.
A Tananyagsorozat küldése a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra bármikor a Megrendelő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelemére szüneteltethető. A szünetelés feltétele, hogy a Megrendelőnek ne legyen lejárt tartozása az ELO-val szemben. A szünetelés alatt az ELO a Tananyagcsomagokat nem küldi meg a Megrendelő részére, a Megrendelő pedig nem köteles a vételárrészletek fizetésére.
A szünetelés időtartamát követően az ELO folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési rendszerességének megfelelően. A szünetelés egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

4.3.
A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (öt) munkanapon belül az ELO-nak írásban bejelenteni.

4.4.
Amennyiben a Tananyagcsomag a 2.5. pontban meghatározott időpontig nem érkezik meg a Megrendelő részére, a Megrendelő köteles azt az ELO telefonos ügyfélszolgálatán 15 (tizenöt) naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása úgy értelmezendő, hogy a Megrendelő a Tananyagcsomagot átvette, és a mulasztásból igény utólag nem támasztható.
Az ELO a szállítás során elveszett Tananyagcsomagot kérésre a Szerződés időtartama alatt 3 (három) alkalommal díjmentesen, ezt követően költségtérítés ellenében újraküldi. Amennyiben a Tananyagcsomag azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert annak címe megváltozott és a 4.3. pont szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, akkor a Megrendelőt nem illetik meg jelen pontban foglalt jogok érvényesítése.
 

5. A Szerződés megszűnése

5.1. Elállás
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül írásban, indoklás nélkül elállni a Szerződéstől, valamint ez esetben köteles a Tananyagcsomagot, valamint a hozzá tartozó számlát ajánlott küldeményként visszaküldeni az ELO részére.
A Megrendelő elállása esetén az ELO köteles a Megrendelő által kifizetett összeget, ideértve a Tananyagcsomag díját, a postaköltséget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) naptári napon belül visszatéríteni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Tananyagcsomag visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli, ide nem értve a Tananyagcsomag nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését.

5.2. Felmondás a Próbahónap alatt
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon túl, de még a Próbahónap alatt írásban a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő csak az első Tananyagcsomag díjának megfizetésére köteles. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén az első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon túl felmondás nem érvényesíthető.

5.3. Felmondás a Próbahónapot követően
Amennyiben a Megrendelő a Próbahónapot követően a Szerződést meg kívánja szüntetni, arra 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Bánatpénz megfizetése esetén jogosult. A Bánatpénz megfizetésén túl a Megrendelő a Szerződés szerinti további fizetési – így például a lejárt vételárrészlet és/vagy késedelmi díj-fizetési - kötelezettségeit is teljesíteni köteles. A Szerződést a Megrendelő kifejezetten a Szerződés felmondására irányuló írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel, és a Bánatpénzt az ELO erre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül köteles megfizetni. Nem minősül a Szerződés felmondásának a Tananyagcsomagok vagy a teljes Tananyagsorozat visszaküldése vagy át nem vétele vagy egyéb tartalmú panaszlevél. A felmondással érintett hónapra eső Tananyagcsomag(ok) vételárának megfizetésére Megrendelő abban az esetben köteles, amennyiben a Tananyagcsomag ELO általi postára adása megtörtént a felmondási nyilatkozat ELO-val történő közlését megelőzően. A Megrendelő mentesül a Tananyagsorozat hátralékos, még le nem szállított Tananyagcsomagokkal esedékessé váló vételárrészeinek megfizetése alól, és nem jogosult e Tananyagcsomagokra. A Megrendelő a már kifizetett vételárrészek visszafizetését nem követelheti.

5.4. Az ELO felmondási joga
Az ELO jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére, mely esetben szerződésszegésenként 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Kötbér megfizetésére kötelezi a Megrendelőt az erre vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül, továbbá az ELO jogosult a Kötbéren felüli kárát érvényesíteni. A Megrendelő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő sorozatos fizetési késedelme, az ELO jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Megrendelő nem elérhető az adott címen.

5.5. Egyoldalú módosítás Az ELO jogosult a jelen ÁSZF I.-et egyoldalúan módosítani. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
b) ha a Szerződés teljesítésének körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
d) ha a megrendelés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO határozata alapján;
e) ha a módosítást az ELO egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

5.6.
Az ELO a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel az ELO-nál szokásos módok egyikén közli.

5.7.
Megrendelőnek joga van az ÁSZF I. egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF I. módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF I. egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kiszállított és a tárgyhóra eső tananyagcsomagokat kifizetni, mentesül azonban a Próbahónapon túli felmondás esetén fizetendő Bánatpénz megfizetése, illetve amennyiben a Megrendelő Szerződése jelen ÁSZF hatályba lépése előtt jött létre, a megrendeléskor érvényes ÁSZF I. szerinti szerződés felmondása esetére előírt összegek megfizetése alól.

5.8.
Felmondás a képzési szolgáltatás nyújtására – ÁSZF II. – vonatkozó szerződés megkötése esetén. Amennyiben a Megrendelő olyan Tananyagsorozatot vásárol, amelyhez megkötötte a képzési szolgáltatás nyújtására – ÁSZF II. – vonatkozó szerződést, és igénybe vette a képzést, úgy a képzési szolgáltatás nyújtására – ÁSZF II. – vonatkozó szerződés és a jelen ÁSZF I. alapján létrejövő jogviszonyok csak együttesen mondhatók fel.
 

6. Adatkezelési tájékoztató

6.1.
Az ELO a mindenkor hatályos Információs törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Tananyagsorozatokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Megrendelő az ÁSZF I. elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO, illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az ELO részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/adatkezelesi_tajekoztato alatt található.
 

7. Egyebek

7.1.
Az ELO tananyagsorozatai, tananyagcsomagjai és azok minden része – ideértve a hanganyagokat is – szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja az ELO. A Megrendelő a megvásárolt tananyagsorozatot mint műpéldányt kizárólag saját célból jogosult felhasználni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az ELO a rendelkezésére bocsátotta.
Az ELO kizárólagos joga többek között, hogy a tananyagcsomagokat bármely formában és adathordozón többszörözze és terjessze, és hogy ezekre másnak engedélyt adjon.

7.2.
A Megrendelő a Tananyagcsomagokat a teljes Tananyagsorozat megszerzését követően sem adhatja bérbe vagy haszonbérbe, azon szerzői jogot semmilyen formában sem szerez, azt csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően használhatja és ruházhatja át. 

Feltételek
7.3.
A Megrendelő jelen ÁSZF I. elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, illetve a Tananyagcsomagok a megadott címről visszaérkeznek, az ELO jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

7.4.
A Megrendelő panaszjogával az ELO ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház utca 7.) fordulhat.

7.5.
A határidő teljesítése szempontjából a napokban megállapított határidő esetén a határidő utolsó napján, a hónapokban megállapított határidő esetén a hónap utolsó napján foganatosított cselekmény teljesítésnek tekintendő.

7.6.
Amennyiben a Megrendelő Tananyagsorozatot vásárol, és igénybe vette a képzést, amelyhez kapcsolódóan lehetőség van a képzés elvégzését követően az ELO-val szerződéses jogviszonyban álló partnerintézménytől további oktatási szolgáltatást igénybe venni, az ELO-t az oktatási szolgáltatás – ideértve a vizsgatétel lehetőségét is – igénybevételének fennállásáért, igénybevehetőségéért, a partnerintézmény eljárásáért, teljesítéséért, vállalt határidőiért felelősség nem terheli. Az ELO a továbbiakban tájékoztatásképpen rögzíti a következőket: A Megrendelő az OKJ-s vizsgára, valamint a nemzetközileg elismert vizsgára felkészítő konzultációsorozaton az ELO-val szerződéses jogviszonyban álló partnerintézménynél az utolsó tananyagcsomagra vonatkozóan kiállított számla keltét követő egy éven belül jogosult részt venni, a képzés elvégzése során megszerzett igazolás birtokában és akkor, ha eddig az időpontig a Megrendelő igénybe vette a tananyagcsomag feldolgozását segítő papír alapú vagy online feladatok használatát. A Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a Tananyagsorozat kézhezvételét követő maximum 24 hónapig jogosultak konzultáción részt venni.

7.7.
A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

7.8.
Az ELO az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

7.9.
Jelen ÁSZF I. és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF I.-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

7.10.
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

7.11.
Az ELO tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.
 

Kelt: Budapesten, 2013. szeptember 01.

 


 

Általános szerződési feltételek II.
- képzési szolgáltatás nyújtására -

Jelen általános szerződési feltételek értelmében
ÁSZF: Jelen általános szerződési feltételek

ELO: Európai Levelező Oktatási Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Galvani utca 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-160605
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10639078-2-43
Webcíme: www.elo.hu
Levelezési cím: 0909 Budapest
E-mail cím: elo@elo.hu
Fax száma: 06 1 206 1770
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-63283/2013, NAIH-63284/2013

Résztvevő: ELO-val képzési szolgáltatás igénybevételére szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.

Szerződés: Az ELO és a Résztvevő között képzési szolgáltatás nyújtására és igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.

A Képzés tartalma

1. Jelen Szerződés megkötésével a Résztvevő, amennyiben a tananyagsorozatot megvásárolja, jogosulttá válik az ELO képzésében való részvételre. A képzés keretei között a Résztvevő jogosult a tananyagsorozat egyes tananyagcsomagjaihoz tartozó házi feladatokat, valamint a zárótesztet megoldani és visszaküldeni, az ELO pedig vállalja ezek szaktanári javítását és értékelését, valamint a Résztvevő részére történő visszaküldését. A Résztvevő jogosulttá válik továbbá az online tanulói oldal használatára. A képzés az elvégzéséről szóló igazolás kiállításával záródik. A képzés elvégzésének esetleges elmaradása vagy sikertelensége nem érinti a tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügyletet, amely ügyeletet a tananyagsorozatot vásárlónak a képzés elvégzésétől függetlenül is teljesítenie kell, és amelyet az ELO tananyagsorozat vásárlására létrejött mindenkor hatályos általános szerződési feltétele (www.elo.hu/aszf, továbbiakban: „ÁSZF I.”) szabályoz.
 

A Szerződés tárgya

2. Jelen Szerződés megkötésével az ELO kötelezettséget vállal az 1. pontban szabályozott tartalmú képzés (továbbiakban: „Képzés”) nyújtására, a Résztvevő pedig a Képzés díjának megfizetésére és a Képzés elvégzésére jelen Szerződés rendelkezései szerint.
 

A Szerződés létrejötte

3. A Képzés kuponon, megrendelőlapon, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhető meg. A megrendelés leadására elektronikus és postai úton, faxon, telefonon, valamint a honlapon keresztül van lehetőség. A Képzés megrendelhető az ELO ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.
4. A Szerződés a Résztvevő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésének (ajánlattétel) az ELO általi írásbeli, postán küldött visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO a megrendelést legkésőbb 20 (húsz) naptári napon belül postai úton nem igazolja vissza, a Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO a visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Résztvevő számára a megrendelés előtt a Résztvevő által megismert ÁSZF II.-t, amely az ELO honlapján www.elo.hu/aszf alatt mindenkor elérhető.
5. Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről és feldolgozásáról a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet még nem jelent, és nem helyettesíti a postai Visszaigazolást sem. A Megrendelő fax vagy e-mail elérhetősége megadásával a faxon, illetőleg e-mailen történő automatikus rendszer-visszaigazolást kifejezetten elfogadja.
 

A Képzésre vonatkozó általános rendelkezések

6. A Résztvevő egyénileg, otthonából sajátítja el a tananyagsorozat tartalmát. Elméleti tanórákat, gyakorlati foglalkozásokat és konzultációt az ELO nem szervez.
7. A Képzésbe való bekapcsolódásnak előfeltétele nincs. A Résztvevő a Képzésben – életkortól* és előképzettségtől függetlenül – részt vehet. Erre való tekintettel előzetesen megszerzett tudás beszámítására nincs lehetőség. (*Kiskorú személy esetén törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a szerződés létrejöttéhez, mely történhet telefonon keresztül vagy írásban.)
8. A Képzés során elsajátítható ismereteket, kompetenciákat, a Képzés részletes tartalmát az egyes tananyagsorozathoz kapcsolódó tanfolyami tematika és oktatási program tartalmazza.
 

A Képzésben való részvétel feltételei

9. A Képzésben való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a teljes tananyagsorozatot megvásárolja az ELO-tól egyösszegű teljesítéssel vagy részletfizetéssel. A tananyagsorozat vásárlása egy külön jogügylet, amelynek során a Résztvevő a teljes tananyagsorozat vásárlására ad le megrendelést, amely tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi tananyagcsomagot. Kizárólag egyes tananyagcsomagok vagy tananyagcsomag-részek megrendelésére, sem azok lemondásra nincs lehetőség. Az ELO a tananyagsorozathoz tartozó egyes tananyagcsomagokat a Résztvevő választása szerinti rendszerességgel juttatja el (lásd: A Képzés időtartama, ütemezése) a Résztvevőhöz. A tananyagsorozat megvásárlásának feltételeit az ÁSZF I. szabályozza.
10. A Résztvevő a tananyagsorozat vásárláson felül csak és kizárólag abban az esetben jogosult a Képzésben való részvételre is, amennyiben a jelen szerződéses feltételeket elfogadja és a Képzés ellenértékét (lásd: Képzés díja, fizetési feltételek) megfizeti.
11. Kizárólag a Képzés igénybevételére a tananyagsorozat megvásárlása nélkül, továbbá kizárólag a tananyagsorozat megvásárlására a Képzés igénybevétele nélkül nincs lehetőség.
12. Amennyiben a tananyagsorozat vásárlására létrejött szerződés felfüggesztésre kerül az ÁSZF I. rendelkezései szerint, úgy a Képzés nyújtása is azzal megegyező időtartamra felfüggesztésre kerül.
 

A Képzés időtartama, ütemezése:

13. A Képzés idejét a Résztvevő határozza meg azáltal, hogy milyen rendszerességgel kívánja átvenni a tananyagsorozathoz tartozó egyes tananyagcsomagokat. Az ÁSZF I. az alábbi ütemezésekben teszi lehetővé a tananyagsorozat-vásárlást:
a) normál tempó – havonta 1 tananyagcsomag
b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 tananyagcsomag
c) gyorsított tempó – havonta 2 tananyagcsomag
d) Komplett Szállítást tartalmazó megrendelés

14. Amennyiben a Résztvevő nem jelölte meg a kívánt ütemet, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO az egyes tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti és így a Képzés időtartama – szünetelés hiányában – a weboldalon megtalálható hossz.
 

A Képzés díja, fizetési feltételek

15. A Képzés teljes díja 2.100 Ft, amely az első tananyagcsomaggal kerül kiszámlázásra egy összegben (továbbiakban: „Regisztrációs Díj”).
16. A Regisztrációs Díj megfizetése utánvétellel, a tananyagsorozathoz tartozó első tananyagcsomagot kiszállító futárnál, készpénzben rendezhető.
17. A Résztvevő díjfizetési kötelezettségét nem érinti, ha

 • a házi feladatokat nem oldja meg, vagy azokat nem küldi vissza,
 • ha a zárótesztet nem oldja meg, vagy azt nem küldi vissza,
 • ha az igazolás kiállítására nincs lehetőség, mert a Résztvevő nem tett eleget a kiállítás feltételeinek.
   

A Képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja

18. A teljesítmény értékelése a tananyagsorozathoz tartozó, az otthoni tanulást és a tananyagcsomag feldolgozását elősegítő házi feladatokkal, valamint a záróteszttel történik.
19. A házi feladatok küldése két módon történhet: papír alapon és online módon. A küldés módja a Szerződés időtartama alatt díjmentesen megváltoztatható.
20. A házi feladatok megoldására és javítására a Résztvevő kizárólag a tananyagsorozat megküldésének végét, azaz az utolsó tananyagcsomagra vonatkozó számla keltét követő egy éven belül jogosult. Ha eddig az időpontig a Résztvevő nem teljesíti a házi feladatok megoldását, a későbbiekben már nincs lehetőség azok javítására, sem a záróteszt elvégzésére. A komplett szállítást tartalmazó megrendelés esetén a tananyagsorozatot megrendelő Résztvevő a tananyagsorozat kézhezvételét követő maximum 24 hónapig veheti igénybe a házi feladatok megoldását és javítását, valamint a záróteszt elvégzését.
21. A tananyagsorozat utolsó tananyagcsomagjának kézhezvételét követően lehetőség van záróteszt megoldására, amely online és postai úton is elküldhető a korábban választott házi feladat beküldési mód alapján.
22. Amennyiben a Résztvevő a teljes tananyagsorozatot átvette, bármely jogcímen fennálló lejárt tartozása nem áll fenn, a házi feladatokat teljes egészében megoldotta és visszaküldte, és a zárótesztet sikeresen (legalább 51%-os eredménnyel) megoldotta, igazolást kap a Képzés lezárásáról. Az igazolás nem minősül államilag elismert bizonyítványnak, szakképzettséget és egyéb végzettséget – így különösen OKJ-s végzettséget – nem biztosít és mindezekkel nem egyenértékű.
23. Az ELO OKJ-s képzést, konzultációt és vizsgát nem szervez, azonban a vele szerződéses jogviszonyban álló, akkreditált szakmai partnerintézmény (továbbiakban: „Partnerintézmény”) közötti együttműködés alapján a Partnerintézménynél lehetőség van az OKJ-s képzésben és szakmai konzultáción részt venni és OKJ-s végzettséget szerezni, a tananyagsorozat típusától függően. A Partnerintézmény az OKJ-s képzést a Résztvevővel kötött saját felnőttképzési szerződése és képzési programja alapján szervezi és bonyolítja. Az ELO-t az OKJ-s képzés – ideértve a vizsgatétel lehetőségét is – igénybevételének fennállásáért, igénybevehetőségéért, a Partnerintézmény eljárásáért, teljesítéséért, vállalt határidőiért felelősség nem terheli.
 

A felek jogai és kötelezettségei

24. Az ELO kötelezettséget vállal a jelen Szerződés szerint a Képzés lebonyolításáért, a program minőségéért, teljesítéséért, a Képzésben közreműködők tevékenységéért.
25. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben rögzített feltételeknek mindenben eleget tesz, a Képzést elvégzi és a Regisztrációs Díjat a nevére kiállított csekk/számla alapján az abban megjelölt fizetési határidőt figyelembe véve megfizeti az ELO-nak.
26. A Képzés a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra kizárólag abban az esetben, amennyiben a tananyagsorozat részét képező tananyagcsomagok küldése is szünetelésre kerül, a Résztvevő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelemére szüneteltethető. A szünetelés feltétele, hogy a Résztvevőnek ne legyen bármely jogcímen fennálló lejárt tartozása az ELO-val szemben. A szünetelés alatt nincs lehetőség a Képzés igénybevételére, az a tananyagsorozat részét képező tananyagcsomagok küldésének időszakával megegyező módon kitolódik.
27. A szünetelés időtartamát követően az ELO folytatja a Képzést az addigi tempónak megfelelően. A szünetelés egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.
28. Amennyiben a Képzés nyújtása az ELO felróható magatartásának következtében marad el, úgy az ELO kötelezettséget vállal a Regisztrációs Díj visszafizetésére.
29. A Résztvevő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (öt) munkanapon belül az ELO-nak írásban bejelenteni.
30. Az ELO a mindenkor hatályos, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Résztvevő személyes adatait. Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Képzésekről. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Résztvevő az ÁSZF II. elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO, illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az ELO részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/adatkezelesi_tajekoztato alatt található.
31. A Résztvevő panaszjogával az ELO ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház utca 7.) fordulhat.
 

A Szerződés megszűnése

32. A Résztvevő a jelen Szerződéstől az első tananyagcsomag kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Résztvevő elállása esetén az ELO köteles a Regisztrációs Díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A Résztvevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a visszaszolgáltatással felmerülő esetleges költségeket. A Résztvevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli.
33. Figyelemmel a jelen ÁSZF 11. pontjában foglalt rendelkezésre, a 32. pontban foglalt elállási jog Résztvevő általi gyakorlása kihat a tananyagsorozat vásárlásra létrejött szerződésre is, és megszünteti azt. Ennek megfelelően az ÁSZF I. 5.1 pontja szerinti elállási jog Résztvevő általi gyakorlása kihat a jelen Szerződésre is, és megszünteti azt. 
34. A tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügylet nem teljesítése esetén, illetőleg a tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügylet bármely okból történő megszűnése esetén az ELO jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani.
35. Az ELO a jelen Szerződést akkor is jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Résztvevő a jelen Szerződést megszegi és azt az ELO írásos felszólítása ellenére 8 (nyolc) naptári napon belül sem orvosolja. 
36. A Résztvevő jelen Szerződést csak a tananyagsorozat vásárlásra létrejött szerződéssel együtt mondhatja fel.
 

Egyebek

37. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
38. Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

Kelt: Budapesten, 2013. szeptember 01.


 

Adatkezelési tájékoztató

1.1.
A jelen adatkezelési tájékoztató rögzíti, hogy az ELO mint adatkezelő hogyan kezeli és védi azon információkat, amelyeket a tananyagsorozatot megrendelő és a képzésében részt vevő (továbbiakban: „Ügyfél”) az ELO rendelkezésére bocsát.

1.2.
Az ELO a mindenkor hatályos az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Információs Törvény”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli Ügyfeleinek személyes adatait. Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a szerződések – azaz a tananyagsorozat vásárlását és a képzésben való részvételt szabályozó szerződések (továbbiakban: „Szerződések”) - létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további tananyagsorozatokról, képzésekről és szolgáltatásokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az ELO köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

1.3.
Az ELO mint adatkezelő az Ügyfelek Ügyfélszemélyes adatainak kezelése és azoknak gépi feldolgozása során figyelemmel van az alábbi követelményekre:

 • az ELO a személyes adatokat tisztességesen és törvényesen szerzi meg és kezeli,
 • az ELO az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, valamint kezeli, és attól eltérő módon nem használja fel,
 • az ELO csak olyan adatokat kezel, amelyek az adatkezelés megvalósulásának céljához elengedhetetlenek, és a meghatározott cél elérésére alkalmasak,
 • az ELO a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti,
 • az ELO megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás vagy nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása érdekében, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,
 • az ELO az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, továbbá azt, hogy az Ügyfelet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

1.4.
Az ELO által gyűjtött információk egy része az Információs Törvény szerint személyes adat. A személyes adat fogalomkörébe azon adatok tartoznak, amelyek kapcsolatba hozhatók az Ügyféllel, illetve amelyek alapján az Ügyfél személye azonosítható – így az Ügyfél neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, azonosító jele … -, illetve az adatból levonható, az Ügyfélre vonatkozó következtetés. A személyes adat mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Ügyféllel helyreállítható.

1.5.
Az ELO által végzett adatkezelés az alábbi célok érdekében történik:

 • a Szerződések létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiállítása, számla kiállítása,
 • a tananyagcsomagoknak az Ügyfél részére való továbbítása,
 • a képzés nyújtása során kapcsolattartás az Ügyféllel, szaktanári konzultáció, házifeladat-visszaküldés teljesítése, igazolás kiállítása,
 • az ELO egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítése,
 • az Ügyfél hozzájárulása alapján az Ügyfél közvetlen tájékoztatása a további tananyagsorozatokról, képzésekről és szolgáltatásokról,
 • az Ügyfél szerződésszegése esetén az ELO jogainak érvényesítése,
 • az ELO piacának, fogyasztóinak, termékeinek és szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése,
 • a fentiekkel összefüggésben az Ügyféllel való kommunikáció.

Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az ELO köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

1.6.
Az ELO különféle módon és eszközökkel gyűjti az Ügyfélről szóló adatokat, így az Ügyfél különösen a Szerződések megkötésekor, valamint az ELO telefonos ügyfélszolgálatával folytatott rögzített telefonbeszélgetések során adatokat bocsát az ELO rendelkezésére. Az ELO az Ügyféllel kapcsolatos információkat együtt kezelheti és az 1.5. pontban megjelölt felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolhatja olyan adatokkal, amelyek az Ügyfélről más módon jutottak az ELO tudomására.

1.7.
Az Ügyfél az ÁSZF I. és az ÁSZF II. elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO, illetve az alábbi adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag az ELO és munkatársai, a partnerintézmények és munkatársaik, valamint az ELO kapcsolt vállalkozásai jogosultak az 1.5. pontban meghatározott célból és mértékig. Az ELO az Ügyfél személyes adatait a tananyagsorozat küldés ideje, illetve a jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben az Ügyfél fizetési késedelembe esett, úgy az ELO felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.

1.8.
Az ÁSZF I. és az ÁSZF II. elfogadásával az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy amennyiben az ELO az Ügyféllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult az Ügyfél adatainak továbbítására. Az ELO külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az ELO vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie.

1.9.
Az Ügyfél jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. Az Ügyfél kérelmére az ELO tájékoztatást ad az általa, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Rögzített telefonbeszélgetés esetén az ELO – a fentieken túl az Ügyfél kérésére – a telefonbeszélgetés hangfelvételét az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az ELO köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában megadni a jelen pont szerinti tájékoztatást, illetve hangfelvételt. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 2.000,- forint.

1.10.
Az ELO az Ügyfél adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

1.11.
Az Ügyfél a hatályos jogszabályoknak megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

1.12.
Ha az ELO az Ügyfél jogait az adatkezelés során megsérti, az Ügyfél bírósághoz fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

1.13.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jogszabályok keretei között az ELO határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az ELO felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az ELO rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

1.14.
Az ELO az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Ügyfél tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzése személyes adatok esetében 5 év, különleges adatok esetén 20 év.

1.15.
Az ELO által kezelt adatok felhasználhatók arra, hogy azok segítségével az ELO közvetlenül tájékoztassa az Ügyfélt az ELO termékeiről, szolgáltatásairól, promóciókról és különleges ajánlatokról, illetve minden olyan információról, amely az ELO véleménye szerint az Ügyfél érdeklődésére tarthat számot (közvetlen értékesítés). Ezeket az információkat az ELO többféleképpen, így különösen e-mail útján és postai úton juttatja el az Ügyfél részére. Az Ügyfél bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen az ELO tudomására hozhatja, ha nem kívánja, hogy akár az ELO, akár harmadik fél a kezelt adatokat közvetlen értékesítési célokra használja fel. Ha az Ügyfél hozzájárulása szükséges a személyes adatainak kezeléséhez, azt az ELO az erre vonatkozó „hozzájárulás” mező megjelölésével fogja kérni. Előfordulhat, hogy az adatkezelés során az ELO az Ügyfél hallgatólagos beleegyezésére támaszkodik, de csak abban az esetben, ha ezt jogszabály lehetővé teszi. Jelen pont egyúttal az Ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál.

 

Kelt: Budapest, 2013. szeptember 01.