2013.08.31-ig megkötött szerződésekre érvényes ÁSZF

Európai Levelező Oktatási Kft.
2013. 08.31-ig jelentkezőkre vonatkozó
általános szerződési feltételek

Az Európai Levelező Oktatási Kft. 2012. december 1. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei

Általános Szerződési Feltételek értelmében

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek

ELO: Európai Levelező Oktatási Kft.

székhely: 1117 Budapest, Galvani u. 44.

cégjegyzékszám: 01-09-160605

webcíme: www.elo.hu

levelezési cím: 0909 Budapest

e-mail cím: elo@elo.hu

Megrendelő: ELO-val tananyagsorozat megvásárlására szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.

Tananyagcsomag: A tananyagsorozat egyes része; olyan nyomtatott vagy digitalizált formában rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás, illetve annak elválaszthatatlan vagy választható mellékletei (például Elonet), melyet az ELO előre megállapodott rendszerességgel juttat el Megrendelői részére. Az egy tananyagsorozathoz kapcsolódó tananyagcsomagok tartalmilag egymásra épülnek. A tananyagcsomagok önmagukban nem, hanem csak a teljes tananyagsorozattal, annak részeként rendelhetők meg.

Tananyagsorozat: Egy témához, illetve szakmához kapcsolódó tananyagcsomagok összessége.

Próbahónap: Első tananyagcsomag kézhezvételét követő 30 naptári nap.

Szerződés: Az ELO és a Megrendelő között egy tananyagsorozat megvásárlására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti
tartalommal létrejövő jogviszony.

Szerződés hatálya: A tananyagsorozat első leckéjétől az utolsó lecke vételárának kiegyenlítéséig tartó  időszak.

Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott a faxon, e-mailben, postai úton illetve a tanulói oldalon tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.

Kötbér: A szerződés hatályának lejárta előtti felmondás, valamint az ÁSZF-ben szereplőek megszegése esetén 15.000 forint, azaz Tizenötezer forint kötbér megfizetése válik szükségessé.

1. Jelentkezési és megrendelési tudnivalók

1.1.
A jelen ÁSZF tárgya az ELO által kínált teljes tananyagsorozat Megrendelő általi megvásárlása, amely tananyagsorozat tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi tananyagcsomagot.

1.2.
A tananyagsorozat-értékesítés legrövidebb időtartamát (azaz a tananyagküldés tempóját) az adott tananyagsorozatra vonatkozó, az ELO honlapjáról letölthető tanulmányi tájékoztató, valamint a honlapon található jelentkezési lap (elektronikus formanyomtatvány) tartalmazza. A tananyagsorozat-értékesítés időtartama a részletfizetés 4.1. pont szerinti futamidejének módosításával változhat.

1.3.
Az ELO tananyagsorozatai postai és elektronikus úton küldött levélben, jelentkezési kuponon, jelentkezési lapon, faxon és a honlapon keresztül, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhetők meg. Formanyomtatványnak minősül az elektronikus formanyomtatvány, a jelentkezési kupon és a jelentkezési lap. A tananyagsorozat megrendelhető az ELO ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.

1.4.
A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek, illetve a szóbeli (telefonos) megrendelésnek az ELO általi írásbeli, postán küldött visszaigazolásával (továbbiakban: Szerződés) jön létre. Amennyiben az ELO a megrendelést legkésőbb 20 naptári napon belül postai úton nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO a Szerződés megküldésével egyidejűleg annak részeként megküldi a Megrendelő számára az ÁSZF-et, mely az ELO a honlapján www.elo.hu/aszf alatt mindenkor elérhető.

1.5.
Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO egy automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről és feldolgozásáról a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet még nem jelent, és nem helyettesíti a postai Szerződést sem.

1.6.
Amennyiben a Megrendelőnek nem áll fenn pénzügyi tartozása az ELO-val szemben, akkor egyidejűleg vagy egymást követően több tananyagsorozatot is megrendelhet, illetve amennyiben a tananyagsorozat 4. csomagját (7-8. lecke) még nem kapta meg, válthat a tananyagsorozatok között. A tananyagsorozatok közötti váltásra egy megrendelés keretein belül egyszer kerülhet sor. Tananyagsorozatok közötti váltás esetén a már kifizetett vételárrészleteket az ELO az új tananyagsorozat árába nem számítja be. Amennyiben a Megrendelőnek az ELO-val szemben pénzügyi tartozása áll fenn, további tananyagsorozatra megrendelést nem adhat le, illetve nem válthat a tananyagsorozatok között. A tartozás kiegyenlítésével és ennek igazolásával a Megrendelőt ismét megilletik ezek a jogok. Tartozás esetén az ELO jogában áll a jelentkezést egyedi elbírálás alapján engedélyezni.

 

2. Fizetési és szállítási feltételek

2.1.
A tananyagsorozatok bruttó listaára az ELO honlapján érhető el.

2.2.
Az ELO reklámkiadványaiban, egyéb marketingcsatornáin, illetve a honlapon közölt akciós árai a 2.1. pontban meghatározott listaáraktól eltérhetnek, illetve kedvezményes ajánlatot az ELO személyre szabottan is tehet. Amennyiben a Megrendelő egy árkedvezményt tartalmazó felhívás alapján rendeli meg a tananyagsorozatot, a Szerződés a kedvezményes áron jön létre. Amennyiben a Szerződés megkötését követő 15 napon belül a Megrendelő egy olyan névre szóló személyes reklámajánlatot kap, amelyben szereplő kedvezmény meghaladja a Szerződés megkötésének alapjául szolgáló kedvezményt, és azt a Megrendelő 8 naptári napon belül írásban igényli illetve igazolja, akkor a Megrendelő részére a soron következő esedékes és azt követő valamennyi számla a nagyobb kedvezmény érvényesítésével kerül kiállításra. A magasabb kedvezmény a már kifizetett vételár-részlet tekintetében utólag nem érvényesíthető.

2.3.
Amennyiben a Megrendelő a teljes tananyagsorozathoz tartozó valamennyi tananyagcsomag egyidejű átvételére ad le megrendelést (komplett rendelés), az ELO a Megrendelő választásának megfelelően Díjbekérő számlát küld a tananyagsorozat teljes árával, vagy a tananyagsorozatot utánvétellel küldi meg.
• Díjbekérő számla választása esetén a számla kiegyenlítését követő 8 munkanapon belül az ELO futárszolgálattal megküldi a tananyagsorozatot, melynek érkezéséről a futárszolgálat előzetesen SMS-ben értesítést küld, illetve amennyiben a Megrendelő Pick Pack Pontba történő kiszállítást kért, a tananyagsorozat Pontba érkezéséről szintén előzetesen sms értesítést kap.
• Utánvételes megrendelés esetén az ELO a tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg; a tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a Megrendelő a futárszolgálat részéről SMS-ben értesül a csomag érkezéséről. Pick Pack Pontba történő kiszállítás kérésekor a tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor a Pick Pack Pontban fizetendő meg, az átvétel időpontjáról a Pick Pack Pont a Megrendelőt előzetesen sms-ben értesíti.

Ezen kívül kizárólag teljes tananyagsorozat megrendelése esetén lehetőség van személyes átvételre, kizárólag előre egyeztetett időpontban az ELO ügyfélszolgálatán, tekintettel arra, hogy az ELO-nak személyes ügyfélszolgálata nincs. Személyes átvétel esetén a Megrendelő szállítási költséggel nem tartozik. Személyes átvétel esetén a Megrendelő csak készpénzzel történő fizetéssel teljesíthet.

Mindkét esetben a személyes átvétel során, amennyiben nem a Megrendelő veszi át a tananyagcsomagot, hanem megbízottja, családtagja az átvétellel egyidejűleg a Szerződés ebben az esetben is létrejön.

2.4.
Az ELO lehetőséget biztosít, hogy a teljes tananyagsorozat egyszeri átvétele és a díjának egy összegben történő megfizetése helyett a Megrendelő a tananyagsorozat árát részletekben fizesse meg a 4.1. pontban foglaltak szerint. A vételárrészlet esedékessége normál és gyorsított tempójú részletfizetés esetén havonta, késleltetett tempójú részletfizetés esetén kéthavonta, a számla kiállításától számított 21 naptári napon belül esedékes. A számlát az ELO az egyes tananyagcsomagokkal együtt juttatja el Megrendelőnek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

2.5.
Az ELO a Szerződés létrejöttekor egyszeri regisztrációs díjat számol fel bruttó 2100 forint összegben, amely az első számlában kerül kiállításra. A regisztrációs díj tartalmazza a tananyagsorozathoz kapcsolódó papír alapú vagy on-line, az otthoni tanulást segítő, kiegészítő feladatok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségeket.

2.6.
Amennyiben a Megrendelő a teljes tananyagsorozatot átvette, pénzügyi tartozása nem áll fenn, a papír alapú vagy online, az otthoni tanulást segítő, kiegészítő házi feladatokat teljes egészében megoldotta és visszaküldte, és a zárótesztet sikeresen (legalább 51%-os eredménnyel) megoldotta, igazolást kap a tananyagsorozat lezárásáról.

2.7.
Az ELO a tananyagcsomagot a tárgyhó azon napjáig törekszik eljuttatni a Megrendelő részére, melyet a Visszaigazolásban az adott tananyagsorozatra vonatkozóan meghatározott, amely azonban nem tekintendő határozott szállítási határidőként, így a postai vagy más kézbesítés hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért az ELO-t felelősség nem terheli.

2.8.
Minden tananyagcsomag 1 tankönyvet és abban 2 leckét valamint tananyagsorozattól függően a mellékleteket és a tanulást segítő anyagokat tartalmaz. Az ELO az adott tananyagsorozathoz kapcsolódó első tananyagcsomagot (normál és késleltetett tempó esetén 1 db, gyorsított tempó esetén 2 db tananyagcsomag) a Megrendelő választásának megfelelően vagy előzetes Díjbekérő számlával vagy utánvétes csomagként küld Megrendelő számára.
• Díjbekérő számla választása esetén a számla kiegyenlítését követő 8 munkanapon belül az ELO futárszolgálattal megküldi az első tananyagcsomago(ka)t, melynek érkezéséről a futárszolgálat előzetesen SMS-ben értesítést küld, illetve amennyiben a Megrendelő Pick Pack Pontba történő kiszállítást kért, a tananyagsorozat Pontba érkezéséről szintén előzetesen sms értesítést kap. A Díjbekérő számla tartalmazza az első tananyagcsomag(ok) árát, az egyszeri regisztrációs díjat illetve a szállítási költséget.
• Utánvételes megrendelés esetén az ELO a tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg; a tananyagcsomag(ok) ára a szállítási költség és az egyszeri regisztrációs díj együtt egy összegben átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a Megrendelő a futárszolgálat részéről SMS-ben értesül a csomag érkezéséről. Pick Pack Pontba történő kiszállítás kérésekor a tananyagcsomag(ok) ára a szállítási költség és az egyszeri regisztrációs díj együtt egy összegben átvételkor a Pick Pack Pontban fizetendő meg, az átvétel időpontjáról a Pick Pack Pont a Megrendelőt előzetesen sms-ben értesíti.

Mindkét esetben a személyes átvétel során, amennyiben nem a Megrendelő veszi át a tananyagcsomagot, hanem megbízottja, családtagja az átvétellel egyidejűleg a Szerződés ebben az esetben is létrejön.

2.9.
A 2.8. pontban foglalt tananyagcsomagokon felüli valamennyi további tananyagcsomag postai küldeményként kerül megküldésre, melynek díjszabása az aktuális díjaknak megfelelően történik. A küldemény tartalmazza a csekket, illetve a számlát a fizetendő összeggel és a fizetési határidővel. A csekken, illetve számlán szereplő összeg magában foglalja az aktuális tananyagcsomag árát és a szállítási költséget is. A tananyagcsomagok ára a csekk befizetésével vagy banki átutalással is rendezhető. Az ELO bankszámlaszáma:

BBRT 10102086-04449400-01000000

A „Megjegyzés” rovatban a regisztrációs számot, annak a számlának a számlaszámát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO nem vállal felelősséget.

2.10.
Az ELO külföldre történő megrendelés esetén kizárólag magánszemélyek részéről történő megrendelést tud teljesíteni a teljes tananyagsorozat egyszerre történő kifizetésére és szállítására. Ebben az esetben az ELO Díjbekérő számlát küld Megrendelő részére email-ben, mely tartalmazza a tananyagsorozat teljes árát  és a szállítási költséget. A Díjbekérő átutalással történő kiegyenlítését követő 14 munkanapon belül az ELO megküldi Megrendelő részére a már kiegyenlített tananyagsorozatot.  A szállítási költség tájékoztatásképpen jelenleg EU-s országokba 11.000 forint, EU-n kívüli országokba 17.000 forint. A tananyagsorozat postázásakor az ELO e-mail-ben értesíti Megrendelőt annak várható érkezési idejéről.

2.11.
Amennyiben a kiszállított tananyagcsomag vagy annak valamely része hibás, hiányos, sérült, illetve nem a megfelelő tananyagcsomagot tartalmazza, a Megrendelő köteles azt a kézhezvételtől számított 5 (öt) munkanapon belül az ELO részére a hiba megjelölésével visszaküldeni, és az ELO köteles azt haladéktalanul, térítésmentesen kicserélni. Amennyiben a tananyagcsomag a Megrendelőnek felróható okból sérült, illetve válik hibássá, hiányossá, a Megrendelő új térítésmentes példányra nem támaszthat igényt, és a kicseréléssel járó költségek, ideértve az új tananyagcsomag árát és a postaköltséget a Megrendelőt terhelik, valamint a már kifizetett tananyagcsomag tekintetében visszatérítési igénnyel nem léphet fel.

3. Késedelmes fizetés

3.1.
Amennyiben a Megrendelő a tananyagcsomag ellenértékét a 2.4. pontban meghatározott fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO késedelmi díjat számol fel.

3.2.
Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az ELO 15 (tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bíróság előtt fizetési meghagyással érvényesíteni, mely során a járulékos költségek kiegyenlítése a vesztes fél kötelezettségévé válik, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.3.
A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO – amennyiben ELO nem él felmondási jogával – jogosult a tananyagcsomag-küldést a számlatartozás és késedelmi díjak kiegyenlítéséig, de a Szerződés időtartama alatt legfeljebb 3 hónapra felfüggeszteni, amely időszakban további vételárrészlet nem válik esedékessé. A felfüggesztés nem érinti az ELO 3.2 pontban foglalt jogát az addig esedékessé vált követelés behajtása iránt. A késedelmi díj a felfüggesztés időtartama alatt is felszámításra kerülhet. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt rendezi, az ELO folytathatja a tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési tempónak megfelelően. A Szerződés megszüntetése esetén annak megszegése miatt az ELO kötbért számít fel, melynek kiegyenlítése a Megrendelő kötelezettsége.

3.4.
Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt sem rendezi, az ELO jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, azonban a Megrendelő fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1.
A Megrendelő a tananyagsorozatot az alábbi részletekben rendelheti meg:

a) normál tempó – havonta 1 tananyagcsomag
b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 tananyagcsomag
c) gyorsított tempó – havonta 2 tananyagcsomag
d) komplett tempó – a tananyagsorozat teljes egésze

Amennyiben a Megrendelő a próbahónapon belül nem jelzi felmondási szándékát, úgy az egyes tananyagcsomagok a megrendelés során megadott részletekben kerülnek megküldésre.
A Megrendelő – ide nem értve, amennyiben tartozása áll fenn az ELO-val szemben – jogosult a részletfizetés ütemezését a Szerződés időtartama alatt bármikor, írásban megváltoztatni.

4.2.
A tananyagsorozat küldése a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra bármikor írásban vagy telefonon előterjesztett kérelemre szüneteltethető. A szünetelés feltétele, hogy a Megrendelőnek ne legyen pénzügyi tartozása az ELO-val szemben. A szünetelés alatt az ELO a tananyagcsomagokat nem juttatja el a Megrendelő részére, a Megrendelő pedig nem köteles a vételárrészletek fizetésére.
A szünetelés időtartamát követően az ELO folytatja a tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési tempónak megfelelően. A szünetelés egyebekben nem érinti a felek jogviszonyának fennállását és annak hatályát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

4.3.
A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (öt) munkanapon belül az ELO-nak írásban bejelenteni.

4.4.
Amennyiben a tananyagcsomag a 2.7. pontban meghatározott időpontig nem érkezik meg a Megrendelő részére, a Megrendelő köteles azt az ELO ügyfélszolgálatán 15 (tizenöt) naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztását úgy kell értékelni, mintha a Megrendelő a tananyagcsomagot átvette volna, és a mulasztásból igény utólag nem támasztható.
Az ELO a szállítás során elveszett tananyagcsomagot kérésre a Szerződés időtartama alatt 3 (három) alkalommal díjmentesen, ezt követően költségtérítés ellenében újraküldi. Amennyiben a tananyagcsomag azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert annak címe megváltozott és a 4.3. pont szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, akkor a Megrendelőt nem illetik meg jelen pontban foglalt jogok érvényesítése.

4.5.
A tananyagsorozathoz tartozó, az otthoni tanulást elősegítő kiegészítő feladatok küldése két módon történhet: papír alapon és online módon. Amennyiben az adott tananyagsorozattal összefüggésben az ELO mindkét használati módot biztosítja, annak módozata a Szerződés időtartalma alatt díjmentesen megváltoztatható. A papír alapú vagy online feladatok használatára a Megrendelő kizárólag a tananyagsorozat megküldésének végét, azaz az utolsó tananyag kapcsán kiállított számla időpontját követő egy éven belül jogosult. Ha eddig az időpontig a Megrendelő nem veszi igénybe az otthoni tanulást segítő papír alapú vagy online feladatok használatát, a későbbiekben erre már nincs lehetősége. A komplett tananyagsorozatot kérő Megrendelők a tananyagsorozat kézhezvételét követő maximum 24 hónapig vehetik igénybe a papír alapú vagy online feladatok használatát.

5. A Szerződés megszűnése

5.1. Elállás
A Megrendelő jogosult az első tananyagcsomag kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül írásban, indoklás nélkül elállni a tananyagsorozat vételére létrejött Szerződéstől, valamint ez esetben köteles a tananyagcsomagot valamint a hozzátartozó számlát ajánlott küldeményként visszaküldeni az ELO részére.
A Megrendelő elállása esetén az ELO köteles a Megrendelő által kifizetett összeget, ideértve a tananyagcsomag díját, a postaköltséget és a regisztrációs díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) naptári napon belül visszatéríteni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a tananyagcsomag visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli, ide nem értve a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítését.

5.2. Felmondás a próbahónap alatt
A Megrendelő jogosult az első tananyagcsomag kézhezvételét követő 8 (nyolc) naptári napon túl, de még a próbahónap alatt írásban a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő csak az első tananyagcsomag(ok) díjának megfizetésére köteles. Komplett megrendelés esetén próba havi felmondás nem érvényesíthető a tananyagcsomag teljes átvétele alapján.

5.3. Felmondás a próbahónapot követően
A Megrendelő a próbahónapot követően a Szerződést 15.000 forint, azaz Tizenötezer forint kötbér megfizetése ellenében mondhatja fel, hiszen a Szerződés a teljes tananyagsorozat megvásárlásáról szól részletekben történő kiegyenlítéssel. Ebből kifolyólag felmondani csak a Megrendelő kifejezetten a Szerződés felmondására irányuló írásbeli nyilatkozatával lehetséges. Nem minősül a Szerződés felmondásának a tananyagok vagy a teljes tananyagsorozat visszaküldése vagy át nem vétele vagy egyéb tartalmú panaszlevél. Szerződés felmondása esetén Megrendelő kötelezettsége a kötbér megfizetésén felül a felmondáskor fennálló teljes tartozás kiegyenlítése az ELO által meghatározott időpontig.

5.4. Az ELO felmondási joga
Az ELO jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Megrendelő jelen Szerződésben és/vagy az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére, mely esetben a szerződésszegésre hivatkozva 15.000 forint, azaz Tizenötezer forint kötbér megfizetésére kötelezi a Megrendelőt.

5.5.
Amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, Megrendelő a Szerződés felmondása esetén is köteles a már kiszállított, tananyagcsomagok vételárrészleteit és a kötbért megfizetni, mentesül azonban a tananyagsorozat hátralékos, próbaidőn túl esedékessé váló vételárrészek megfizetése alól, és nem jogosult ezen tananyagcsomagokra. A Megrendelő által már kifizetett vételárrészek visszafizetését nem követelheti.

5.6.
Amennyiben a Szerződés Megrendelőnek felróható okból szűnik meg, így különösen, de nem kizárólagosan Megrendelő sorozatos fizetési késedelme, az ELO jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése esetén, vagy ha a Megrendelő nem elérhető az adott címen, a Megrendelő 15.000,- forint, azaz Tizenötezer forintnak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles az ELO felszólításától számított 8 munkanapon belül.

5.7. Egyoldalú módosítás
Az ELO jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
b) ha a Szerződés teljesítésének körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
d) ha a megrendelés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO határozata alapján;
e) ha a módosítást az ELO egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

5.8.
Az ELO a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel az ELO-nál szokásos módok egyikén, így postai úton, e-mail útján vagy SMS-ben is közli.

5.9
Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő azonnali hatályú felmondása esetén is köteles a már kiszállított és a tárgyhóra eső tananyagcsomagokat kifizetni valamint a Szerződés lejárta előtti felmondás okán kirótt kötbért. A Megrendelő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kiszállított és a tárgyhóra eső tananyagcsomagokat kifizetni, valamint megrendeléskor érvényes ÁSZF szerinti szerződés felmondásra vonatkozó feltételeknek eleget tenni.

6. Adatkezelési tájékoztató

6.1.
Az ÁSZF részét képező adatkezelési tájékoztató rögzíti, hogy az ELO mint adatkezelő hogyan kezeli és védi azon információkat, amelyeket a Megrendelő az ELO rendelkezésére bocsát.

6.2.
Az ELO a mindenkor hatályos, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli ügyfeleinek személyes adatait. Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további tananyagsorozatokról és szolgáltatásokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az ELO köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

6.3.
Az ELO mint adatkezelő a Megrendelő személyes adatainak kezelése és azoknak gépi feldolgozása során figyelemmel van az alábbi követelményekre:
• az ELO a személyes adatokat tisztességesen és törvényesen szerzi meg és kezeli,
• az ELO az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, valamint kezeli, és attól eltérő módon nem használja fel,
• az ELO csak olyan adatokat kezel, amelyek az adatkezelés megvalósulásának céljához elengedhetetlenek, és a meghatározott cél elérésére alkalmasak,
• az ELO a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti,
• az ELO megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás vagy nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása érdekében, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,
• az ELO az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, továbbá azt, hogy a Megrendelőt csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

6.4.
Az ELO által gyűjtött információk egy része az Információs Törvény szerint személyes adat. A személyes adat fogalomkörébe azon adatok tartoznak, amelyek kapcsolatba hozhatók a Megrendelővel, illetve amelyek alapján a Megrendelő személye azonosítható – így különösen a Megrendelő neve, lakcíme, e-mail címe, azonosító jele -, illetve az adatból levonható, a Megrendelőre vonatkozó következtetés. A személyes adat mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata a Megrendelővel helyreállítható.

6.5.
Az ELO által végzett adatkezelés az alábbi célok érdekében történik:
• a Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiállítása, számla kiállítása,
• a tananyagcsomagoknak a Megrendelő részére való továbbítása,
• az ELO egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítése,
• a Megrendelő hozzájárulása alapján a Megrendelő közvetlen tájékoztatása a további tananyagsorozatokról és szolgáltatásokról,
• a Megrendelő szerződésszegése esetén az ELO jogainak érvényesítése,
• az ELO piacának, fogyasztóinak, termékeinek és szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése,
• a fentiekkel összefüggésben a Megrendelővel való kommunikáció.

 

6.6.
Az ELO különféle módon és eszközökkel gyűjti a Megrendelőről szóló adatokat, így a Megrendelő különösen a Szerződés megkötésekor, valamint az ELO telefonos ügyfélszolgálatával folytatott rögzített telefonbeszélgetések során adatokat bocsát az ELO rendelkezésére. Az ELO a Megrendelővel kapcsolatos információkat együtt kezelheti és a 6.3. pontban megjelölt felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolhatja olyan adatokkal, amelyek a Megrendelőről más módon jutottak az ELO tudomására.

6.7.
A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO, illetve az alábbi adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag az ELO és munkatársai, a partnerintézmények és munkatársaik, valamint az ELO kapcsolt vállalkozásai jogosultak a 6.3. pontban meghatározott célból és mértékig. Az ELO a Megrendelő személyes adatait a tananyagsorozat küldés ideje, illetve a jogviszony fennállta alatt, valamint amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esett, úgy az ELO felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.

6.8.
Az ÁSZF elfogadásával a Megrendelő hozzájárulását adja, hogy amennyiben az ELO a Megrendelővel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult a Megrendelő adatainak továbbítására. Az ELO külön hozzájárulás nélkül, valamint a Megrendelő hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az ELO vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie.

6.9.
A Megrendelő jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. A Megrendelő kérelmére az ELO tájékoztatást ad az általa, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Megrendelő személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Rögzített telefonbeszélgetés esetén az ELO – a fentieken túl a Megrendelő kérésre – a telefonbeszélgetés hangfelvételét a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. Az ELO köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában megadni a jelen pont szerinti tájékoztatást, illetve hangfelvételt. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 2000 forint.

6.10.
Az ELO a Megrendelő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

6.11.
A Megrendelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

6.12.
Ha az ELO a Megrendelő jogait az adatkezelés során megsérti, a Megrendelő bírósághoz fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

6.13.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jogszabályok keretei között az ELO határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az ELO felel. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az ELO rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

6.14.
Az ELO az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Megrendelő tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzése személyes adatok esetében 5 év, különleges adatok esetén 20 év.

6.15.
Az ELO által kezelt adatok felhasználhatók arra, hogy azok segítségével az ELO közvetlenül tájékoztassa a Megrendelőt az ELO termékeiről, szolgáltatásairól, promóciókról és különleges ajánlatokról, illetve minden olyan információról, amely az ELO véleménye szerint a Megrendelő érdeklődésére tarthat számot (közvetlen értékesítés). Ezeket az információkat az ELO többféleképpen, így különösen e-mail útján és postai úton juttatja el a Megrendelő részére. A Megrendelő bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen az ELO tudomására hozhatja, ha nem kívánja, hogy akár az ELO, akár harmadik fél a kezelt adatokat közvetlen értékesítési célokra használja fel. Ha a Megrendelő hozzájárulása szükséges a személyes adatainak kezeléséhez, azt az ELO az erre vonatkozó „hozzájárulás” mező megjelölésével fogja kérni. Előfordulhat, hogy az adatkezelés során az ELO a Megrendelő hallgatólagos beleegyezésére támaszkodik, de csak abban az esetben, ha ezt jogszabály lehetővé teszi.

7. Egyéb

7.1.
Az ELO tananyagcsomagjai és annak minden része – ideértve a hanganyagokat is – szerzői jogi védelem alatt állnak. A Megrendelő a megvásárolt tananyagsorozatot kizárólag saját célból jogosult felhasználni mely módon az abban levő ismereteket elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az ELO a rendelkezésére bocsátotta.
A Megrendelő egyéb felhasználásra sem ingyenesen, sem visszterhesen nem jogosult, így különösen a tananyagcsomagok nem sokszorosíthatók, másolhatók, harmadik félnek nem adhatók át és kereskedelmi forgalomba – ideértve az internetes piactereket is – nem hozhatók, nem terjeszthetők, továbbá nem digitalizálhatók.

7.2.
A Megrendelő a tananyagcsomagot sem ingyenesen, sem visszterhesen nem adhatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe, semmilyen módon nem jogosult másnak átengedni vagy véglegesen átadni.
Általános Szerződési Feltételek

7.3.
A Megrendelő a tananyagsorozaton korlátozott felhasználási jogot szerez, amely kizárólag a jelen ÁSZF-ben biztosított felhasználási jogokra és módra terjed ki a Szerződés céljának megfelelő, de annál nem nagyobb mértékben.

7.4.
Amennyiben a Megrendelő nem elérhető, az általa megadott címen nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, illetve a tananyagok a megadott címről visszaérkeznek, az ELO jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

7.5.
A Megrendelő a Szerződés megkötésével önkéntes hozzájárulását adja, hogy az ELO tájékoztassa kedvezményeiről, hirdetési akcióiról, reklámjairól továbbá, hogy a Megrendelő személyes adatait közvetlen üzletszerzési célokra felhasználja. Megrendelő kijelenti, hogy a megfelelő tájékoztatást megkapta.

7.6.
A Megrendelő panaszjogával az ELO ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet.

7.7.
A határidő teljesítése szempontjából a napokban megállapított határidő esetén a határidő utolsó napján, a hónapokban megállapított határidő esetén a hónap utolsó napján foganatosított cselekmény teljesítésnek tekintendő.

7.8.
Amennyiben a Megrendelő olyan tananyagsorozatot vásárol, amelyhez kapcsolódóan lehetőség van az ELO-val szerződéses jogviszonyban álló partnerintézménytől oktatási szolgáltatást igénybe venni, az ELO-t az oktatási szolgáltatás – ideértve a vizsgatétel lehetőségét is – igénybevételének fennállásáért, igénybevehetőségéért, a partnerintézmény eljárásáért, teljesítéséért, vállalt határidőiért felelősség nem terheli. Az ELO a továbbiakban tájékoztatásképpen rögzíti a következőket: A Megrendelő az OKJ-s vizsgára, valamint a nemzetközileg elismert vizsgára felkészítő konzultációsorozaton az ELO-val szerződéses jogviszonyban álló partnerintézménynél az utolsó tananyagcsomag megküldésének végét, azaz az utolsó tananyagcsomag kapcsán kiállított számla időpontját követő egy éven belül jogosult részt venni. Ha eddig az időpontig a Megrendelő nem veszi igénybe az otthoni tanulást segítő papír alapú vagy online feladatok használatát, a későbbiekben erre már nincs lehetősége. A komplett tananyagsorozatot kérő Megrendelők a tananyagsorozat kézhezvételét követő maximum 24 hónapig vehetik igénybe a papír alapú vagy online feladatok használatát.

7.9.
A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

7.10.
A Megrendelő ELO-val szembeni írásbeli nyilatkozatait postai levél formájában és e-mailben teheti meg.

7.11.
Az ELO az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

7.12.
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

Kelt Budapesten, 2012. november 15-én.