ÁSZF archívum

 

2016.05.01-ig megkötött szerződésekre érvényes ÁSZF - Európai Levelező Oktatási Kft.>>

2015.10.31-ig hatályos az „Elérhető angoltudás mindenkinek” promóció keretében történő angol kezdő tananyagsorozat értékesítésére vonatkozó ÁSZF >>

2015.07.09-ig megkötött szerződésekre érvényes ÁSZF - ELO Könyvkiadó Kft. Általános Szerződési Feltételek >>

2015.07.09-ig megkötött szerződésekre érvényes ÁSZF - Európai Levelező Oktatási Kft. Általános Szerződési Feltételek >>

2014.05.12-ig megkötött szerződésekre érvényes ÁSZF - ELO Könyvkiadó Kft. >>

2014.05.12-ig megkötött szerződésekre érvényes ÁSZF - Európai Levelező Oktatási Kft.>>

2014.01.31-ig megkötött szerződésekre érvényes ÁSZF >>

2013.08.31-ig megkötött szerződésekre érvényes ÁSZF >>

 


ELO Könyvkiadó Kft.
 
       Általános Szerződés Feltételei (ÁSZF)
Digitális tananyagsorozat vásárlására –
 
 
1. BEVEZETŐ
 
1.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. (székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44., cégjegyzékszám: 01-09-184711, levelezési cím: 0909 Budapest, e-mail cím: elo@elo.hu, telefonszám: 06 1 206 1775, fax száma: 06 1 206 1770) Tananyagsorozatok kiadásával, terjesztésével és értékesítésével foglalkozó társaság. 
1.2. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. a www.elo.hu honlapján („Honlap”) ügyféloldalt működtet („Ügyféloldal”), melyen keresztül egyedi felhasználónévvel és jelszóval hozzáférhető a Tananyagsorozat.
1.3.
A Tananyagsorozat több, tartalmilag egymásra épülő tananyagcsomag összessége, amely pdf. formátumban hozzáférhető az Ügyféloldalon („Tananyagsorozat”).
 
 
2. AZ ÁSZF TÁRGYA ÉS HATÁLYA
 
2.1.
A jelen ÁSZF hatálya az ELO Könyvkiadó Kft. által forgalmazott, digitális Tananyagsorozatnak megrendelő általi megvásárlására és az ELO Könyvkiadó Kft. általi rendelkezésre bocsátására terjed ki 2017. augusztus 18. napjától. A jelen ÁSZF visszavonásig érvényes.
 
2.2.
A jelen ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető és hozzáférhető, előzetesen megismerhető. Az ÁSZF bárki által tárolható és a Honlapon bármikor előhívható.
 
3. A MEGRENDELÉS MENETE
 
3.1.
A digitális Tananyagsorozat nem vásárolható meg szabadon, arra kizárólag azok jogosultak, akik részére az ELO Könyvkiadó Kft. a vásárlás lehetőségét telemarketinges megkeresés útján biztosítja.
 
3.2.
A megrendelő kizárólag a teljes Tananyagsorozatot rendelheti meg az ahhoz tartozó valamennyi tananyagcsomaggal együtt. Az egyes tananyagcsomagok önmagukban nem megrendelhetők.
 
3.3.
Az ELO Könyvkiadó Kft. digitális Tananyagsorozata kizárólag az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos értékesítési csatornáján rendelhető meg. Amennyiben a megrendelő az ELO Könyvkiadó Kft. által tett ajánlatot elfogadja, az ELO Könyvkiadó Kft. a megrendelő által megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küld a megrendelésről, amely egyúttal tartalmazza a fizetési tudnivalókat, a jelen ÁSZF-et, továbbá a megrendelő 4.1 pont szerinti nyilatkozatát. A megrendelő az e-mail elérhetősége megadásával az e-mailen történő visszaigazolást kifejezetten elfogadja.
 
3.4.
A Tananyagsorozat árának kiegyenlítését követően az ELO Könyvkiadó Kft. e-mailben megküldi a megrendelő részére a belépési kódot, amelynek segítségével a Tananyagsorozat hozzáférhetővé válik az Ügyféloldalon.
 
3.5.
A digitális Tananyagsorozat megvásárlásával a megrendelő a jelen ÁSZF-et elfogadja.
 
4. FIZETÉSI FELTÉTELEK
 
4.1.
A megrendelő a digitális Tananyagsorozat ellenértékeként egy egyszeri, egyösszegű adminisztrációs díjat fizet, amely tartalmaz valamennyi díjat és költséget. Részletfizetésre nincs lehetőség.
 
4.2.
A vételár és az adminisztrációs díj kiegyenlítése bankkártyával vagy postai készpénzátutalási megbízás (csekk) útján lehetséges. 
 
5. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS KIZÁRTSÁGA
 
5.1
A digitális Tananyagsorozat mint digitális adattartalom nem tárgyi adathordozón kerül átadásra, így a megrendelő tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 20. § szakaszában foglalt indokolás nélküli elállási és felmondási jog a megrendelőt nem illeti meg.
 
6. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
6.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a mindenkor hatályos, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további tananyagsorozatokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A megrendelő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO Könyvkiadó Kft., illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az ELO Könyvkiadó Kft. részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található. Az ELO Könyvkiadó Kft. adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-72880/2014, NAIH-72881/2014.
 
7. SZERZŐI JOGOK
 
7.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvényben („Szjtv.”) foglaltak szerint kizárólagos felhasználási engedéllyel rendelkezik a Tananyagsorozat és az annak részét képező valamennyi tananyagcsomag bármilyen módon történő felhasználására – így különösen azok többszörözésére és terjesztésére – és ezért az ELO Könyvkiadó Kft.-t az ebből fakadó valamennyi jogosultság megilleti. 
 
7.2.
A megrendelő a megvásárolt tananyagsorozatot kizárólag saját célból jogosult felhasználni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az ELO Könyvkiadó Kft. a rendelkezésére bocsátotta. A megrendelő – az Szjtv.-ben foglalt kivételekkel – különösen nem jogosult a Tananyagsorozat és annak elválaszthatatlan részét képező tananyagcsomagok többszörözésére, terjesztésére, nyilvános előadására, sugárzással vagy másként bármilyen módon a nyilvánossághoz való közvetítésére, átdolgozására és kiállítására.
 
7.3.
A Tananyagsorozat és annak elválaszthatatlan részét képező tananyagcsomagok bármilyen szerzői jogi jogsértést megvalósító felhasználása esetén a jogsértővel szemben az ELO Könyvkiadó Kft. közvetlenül felléphet és az általa szükségesnek tartott lépéseket a jogsértővel szemben megteheti. A szerzői jogok megsértése esetén az ELO Könyvkiadó Kft. a jogsértővel szemben – az eset körülményeihez képest – a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:
 
7.3.1.
követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
7.3.2.
követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
7.3.3.
követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
7.3.4.
követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
7.3.5.
követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
7.3.6.
követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.
 
7.4.
A szerzői jog megsértése esetén a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítés is követelhető. Az Szjtv.-ben szabályozott személyhez fűződő jog megsértése esetén a polgári jog általános szabályai szerint sérelemdíj is követelhető.
 
7.5.
A szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése – az eset összes körülményét figyelembe véve – szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt is megvalósíthat.
 
8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
 
8.1.
A megrendelő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve írásban (e-mailben, levélben vagy faxon) élhet. Az ELO cégcsoport benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ. Az ELO cégcsoport kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. A szolgáltatás nem emelet díjas. Az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálata a panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatairól általános tájékoztatást nyújt.
 
8.2.
Amennyiben a megrendelő fogyasztó, panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályhoz (1052 Budapest, Városház u. 7.) is fordulhat.  
 
8.3.
Ha a megrendelő az ELO Könyvkiadó Kft.-nél sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
 
Az ELO Könyvkiadó Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
 
9. TERMÉKSZAVATOSSÁG, KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
 
9.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. hibás teljesítése esetén a megrendelő kellékszavatossági, valamint termékszavatossági jogokat érvényesíthet. Az ELO Könyvkiadó Kft. erről szóló részletes tájékoztatója a www.elo.hu/kellekszavatossag alatt található.
 
9.2.
Az ELO Könyvkiadó Kft. jótállást nem vállal.
 
10.
AZ ELO KÖNYVKIADÓ KFT. FELELŐSSÉGE
 
10.1.
A megrendelő tudomásul veszi, hogy az ELO Könyvkiadó Kft. nem felelős a Honlap vagy az Ügyféloldal használatának következményeként a megrendelő számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a megrendelő számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.
 
10.2.
A megrendelő a Honlapot és az Ügyféloldalt kizárólag saját felelősségére használja, és az ELO Könyvkiadó Kft. nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Honlap vagy az Ügyféloldal használatából ered.
 
10.3.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a Honlapon a Honlapról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el. Ilyen esetben az ELO Könyvkiadó Kft. a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő bármilyen kárért.
 
11. EGYEBEK
 
11.1.
A megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott e-mail címen nem elérhető és az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és az elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.
 
11.2.
Jelen ÁSZF és a szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.
 
11.3.
Jelen szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.
 
11.4.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.
 
11.5.
Ha jelen ÁSZF bármely előírása érvénytelennek bizonyulna, ez nem befolyásolja az egyéb előírások érvényességét. A részben vagy egészben érvénytelen előírás az ahhoz legközelebb álló és a felek szándékát a lehető legteljesebb módon figyelembe vevő előírással pótlandó. E szabály alkalmazandó a jelen ÁSZF-ben esetlegesen nem szabályozott tényállásokra is.
 
11.6.
A jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeket a megrendelő harmadik személyek részére semmilyen formában nem ruházhatja át és nem engedményezheti kivéve, ha ahhoz a Kiadó előzetesen, írásban, kifejezetten hozzájárul.
 
Kelt Budapest, 2017.08.18. 

 

 

ELO Könyvkiadó Kft. Általános Szerződési Feltételek

A 2017. 01. 01-től érvényes tabletes akcióinkra vonatkozó Általános Részvételi Feltételek:

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

Adminisztrációs díj: A Tananyagsorozat megrendelése esetén az első Tananyagcsomaggal együtt fizetendő egyszeri díj, amelynek értéke 1.500 Ft, azaz ezerötszáz forint.

ÁSZF: A Tananyagsorozat vásárlásra létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános Szerződési Feltételek.

Bánatpénz: A Próbahónapot követő Megrendelő általi felmondás esetén fizetendő 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.

ELO Könyvkiadó Kft. adatai:
Székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-184711
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:  24830289-2-43
Webcím: www.elo.hu
Levelezési cím: 0909 Budapest
E-mail cím: elo@elo.hu
Telefonszám: 06 1 206 1775
Fax száma: 06 1 206 1770

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-72880/2014, NAIH-72881/2014

Információs törvény: Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott a faxon, e-mailben, postai úton, illetve a honlapon a regisztrált megrendelők számára hozzáférhető felületen tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.
Komplett  Szállítást  Tartalmazó  Megrendelés:  részletvétel  helyett  a  teljes  Tananyagsorozathoz  tartozó  valamennyi Tananyagcsomag egyszeri átvétele a Tananyagsorozat díjának egy összegben történő megfizetése mellett.
Kötbér: Megrendelő által jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződésszegési esetekben fizetendő szerződésszegésenkénti
15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.
Megrendelő: ELO Könyvkiadó Kft.-vel tananyagsorozat megvásárlására szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.
Próbahónap: Első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 30 (azaz harminc) naptári nap.
Szerződés: Az ELO Könyvkiadó Kft. és a Megrendelő között egy Tananyagsorozat megvásárlására és leszállítására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.
Tananyagcsomag: A tananyagsorozat egyes része; olyan nyomtatott vagy digitalizált formában rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás, illetve annak elválaszthatatlan vagy választható mellékletei, melyet az ELO Könyvkiadó Kft. előre megállapodott rendszerességgel küld Megrendelői részére. Az egy tananyagsorozathoz kapcsolódó tananyagcsomagok tartalmilag egymásra épülnek. A tananyagcsomagok önmagukban nem, hanem csak a teljes tananyagsorozattal, annak részeként rendelhetők meg.
Tananyagsorozat: Egy témához, illetve szakmához kapcsolódó Tananyagcsomagok összessége.
Visszaigazolás:  A  Megrendelő  által  leadott  megrendelésnek  (ajánlattétel)  az  ELO  Könyvkiadó  Kft.  általi  írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfogadása.

1. Megrendelési tudnivalók

1.1. 
A jelen ÁSZF tárgya az ELO Könyvkiadó Kft. által kínált teljes Tananyagsorozat Megrendelő általi megvásárlása, és az ELO Könyvkiadó Kft. általi leszállítása, amely Tananyagsorozat tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi Tananyagcsomagot. A Megrendelő minden esetben a teljes Tananyagsorozatra ad le megrendelést; kizárólag egyes Tananyagcsomagok vagy Tananyagcsomag-részek megrendelésére, azok lemondására nincs lehetőség.

1.2.
A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének legrövidebb időtartamát (azaz a Tananyagcsomag-küldés rendszerességét) az adott Tananyagsorozatra vonatkozó, az ELO Könyvkiadó Kft. honlapjáról letölthető tájékoztató, valamint a honlapon található megrendelőlap (elektronikus formanyomtatvány) tartalmazza. A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének időtartama a részletfizetés 4.1. pont szerinti tempójának módosításával változhat.

1.3. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. Tananyagsorozatai kuponon, megrendelőlapon, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhetők meg. A megrendelés leadására elektronikus és postai úton, faxon, telefonon, valamint a honlapon keresztül van lehetőség. A Tananyagsorozat megrendelhető az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.

1.4.
A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO Könyvkiadó Kft. általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft. a megrendelést legkésőbb 20 (azaz húsz) naptári napon belül futárszolgálattal, utánvétellel nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO Könyvkiadó Kft. a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Megrendelő számára a megrendelés előtt a Megrendelő által megismert ÁSZF-et, amely az ELO Könyvkiadó Kft. honlapjánwww.elo.hu/aszf alatt mindenkor elérhető.

1.5. 
Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO Könyvkiadó Kft. automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet  még  nem  jelent,  és  nem  helyettesíti  a  futárszolgálattal,  utánvétellel  küldött  Visszaigazolást  sem. A Megrendelő fax vagy e-mail elérhetősége megadásával a faxon, illetőleg e-mailen történő automatikus rendszer- visszaigazolást kifejezetten elfogadja.

1.6. 
Amennyiben a Megrendelőnek az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben nincs lejárt tartozása, illetve amennyiben a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé sem áll fenn tartozása, akkor egyidejűleg vagy egymást követően több Tananyagsorozatot is megrendelhet, illetve amennyiben a Tananyagsorozat 4. csomagját (7-8. lecke) még nem kapta meg, válthat a Tananyagsorozatok között. A Tananyagsorozatok közötti váltásra egy megrendelés keretein belül egyszer kerülhet sor. Tananyagsorozatok közötti váltás esetén a már kifizetett vételárrészleteket az ELO Könyvkiadó Kft. az új Tananyagsorozat árába nem számítja be. Amennyiben a Megrendelőnek az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben lejárt tartozása áll fenn, illetve amennyiben a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé tartozása áll fenn, további Tananyagsorozatra megrendelést nem adhat le, illetve nem válthat a Tananyagsorozatok között. A tartozás kiegyenlítésével és ennek igazolásával a Megrendelőt ismét megilletik ezek a jogok. Tartozás esetén az ELO Könyvkiadó Kft. jogában áll a megrendelést egyedi elbírálás alapján engedélyezni.

2. Fizetési és szállítási feltételek

2.1. 
A Tananyagsorozatok mindenkori bruttó listaára az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján, a www.elo.hu/listaar címen érhetők el. A szállítás költsége a Megrendelőt terheli a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, melynek mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. mindenkori díjszabása szerint alakul. A szállítás aktuális költségei az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a Tananyagsorozat megrendelése menüpont alatt érhetők el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

2.2. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. reklámkiadványaiban, egyéb marketingcsatornáin, illetve a honlapon közölt akciós árai a 2.1. pontban meghatározott mindenkori listaáraktól eltérhetnek, illetve kedvezményes ajánlatot az ELO Könyvkiadó Kft. személyre szabottan is tehet. Amennyiben a Megrendelő egy árkedvezményt tartalmazó felhívás alapján rendeli meg a tananyagsorozatot, a Szerződés a kedvezményes áron jön létre. Amennyiben a Szerződés megkötését követő 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül a Megrendelő egy olyan névre szóló személyes reklámajánlatot kap, amelyben szereplő kedvezmény meghaladja a Szerződés megkötésének alapjául szolgáló kedvezményt, és azt a Megrendelő az ajánlat kézhezvételétől számított 8 (azaz nyolc) naptári napon belül írásban igényli, illetve igazolja, akkor a Megrendelő részére a soron következő esedékes és azt követő valamennyi számla a nagyobb kedvezmény érvényesítésével kerül kiállításra. A magasabb kedvezmény a már kifizetett vételárrészlet tekintetében utólag nem érvényesíthető.

2.3.
Amennyiben a Megrendelő a teljes Tananyagsorozathoz tartozó valamennyi Tananyagcsomag egyidejű átvételére ad le megrendelést (Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés), az ELO Könyvkiadó Kft. a Megrendelőnek számlát küld a Tananyagsorozat teljes árával és a Tananyagsorozatot utánvétellel küldi meg. Utánvételes megrendelés során az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.
Kizárólag Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén van lehetőség személyes átvételre az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, kizárólag az ELO Könyvkiadó Kft.-vel előre egyeztetett időpontban. Személyes átvétel esetén a Megrendelő szállítási költséggel nem tartozik. Személyes átvétel esetén a Megrendelő csak készpénzzel történő fizetéssel teljesíthet.

A 2017. 01. 01-től időszakos kampányaink során leadott komplett megrendelés esetén a számlán feltüntetett típusú és elnevezésű tabletet adunk tananyagcsomagjaink mellett ajándékba. Az ajánlat kizárólag komplett tempó választása esetén, az akcióban feltüntetett kedvezményes áron érvényes a következő tanfolyamok kivételével: Angol nyelvtanfolyam gyerekeknek, Gépírás és szövegszerkesztés tanfolyam, Excel-Access tanfolyam, Word-PowerPoint tanfolyam és a felújítás alatt álló tanfolyamaink. Az ELO Könyvkiadó Kft. a kampány ideje alatt történő, az ajándéktárgy forgalmazását súlyosan érintő eseménynél a változás jogát fenntartja, önhibáján kívül, a forgalmazásból eredő készülékhiány esetén az ajándéktárgyat azonos képességű, értékű termékkel pótolja.

2.4.
Az ELO Könyvkiadó Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés helyett a Megrendelő a Tananyagsorozat árát részletekben fizesse meg a 4.1. pontban foglaltak szerint. A vételárrészlet esedékessége normál és gyorsított tempójú részletfizetés esetén havonta, késleltetett tempójú részletfizetés esetén kéthavonta, a számla kiállításától számított 21 (azaz huszonegy) naptári napon belül esedékes. A számlát az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Tananyagcsomagokkal együtt juttatja el a Megrendelőnek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

2.5. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagot a tárgyhó azon napjáig törekszik eljuttatni a Megrendelő részére, melyet a Visszaigazolásban az adott Tananyagsorozatra vonatkozóan meghatározott, amely azonban nem tekintendő határozott szállítási határidőként, így a postai vagy más kézbesítés hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért az ELO Könyvkiadó Kft.-t felelősség nem terheli.

2.6.
Feltéve, hogy az adott Tananyagsorozatra vonatkozó tájékoztató másképp nem rendelkezik, minden Tananyagcsomag 1 tankönyvet és abban 2 leckét, valamint Tananyagsorozattól függően mellékleteket és házi feladatot tartalmazhat. (Amennyiben nem rendelte meg az Európai Levelező Oktatási Kft. képzési szolgáltatását, a házi feladat visszaküldésére és az Európai Levelező Oktatási Kft. általi kijavításra nem jogosult.) Az ELO Könyvkiadó Kft. az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódó első Tananyagcsomaggal együtt (normál és késleltetett tempó esetén 1 darab, gyorsított tempó esetén 2 darab Tananyagcsomag) a Megrendelőnek számlát küld. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.

2.7. 
A 2.6. pontban foglalt Tananyagcsomagokon felüli valamennyi további Tananyagcsomag postai küldeményként kerül megküldésre. A küldemény tartalmazza a csekket, illetve a számlát a fizetendő összeggel és a fizetési határidővel. A csekken, illetve számlán szereplő összeg magában foglalja az aktuális Tananyagcsomag árát és a szállítási költséget is. A Tananyagcsomagok ára a csekk befizetésével vagy banki átutalással is rendezhető. Az ELO Könyvkiadó Kft. bankszámlaszáma:

BBRT   10102244-41854300-02004001

A „Megjegyzés” rovatban a regisztrációs számot, annak a számlának a számlaszámát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget.

2.8. 
Amennyiben a kiszállított Tananyagcsomag, vagy annak valamely része hibás, hiányos, sérült, illetve nem a megfelelő Tananyagcsomagot tartalmazza, a Megrendelő köteles azt a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb két hónapon belül az ELO Könyvkiadó Kft. részére a hiba megjelölésével visszaküldeni, és az ELO Könyvkiadó Kft. köteles azt haladéktalanul, térítésmentesen kicserélni. Amennyiben a Tananyagcsomag a Megrendelőnek felróható okból sérült, illetve válik hibássá, hiányossá, a Megrendelő új, térítésmentes példányra nem támaszthat igényt, és a kicseréléssel járó költségek, ideértve az új Tananyagcsomag árát és a postaköltséget, a Megrendelőt terhelik, valamint a már kifizetett Tananyagcsomag tekintetében visszatérítési igénnyel nem léphet fel.

2.9.
Az ELO Könyvkiadó Kft. hibás teljesítése esetén a Megrendelő kellékszavatossági, valamint termékszavatossági jogokat érvényesíthet. Az ELO Könyvkiadó Kft. erről szóló részletes tájékoztatója a www.elo.hu/kellekszavatossag alatt található.

A kellékszavatossági és termékszavatossági jogok a tabletes kampányokban ajándékként mellékelt, a számlán feltüntetett típusú és elnevezésű tablet esetében nem érvényesíthetőek, az ajándéktárgy meghibásodásáért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget. Az ajándéktárgyhoz kapcsolódó jótállás (garancia) vagy szavatosság a termék forgalmazójánál, illetve a garanciajegyen feltüntetett szerviznél érvényesíthető.

3. Késedelmes fizetés

3.1.
Amennyiben a Megrendelő a Tananyagcsomag ellenértékét a 2.4. pontban meghatározott fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO Könyvkiadó Kft. késedelmi díjat számol fel. A késedelmi díj sávosan növekszik, mértéke függ a ki nem egyenlített Tananyagcsomagok számától és a fizetési késedelem időtartamától. A késedelmi díj mindenkori mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a www.elo.hu/kesedelmi oldal alatt elérhető. A Megrendelő a késedelmi díj mértékét kifejezetten megfelelőnek fogadja el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a késedelmi díjakat tartalmazó kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

3.2. 
Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az ELO Könyvkiadó Kft. 15 (azaz tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek, amely nem érinti a késedelmi díj esedékességét. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.3.
A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. – amennyiben ELO Könyvkiadó Kft. nem él felmondási jogával – jogosult a Tananyagcsomag-küldést a számlatartozás és késedelmi díjak maradéktalan kiegyenlítéséig, legfeljebb 3 hónapra felfüggeszteni, amely időszakban további vételárrészlet nem válik esedékessé. A felfüggesztés nem érinti az ELO Könyvkiadó Kft. 3.2. pontban foglalt jogát az addig esedékessé vált követelés behajtása iránt. A késedelmi díj a felfüggesztés időtartama alatt is felszámításra kerül. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési tempónak megfelelően.

3.4. 
Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt sem rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely nem érinti a Megrendelő ezen időpontig esedékessé vált fizetési kötelezettségeit.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1.
A Megrendelő a Tananyagsorozatot az alábbi részletekben rendelheti meg:

    a) normál tempó – havonta 1 Tananyagcsomag
    b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 Tananyagcsomag
    c) gyorsított tempó – havonta 2 Tananyagcsomag
    d) Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés

Az egyes Tananyagcsomagok a megrendelés során megadott részletekben kerülnek megküldésre. Amennyiben a Megrendelő nem jelölte meg a kívánt ütemet, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti. A Megrendelő – ide nem értve, amennyiben tartozása áll fenn az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben – jogosult a részletfizetés tempóját a Szerződés időtartama alatt bármikor, bármennyiszer, írásban vagy telefonon megváltoztatni.

4.2. 
A Tananyagsorozat küldése a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra bármikor a Megrendelő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelmére halasztható. A halasztás feltétele, hogy a Megrendelőnek ne legyen lejárt tartozása az ELO Könyvkiadó Kft.-vel – és amennyiben képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft-vel – szemben. A halasztás alatt az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagokat nem küldi meg a Megrendelő részére, a Megrendelő pedig nem köteles a vételárrészletek fizetésére.
A halasztás időtartamát követően az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési rendszerességének megfelelően. A halasztás egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

4.3.
A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (azaz öt) munkanapon belül az ELO Könyvkiadó Kft.-nek írásban bejelenteni.

4.4.
Amennyiben a Tananyagcsomag a 2.5. pontban meghatározott időpontig nem érkezik meg a Megrendelő részére, a Megrendelő köteles azt az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálatán 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása úgy értelmezendő, hogy a Megrendelő a Tananyagcsomagot átvette, és a mulasztásból igény utólag nem támasztható.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a szállítás során elveszett Tananyagcsomagot kérésre a Szerződés időtartama alatt 3 (azaz három) alkalommal díjmentesen, ezt követően költségtérítés ellenében újraküldi. Amennyiben a Tananyagcsomag azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert annak címe megváltozott és a 4.3. pont szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, akkor a Megrendelőt nem illeti meg jelen pontban foglalt jogok érvényesítése.

5. A Szerződés megszűnése

5.1. Elállás
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag – tekintettel arra, hogy a Tananyagcsomagot meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni -  kézhezvételétől számított 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül írásban, indoklás nélkül elállni a Szerződéstől, valamint ez esetben köteles a Tananyagcsomagot, valamint a hozzá tartozó számlát ajánlott küldeményként visszaküldeni az ELO Könyvkiadó Kft. részére. A Megrendelő az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja.
A Megrendelő elállása esetén az ELO Könyvkiadó Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget, ideértve a Tananyagcsomag díját, a postaköltséget és adminisztrációs díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni. Az ELO Könyvkiadó Kft. ezt az összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelő a Tananyagcsomagot vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte - a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Tananyagcsomag visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Megrendelőt ezen-felül egyéb költség nem terheli, ide nem értve a Tananyagcsomag nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését.

A tabletes kampányokban vásárolt tananyagcsomag esetében a fogyasztó a szerződéstől való elállási szándékát a kézhezvételtől számító 14 napon belül indoklás nélkül írásban jelezheti . Ez esetben a fogyasztó köteles a tananyagcsomagot, az ajándéktárgyként mellékelt, a számlán feltüntetett típusú és elnevezésű tabletet, valamint a hozzájuk tartozó számlát ajánlott küldeményként hiánytalanul és sértetlen állapotban visszaküldeni az ELO Könyvkiadó Kft . részére. Az ajándéktárgyként mellékelt, a számlán feltüntetett típusú és elnevezésű tablet nem rendeltetésszerű használatból eredő káráért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget, annak költsége és visszatérítése elállás esetén a fogyasztót terheli.

5.2. Felmondás a Próbahónap alatt
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon túl, de még a Próbahónap alatt írásban a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő csak az első Tananyagcsomag díjának megfizetésére köteles. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a teljes Tananyagsorozat kézhezvételét követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon túl felmondás nem érvényesíthető.

5.3. Felmondás a Próbahónapot követően
Amennyiben a Megrendelő a Próbahónapot követően a Szerződést meg kívánja szüntetni, arra 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Bánatpénz megfizetése esetén jogosult. A Bánatpénz megfizetésén túl a Megrendelő a Szerződés szerinti további fizetési – így például a lejárt vételárrészlet és/vagy késedelmidíj-fizetési – kötelezettségeit is teljesíteni köteles. A Szerződést a Megrendelő kifejezetten a Szerződés felmondására irányuló írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel, és a Bánatpénzt az ELO Könyvkiadó Kft. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül köteles megfizetni. Nem minősül a Szerződés felmondásának a Tananyagcsomagok vagy a teljes Tananyagsorozat visszaküldése vagy át nem vétele vagy egyéb tartalmú panaszlevél. A felmondással érintett hónapra eső Tananyagcsomag(ok) vételárának megfizetésére Megrendelő abban az esetben köteles, amennyiben a Tananyagcsomag ELO Könyvkiadó Kft. általi postára adása megtörtént a felmondási nyilatkozat ELO Könyvkiadó Kft.-vel történő közlését megelőzően. A Megrendelő mentesül a Tananyagsorozat hátralékos, még le nem szállított Tananyagcsomagokkal esedékessé váló vételárrészeinek megfizetése alól, és nem jogosult e Tananyagcsomagokra. A Megrendelő a már kifizetett vételárrészek visszafizetését nem követelheti.

5.4. Az ELO Könyvkiadó Kft. felmondási joga
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO Könyvkiadó Kft. jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére, mely esetben szerződésszegésenként 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Kötbér megfizetésére kötelezi a Megrendelőt az erre vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül, továbbá az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Kötbéren felüli kárát érvényesíteni. A Megrendelő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő sorozatos fizetési késedelme, az ELO Könyvkiadó Kft. jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Megrendelő nem elérhető az adott címen.

5.5. Egyoldalú módosítás
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételt, ideértve az árat egyoldalúan módosítani, valamint a biztosított kedvezményt egyoldalúan megvonni. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

    a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
    b) ha  a  Szerződés  teljesítésének  körülményeiben  olyan  lényeges  változás  következik  be,  amely  a  Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
    c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
    d) ha a megrendelés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO Könyvkiadó Kft. határozata alapján;
    e) ha a módosítást az ELO Könyvkiadó Kft. egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

5.6. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az ELO Könyvkiadó Kft. részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.

5.7.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel az ELO Könyvkiadó Kft.-nél szokásos módok egyikén közli.

5.8. 
Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kiszállított és a tárgyhóra eső tananyagcsomagokat kifizetni, mentesül azonban a Próbahónapon túli felmondás esetén fizetendő Bánatpénz megfizetése, illetve, amennyiben a Megrendelő Szerződése jelen ÁSZF hatályba lépése előtt jött létre, a megrendeléskor érvényes ÁSZF szerinti szerződés felmondása esetére előírt összegek megfizetése alól.

6. Adatkezelési tájékoztató

6.1. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. a mindenkor hatályos Információs törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Tananyagsorozatokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO Könyvkiadó Kft., illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez.
Az ELO Könyvkiadó Kft. részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található.

7. Egyebek

7.1. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatai, tananyagcsomagjai és azok minden része – ideértve a hanganyagokat is – szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja az ELO Könyvkiadó Kft. A Megrendelő a megvásárolt Tananyagsorozatot mint műpéldányt kizárólag saját célból jogosult felhasználni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az ELO Könyvkiadó Kft. a rendelkezésére bocsátotta.
Az ELO Könyvkiadó Kft. kizárólagos joga többek között, hogy a Tananyagcsomagokat bármely formában és adathordozón többszörözze és terjessze, és hogy ezekre másnak engedélyt adjon.

7.2.
A Megrendelő a Tananyagcsomagokat, a teljes Tananyagsorozat megszerzését követően sem adhatja bérbe vagy haszonbérbe, azon szerzői jogot semmilyen formában sem szerez, azt csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően használhatja és ruházhatja át.

Feltételek

7.3. 
A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, illetve a Tananyagcsomagok a megadott címről visszaérkeznek, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

7.4.
A Megrendelő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház u. 7.) fordulhat. Az ELO cégcsoport az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

7.5.
Az ELO cégcsoport kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálata az előző pontban meghatározott panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatairól általános tájékoztatást nyújt.

7.6.
Ha a Megrendelő az ELO Könyvkiadó Kft. közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az ELO Könyvkiadó Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

7.7. 
A határidő teljesítése szempontjából a napokban megállapított határidő esetén a határidő utolsó napján, a hónapok- ban megállapított határidő esetén a hónap utolsó napján foganatosított cselekmény teljesítésnek tekintendő.

7.8. 
A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes. A Megrendelő hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF vagy az ELO Könyvkiadó Kft. az adott jognyilatkozat vonatkozásában ezt lehetővé teszi.

7.9.
Az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

7.10. 
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

7.11.
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

7.12.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.

7.13.
Az ELO Könyvkiadó Kft. jótállást nem vállal.

Kelt Budapest, 2017.02.24.


ELO Könyvkiadó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződés Feltételek
– tananyagsorozat vásárlására –

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

Adminisztrációs díj: A Tananyagsorozat megrendelése esetén az első Tananyagcsomaggal együtt fizetendő egyszeri díj, amelynek értéke 1.500 Ft, azaz ezerötszáz forint.

ÁSZF: A Tananyagsorozat vásárlásra létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános Szerződési Feltételek.

Bánatpénz: A Próbahónapot követő Megrendelő általi felmondás esetén fizetendő 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.

ELO Könyvkiadó Kft. adatai:
Székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-184711
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:  24830289-2-43
Webcím: www.elo.hu
Levelezési cím: 0909 Budapest
E-mail cím: elo@elo.hu
Telefonszám: 06 1 206 1775
Fax száma: 06 1 206 1770

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-72880/2014, NAIH-72881/2014

Információs törvény: Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott a faxon, e-mailben, postai úton, illetve a honlapon a regisztrált megrendelők számára hozzáférhető felületen tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.
Komplett  Szállítást  Tartalmazó  Megrendelés:  részletvétel  helyett  a  teljes  Tananyagsorozathoz  tartozó  valamennyi Tananyagcsomag egyszeri átvétele a Tananyagsorozat díjának egy összegben történő megfizetése mellett.
Kötbér: Megrendelő által jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződésszegési esetekben fizetendő szerződésszegésenkénti
15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.
Megrendelő: ELO Könyvkiadó Kft.-vel tananyagsorozat megvásárlására szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.
Próbahónap: Első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 30 (azaz harminc) naptári nap.
Szerződés: Az ELO Könyvkiadó Kft. és a Megrendelő között egy Tananyagsorozat megvásárlására és leszállítására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.
Tananyagcsomag: A tananyagsorozat egyes része; olyan nyomtatott vagy digitalizált formában rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás, illetve annak elválaszthatatlan vagy választható mellékletei, melyet az ELO Könyvkiadó Kft. előre megállapodott rendszerességgel küld Megrendelői részére. Az egy tananyagsorozathoz kapcsolódó tananyagcsomagok tartalmilag egymásra épülnek. A tananyagcsomagok önmagukban nem, hanem csak a teljes tananyagsorozattal, annak részeként rendelhetők meg.
Tananyagsorozat: Egy témához, illetve szakmához kapcsolódó Tananyagcsomagok összessége.
Visszaigazolás:  A  Megrendelő  által  leadott  megrendelésnek  (ajánlattétel)  az  ELO  Könyvkiadó  Kft.  általi  írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfogadása.

1. Megrendelési tudnivalók

1.1.
A jelen ÁSZF tárgya az ELO Könyvkiadó Kft. által kínált teljes Tananyagsorozat Megrendelő általi megvásárlása, és az ELO Könyvkiadó Kft. általi leszállítása, amely Tananyagsorozat tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi Tananyagcsomagot. A Megrendelő minden esetben a teljes Tananyagsorozatra ad le megrendelést; kizárólag egyes Tananyagcsomagok vagy Tananyagcsomag-részek megrendelésére, azok lemondására nincs lehetőség.

1.2.
A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének legrövidebb időtartamát (azaz a Tananyagcsomag-küldés rendszerességét) az adott Tananyagsorozatra vonatkozó, az ELO Könyvkiadó Kft. honlapjáról letölthető tájékoztató, valamint a honlapon található megrendelőlap (elektronikus formanyomtatvány) tartalmazza. A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének időtartama a részletfizetés 4.1. pont szerinti tempójának módosításával változhat.

1.3.
Az ELO Könyvkiadó Kft. Tananyagsorozatai kuponon, megrendelőlapon, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhetők meg. A megrendelés leadására elektronikus és postai úton, faxon, telefonon, valamint a honlapon keresztül van lehetőség. A Tananyagsorozat megrendelhető az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.

1.4.
A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO Könyvkiadó Kft. általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft. a megrendelést legkésőbb 20 (azaz húsz) naptári napon belül futárszolgálattal, utánvétellel nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO Könyvkiadó Kft. a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Megrendelő számára a megrendelés előtt a Megrendelő által megismert ÁSZF-et, amely az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján www.elo.hu/aszf alatt mindenkor elérhető.

1.5.
Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO Könyvkiadó Kft. automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet  még  nem  jelent,  és  nem  helyettesíti  a  futárszolgálattal,  utánvétellel  küldött  Visszaigazolást  sem. A Megrendelő fax vagy e-mail elérhetősége megadásával a faxon, illetőleg e-mailen történő automatikus rendszer- visszaigazolást kifejezetten elfogadja.

1.6.
Amennyiben a Megrendelőnek az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben nincs lejárt tartozása, illetve amennyiben a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé sem áll fenn tartozása, akkor egyidejűleg vagy egymást követően több Tananyagsorozatot is megrendelhet, illetve amennyiben a Tananyagsorozat 4. csomagját (7-8. lecke) még nem kapta meg, válthat a Tananyagsorozatok között. A Tananyagsorozatok közötti váltásra egy megrendelés keretein belül egyszer kerülhet sor. Tananyagsorozatok közötti váltás esetén a már kifizetett vételárrészleteket az ELO Könyvkiadó Kft. az új Tananyagsorozat árába nem számítja be. Amennyiben a Megrendelőnek az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben lejárt tartozása áll fenn, illetve amennyiben a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé tartozása áll fenn, további Tananyagsorozatra megrendelést nem adhat le, illetve nem válthat a Tananyagsorozatok között. A tartozás kiegyenlítésével és ennek igazolásával a Megrendelőt ismét megilletik ezek a jogok. Tartozás esetén az ELO Könyvkiadó Kft. jogában áll a megrendelést egyedi elbírálás alapján engedélyezni.

2. Fizetési és szállítási feltételek

2.1.
A Tananyagsorozatok mindenkori bruttó listaára az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján, a www.elo.hu/listaar címen érhetők el. A szállítás költsége a Megrendelőt terheli a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, melynek mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. mindenkori díjszabása szerint alakul. A szállítás aktuális költségei az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a Tananyagsorozat megrendelése menüpont alatt érhetők el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

2.2.
Az ELO Könyvkiadó Kft. reklámkiadványaiban, egyéb marketingcsatornáin, illetve a honlapon közölt akciós árai a 2.1. pontban meghatározott mindenkori listaáraktól eltérhetnek, illetve kedvezményes ajánlatot az ELO Könyvkiadó Kft. személyre szabottan is tehet. Amennyiben a Megrendelő egy árkedvezményt tartalmazó felhívás alapján rendeli meg a tananyagsorozatot, a Szerződés a kedvezményes áron jön létre. Amennyiben a Szerződés megkötését követő 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül a Megrendelő egy olyan névre szóló személyes reklámajánlatot kap, amelyben szereplő kedvezmény meghaladja a Szerződés megkötésének alapjául szolgáló kedvezményt, és azt a Megrendelő az ajánlat kézhezvételétől számított 8 (azaz nyolc) naptári napon belül írásban igényli, illetve igazolja, akkor a Megrendelő részére a soron következő esedékes és azt követő valamennyi számla a nagyobb kedvezmény érvényesítésével kerül kiállításra. A magasabb kedvezmény a már kifizetett vételárrészlet tekintetében utólag nem érvényesíthető.

2.3.
Amennyiben a Megrendelő a teljes Tananyagsorozathoz tartozó valamennyi Tananyagcsomag egyidejű átvételére ad le megrendelést (Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés), az ELO Könyvkiadó Kft. a Megrendelőnek számlát küld a Tananyagsorozat teljes árával és a Tananyagsorozatot utánvétellel küldi meg. Utánvételes megrendelés során az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.
Kizárólag Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén van lehetőség személyes átvételre az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, kizárólag az ELO Könyvkiadó Kft.-vel előre egyeztetett időpontban. Személyes átvétel esetén a Megrendelő szállítási költséggel nem tartozik. Személyes átvétel esetén a Megrendelő csak készpénzzel történő fizetéssel teljesíthet.

2.4.
Az ELO Könyvkiadó Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés helyett a Megrendelő a Tananyagsorozat árát részletekben fizesse meg a 4.1. pontban foglaltak szerint. A vételárrészlet esedékessége normál és gyorsított tempójú részletfizetés esetén havonta, késleltetett tempójú részletfizetés esetén kéthavonta, a számla kiállításától számított 21 (azaz huszonegy) naptári napon belül esedékes. A számlát az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Tananyagcsomagokkal együtt juttatja el a Megrendelőnek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

2.5.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagot a tárgyhó azon napjáig törekszik eljuttatni a Megrendelő részére, melyet a Visszaigazolásban az adott Tananyagsorozatra vonatkozóan meghatározott, amely azonban nem tekintendő határozott szállítási határidőként, így a postai vagy más kézbesítés hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért az ELO Könyvkiadó Kft.-t felelősség nem terheli.

2.6.
Feltéve, hogy az adott Tananyagsorozatra vonatkozó tájékoztató másképp nem rendelkezik, minden Tananyagcsomag 1 tankönyvet és abban 2 leckét, valamint Tananyagsorozattól függően mellékleteket és házi feladatot tartalmazhat. (Amennyiben nem rendelte meg az Európai Levelező Oktatási Kft. képzési szolgáltatását, a házi feladat visszaküldésére és az Európai Levelező Oktatási Kft. általi kijavításra nem jogosult.) Az ELO Könyvkiadó Kft. az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódó első Tananyagcsomaggal együtt (normál és késleltetett tempó esetén 1 darab, gyorsított tempó esetén 2 darab Tananyagcsomag) a Megrendelőnek számlát küld. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.

2.7.
A 2.6. pontban foglalt Tananyagcsomagokon felüli valamennyi további Tananyagcsomag postai küldeményként kerül megküldésre. A küldemény tartalmazza a csekket, illetve a számlát a fizetendő összeggel és a fizetési határidővel. A csekken, illetve számlán szereplő összeg magában foglalja az aktuális Tananyagcsomag árát és a szállítási költséget is. A Tananyagcsomagok ára a csekk befizetésével vagy banki átutalással is rendezhető. Az ELO Könyvkiadó Kft. bankszámlaszáma:

BBRT   10102244-41854300-02004001

A „Megjegyzés” rovatban a regisztrációs számot, annak a számlának a számlaszámát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget.

2.8.
Amennyiben a kiszállított Tananyagcsomag, vagy annak valamely része hibás, hiányos, sérült, illetve nem a megfelelő Tananyagcsomagot tartalmazza, a Megrendelő köteles azt a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb két hónapon belül az ELO Könyvkiadó Kft. részére a hiba megjelölésével visszaküldeni, és az ELO Könyvkiadó Kft. köteles azt haladéktalanul, térítésmentesen kicserélni. Amennyiben a Tananyagcsomag a Megrendelőnek felróható okból sérült, illetve válik hibássá, hiányossá, a Megrendelő új, térítésmentes példányra nem támaszthat igényt, és a kicseréléssel járó költségek, ideértve az új Tananyagcsomag árát és a postaköltséget, a Megrendelőt terhelik, valamint a már kifizetett Tananyagcsomag tekintetében visszatérítési igénnyel nem léphet fel.

2.9.
Az ELO Könyvkiadó Kft. hibás teljesítése esetén a Megrendelő kellékszavatossági, valamint termékszavatossági jogokat érvényesíthet. Az ELO Könyvkiadó Kft. erről szóló részletes tájékoztatója a www.elo.hu/kellekszavatossag alatt található.

3. Késedelmes fizetés

3.1.
Amennyiben a Megrendelő a Tananyagcsomag ellenértékét a 2.4. pontban meghatározott fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO Könyvkiadó Kft. késedelmi díjat számol fel. A késedelmi díj sávosan növekszik, mértéke függ a ki nem egyenlített Tananyagcsomagok számától és a fizetési késedelem időtartamától. A késedelmi díj mindenkori mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a www.elo.hu/kesedelmi oldal alatt elérhető. A Megrendelő a késedelmi díj mértékét kifejezetten megfelelőnek fogadja el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a késedelmi díjakat tartalmazó kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

3.2.
Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az ELO Könyvkiadó Kft. 15 (azaz tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek, amely nem érinti a késedelmi díj esedékességét. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.3.
A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. – amennyiben ELO Könyvkiadó Kft. nem él felmondási jogával – jogosult a Tananyagcsomag-küldést a számlatartozás és késedelmi díjak maradéktalan kiegyenlítéséig, legfeljebb 3 hónapra felfüggeszteni, amely időszakban további vételárrészlet nem válik esedékessé. A felfüggesztés nem érinti az ELO Könyvkiadó Kft. 3.2. pontban foglalt jogát az addig esedékessé vált követelés behajtása iránt. A késedelmi díj a felfüggesztés időtartama alatt is felszámításra kerül. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési tempónak megfelelően.

3.4.
Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt sem rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely nem érinti a Megrendelő ezen időpontig esedékessé vált fizetési kötelezettségeit.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1.
A Megrendelő a Tananyagsorozatot az alábbi részletekben rendelheti meg:

    a) normál tempó – havonta 1 Tananyagcsomag
    b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 Tananyagcsomag
    c) gyorsított tempó – havonta 2 Tananyagcsomag
    d) Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés

Az egyes Tananyagcsomagok a megrendelés során megadott részletekben kerülnek megküldésre. Amennyiben a Megrendelő nem jelölte meg a kívánt ütemet, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti. A Megrendelő – ide nem értve, amennyiben tartozása áll fenn az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben – jogosult a részletfizetés tempóját a Szerződés időtartama alatt bármikor, bármennyiszer, írásban vagy telefonon megváltoztatni.

4.2.
A Tananyagsorozat küldése a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra bármikor a Megrendelő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelmére halasztható. A halasztás feltétele, hogy a Megrendelőnek ne legyen lejárt tartozása az ELO Könyvkiadó Kft.-vel – és amennyiben képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft-vel – szemben. A halasztás alatt az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagokat nem küldi meg a Megrendelő részére, a Megrendelő pedig nem köteles a vételárrészletek fizetésére.
A halasztás időtartamát követően az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési rendszerességének megfelelően. A halasztás egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

4.3.
A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (azaz öt) munkanapon belül az ELO Könyvkiadó Kft.-nek írásban bejelenteni.

4.4.
Amennyiben a Tananyagcsomag a 2.5. pontban meghatározott időpontig nem érkezik meg a Megrendelő részére, a Megrendelő köteles azt az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálatán 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása úgy értelmezendő, hogy a Megrendelő a Tananyagcsomagot átvette, és a mulasztásból igény utólag nem támasztható.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a szállítás során elveszett Tananyagcsomagot kérésre a Szerződés időtartama alatt 3 (azaz három) alkalommal díjmentesen, ezt követően költségtérítés ellenében újraküldi. Amennyiben a Tananyagcsomag azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert annak címe megváltozott és a 4.3. pont szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, akkor a Megrendelőt nem illeti meg jelen pontban foglalt jogok érvényesítése.

5. A Szerződés megszűnése

5.1. Elállás
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag – tekintettel arra, hogy a Tananyagcsomagot meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni -  kézhezvételétől számított 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül írásban, indoklás nélkül elállni a Szerződéstől, valamint ez esetben köteles a Tananyagcsomagot, valamint a hozzá tartozó számlát ajánlott küldeményként visszaküldeni az ELO Könyvkiadó Kft. részére. A Megrendelő az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja.
A Megrendelő elállása esetén az ELO Könyvkiadó Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget, ideértve a Tananyagcsomag díját, a postaköltséget és adminisztrációs díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni. Az ELO Könyvkiadó Kft. ezt az összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelő a Tananyagcsomagot vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte - a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Tananyagcsomag visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Megrendelőt ezen-felül egyéb költség nem terheli, ide nem értve a Tananyagcsomag nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését.

5.2. Felmondás a Próbahónap alatt
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon túl, de még a Próbahónap alatt írásban a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő csak az első Tananyagcsomag díjának megfizetésére köteles. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a teljes Tananyagsorozat kézhezvételét követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon túl felmondás nem érvényesíthető.

5.3. Felmondás a Próbahónapot követően
Amennyiben a Megrendelő a Próbahónapot követően a Szerződést meg kívánja szüntetni, arra 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Bánatpénz megfizetése esetén jogosult. A Bánatpénz megfizetésén túl a Megrendelő a Szerződés szerinti további fizetési – így például a lejárt vételárrészlet és/vagy késedelmidíj-fizetési – kötelezettségeit is teljesíteni köteles. A Szerződést a Megrendelő kifejezetten a Szerződés felmondására irányuló írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel, és a Bánatpénzt az ELO Könyvkiadó Kft. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül köteles megfizetni. Nem minősül a Szerződés felmondásának a Tananyagcsomagok vagy a teljes Tananyagsorozat visszaküldése vagy át nem vétele vagy egyéb tartalmú panaszlevél. A felmondással érintett hónapra eső Tananyagcsomag(ok) vételárának megfizetésére Megrendelő abban az esetben köteles, amennyiben a Tananyagcsomag ELO Könyvkiadó Kft. általi postára adása megtörtént a felmondási nyilatkozat ELO Könyvkiadó Kft.-vel történő közlését megelőzően. A Megrendelő mentesül a Tananyagsorozat hátralékos, még le nem szállított Tananyagcsomagokkal esedékessé váló vételárrészeinek megfizetése alól, és nem jogosult e Tananyagcsomagokra. A Megrendelő a már kifizetett vételárrészek visszafizetését nem követelheti.

5.4. Az ELO Könyvkiadó Kft. felmondási joga
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO Könyvkiadó Kft. jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére, mely esetben szerződésszegésenként 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Kötbér megfizetésére kötelezi a Megrendelőt az erre vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül, továbbá az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Kötbéren felüli kárát érvényesíteni. A Megrendelő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő sorozatos fizetési késedelme, az ELO Könyvkiadó Kft. jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Megrendelő nem elérhető az adott címen.

5.5. Egyoldalú módosítás
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételt, ideértve az árat egyoldalúan módosítani, valamint a biztosított kedvezményt egyoldalúan megvonni. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

    a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
    b) ha  a  Szerződés  teljesítésének  körülményeiben  olyan  lényeges  változás  következik  be,  amely  a  Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
    c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
    d) ha a megrendelés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO Könyvkiadó Kft. határozata alapján;
    e) ha a módosítást az ELO Könyvkiadó Kft. egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

5.6. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az ELO Könyvkiadó Kft. részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.

5.7.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel az ELO Könyvkiadó Kft.-nél szokásos módok egyikén közli.

5.8. 
Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kiszállított és a tárgyhóra eső tananyagcsomagokat kifizetni, mentesül azonban a Próbahónapon túli felmondás esetén fizetendő Bánatpénz megfizetése, illetve, amennyiben a Megrendelő Szerződése jelen ÁSZF hatályba lépése előtt jött létre, a megrendeléskor érvényes ÁSZF szerinti szerződés felmondása esetére előírt összegek megfizetése alól.

6. Adatkezelési tájékoztató

6.1. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. a mindenkor hatályos Információs törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Tananyagsorozatokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO Könyvkiadó Kft., illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez.
Az ELO Könyvkiadó Kft. részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található.

7. Egyebek

7.1. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatai, tananyagcsomagjai és azok minden része – ideértve a hanganyagokat is – szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja az ELO Könyvkiadó Kft. A Megrendelő a megvásárolt Tananyagsorozatot mint műpéldányt kizárólag saját célból jogosult felhasználni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az ELO Könyvkiadó Kft. a rendelkezésére bocsátotta.
Az ELO Könyvkiadó Kft. kizárólagos joga többek között, hogy a Tananyagcsomagokat bármely formában és adathordozón többszörözze és terjessze, és hogy ezekre másnak engedélyt adjon.

7.2.
A Megrendelő a Tananyagcsomagokat, a teljes Tananyagsorozat megszerzését követően sem adhatja bérbe vagy haszonbérbe, azon szerzői jogot semmilyen formában sem szerez, azt csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően használhatja és ruházhatja át.

Feltételek

7.3. 
A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, illetve a Tananyagcsomagok a megadott címről visszaérkeznek, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

7.4.
A Megrendelő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház u. 7.) fordulhat. Az ELO cégcsoport az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

7.5.
Az ELO cégcsoport kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálata az előző pontban meghatározott panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatairól általános tájékoztatást nyújt.

7.6.
Ha a Megrendelő az ELO Könyvkiadó Kft. közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az ELO Könyvkiadó Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

7.7. 
A határidő teljesítése szempontjából a napokban megállapított határidő esetén a határidő utolsó napján, a hónapok- ban megállapított határidő esetén a hónap utolsó napján foganatosított cselekmény teljesítésnek tekintendő.

7.8.
A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes. A Megrendelő hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF vagy az ELO Könyvkiadó Kft. az adott jognyilatkozat vonatkozásában ezt lehetővé teszi.

7.9.
Az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

7.10.
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

7.11.
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

7.12.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.

7.13.
Az ELO Könyvkiadó Kft. jótállást nem vállal.

Kelt Budapest, 2016.05.02.


Európai Levelező Oktatási Kft. Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
– képzési szolgáltatás nyújtására –

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

ÁSZF: Jelen Általános szerződési feltételek
ELO: Európai Levelező Oktatási Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-160605
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10639078-2-43
Webcím: www.elo.hu
Levelezési cím: 0909 Budapest
E-mail cím: elo@elo.hu
Telefonszám: 06 1 206 0775
Faxszám: 06 1 206 1770
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-63283/2013, NAIH-63284/2013
Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott a faxon, e-mailben, postai úton, illetve a honlapon a regisztrált megrendelők számára hozzáférhető felületen tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.
Képzés:  Az  ELO  Könyvkiadó  Kft.  által  értékesített  tananyagsorozatokhoz  igénybe  vehető,  az  ELO  által biztosított szaktanári támogatás az ÁSZF 1. pontjának megfelelő tartalommal.
Résztvevő: Az ELO-val képzési szolgáltatás igénybevételére szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.
Szerződés: Az ELO és a Résztvevő között képzési szolgáltatás nyújtására és igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.
Tankönyvvásárlási ÁSZF: Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozat vásárlására létrejött mindenkor hatályos általános szerződési feltétele.
Visszaigazolás:   A   Résztvevő   által   leadott   megrendelésnek   (ajánlattétel)   az   ELO   általi   írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfogadása.

1. A Képzés tartalma

1.1.
Jelen Szerződés megkötésével a Résztvevő, amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft.-vel tananyagsorozat vásárlására szerződést köt, jogosulttá válik az ELO Képzésében való részvételre.  A  Képzés  keretei között a Résztvevő jogosult az ELO Könyvkiadó Kft. által értékesített tananyagsorozatok egyes tananyagcsomagjaihoz tartozó házi feladatokat, valamint a zárótesztet megoldani és visszaküldeni, az ELO pedig vállalja ezek szaktanári javítását és értékelését, valamint a Résztvevő részére történő visszaküldését. A Résztvevő jogosulttá válik továbbá az online házi feladat oldal használatára. A Képzés az elvégzéséről szóló igazolás kiállításával záródik. A  Képzés  elvégzésének  esetleges  elmaradása vagy sikertelensége nem érinti a tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügyletet, amely ügyletet a tananyagsorozatot vásárlónak a Képzés elvégzésétől függetlenül is teljesítenie kell, és amelyet a Tankönyvvásárlási ÁSZF (www.elo.hu/aszf) szabályoz.

2. A Szerződés tárgya

2.1.
Jelen Szerződés megkötésével az ELO kötelezettséget vállal az 1. pontban szabályozott tartalmú Képzés nyújtására, a Résztvevő pedig a Képzés díjának megfizetésére és a Képzés elvégzésére jelen Szerződés rendelkezései szerint.

3. A Szerződés létrejötte

3.1. 
A Képzés kuponon, megrendelőlapon, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhető meg. A megrendelés leadására elektronikus és postai úton, faxon, telefonon, valamint a honlapon keresztül van lehetőség. A Képzés megrendelhető az ELO ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.

3.2. 
A Szerződés a Résztvevő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésének (ajánlattétel) az ELO általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO a megrendelést legkésőbb 20 (azaz húsz) naptári napon belül futárszolgálattal, utánvétellel nem igazolja vissza, a Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Résztvevő számára a megrendelés előtt a Résztvevő által megismert jelen ÁSZF-t, amely a www.elo.hu/aszf webcím alatt mindenkor elérhető.

3.3. 
Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet még nem jelent, és nem helyettesíti a futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolást sem. A Megrendelő fax vagy e-mail elérhetősége megadásával a faxon, illetőleg e-mailen történő automatikus rendszer-visszaigazolást kifejezetten elfogadja.

A Képzésre vonatkozó általános rendelkezések

3.4.
A Résztvevő egyénileg, otthonából sajátítja el a tananyagsorozat tartalmát. Elméleti tanórákat, gyakorlati foglalkozásokat és konzultációt az ELO nem szervez.

3.5. 
A Képzés során elsajátítható ismereteket, kompetenciákat, a Képzés részletes tartalmát az egyes tananyagsorozathoz kapcsolódó tanfolyami tematika és oktatási program tartalmazza.

4. A Képzésben való részvétel feltételei

4.1.
A Képzésben való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a teljes tananyagsorozatot megvásárolja az ELO Könyvkiadó Kft.-től egyösszegű teljesítéssel vagy részletfizetéssel. A tananyagsorozat vásárlása egy külön, az ELO Könyvkiadó Kft. és a Résztvevő között létrejött jogügylet, amelynek során a Résztvevő a teljes tananyagsorozat vásárlására ad le megrendelést, amely tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi tananyagcsomagot. Kizárólag egyes tananyagcsomagok vagy tananyagcsomag-részek megrendelésére, sem azok lemondására nincs lehetőség. Az ELO Könyvkiadó Kft. a tananyagsorozathoz tartozó egyes tananyagcsomagokat a Résztvevő választása szerinti rendszerességgel juttatja el (lásd: A képzés időtartama, ütemezése) a Résztvevőhöz. A tananyagsorozat megvásárlásának feltételeit a Tankönyvvásárlási ÁSZF szabályozza.

4.2. 
A Résztvevő a tananyagsorozat-vásárláson felül csak és kizárólag abban az esetben jogosult a Képzésben való részvételre is, amennyiben a jelen ÁSZF-et elfogadja és a Képzés ellenértékét (lásd: A képzés díja, fizetési feltételek) megfizeti.

4.3.
Kizárólag a Képzés igénybevételére a tananyagsorozat megvásárlása nélkül nincs lehetőség. Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatai azonban megvásárolhatók a Képzés igénybevétele nélkül is.

5. A Képzés időtartama, ütemezése:

5.1.
A Képzés ideje függ a tananyagsorozat 5.2 pont szerinti megrendelési ütemétől, vagyis a Képzés idejét a Résztvevő határozza meg azáltal, hogy milyen rendszerességgel kívánja átvenni a tananyagsorozathoz tartozó egyes tananyagcsomagokat és azzal a házi feladatokat. A Képzés maximum időtartama a tananyagsorozathoz tartozó utolsó tananyagcsomagra vonatkozó számla keltétől számított 1 év, komplett megrendelést tartalmazó szállítás esetén a számla keltétől számított 24 hónap lehet. Az egyes tananyagsorozatok hossza (a tananyagcsomagok száma) a www.elo.hu/tananyagsorozatok webcímen ismerhető meg.

5.2.
A Tankönyvvásárlási ÁSZF az alábbi ütemezésekben teszi lehetővé a tananyagsorozat-vásárlást:

    a) normál tempó – havonta 1 tananyagcsomag
    b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 tananyagcsomag
    c) gyorsított tempó – havonta 2 tananyagcsomag
    d) komplett szállítást tartalmazó megrendelés

5.3. 
Amennyiben a Résztvevő nem jelölte meg a kívánt ütemet, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti.

6. A Képzés díja, fizetési feltételek

6.1.
A Képzés díja tananyagcsomagonként fizetendő. A Képzés tananyag-csomagonkénti díja az ELO honlapján a www.elo.hu/listaar webcím alatt érhető el.

6.2.
A Képzés tananyag-csomagonkénti díjának esedékessége normál és gyorsított tempójú részletfizetés esetén havonta, késleltetett tempójú részletfizetés esetén kéthavonta, a számla kiállításától számított 21 (azaz huszonegy) naptári napon belül esedékes, ide nem értve az első tananyagcsomaggal esedékessé váló díjat a 6.3. pont szerint. Komplett szállítást tartalmazó megrendelés esetén továbbá valamennyi díj egy összegben fizetendő.

6.3.
Az első számlát az ELO az első tananyagcsomaggal együtt juttatja el a Résztvevőnek, utánvétellel.
A további számlákat is a tananyagcsomagokkal együtt, de postai küldeményként küldi meg. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei. A házi feladat szolgáltatás a számlán szereplő képzési díj kiegyenlítésével válik hozzáférhetővé az online rendszerben, illetve a papír alapú házi feladatot az ELO a számla kiegyenlítését követően javítja.

6.4.
A számlán szereplő Képzés díja a csekk befizetésével vagy banki átutalással is rendezhető. Az ELO bankszámlaszáma: BBRT 10102086-04449400-01000000

A „Megjegyzés” rovatban a regisztrációs számot, annak a számlának a számát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Résztvevő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO nem vállal felelősséget.

6.5.
A Résztvevő díjfizetési kötelezettségét nem érinti, ha:

•  a házi feladatokat nem oldja meg, vagy azokat nem küldi vissza,
•  ha a zárótesztet nem oldja meg, vagy azt nem küldi vissza,
•  a zárótesztet eredménytelenül oldja meg.

7. Késedelmes fizetés

7.1. 
Amennyiben a Résztvevő a Képzés ellenértékét a 6.2 pontban meghatározott fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO késedelmi díjat számol fel. A késedelmi díj sávosan növekszik, mértéke függ a ki nem egyenlített Képzési díjak számától és a fizetési késedelem időtartamától. A késedelmi díj mindenkori mértéke az ELO honlapján www.elo.hu/kesedelmi oldal alatt elérhető. A Résztvevő a késedelmi díj mértékét kifejezetten megfelelőnek fogadja el. Az ELO a késedelmi díjakat tartalmazó kondíciós listáját a Résztvevő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

7.2. 
Amennyiben a Résztvevő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az ELO 15 (azaz tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Résztvevőnek, amely nem érinti a késedelmi díj esedékességét. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7.3. 
Amennyiben a Megrendelő a tartozását a késedelembe esést követő 4 (négy) tananyagcsomag megküldése alatt sem rendezi, az ELO jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely nem érinti a Megrendelő ezen időpontig esedékessé vált fizetési kötelezettségeit.

7.4.
A Képzés felfüggesztésére abban az esetben kerül sor, ha a tananyagsorozat vásárlására létrejött szerződés is felfüggesztésre kerül. A Képzést a Résztvevő akkor folytathatja, ha a tananyagsorozat vásárlásra létrejött szerződés folytatásának feltételei bekövetkeztek.

7.5. 
A számla meg nem fizetése nem minősül a jelen Szerződés megszüntetésére irányuló magatartásnak. A Képzést csak kifejezett, írásos nyilatkozattal lehet megszüntetni, mely esetben a Résztvevő tudomásul veszi, hogy nem jogosult a záróteszt megoldására és nem kapja meg a Képzés elvégzését igazoló igazolást sem, továbbá nem jogosult a Képzés folytatására. Megszüntető nyilatkozat esetén a Résztvevő már csak új jelentkezés alapján válhat az ELO tanulójává. A Szerződés megszüntetésére egyebekben a 10. pont irányadó.

8. A Képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja

8.1.
A teljesítmény értékelése a tananyagsorozathoz tartozó, az otthoni tanulást és a tananyagcsomag feldolgozását elősegítő házi feladatokkal valamint a záróteszttel történik.

8.2.
A házi feladatok küldése tananyagsorozattól függően kétféle módon történhet: papír alapon vagy online módon. A küldés módja a Szerződés időtartama alatt díjmentesen megváltoztatható, amennyiben a tananyagsorozathoz mindkét mód igényelhető.

8.3. 
A házi feladatok és a záróteszt megoldására és javítására a Résztvevő kizárólag a tananyagsorozat megküldésének végét, azaz az utolsó tananyagcsomagra vonatkozó számla keltét követő egy éven belül jogosult. Ha eddig az időpontig a Résztvevő nem teljesíti a házi feladatok megoldását, a későbbiekben már nincs lehetőség azok javítására, sem a záróteszt elvégzésére. A komplett szállítást tartalmazó megrendelés esetén a tananyagsorozatot megrendelő Résztvevő a tananyagsorozatra vonatkozó számla keltét követő maximum 24 hónapig veheti igénybe a házi feladatok megoldását és javítását, valamint a záróteszt elvégzését.

8.4. 
A tananyagsorozat utolsó tananyagcsomagjának kézhezvételét követően lehetőség van záróteszt megoldására, amely a választott házi feladat beküldési mód alapján online vagy postai úton is elküldhető.

8.5. 
Amennyiben a Résztvevő a teljes tananyagsorozatot átvette, semmilyen jogcímen nem áll fenn tartozása sem az ELO Könyvkiadó Kft.-vel, sem az ELO-val szemben, a házi feladatokat teljes egészében megoldotta és visszaküldte javításra, továbbá a zárótesztet sikeresen (legalább 51%-os eredménnyel) megoldotta, igazolást kap a Képzés lezárásáról. Az igazolás nem minősül államilag elismert bizonyítványnak, szakképzettséget és egyéb végzettséget – így különösen OKJ-s végzettséget – nem biztosít, és mindezekkel nem egyenértékű.

9. A felek jogai és kötelezettségei

9.1. 
Az ELO kötelezettséget vállal jelen Szerződés szerint a Képzés lebonyolításáért, minőségéért, teljesítéséért, a Képzésben közreműködők tevékenységéért.

9.2. 
A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben rögzített feltételeknek mindenben eleget tesz, a Képzést elvégzi, és a Képzés díját a nevére kiállított csekk/számla alapján az abban megjelölt fizetési határidőt figyelembe véve megfizeti az ELO-nak.

9.3. 
A Képzés a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra, kizárólag, amennyiben a tananyagsorozat részét képező tananyagcsomagok küldése is halasztásra kerül, a Résztvevő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelmére szüneteltethető. A halasztás alatt nincs lehetőség további Képzés igénybevételére, az a tananyagsorozat részét képező tananyagcsomagok küldésének időszakával megegyező módon kitolódik. A halasztás időtartama alatt a Résztvevőt fizetési kötelezettség sem terheli, ide nem értve a korábban esedékessé vált, lejárt számlatartozásokat és azok késedelmi díjait.

9.4.
A halasztás időtartamát követően az ELO folytatja a Képzést az addigi tempónak megfelelően. A halasztás egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

9.5. 
Amennyiben a Képzés nyújtása az ELO felróható magatartásának következtében marad el, úgy az ELO kötelezettséget vállal a Képzés már megfizetett díjának visszafizetésére.

9.6.
A Résztvevő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (azaz öt) munkanapon belül az ELO-nak írásban bejelenteni.

9.7. 
Az ELO jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg nem tárgyalt szerződéses feltételt, ideértve a Képzés díját is, egyoldalúan módosítani, valamint a biztosított kedvezményt egyoldalúan megvonni. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
b) ha a Szerződés teljesítésének körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
d) ha a Képzés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO határozata alapján;
e) ha a módosítást az ELO egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

9.8.
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az ELO részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.

9.9.
Az ELO a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 (azaz tizenöt) naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Résztvevővel az ELO-nál szokásos módok egyikén közli.

9.10.
A Résztvevőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Résztvevő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Résztvevő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kézhez vett számlán feltüntetett képzési díjakat megfizetni, illetve a már megfizetett díjakat nem követelheti vissza.

9.11.
Az ELO a mindenkor hatályos, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Résztvevő személyes adatait.
Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Képzésekről.
Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Résztvevő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO, illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez.

Az ELO részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található.

9.12.
A Résztvevő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház utca 7.) fordulhat. Az ELO az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

9.13.
Az ELO cégcsoport kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ELO telefonos ügyfélszolgálata az előző pontban meghatározott panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint a képzésekről általános tájékoztatást nyújt.

9.14.
Ha a Résztvevő az ELO-val közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Résztvevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az ELO székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai: Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

9.15.
Amennyiben annak jogi feltételei fennállnak, a Résztvevő kellékszavatossági jogokat érvényesíthet. Az ELO erről szóló részletes tájékoztatója a www.elo.hu/kellekszavatossag alatt található.

10.     A Szerződés megszűnése

10.1.
A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése nem hat ki a tananyagsorozat-vásárlásra létrejött külön szerződésre, és nem szünteti meg azt.

Résztvevő elállási és felmondási joga

10.2.
A Résztvevő a jelen Szerződéstől a jelen Szerződés megkötésének napjától számított 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül indoklás nélkül elállhat. A Résztvevő az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet

2. mellékletében foglalt nyilatkozatminta felhasználásával is gyakorolhatja.

A Résztvevő elállása esetén az ELO köteles a Képzés már megfizetett díját haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy naptári napon belül a Résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni. A Résztvevőt ezen-felül egyéb költség nem terheli.

10.3.
A Résztvevő jogosult a jelen Szerződést bármikor írásban felmondani. A felmondás a már esedékessé vált fizetési kötelezettséget nem érinti, mentesül azonban a Résztvevő a Képzés hátralévő tananyag- csomagonkénti díjának megfizetése alól.

ELO felmondási joga

10.4.
A tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügylet nem teljesítése esetén, illetőleg a tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügylet bármely okból történő megszűnése esetén az ELO jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani.

10.5.
Az ELO a jelen Szerződést akkor is jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Résztvevő a jelen Szerződést megszegi és azt az ELO írásos felszólítása ellenére 8 (azaz nyolc) naptári napon belül sem orvosolja, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére.

A Résztvevő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, a Résztvevő sorozatos fizetési késedelme, az ELO jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Résztvevő nem elérhető az adott címen.

11.     Egyebek

11.1.
A Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, az ELO jogosult a Résztvevő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Résztvevő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

11.2.
A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül.
A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes. A Résztvevő hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF vagy az ELO az adott jognyilatkozat vonatkozásában ezt lehetővé teszi.

11.3.
Az ELO az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

11.4.
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

11.5.
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

11.6.
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

11.7
Az ELO jótállást nem vállal.

Kelt Budapest, 2016. 05. 02.


ELO Könyvkiadó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződés Feltételek
– A 2016.09.22 és 2016.09.30 között érvényes "Szorgalmad jutalmad érdemel" akcióban résztvevő tananyagsorozat vásárlására –

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

Adminisztrációs díj: A Tananyagsorozat megrendelése esetén az első Tananyagcsomaggal együtt fizetendő egyszeri díj, amelynek értéke 1.500 Ft, azaz ezerötszáz forint.

ÁSZF: A Tananyagsorozat vásárlásra létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános Szerződési Feltételek.

Bánatpénz: A Próbahónapot követő Megrendelő általi felmondás esetén fizetendő 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.

ELO Könyvkiadó Kft. adatai:
Székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-184711
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:  24830289-2-43
Webcím: www.elo.hu
Levelezési cím: 0909 Budapest
E-mail cím: elo@elo.hu
Telefonszám: 06 1 206 1775
Fax száma: 06 1 206 1770

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-72880/2014, NAIH-72881/2014

Információs törvény: Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott a faxon, e-mailben, postai úton, illetve a honlapon a regisztrált megrendelők számára hozzáférhető felületen tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.
Komplett  Szállítást  Tartalmazó  Megrendelés:  részletvétel  helyett  a  teljes  Tananyagsorozathoz  tartozó  valamennyi Tananyagcsomag egyszeri átvétele a Tananyagsorozat díjának egy összegben történő megfizetése mellett.
Kötbér: Megrendelő által jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződésszegési esetekben fizetendő szerződésszegésenkénti
15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.
Megrendelő: ELO Könyvkiadó Kft.-vel tananyagsorozat megvásárlására szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.
Próbahónap: Első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 30 (azaz harminc) naptári nap.
Szerződés: Az ELO Könyvkiadó Kft. és a Megrendelő között egy Tananyagsorozat megvásárlására és leszállítására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.
Tananyagcsomag: A tananyagsorozat egyes része; olyan nyomtatott vagy digitalizált formában rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás, illetve annak elválaszthatatlan vagy választható mellékletei, melyet az ELO Könyvkiadó Kft. előre megállapodott rendszerességgel küld Megrendelői részére. Az egy tananyagsorozathoz kapcsolódó tananyagcsomagok tartalmilag egymásra épülnek. A tananyagcsomagok önmagukban nem, hanem csak a teljes tananyagsorozattal, annak részeként rendelhetők meg.
Tananyagsorozat: Egy témához, illetve szakmához kapcsolódó Tananyagcsomagok összessége.
Visszaigazolás:  A  Megrendelő  által  leadott  megrendelésnek  (ajánlattétel)  az  ELO  Könyvkiadó  Kft.  általi  írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfogadása.

1. Megrendelési tudnivalók

1.1. 
A jelen ÁSZF tárgya az ELO Könyvkiadó Kft. által kínált teljes Tananyagsorozat Megrendelő általi megvásárlása, és az ELO Könyvkiadó Kft. általi leszállítása, amely Tananyagsorozat tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi Tananyagcsomagot. A Megrendelő minden esetben a teljes Tananyagsorozatra ad le megrendelést; kizárólag egyes Tananyagcsomagok vagy Tananyagcsomag-részek megrendelésére, azok lemondására nincs lehetőség.

1.2.
A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének legrövidebb időtartamát (azaz a Tananyagcsomag-küldés rendszerességét) az adott Tananyagsorozatra vonatkozó, az ELO Könyvkiadó Kft. honlapjáról letölthető tájékoztató, valamint a honlapon található megrendelőlap (elektronikus formanyomtatvány) tartalmazza. A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének időtartama a részletfizetés 4.1. pont szerinti tempójának módosításával változhat.

1.3. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. Tananyagsorozatai kuponon, megrendelőlapon, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhetők meg. A megrendelés leadására elektronikus és postai úton, faxon, telefonon, valamint a honlapon keresztül van lehetőség. A Tananyagsorozat megrendelhető az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.

1.4.
A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO Könyvkiadó Kft. általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft. a megrendelést legkésőbb 20 (azaz húsz) naptári napon belül futárszolgálattal, utánvétellel nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO Könyvkiadó Kft. a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Megrendelő számára a megrendelés előtt a Megrendelő által megismert ÁSZF-et, amely az ELO Könyvkiadó Kft. honlapjánwww.elo.hu/aszf alatt mindenkor elérhető.

1.5. 
Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO Könyvkiadó Kft. automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet  még  nem  jelent,  és  nem  helyettesíti  a  futárszolgálattal,  utánvétellel  küldött  Visszaigazolást  sem. A Megrendelő fax vagy e-mail elérhetősége megadásával a faxon, illetőleg e-mailen történő automatikus rendszer- visszaigazolást kifejezetten elfogadja.

1.6. 
Amennyiben a Megrendelőnek az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben nincs lejárt tartozása, illetve amennyiben a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé sem áll fenn tartozása, akkor egyidejűleg vagy egymást követően több Tananyagsorozatot is megrendelhet, illetve amennyiben a Tananyagsorozat 4. csomagját (7-8. lecke) még nem kapta meg, válthat a Tananyagsorozatok között. A Tananyagsorozatok közötti váltásra egy megrendelés keretein belül egyszer kerülhet sor. Tananyagsorozatok közötti váltás esetén a már kifizetett vételárrészleteket az ELO Könyvkiadó Kft. az új Tananyagsorozat árába nem számítja be. Amennyiben a Megrendelőnek az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben lejárt tartozása áll fenn, illetve amennyiben a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé tartozása áll fenn, további Tananyagsorozatra megrendelést nem adhat le, illetve nem válthat a Tananyagsorozatok között. A tartozás kiegyenlítésével és ennek igazolásával a Megrendelőt ismét megilletik ezek a jogok. Tartozás esetén az ELO Könyvkiadó Kft. jogában áll a megrendelést egyedi elbírálás alapján engedélyezni.

2. Fizetési és szállítási feltételek

2.1. 
A Tananyagsorozatok mindenkori bruttó listaára az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján, a www.elo.hu/listaar címen érhetők el. A szállítás költsége a Megrendelőt terheli a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, melynek mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. mindenkori díjszabása szerint alakul. A szállítás aktuális költségei az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a Tananyagsorozat megrendelése menüpont alatt érhetők el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

2.2. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. reklámkiadványaiban, egyéb marketingcsatornáin, illetve a honlapon közölt akciós árai a 2.1. pontban meghatározott mindenkori listaáraktól eltérhetnek, illetve kedvezményes ajánlatot az ELO Könyvkiadó Kft. személyre szabottan is tehet. Amennyiben a Megrendelő egy árkedvezményt tartalmazó felhívás alapján rendeli meg a tananyagsorozatot, a Szerződés a kedvezményes áron jön létre. Amennyiben a Szerződés megkötését követő 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül a Megrendelő egy olyan névre szóló személyes reklámajánlatot kap, amelyben szereplő kedvezmény meghaladja a Szerződés megkötésének alapjául szolgáló kedvezményt, és azt a Megrendelő az ajánlat kézhezvételétől számított 8 (azaz nyolc) naptári napon belül írásban igényli, illetve igazolja, akkor a Megrendelő részére a soron következő esedékes és azt követő valamennyi számla a nagyobb kedvezmény érvényesítésével kerül kiállításra. A magasabb kedvezmény a már kifizetett vételárrészlet tekintetében utólag nem érvényesíthető.

2.3.
Amennyiben a Megrendelő a teljes Tananyagsorozathoz tartozó valamennyi Tananyagcsomag egyidejű átvételére ad le megrendelést (Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés), az ELO Könyvkiadó Kft. a Megrendelőnek számlát küld a Tananyagsorozat teljes árával és a Tananyagsorozatot utánvétellel küldi meg. Utánvételes megrendelés során az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.
Kizárólag Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén van lehetőség személyes átvételre az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, kizárólag az ELO Könyvkiadó Kft.-vel előre egyeztetett időpontban. Személyes átvétel esetén a Megrendelő szállítási költséggel nem tartozik. Személyes átvétel esetén a Megrendelő csak készpénzzel történő fizetéssel teljesíthet.

A 2016.09.22 és 2016.09.30 között leadott komplett megrendelések esetén a „Szorgalmad jutalmat érdemel” kampány részeként a számlán feltüntetett típusú és elnevezésű tabletet adunk tananyagcsomagjaink mellett ajándékba. Az ajánlat kizárólag komplett tempó választása esetén, az akcióban feltüntetett kedvezményes áron érvényes a következő tanfolyamok kivételével: Angol nyelvtanfolyam gyerekeknek, Gépírás és szövegszerkesztés tanfolyam, Excel-Access tanfolyam, Word-PowerPoint tanfolyam és a felújítás alatt álló tanfolyamaink. Az ELO Könyvkiadó Kft. a kampány ideje alatt történő, az ajándéktárgy forgalmazását súlyosan érintő eseménynél a változás jogát fenntartja, önhibáján kívül, a forgalmazásból eredő készülékhiány esetén az ajándéktárgyat azonos képességű, értékű termékkel pótolja.

2.4.
Az ELO Könyvkiadó Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés helyett a Megrendelő a Tananyagsorozat árát részletekben fizesse meg a 4.1. pontban foglaltak szerint. A vételárrészlet esedékessége normál és gyorsított tempójú részletfizetés esetén havonta, késleltetett tempójú részletfizetés esetén kéthavonta, a számla kiállításától számított 21 (azaz huszonegy) naptári napon belül esedékes. A számlát az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Tananyagcsomagokkal együtt juttatja el a Megrendelőnek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

2.5. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagot a tárgyhó azon napjáig törekszik eljuttatni a Megrendelő részére, melyet a Visszaigazolásban az adott Tananyagsorozatra vonatkozóan meghatározott, amely azonban nem tekintendő határozott szállítási határidőként, így a postai vagy más kézbesítés hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért az ELO Könyvkiadó Kft.-t felelősség nem terheli.

2.6.
Feltéve, hogy az adott Tananyagsorozatra vonatkozó tájékoztató másképp nem rendelkezik, minden Tananyagcsomag 1 tankönyvet és abban 2 leckét, valamint Tananyagsorozattól függően mellékleteket és házi feladatot tartalmazhat. (Amennyiben nem rendelte meg az Európai Levelező Oktatási Kft. képzési szolgáltatását, a házi feladat visszaküldésére és az Európai Levelező Oktatási Kft. általi kijavításra nem jogosult.) Az ELO Könyvkiadó Kft. az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódó első Tananyagcsomaggal együtt (normál és késleltetett tempó esetén 1 darab, gyorsított tempó esetén 2 darab Tananyagcsomag) a Megrendelőnek számlát küld. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.

2.7. 
A 2.6. pontban foglalt Tananyagcsomagokon felüli valamennyi további Tananyagcsomag postai küldeményként kerül megküldésre. A küldemény tartalmazza a csekket, illetve a számlát a fizetendő összeggel és a fizetési határidővel. A csekken, illetve számlán szereplő összeg magában foglalja az aktuális Tananyagcsomag árát és a szállítási költséget is. A Tananyagcsomagok ára a csekk befizetésével vagy banki átutalással is rendezhető. Az ELO Könyvkiadó Kft. bankszámlaszáma:

BBRT   10102244-41854300-02004001

A „Megjegyzés” rovatban a regisztrációs számot, annak a számlának a számlaszámát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget.

2.8. 
Amennyiben a kiszállított Tananyagcsomag, vagy annak valamely része hibás, hiányos, sérült, illetve nem a megfelelő Tananyagcsomagot tartalmazza, a Megrendelő köteles azt a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb két hónapon belül az ELO Könyvkiadó Kft. részére a hiba megjelölésével visszaküldeni, és az ELO Könyvkiadó Kft. köteles azt haladéktalanul, térítésmentesen kicserélni. Amennyiben a Tananyagcsomag a Megrendelőnek felróható okból sérült, illetve válik hibássá, hiányossá, a Megrendelő új, térítésmentes példányra nem támaszthat igényt, és a kicseréléssel járó költségek, ideértve az új Tananyagcsomag árát és a postaköltséget, a Megrendelőt terhelik, valamint a már kifizetett Tananyagcsomag tekintetében visszatérítési igénnyel nem léphet fel.

2.9.
Az ELO Könyvkiadó Kft. hibás teljesítése esetén a Megrendelő kellékszavatossági, valamint termékszavatossági jogokat érvényesíthet. Az ELO Könyvkiadó Kft. erről szóló részletes tájékoztatója a www.elo.hu/kellekszavatossag alatt található.

A kellékszavatossági és termékszavatossági jogok a „Szorgalmad jutalmat érdemel” kampányban ajándékként mellékelt, a számlán feltüntetett típusú és elnevezésű tablet esetében nem érvényesíthetőek, az ajándéktárgy meghibásodásáért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget. Az ajándéktárgyhoz kapcsolódó jótállás (garancia) vagy szavatosság a termék forgalmazójánál, illetve a garanciajegyen feltüntetett szerviznél érvényesíthető.

3. Késedelmes fizetés

3.1.
Amennyiben a Megrendelő a Tananyagcsomag ellenértékét a 2.4. pontban meghatározott fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO Könyvkiadó Kft. késedelmi díjat számol fel. A késedelmi díj sávosan növekszik, mértéke függ a ki nem egyenlített Tananyagcsomagok számától és a fizetési késedelem időtartamától. A késedelmi díj mindenkori mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a www.elo.hu/kesedelmi oldal alatt elérhető. A Megrendelő a késedelmi díj mértékét kifejezetten megfelelőnek fogadja el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a késedelmi díjakat tartalmazó kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

3.2. 
Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az ELO Könyvkiadó Kft. 15 (azaz tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek, amely nem érinti a késedelmi díj esedékességét. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.3.
A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. – amennyiben ELO Könyvkiadó Kft. nem él felmondási jogával – jogosult a Tananyagcsomag-küldést a számlatartozás és késedelmi díjak maradéktalan kiegyenlítéséig, legfeljebb 3 hónapra felfüggeszteni, amely időszakban további vételárrészlet nem válik esedékessé. A felfüggesztés nem érinti az ELO Könyvkiadó Kft. 3.2. pontban foglalt jogát az addig esedékessé vált követelés behajtása iránt. A késedelmi díj a felfüggesztés időtartama alatt is felszámításra kerül. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési tempónak megfelelően.

3.4. 
Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt sem rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely nem érinti a Megrendelő ezen időpontig esedékessé vált fizetési kötelezettségeit.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1.
A Megrendelő a Tananyagsorozatot az alábbi részletekben rendelheti meg:

    a) normál tempó – havonta 1 Tananyagcsomag
    b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 Tananyagcsomag
    c) gyorsított tempó – havonta 2 Tananyagcsomag
    d) Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés

Az egyes Tananyagcsomagok a megrendelés során megadott részletekben kerülnek megküldésre. Amennyiben a Megrendelő nem jelölte meg a kívánt ütemet, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti. A Megrendelő – ide nem értve, amennyiben tartozása áll fenn az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben – jogosult a részletfizetés tempóját a Szerződés időtartama alatt bármikor, bármennyiszer, írásban vagy telefonon megváltoztatni.

4.2. 
A Tananyagsorozat küldése a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra bármikor a Megrendelő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelmére halasztható. A halasztás feltétele, hogy a Megrendelőnek ne legyen lejárt tartozása az ELO Könyvkiadó Kft.-vel – és amennyiben képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft-vel – szemben. A halasztás alatt az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagokat nem küldi meg a Megrendelő részére, a Megrendelő pedig nem köteles a vételárrészletek fizetésére.
A halasztás időtartamát követően az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési rendszerességének megfelelően. A halasztás egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

4.3.
A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (azaz öt) munkanapon belül az ELO Könyvkiadó Kft.-nek írásban bejelenteni.

4.4.
Amennyiben a Tananyagcsomag a 2.5. pontban meghatározott időpontig nem érkezik meg a Megrendelő részére, a Megrendelő köteles azt az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálatán 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása úgy értelmezendő, hogy a Megrendelő a Tananyagcsomagot átvette, és a mulasztásból igény utólag nem támasztható.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a szállítás során elveszett Tananyagcsomagot kérésre a Szerződés időtartama alatt 3 (azaz három) alkalommal díjmentesen, ezt követően költségtérítés ellenében újraküldi. Amennyiben a Tananyagcsomag azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert annak címe megváltozott és a 4.3. pont szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, akkor a Megrendelőt nem illeti meg jelen pontban foglalt jogok érvényesítése.

5. A Szerződés megszűnése

5.1. Elállás
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag – tekintettel arra, hogy a Tananyagcsomagot meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni -  kézhezvételétől számított 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül írásban, indoklás nélkül elállni a Szerződéstől, valamint ez esetben köteles a Tananyagcsomagot, valamint a hozzá tartozó számlát ajánlott küldeményként visszaküldeni az ELO Könyvkiadó Kft. részére. A Megrendelő az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja.
A Megrendelő elállása esetén az ELO Könyvkiadó Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget, ideértve a Tananyagcsomag díját, a postaköltséget és adminisztrációs díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni. Az ELO Könyvkiadó Kft. ezt az összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelő a Tananyagcsomagot vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte - a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Tananyagcsomag visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Megrendelőt ezen-felül egyéb költség nem terheli, ide nem értve a Tananyagcsomag nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését.

A „Szorgalmad jutalmat érdemel” kampányban vásárolt tananyagcsomag esetében a fogyasztó a szerződéstől való elállási szándékát a kézhezvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül írásban jelezheti. Ez esetben a fogyasztó köteles a tananyagcsomagot, az ajándéktárgyként mellékelt, a számlán feltüntetett típusú és elnevezésű tabletet, valamint a hozzájuk tartozó számlát ajánlott küldeményként hiánytalanul és sértetlen állapotban visszaküldeni az ELO Könyvkiadó Kft. részére. Az ajándéktárgyként mellékelt, a számlán feltüntetett típusú és elnevezésű tablet nem rendeltetésszerű használatból eredő káráért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget, annak költsége és visszatérítése elállás esetén a fogyasztót terheli.

5.2. Felmondás a Próbahónap alatt
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon túl, de még a Próbahónap alatt írásban a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő csak az első Tananyagcsomag díjának megfizetésére köteles. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a teljes Tananyagsorozat kézhezvételét követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon túl felmondás nem érvényesíthető.

5.3. Felmondás a Próbahónapot követően
Amennyiben a Megrendelő a Próbahónapot követően a Szerződést meg kívánja szüntetni, arra 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Bánatpénz megfizetése esetén jogosult. A Bánatpénz megfizetésén túl a Megrendelő a Szerződés szerinti további fizetési – így például a lejárt vételárrészlet és/vagy késedelmidíj-fizetési – kötelezettségeit is teljesíteni köteles. A Szerződést a Megrendelő kifejezetten a Szerződés felmondására irányuló írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel, és a Bánatpénzt az ELO Könyvkiadó Kft. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül köteles megfizetni. Nem minősül a Szerződés felmondásának a Tananyagcsomagok vagy a teljes Tananyagsorozat visszaküldése vagy át nem vétele vagy egyéb tartalmú panaszlevél. A felmondással érintett hónapra eső Tananyagcsomag(ok) vételárának megfizetésére Megrendelő abban az esetben köteles, amennyiben a Tananyagcsomag ELO Könyvkiadó Kft. általi postára adása megtörtént a felmondási nyilatkozat ELO Könyvkiadó Kft.-vel történő közlését megelőzően. A Megrendelő mentesül a Tananyagsorozat hátralékos, még le nem szállított Tananyagcsomagokkal esedékessé váló vételárrészeinek megfizetése alól, és nem jogosult e Tananyagcsomagokra. A Megrendelő a már kifizetett vételárrészek visszafizetését nem követelheti.

5.4. Az ELO Könyvkiadó Kft. felmondási joga
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO Könyvkiadó Kft. jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére, mely esetben szerződésszegésenként 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Kötbér megfizetésére kötelezi a Megrendelőt az erre vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül, továbbá az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Kötbéren felüli kárát érvényesíteni. A Megrendelő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő sorozatos fizetési késedelme, az ELO Könyvkiadó Kft. jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Megrendelő nem elérhető az adott címen.

5.5. Egyoldalú módosítás
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételt, ideértve az árat egyoldalúan módosítani, valamint a biztosított kedvezményt egyoldalúan megvonni. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

    a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
    b) ha  a  Szerződés  teljesítésének  körülményeiben  olyan  lényeges  változás  következik  be,  amely  a  Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
    c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
    d) ha a megrendelés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO Könyvkiadó Kft. határozata alapján;
    e) ha a módosítást az ELO Könyvkiadó Kft. egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

5.6. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az ELO Könyvkiadó Kft. részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.

5.7.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel az ELO Könyvkiadó Kft.-nél szokásos módok egyikén közli.

5.8. 
Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kiszállított és a tárgyhóra eső tananyagcsomagokat kifizetni, mentesül azonban a Próbahónapon túli felmondás esetén fizetendő Bánatpénz megfizetése, illetve, amennyiben a Megrendelő Szerződése jelen ÁSZF hatályba lépése előtt jött létre, a megrendeléskor érvényes ÁSZF szerinti szerződés felmondása esetére előírt összegek megfizetése alól.

6. Adatkezelési tájékoztató

6.1. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. a mindenkor hatályos Információs törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Tananyagsorozatokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO Könyvkiadó Kft., illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez.
Az ELO Könyvkiadó Kft. részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található.

7. Egyebek

7.1. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatai, tananyagcsomagjai és azok minden része – ideértve a hanganyagokat is – szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja az ELO Könyvkiadó Kft. A Megrendelő a megvásárolt Tananyagsorozatot mint műpéldányt kizárólag saját célból jogosult felhasználni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az ELO Könyvkiadó Kft. a rendelkezésére bocsátotta.
Az ELO Könyvkiadó Kft. kizárólagos joga többek között, hogy a Tananyagcsomagokat bármely formában és adathordozón többszörözze és terjessze, és hogy ezekre másnak engedélyt adjon.

7.2.
A Megrendelő a Tananyagcsomagokat, a teljes Tananyagsorozat megszerzését követően sem adhatja bérbe vagy haszonbérbe, azon szerzői jogot semmilyen formában sem szerez, azt csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően használhatja és ruházhatja át.

Feltételek

7.3. 
A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, illetve a Tananyagcsomagok a megadott címről visszaérkeznek, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

7.4.
A Megrendelő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház u. 7.) fordulhat. Az ELO cégcsoport az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

7.5.
Az ELO cégcsoport kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálata az előző pontban meghatározott panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatairól általános tájékoztatást nyújt.

7.6.
Ha a Megrendelő az ELO Könyvkiadó Kft. közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az ELO Könyvkiadó Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

7.7. 
A határidő teljesítése szempontjából a napokban megállapított határidő esetén a határidő utolsó napján, a hónapok- ban megállapított határidő esetén a hónap utolsó napján foganatosított cselekmény teljesítésnek tekintendő.

7.8. 
A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes. A Megrendelő hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF vagy az ELO Könyvkiadó Kft. az adott jognyilatkozat vonatkozásában ezt lehetővé teszi.

7.9.
Az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

7.10. 
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

7.11.
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

7.12.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.

7.13.
Az ELO Könyvkiadó Kft. jótállást nem vállal.

Kelt Budapest, 2016.09.21.


ELO Könyvkiadó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződés Feltételek
– tananyagsorozat vásárlására –

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

Adminisztrációs díj: A Tananyagsorozat megrendelése esetén az első Tananyagcsomaggal együtt fizetendő egyszeri díj, amelynek értéke 1.500 Ft

ÁSZF: A Tananyagsorozat vásárlásra létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános Szerződési Feltételek

Bánatpénz: A Próbahónapot követő Megrendelő általi felmondás esetén fizetendő 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.

ELO Könyvkiadó Kft. adatai:
székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
cégjegyzékszám: 01-09-184711
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
adószám:  24830289-2-43
webcíme: www.elo.hu
levelezési cím: 0909 Budapest
e-mail cím: elo@elo.hu
telefonszám: 06 1 206 1775
fax száma: 06 1 206 1770

Információs törvény: Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott a faxon, e-mailben, postai úton, illetve a honlapon a regisztrált megrendelők számára hozzáférhető felületen tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.
Komplett  Szállítást  Tartalmazó  Megrendelés:  részletvétel  helyett  a  teljes  Tananyagsorozathoz  tartozó  valamennyi Tananyagcsomag egyszeri átvétele a Tananyagsorozat díjának egy összegben történő megfizetése mellett.
Kötbér: Megrendelő által jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződésszegési esetekben fizetendő szerződésszegésenkénti
15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.
Megrendelő: ELO Könyvkiadó Kft.-vel tananyagsorozat megvásárlására szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.
Próbahónap: Első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 30 (azaz harminc) naptári nap.
Szerződés: Az ELO Könyvkiadó Kft. és a Megrendelő között egy Tananyagsorozat megvásárlására és leszállítására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.
Tananyagcsomag: A tananyagsorozat egyes része; olyan nyomtatott vagy digitalizált formában rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás, illetve annak elválaszthatatlan vagy választható mellékletei, melyet az ELO Könyvkiadó Kft. előre megállapodott rendszerességgel küld Megrendelői részére. Az egy tananyagsorozathoz kapcsolódó tananyagcsomagok tartalmilag egymásra épülnek. A tananyagcsomagok önmagukban nem, hanem csak a teljes tananyagsorozattal, annak részeként rendelhetők meg.
Tananyagsorozat: Egy témához, illetve szakmához kapcsolódó Tananyagcsomagok összessége.
Visszaigazolás:  A  Megrendelő  által  leadott  megrendelésnek  (ajánlattétel)  az  ELO  Könyvkiadó  Kft.  általi  írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfogadása.

1. Megrendelési tudnivalók

1.1.
A jelen ÁSZF tárgya az ELO Könyvkiadó Kft. által kínált teljes Tananyagsorozat Megrendelő általi megvásárlása, és az ELO Könyvkiadó Kft. általi leszállítása, amely Tananyagsorozat tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi Tananyagcsomagot. A Megrendelő minden esetben a teljes Tananyagsorozatra ad le megrendelést; kizárólag egyes Tananyagcsomagok vagy Tananyagcsomag-részek megrendelésére, azok lemondására nincs lehetőség.

1.2.
A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének legrövidebb időtartamát (azaz a Tananyagcsomag-küldés rendszerességét) az adott Tananyagsorozatra vonatkozó, az ELO Könyvkiadó Kft. honlapjáról letölthető tájékoztató, valamint a honlapon található megrendelőlap (elektronikus formanyomtatvány) tartalmazza. A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének időtartama a részletfizetés 4.1. pont szerinti tempójának módosításával változhat.

1.3.
Az ELO Könyvkiadó Kft. Tananyagsorozatai kuponon, megrendelőlapon, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhetők meg. A megrendelés leadására elektronikus és postai úton, faxon, telefonon, valamint a honlapon keresztül van lehetőség. A Tananyagsorozat megrendelhető az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.

1.4.
A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO Könyvkiadó Kft. általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft. a megrendelést legkésőbb 20 (azaz húsz) naptári napon belül futárszolgálattal, utánvétellel nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO Könyvkiadó Kft. a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Megrendelő számára a megrendelés előtt a Megrendelő által megismert ÁSZF-et, amely az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján www.elo.hu/aszf alatt mindenkor elérhető.

1.5.
Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO Könyvkiadó Kft. automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet  még  nem  jelent,  és  nem  helyettesíti  a  futárszolgálattal,  utánvétellel  küldött  Visszaigazolást  sem. A Megrendelő fax vagy e-mail elérhetősége megadásával a faxon, illetőleg e-mailen történő automatikus rendszer- visszaigazolást kifejezetten elfogadja.

1.6.
Amennyiben a Megrendelőnek az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben nincs lejárt tartozása, illetve amennyiben a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé sem áll fenn tartozása, akkor egyidejűleg vagy egymást követően több Tananyagsorozatot is megrendelhet, illetve amennyiben a Tananyagsorozat 4. csomagját (7-8. lecke) még nem kapta meg, válthat a Tananyagsorozatok között. A Tananyagsorozatok közötti váltásra egy megrendelés keretein belül egyszer kerülhet sor. Tananyagsorozatok közötti váltás esetén a már kifizetett vételárrészleteket az ELO Könyvkiadó Kft. az új Tananyagsorozat árába nem számítja be. Amennyiben a Megrendelőnek az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben lejárt tartozása áll fenn, illetve amennyiben a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé tartozása áll fenn, további Tananyagsorozatra megrendelést nem adhat le, illetve nem válthat a Tananyagsorozatok között. A tartozás kiegyenlítésével és ennek igazolásával a Megrendelőt ismét megilletik ezek a jogok. Tartozás esetén az ELO Könyvkiadó Kft. jogában áll a megrendelést egyedi elbírálás alapján engedélyezni.

2. Fizetési és szállítási feltételek

2.1.
A Tananyagsorozatok mindenkori bruttó listaára az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján, a www.elo.hu/listaar címen érhetők el. A szállítás költsége a Megrendelőt terheli a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, melynek mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. mindenkori díjszabása szerint alakul. A szállítás aktuális költségei az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a Tananyagsorozat megrendelése menüpont alatt érhetők el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

2.2.
Az ELO Könyvkiadó Kft. reklámkiadványaiban, egyéb marketingcsatornáin, illetve a honlapon közölt akciós árai a 2.1. pontban meghatározott mindenkori listaáraktól eltérhetnek, illetve kedvezményes ajánlatot az ELO Könyvkiadó Kft. személyre szabottan is tehet. Amennyiben a Megrendelő egy árkedvezményt tartalmazó felhívás alapján rendeli meg a tananyagsorozatot, a Szerződés a kedvezményes áron jön létre. Amennyiben a Szerződés megkötését követő 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül a Megrendelő egy olyan névre szóló személyes reklámajánlatot kap, amelyben szereplő kedvezmény meghaladja a Szerződés megkötésének alapjául szolgáló kedvezményt, és azt a Megrendelő az ajánlat kézhezvételétől számított 8 (azaz nyolc) naptári napon belül írásban igényli, illetve igazolja, akkor a Megrendelő részére a soron következő esedékes és azt követő valamennyi számla a nagyobb kedvezmény érvényesítésével kerül kiállításra. A magasabb kedvezmény a már kifizetett vételárrészlet tekintetében utólag nem érvényesíthető.

2.3.
Amennyiben a Megrendelő a teljes Tananyagsorozathoz tartozó valamennyi Tananyagcsomag egyidejű átvételére ad le megrendelést (Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés), az ELO Könyvkiadó Kft. a Megrendelőnek számlát küld a Tananyagsorozat teljes árával és a Tananyagsorozatot utánvétellel küldi meg. Utánvételes megrendelés során az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.
Kizárólag Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén van lehetőség személyes átvételre az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, kizárólag az ELO Könyvkiadó Kft.-vel előre egyeztetett időpontban. Személyes átvétel esetén a Megrendelő szállítási költséggel nem tartozik. Személyes átvétel esetén a Megrendelő csak készpénzzel történő fizetéssel teljesíthet.

2.4.
Az ELO Könyvkiadó Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés helyett a Megrendelő a Tananyagsorozat árát részletekben fizesse meg a 4.1. pontban foglaltak szerint. A vételárrészlet esedékessége normál és gyorsított tempójú részletfizetés esetén havonta, késleltetett tempójú részletfizetés esetén kéthavonta, a számla kiállításától számított 21 (azaz huszonegy) naptári napon belül esedékes. A számlát az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Tananyagcsomagokkal együtt juttatja el a Megrendelőnek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

2.5.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagot a tárgyhó azon napjáig törekszik eljuttatni a Megrendelő részére, melyet a Visszaigazolásban az adott Tananyagsorozatra vonatkozóan meghatározott, amely azonban nem tekintendő határozott szállítási határidőként, így a postai vagy más kézbesítés hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért az ELO Könyvkiadó Kft.-t felelősség nem terheli.

2.6.
Feltéve, hogy az adott Tananyagsorozatra vonatkozó tájékoztató másképp nem rendelkezik, minden Tananyagcsomag 1 tankönyvet és abban 2 leckét, valamint Tananyagsorozattól függően mellékleteket és házi feladatot tartalmazhat. (Amennyiben nem rendelte meg az Európai Levelező Oktatási Kft. képzési szolgáltatását, a házi feladat visszaküldésére és az Európai Levelező Oktatási Kft. általi kijavításra nem jogosult.) Az ELO Könyvkiadó Kft. az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódó első Tananyagcsomaggal együtt (normál és késleltetett tempó esetén 1 darab, gyorsított tempó esetén 2 darab Tananyagcsomag) a Megrendelőnek számlát küld. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.

2.7.
A 2.6. pontban foglalt Tananyagcsomagokon felüli valamennyi további Tananyagcsomag postai küldeményként kerül megküldésre. A küldemény tartalmazza a csekket, illetve a számlát a fizetendő összeggel és a fizetési határidővel. A csekken, illetve számlán szereplő összeg magában foglalja az aktuális Tananyagcsomag árát és a szállítási költséget is. A Tananyagcsomagok ára a csekk befizetésével vagy banki átutalással is rendezhető. Az ELO Könyvkiadó Kft. bankszámlaszáma:

BBRT   10102244-41854300-02004001

A „Megjegyzés” rovatban a regisztrációs számot, annak a számlának a számlaszámát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget.

2.8.
Amennyiben a kiszállított Tananyagcsomag, vagy annak valamely része hibás, hiányos, sérült, illetve nem a megfelelő Tananyagcsomagot tartalmazza, a Megrendelő köteles azt a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb két hónapon belül az ELO Könyvkiadó Kft. részére a hiba megjelölésével visszaküldeni, és az ELO Könyvkiadó Kft. köteles azt haladéktalanul, térítésmentesen kicserélni. Amennyiben a Tananyagcsomag a Megrendelőnek felróható okból sérült, illetve válik hibássá, hiányossá, a Megrendelő új, térítésmentes példányra nem támaszthat igényt, és a kicseréléssel járó költségek, ideértve az új Tananyagcsomag árát és a postaköltséget, a Megrendelőt terhelik, valamint a már kifizetett Tananyagcsomag tekintetében visszatérítési igénnyel nem léphet fel.

2.9.
Az ELO Könyvkiadó Kft. hibás teljesítése esetén a Megrendelő kellékszavatossági, valamint termékszavatossági jogokat érvényesíthet. Az ELO Könyvkiadó Kft. erről szóló részletes tájékoztatója a www.elo.hu/kellekszavatossag alatt található.

3. Késedelmes fizetés

3.1.
Amennyiben a Megrendelő a Tananyagcsomag ellenértékét a 2.4. pontban meghatározott fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO Könyvkiadó Kft. késedelmi díjat számol fel. A késedelmi díj sávosan növekszik, mértéke függ a ki nem egyenlített Tananyagcsomagok számától és a fizetési késedelem időtartamától. A késedelmi díj mindenkori mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a www.elo.hu/kesedelmi oldal alatt elérhető. A Megrendelő a késedelmi díj mértékét kifejezetten megfelelőnek fogadja el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a késedelmi díjakat tartalmazó kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

3.2.
Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az ELO Könyvkiadó Kft. 15 (azaz tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek, amely nem érinti a késedelmi díj esedékességét. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.3.
A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. – amennyiben ELO Könyvkiadó Kft. nem él felmondási jogával – jogosult a Tananyagcsomag-küldést a számlatartozás és késedelmi díjak maradéktalan kiegyenlítéséig, legfeljebb 3 hónapra felfüggeszteni, amely időszakban további vételárrészlet nem válik esedékessé. A felfüggesztés nem érinti az ELO Könyvkiadó Kft. 3.2. pontban foglalt jogát az addig esedékessé vált követelés behajtása iránt. A késedelmi díj a felfüggesztés időtartama alatt is felszámításra kerül. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési tempónak megfelelően.

3.4.
Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt sem rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely nem érinti a Megrendelő ezen időpontig esedékessé vált fizetési kötelezettségeit.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1.
A Megrendelő a Tananyagsorozatot az alábbi részletekben rendelheti meg:

    a) normál tempó – havonta 1 Tananyagcsomag
    b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 Tananyagcsomag
    c) gyorsított tempó – havonta 2 Tananyagcsomag
    d) Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés

Az egyes Tananyagcsomagok a megrendelés során megadott részletekben kerülnek megküldésre. Amennyiben a Megrendelő nem jelölte meg a kívánt ütemet, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti. A Megrendelő – ide nem értve, amennyiben tartozása áll fenn az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben – jogosult a részletfizetés tempóját a Szerződés időtartama alatt bármikor, bármennyiszer, írásban vagy telefonon megváltoztatni.

4.2.
A Tananyagsorozat küldése a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra bármikor a Megrendelő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelmére halasztható. A halasztás feltétele, hogy a Megrendelőnek ne legyen lejárt tartozása az ELO Könyvkiadó Kft.-vel – és amennyiben képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft-vel – szemben. A halasztás alatt az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagokat nem küldi meg a Megrendelő részére, a Megrendelő pedig nem köteles a vételárrészletek fizetésére.
A halasztás időtartamát követően az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési rendszerességének megfelelően. A halasztás egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

4.3.
A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (azaz öt) munkanapon belül az ELO Könyvkiadó Kft.-nek írásban bejelenteni.

4.4.
Amennyiben a Tananyagcsomag a 2.5. pontban meghatározott időpontig nem érkezik meg a Megrendelő részére, a Megrendelő köteles azt az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálatán 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása úgy értelmezendő, hogy a Megrendelő a Tananyagcsomagot átvette, és a mulasztásból igény utólag nem támasztható.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a szállítás során elveszett Tananyagcsomagot kérésre a Szerződés időtartama alatt 3 (azaz három) alkalommal díjmentesen, ezt követően költségtérítés ellenében újraküldi. Amennyiben a Tananyagcsomag azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert annak címe megváltozott és a 4.3. pont szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, akkor a Megrendelőt nem illeti meg jelen pontban foglalt jogok érvényesítése.

5. A Szerződés megszűnése

5.1. Elállás
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag – tekintettel arra, hogy a Tananyagcsomagot meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni -  kézhezvételétől számított 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül írásban, indoklás nélkül elállni a Szerződéstől, valamint ez esetben köteles a Tananyagcsomagot, valamint a hozzá tartozó számlát ajánlott küldeményként visszaküldeni az ELO Könyvkiadó Kft. részére. A Megrendelő az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja.
A Megrendelő elállása esetén az ELO Könyvkiadó Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget, ideértve a Tananyagcsomag díját, a postaköltséget és adminisztrációs díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni. Az ELO Könyvkiadó Kft. ezt az összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelő a Tananyagcsomagot vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte - a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Tananyagcsomag visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Megrendelőt ezen-felül egyéb költség nem terheli, ide nem értve a Tananyagcsomag nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését.

5.2. Felmondás a Próbahónap alatt
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon túl, de még a Próbahónap alatt írásban a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő csak az első Tananyagcsomag díjának megfizetésére köteles. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a teljes Tananyagsorozat kézhezvételét követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon túl felmondás nem érvényesíthető.

5.3. Felmondás a Próbahónapot követően
Amennyiben a Megrendelő a Próbahónapot követően a Szerződést meg kívánja szüntetni, arra 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Bánatpénz megfizetése esetén jogosult. A Bánatpénz megfizetésén túl a Megrendelő a Szerződés szerinti további fizetési – így például a lejárt vételárrészlet és/vagy késedelmidíj-fizetési – kötelezettségeit is teljesíteni köteles. A Szerződést a Megrendelő kifejezetten a Szerződés felmondására irányuló írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel, és a Bánatpénzt az ELO Könyvkiadó Kft. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül köteles megfizetni. Nem minősül a Szerződés felmondásának a Tananyagcsomagok vagy a teljes Tananyagsorozat visszaküldése vagy át nem vétele vagy egyéb tartalmú panaszlevél. A felmondással érintett hónapra eső Tananyagcsomag(ok) vételárának megfizetésére Megrendelő abban az esetben köteles, amennyiben a Tananyagcsomag ELO Könyvkiadó Kft. általi postára adása megtörtént a felmondási nyilatkozat ELO Könyvkiadó Kft.-vel történő közlését megelőzően. A Megrendelő mentesül a Tananyagsorozat hátralékos, még le nem szállított Tananyagcsomagokkal esedékessé váló vételárrészeinek megfizetése alól, és nem jogosult e Tananyagcsomagokra. A Megrendelő a már kifizetett vételárrészek visszafizetését nem követelheti.

5.4. Az ELO Könyvkiadó Kft. felmondási joga
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO Könyvkiadó Kft. jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére, mely esetben szerződésszegésenként 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Kötbér megfizetésére kötelezi a Megrendelőt az erre vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül, továbbá az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Kötbéren felüli kárát érvényesíteni. A Megrendelő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő sorozatos fizetési késedelme, az ELO Könyvkiadó Kft. jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Megrendelő nem elérhető az adott címen.

5.5. Egyoldalú módosítás
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:
    a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
    b) ha  a  Szerződés  teljesítésének  körülményeiben  olyan  lényeges  változás  következik  be,  amely  a  Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
    c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
    d) ha a megrendelés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO Könyvkiadó Kft. határozata alapján;
    e) ha a módosítást az ELO Könyvkiadó Kft. egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

5.6. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az ELO Könyvkiadó Kft. részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.

5.7.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel az ELO Könyvkiadó Kft.-nél szokásos módok egyikén közli.

5.8. 
Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kiszállított és a tárgyhóra eső tananyagcsomagokat kifizetni, mentesül azonban a Próbahónapon túli felmondás esetén fizetendő Bánatpénz megfizetése, illetve, amennyiben a Megrendelő Szerződése jelen ÁSZF hatályba lépése előtt jött létre, a megrendeléskor érvényes ÁSZF szerinti szerződés felmondása esetére előírt összegek megfizetése alól.

6. Adatkezelési tájékoztató

6.1. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. a mindenkor hatályos Információs törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Tananyagsorozatokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO Könyvkiadó Kft., illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez.
Az ELO Könyvkiadó Kft. részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található.

7. Egyebek

7.1. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatai, tananyagcsomagjai és azok minden része – ideértve a hanganyagokat is – szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja az ELO Könyvkiadó Kft. A Megrendelő a megvásárolt Tananyagsorozatot mint műpéldányt kizárólag saját célból jogosult felhasználni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az ELO Könyvkiadó Kft. a rendelkezésére bocsátotta.
Az ELO Könyvkiadó Kft. kizárólagos joga többek között, hogy a Tananyagcsomagokat bármely formában és adathordozón többszörözze és terjessze, és hogy ezekre másnak engedélyt adjon.

7.2.
A Megrendelő a Tananyagcsomagokat, a teljes Tananyagsorozat megszerzését követően sem adhatja bérbe vagy haszonbérbe, azon szerzői jogot semmilyen formában sem szerez, azt csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően használhatja és ruházhatja át.

Feltételek

7.3. 
A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, illetve a Tananyagcsomagok a megadott címről visszaérkeznek, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

7.4.
A Megrendelő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház u. 7.) fordulhat. Az ELO cégcsoport az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

7.5.
Az ELO cégcsoport kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálata az előző pontban meghatározott panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatairól általános tájékoztatást nyújt.

7.6.
Ha a Megrendelő az ELO Könyvkiadó Kft. közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az ELO Könyvkiadó Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

7.7. 
A határidő teljesítése szempontjából a napokban megállapított határidő esetén a határidő utolsó napján, a hónapok- ban megállapított határidő esetén a hónap utolsó napján foganatosított cselekmény teljesítésnek tekintendő.

7.8.
A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

7.9.
Az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

7.10.
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

7.11.
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

7.12.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.

7.13.
Az ELO Könyvkiadó Kft. jótállást nem vállal.

Kelt Budapest, 2015. 07.10.


Európai Levelező Oktatási Kft. Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
– képzési szolgáltatás nyújtására –

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

ÁSZF: Jelen Általános szerződési feltételek
ELO: Európai Levelező Oktatási Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-160605
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10639078-2-43
Webcím: www.elo.hu
Levelezési cím: 0909 Budapest
E-mail cím: elo@elo.hu
Telefonszám: 06 1 206 0775
Faxszám: 06 1 206 1770
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-63283/2013, NAIH-63284/2013
Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott a faxon, e-mailben, postai úton, illetve a honlapon a regisztrált megrendelők számára hozzáférhető felületen tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.
Képzés:  Az  ELO  Könyvkiadó  Kft.  által  értékesített  tananyagsorozatokhoz  igénybe  vehető,  az  ELO  által biztosított szaktanári támogatás az ÁSZF 1. pontjának megfelelő tartalommal.
Résztvevő: Az ELO-val képzési szolgáltatás igénybevételére szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.
Szerződés: Az ELO és a Résztvevő között képzési szolgáltatás nyújtására és igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.
Tankönyvvásárlási ÁSZF: Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozat vásárlására létrejött mindenkor hatályos általános szerződési feltétele.
Visszaigazolás:   A   Résztvevő   által   leadott   megrendelésnek   (ajánlattétel)   az   ELO   általi   írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfogadása.

1. A Képzés tartalma

1.1.
Jelen Szerződés megkötésével a Résztvevő, amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft.-vel tananyagsorozat vásárlására szerződést köt, jogosulttá válik az ELO Képzésében való részvételre.  A  Képzés  keretei között a Résztvevő jogosult az ELO Könyvkiadó Kft. által értékesített tananyagsorozatok egyes tananyagcsomagjaihoz tartozó házi feladatokat, valamint a zárótesztet megoldani és visszaküldeni, az ELO pedig vállalja ezek szaktanári javítását és értékelését, valamint a Résztvevő részére történő visszaküldését. A Résztvevő jogosulttá válik továbbá az online házi feladat oldal használatára. A Képzés az elvégzéséről szóló igazolás kiállításával záródik. A  Képzés  elvégzésének  esetleges  elmaradása vagy sikertelensége nem érinti a tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügyletet, amely ügyletet a tananyagsorozatot vásárlónak a Képzés elvégzésétől függetlenül is teljesítenie kell, és amelyet a Tankönyvvásárlási ÁSZF (www.elo.hu/aszf) szabályoz.

2. A Szerződés tárgya

2.1.
Jelen Szerződés megkötésével az ELO kötelezettséget vállal az 1. pontban szabályozott tartalmú Képzés nyújtására, a Résztvevő pedig a Képzés díjának megfizetésére és a Képzés elvégzésére jelen Szerződés rendelkezései szerint.

3. A Szerződés létrejötte

3.1. 
A Képzés kuponon, megrendelőlapon, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhető meg. A megrendelés leadására elektronikus és postai úton, faxon, telefonon, valamint a honlapon keresztül van lehetőség. A Képzés megrendelhető az ELO ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.

3.2. 
A Szerződés a Résztvevő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésének (ajánlattétel) az ELO általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO a megrendelést legkésőbb 20 (azaz húsz) naptári napon belül futárszolgálattal, utánvétellel nem igazolja vissza, a Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Résztvevő számára a megrendelés előtt a Résztvevő által megismert jelen ÁSZF-t, amely a www.elo.hu/aszf webcím alatt mindenkor elérhető.

3.3. 
Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet még nem jelent, és nem helyettesíti a futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolást sem. A Megrendelő fax vagy e-mail elérhetősége megadásával a faxon, illetőleg e-mailen történő automatikus rendszer-visszaigazolást kifejezetten elfogadja.

A Képzésre vonatkozó általános rendelkezések

3.4.
A Résztvevő egyénileg, otthonából sajátítja el a tananyagsorozat tartalmát. Elméleti tanórákat, gyakorlati foglalkozásokat és konzultációt az ELO nem szervez.

3.5. 
A Képzés során elsajátítható ismereteket, kompetenciákat, a Képzés részletes tartalmát az egyes tananyagsorozathoz kapcsolódó tanfolyami tematika és oktatási program tartalmazza.

4. A Képzésben való részvétel feltételei

4.1.
A Képzésben való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a teljes tananyagsorozatot megvásárolja az ELO Könyvkiadó Kft.-től egyösszegű teljesítéssel vagy részletfizetéssel. A tananyagsorozat vásárlása egy külön, az ELO Könyvkiadó Kft. és a Résztvevő között létrejött jogügylet, amelynek során a Résztvevő a teljes tananyagsorozat vásárlására ad le megrendelést, amely tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi tananyagcsomagot. Kizárólag egyes tananyagcsomagok vagy tananyagcsomag-részek megrendelésére, sem azok lemondására nincs lehetőség. Az ELO Könyvkiadó Kft. a tananyagsorozathoz tartozó egyes tananyagcsomagokat a Résztvevő választása szerinti rendszerességgel juttatja el (lásd: A képzés időtartama, ütemezése) a Résztvevőhöz. A tananyagsorozat megvásárlásának feltételeit a Tankönyvvásárlási ÁSZF szabályozza.

4.2. 
A Résztvevő a tananyagsorozat-vásárláson felül csak és kizárólag abban az esetben jogosult a Képzésben való részvételre is, amennyiben a jelen ÁSZF-et elfogadja és a Képzés ellenértékét (lásd: A képzés díja, fizetési feltételek) megfizeti.

4.3.
Kizárólag a Képzés igénybevételére a tananyagsorozat megvásárlása nélkül nincs lehetőség. Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatai azonban megvásárolhatók a Képzés igénybevétele nélkül is.

4.4.
Amennyiben a tananyagsorozat vásárlására létrejött szerződés felfüggesztésre kerül a Tankönyvvásárlási ÁSZF rendelkezései szerint, úgy a Képzés nyújtása is azzal megegyező időtartamra felfüggesztésre kerül.

5. A Képzés időtartama, ütemezése:

5.1.
A Képzés ideje függ a tananyagsorozat 5.2 pont szerinti megrendelési ütemétől, vagyis a Képzés idejét a Résztvevő határozza meg azáltal, hogy milyen rendszerességgel kívánja átvenni a tananyagsorozathoz tartozó egyes tananyagcsomagokat és azzal a házi feladatokat. A Képzés maximum időtartama a tananyagsorozathoz tartozó utolsó tananyagcsomagra vonatkozó számla keltétől számított 1 év, komplett megrendelést tartalmazó szállítás esetén a számla keltétől számított 24 hónap lehet. Az egyes tananyagsorozatok hossza (a tananyagcsomagok száma) a www.elo.hu/tananyagsorozatok webcímen ismerhető meg.

5.2.
A Tankönyvvásárlási ÁSZF az alábbi ütemezésekben teszi lehetővé a tananyagsorozat-vásárlást:

    a) normál tempó – havonta 1 tananyagcsomag
    b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 tananyagcsomag
    c) gyorsított tempó – havonta 2 tananyagcsomag
    d) komplett szállítást tartalmazó megrendelés

5.3. 
Amennyiben a Résztvevő nem jelölte meg a kívánt ütemet, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti.

6. A Képzés díja, fizetési feltételek

6.1. 
A Képzés díja tananyagcsomagonként fizetendő. A Képzés tananyag-csomagonkénti díja az ELO honlapján a www.elo.hu/listaar webcím alatt érhető el.

6.2. 
A Képzés tananyag-csomagonkénti díjának esedékessége normál és gyorsított tempójú részletfizetés esetén havonta, késleltetett tempójú részletfizetés esetén kéthavonta, a díjbekérő kiállításától számított 21 (azaz huszonegy) naptári napon belül esedékes, ide nem értve az első tananyagcsomaggal esedékessé váló díjat a 6.3. pont szerint. Komplett szállítást tartalmazó megrendelés esetén továbbá valamennyi díj egy összegben fizetendő.

6.3.
Az első számlát az ELO az első tananyagcsomaggal együtt juttatja el a Résztvevőnek, utánvétellel. Minden további számla megküldését egy díjbekérő kiküldése előzi meg. A házi feladat szolgáltatás a díjbekérőn szereplő képzési díj kiegyenlítésével válik hozzáférhetővé az online rendszerben, illetve a papír alapú házi feladatot az ELO a díjbekérő kiegyenlítését követően javítja. A számlát az ELO a fizetést követő következő tananyagcsomaggal, illetve valamennyi tananyagcsomag megküldését követően levélben kézbesíti a Résztvevőnek.

6.4. 
A díjbekérőn szereplő Képzés díja a csekk befizetésével vagy banki átutalással is rendezhető. Az ELO bankszámlaszáma:

BBRT  10102086-04449400-01000000

A „Megjegyzés” rovatban a regisztrációs számot, annak a díjbekérőnek a számát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Résztvevő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO nem vállal felelősséget.

6.5. 
Az ELO a díjbekérőt az adott tananyagcsomaggal együtt juttatja el a Résztvevőnek.

6.6. 
A Résztvevő díjfizetési kötelezettségét nem érinti, ha:

 • a házi feladatokat nem oldja meg, vagy azokat nem küldi vissza,
 • ha a zárótesztet nem oldja meg, vagy azt nem küldi vissza,
 • a zárótesztet eredménytelenül oldja meg,
 • ha az igazolás kiállítására nincs lehetőség, mert a Résztvevő nem tett eleget a kiállítás feltételeinek.

6.7. 
Amennyiben a Résztvevő a Képzés ellenértékét a díjbekérőn megjelenített fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO a Képzés nyújtását felfüggeszti. A Résztvevő a Képzés időtartamán belül bármikor dönthet úgy, hogy a Képzést folytatja. Az ELO, annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson a Résztvevőnek a Képzés folytatására, a felfüggesztés ideje alatt is megküldi a Résztvevőnek a díjbekérőket, a felfüggesztés ideje alatt azonban fizetési kötelezettség nem keletkezik. A Képzés nyújtása bármelyik díjbekérő befizetésével folytatódik. A jelen Szerződés felfüggesztése nem eredményezi a tananyagsorozat vásárlására létrejött Szerződés felfüggesztését.

6.8. 
Amennyiben a Résztvevő nem tesz kifejezett, a jelen Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatot, azonban a díjbekérőt nem egyenlíti ki, az ELO úgy tekinti, hogy a Résztvevő felfüggesztette a Képzést. A Képzést csak kifejezett, írásos nyilatkozattal lehet megszüntetni, mely esetben a Résztvevő tudomásul veszi, hogy nem jogosult a záróteszt megoldására és nem kapja meg a Képzés elvégzését igazoló igazolást sem, továbbá nem jogosult a Képzés folytatására. Megszüntető nyilatkozat esetén a Résztvevő már csak új jelentkezés alapján válhat az ELO tanulójává. A Szerződés megszüntetésére egyebekben a 9. pont irányadó.

7. A Képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja

7.1. 
A teljesítmény értékelése a tananyagsorozathoz tartozó, az otthoni tanulást és a tananyagcsomag feldolgozását elősegítő házi feladatokkal, valamint a záróteszttel történik.

7.2. 
A házi feladatok küldése tananyagsorozattól függően kétféle módon történhet: papír alapon vagy online módon. A küldés módja a Szerződés időtartama alatt díjmentesen megváltoztatható, amennyiben a tananyagsorozathoz mindkét mód igényelhető.

7.3. 
A házi feladatok és a záróteszt megoldására és javítására a Résztvevő kizárólag a tananyagsorozat megküldésének végét, azaz az utolsó tananyagcsomagra vonatkozó számla keltét követő egy éven belül jogosult. Ha eddig az időpontig a Résztvevő nem teljesíti a házi feladatok megoldását, a későbbiekben már nincs lehetőség azok javítására, sem a záróteszt elvégzésére. A komplett szállítást tartalmazó megrendelés esetén a tananyagsorozatot megrendelő Résztvevő a tananyagsorozatra vonatkozó számla keltét követő maximum 24 hónapig veheti igénybe a házi feladatok megoldását és javítását, valamint a záróteszt elvégzését.

7.4.
A tananyagsorozat utolsó tananyagcsomagjának kézhezvételét követően lehetőség van záróteszt megoldására, amely a választott házi feladat beküldési mód alapján online vagy postai úton is elküldhető.

7.5. 
Amennyiben a Résztvevő a teljes tananyagsorozatot átvette, semmilyen jogcímen nem áll fenn tartozása sem az ELO Könyvkiadó Kft.-vel, sem az ELO-val szemben, a házi feladatokat teljes egészében megoldotta és visszaküldte javításra, továbbá a zárótesztet sikeresen (legalább 51%-os eredménnyel) megoldotta, igazolást kap a Képzés lezárásáról. Az igazolás nem minősül államilag elismert bizonyítványnak, szakképzettséget és egyéb végzettséget – így különösen OKJ-s végzettséget – nem biztosít, és mindezekkel nem egyenértékű.

8. A felek jogai és kötelezettségei

8.1.
Az ELO kötelezettséget vállal jelen Szerződés szerint a Képzés lebonyolításáért, minőségéért, teljesítéséért, a Képzésben közreműködők tevékenységéért.

8.2.
A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben rögzített feltételeknek mindenben eleget tesz, a Képzést elvégzi, és a Képzés díját a nevére kiállított csekk/számla/díjbekérő alapján az abban megjelölt fizetési határidőt figyelembe véve megfizeti az ELO-nak.

8.3. 
A Képzés a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra, kizárólag, amennyiben a tananyagsorozat részét képező tananyagcsomagok küldése is halasztásra kerül, a Résztvevő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelmére szüneteltethető. A halasztás alatt nincs lehetőség további Képzés igénybevételére, az a tananyagsorozat részét képező tananyagcsomagok küldésének időszakával megegyező módon kitolódik.

8.4. 
A halasztás időtartamát követően az ELO folytatja a Képzést az addigi tempónak megfelelően. A halasztás egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

8.5. 
Amennyiben a Képzés nyújtása az ELO felróható magatartásának következtében marad el, úgy az ELO kötelezettséget vállal a Képzés már megfizetett díjának visszafizetésére.

8.6. 
A Résztvevő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (azaz öt) munkanapon belül az ELO-nak írásban bejelenteni.

8.7.
Az ELO jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

    a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
    b) ha  a  Szerződés  teljesítésének  körülményeiben  olyan  lényeges  változás  következik  be,  amely  a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
    c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
    d) ha a Képzés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO határozata alapján;
    e) ha a módosítást az ELO egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

8.8.
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az ELO részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.

8.9.
Az ELO a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 (azaz tizenöt) naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Résztvevővel az ELO-nál szokásos módok egyikén közli.

8.10. 
A Résztvevőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Résztvevő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Résztvevő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kézhez vett díjbekérőn feltüntetett képzési díjakat megfizetni, illetve a már megfizetett díjakat nem követelheti vissza.

8.11. 
Az ELO a mindenkor hatályos, az Információs önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról szóló 2011. évi  CXII.  törvény  rendelkezéseinek  megfelelően  kezeli  a  Résztvevő  személyes  adatait. Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Képzésekről. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Résztvevő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO, illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az ELO részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található.

8.12. 
A Résztvevő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház u. 7.) fordulhat. Az ELO az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

8.13.
Az ELO cégcsoport kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ELO telefonos ügyfélszolgálata az előző pontban meghatározott panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint a képzésekről általános tájékoztatást nyújt.

8.14.
Ha a Résztvevő az ELO-val közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Résztvevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az ELO székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

8.15.
Amennyiben annak jogi feltételei fennállnak, a Résztvevő kellékszavatossági jogokat érvényesíthet. Az ELO erről szóló részletes tájékoztatója a www.elo.hu/kellekszavatossag alatt található.

9. A Szerződés megszűnése

9.1. 
A Résztvevő a jelen Szerződéstől a jelen Szerződés megkötésének napjától számított 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül indoklás nélkül elállhat. A Résztvevő az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja. A Résztvevő elállása esetén az ELO köteles a Képzés már megfizetett díját haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy naptári napon belül a Résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni. A Résztvevőt ezen-felül egyéb költség nem terheli.

9.2. 
Figyelemmel a jelen ÁSZF 10. pontjában foglalt rendelkezésre, a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése nem hat ki a tananyagsorozat-vásárlásra létrejött külön szerződésre, és nem szünteti meg azt.

9.3. 
A tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügylet nem teljesítése esetén, illetőleg a tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügylet bármely okból történő megszűnése esetén az ELO jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani.

9.4.
Az ELO a jelen Szerződést akkor is jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Résztvevő a jelen Szerződést megszegi és azt az ELO írásos felszólítása ellenére 8 (azaz nyolc) naptári napon belül sem orvosolja, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére.
A Résztvevő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, az ELO jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Résztvevő nem elérhető az adott címen.

9.5. 
A Résztvevő jogosult a jelen Szerződést írásban felmondani. A felmondás a már esedékessé vált fizetési kötelezettséget nem érinti, mentesül azonban a Résztvevő a Képzés hátralévő tananyag-csomagonkénti díjának megfizetése alól.

10. Egyebek

10.1. 
A Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, az ELO jogosult a Résztvevő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Résztvevő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

10.2.
A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

10.3. 
Az ELO az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

10.4. 
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

10.5. 
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

10.6. 
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

10.7.
Az ELO jótállást nem vállal.

Kelt Budapest, 2015. 07. 10.

 


 

Általános Szerződés Feltételek
– tananyagsorozat vásárlására –

Hatályos: 2015.09.01. napjától 2015.10.31. napjáig az „Elérhető angoltudás mindenkinek”

promóció keretében leadott, kedvezményesen értékesített angol kezdő tananyagsorozat megrendelésekre

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

Adminisztrációs díj: A Tananyagsorozat megrendelése esetén az első Tananyagcsomaggal együtt fizetendő egyszeri díj, amelynek értéke 1.500 Ft

ÁSZF: A Tananyagsorozat vásárlásra létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános Szerződési Feltételek

Kártalanítás: A Megrendelő általi felmondás esetén fizetendő összeg.

ELO Könyvkiadó Kft. adatai:
székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
cégjegyzékszám: 01-09-184711
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
adószám:  24830289-2-43
webcíme: www.elo.hu
levelezési cím: 0909 Budapest
e-mail cím: elo@elo.hu
telefonszám: 06 1 206 1775
fax száma: 06 1 206 1770

Információs törvény: Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott a faxon, e-mailben, postai úton, illetve a honlapon a regisztrált megrendelők számára hozzáférhető felületen tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.
Komplett  Szállítást  Tartalmazó  Megrendelés:  Részletvétel  helyett  a  teljes  Tananyagsorozathoz  tartozó  valamennyi Tananyagcsomag egyszeri átvétele a Tananyagsorozat díjának egy összegben történő megfizetése mellett.

Kötbér: Megrendelő által jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződésszegési esetekben fizetendő szerződésszegésenkénti
összeg.

Megrendelő: ELO Könyvkiadó Kft.-vel tananyagsorozat megvásárlására szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.

Szerződés: Az ELO Könyvkiadó Kft. és a Megrendelő között a Tananyagsorozat megvásárlására és leszállítására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.

Tananyagcsomag: Az ”Angol nyelvtanfolyam kezdőknek” tananyagsorozat egyes részei; olyan nyomtatott és digitalizált formában rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás, illetve annak elválaszthatatlan vagy választható mellékletei, melyet az ELO Könyvkiadó Kft. előre megállapodott rendszerességgel küld Megrendelői részére. A Tananyagsorozathoz kapcsolódó Tananyagcsomagok tartalmilag egymásra épülnek. A tananyagcsomagok önmagukban nem, hanem csak a teljes Tananyagsorozattal, annak részeként rendelhetők meg.

Tananyagsorozat: Az ”Angol nyelvtanfolyam kezdőknek” témához kapcsolódó Tananyagcsomagok összessége.

Visszaigazolás:  A  Megrendelő  által  leadott  megrendelésnek  (ajánlattétel)  az  ELO  Könyvkiadó  Kft.  általi  írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfogadása.

1. Megrendelési tudnivalók

1.1.
A jelen ÁSZF tárgya az ELO Könyvkiadó Kft. által kínált teljes Tananyagsorozat Megrendelő általi megvásárlása, és az ELO Könyvkiadó Kft. általi leszállítása, amely Tananyagsorozat tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi Tananyagcsomagot. A Megrendelő minden esetben a teljes Tananyagsorozatra ad le megrendelést; kizárólag egyes Tananyagcsomagok vagy Tananyagcsomag-részek megrendelésére, azok lemondására nincs lehetőség.

1.2.
A Tananyagsorozat értékesítésének legrövidebb időtartamát (azaz a Tananyagcsomag-küldés rendszerességét) az adott Tananyagsorozatra vonatkozó, az ELO Könyvkiadó Kft. honlapjáról letölthető tájékoztató, valamint a honlapon található megrendelőlap (elektronikus formanyomtatvány) tartalmazza. A Tananyagsorozat értékesítésének időtartama a részletfizetés 4.1. pont szerinti tempójának módosításával változhat.

1.3.
Az ELO Könyvkiadó Kft. Tananyagsorozatai kuponon, megrendelőlapon, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhetők meg. A megrendelés leadására elektronikus és postai úton, faxon, telefonon, valamint a honlapon keresztül van lehetőség. A Tananyagsorozat megrendelhető az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.

1.4.
A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO Könyvkiadó Kft. általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft. a megrendelést legkésőbb 20 (azaz húsz) naptári napon belül futárszolgálattal, utánvétellel nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO Könyvkiadó Kft. a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Megrendelő számára a megrendelés előtt a Megrendelő által megismert ÁSZF-et, amely az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján www.elo.hu/aszf alatt mindenkor elérhető.

1.5.
Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO Könyvkiadó Kft. automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet  még  nem  jelent,  és  nem  helyettesíti  a  futárszolgálattal,  utánvétellel  küldött  Visszaigazolást  sem. A Megrendelő fax vagy e-mail elérhetősége megadásával a faxon, illetőleg e-mailen történő automatikus rendszer- visszaigazolást kifejezetten elfogadja.

1.6.
Amennyiben a Megrendelőnek az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben nincs lejárt tartozása, illetve amennyiben a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé sem áll fenn tartozása, akkor egyidejűleg vagy egymást követően más tananyagsorozatot is megrendelhet. Amennyiben a Megrendelőnek az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben lejárt tartozása áll fenn, illetve amennyiben a Megrendelő a Tananyagsorozathoz kapcsolódóan képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé tartozása áll fenn, további tananyagsorozatra megrendelést nem adhat le. A tartozás kiegyenlítésével és ennek igazolásával a Megrendelőt ismét megilleti ez a jog. Tartozás esetén az ELO Könyvkiadó Kft. jogában áll a megrendelést egyedi elbírálás alapján engedélyezni.

2. Fizetési és szállítási feltételek

2.1.
A Tananyagsorozat mindenkori bruttó listaára az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján, a www.elo.hu/listaar címen érhetők el. A szállítás költsége a Megrendelőt terheli a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, melynek mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. mindenkori díjszabása szerint alakul. A szállítás aktuális költségei az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a Tananyagsorozat megrendelése menüpont alatt érhetők el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

2.2.
Amennyiben a Megrendelő a teljes Tananyagsorozathoz tartozó valamennyi Tananyagcsomag egyidejű átvételére ad le megrendelést (Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés), az ELO Könyvkiadó Kft. a Megrendelőnek számlát küld a Tananyagsorozat teljes árával és a Tananyagsorozatot utánvétellel küldi meg. Utánvételes megrendelés során az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.
Kizárólag Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén van lehetőség személyes átvételre az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, kizárólag az ELO Könyvkiadó Kft.-vel előre egyeztetett időpontban. Személyes átvétel esetén a Megrendelő szállítási költséggel nem tartozik. Személyes átvétel esetén a Megrendelő csak készpénzzel történő fizetéssel teljesíthet.

2.3.
Az ELO Könyvkiadó Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés helyett a Megrendelő a Tananyagsorozat árát részletekben fizesse meg a 4.1. pontban foglaltak szerint. A vételárrészlet esedékessége normál és gyorsított tempójú részletfizetés esetén havonta, késleltetett tempójú részletfizetés esetén kéthavonta, a számla kiállításától számított 21 (azaz huszonegy) naptári napon belül esedékes. A számlát az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Tananyagcsomagokkal együtt juttatja el a Megrendelőnek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

2.4.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagot a tárgyhó azon napjáig törekszik eljuttatni a Megrendelő részére, melyet a Visszaigazolásban a Tananyagsorozatra vonatkozóan meghatározott, amely azonban nem tekintendő határozott szállítási határidőként, így a postai vagy más kézbesítés hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért az ELO Könyvkiadó Kft.-t felelősség nem terheli.

2.5.
Az ELO Könyvkiadó Kft. az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódó első Tananyagcsomaggal együtt (normál és késleltetett tempó esetén 1 darab, gyorsított tempó esetén 2 darab Tananyagcsomag) a Megrendelőnek számlát küld. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.

2.6.
A 2.5. pontban foglalt Tananyagcsomagokon felüli valamennyi további Tananyagcsomag postai küldeményként kerül megküldésre. A küldemény tartalmazza a csekket, illetve a számlát a fizetendő összeggel és a fizetési határidővel. A csekken, illetve számlán szereplő összeg magában foglalja az aktuális Tananyagcsomag árát és a szállítási költséget is. A Tananyagcsomagok ára a csekk befizetésével vagy banki átutalással is rendezhető. Az ELO Könyvkiadó Kft. bankszámlaszáma:BBRT   10102244-41854300-02004001
A „Megjegyzés” rovatban a regisztrációs számot, annak a számlának a számlaszámát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget.

2.7.
Amennyiben a kiszállított Tananyagcsomag, vagy annak valamely része hibás, hiányos, sérült, illetve nem a megfelelő Tananyagcsomagot tartalmazza, a Megrendelő köteles azt a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb két hónapon belül az ELO Könyvkiadó Kft. részére a hiba megjelölésével visszaküldeni, és az ELO Könyvkiadó Kft. köteles azt haladéktalanul, térítésmentesen kicserélni. Amennyiben a Tananyagcsomag a Megrendelőnek felróható okból sérült, illetve válik hibássá, hiányossá, a Megrendelő új, térítésmentes példányra nem támaszthat igényt, és a kicseréléssel járó költségek, ideértve az új Tananyagcsomag árát és a postaköltséget, a Megrendelőt terhelik, valamint a már kifizetett Tananyagcsomag tekintetében visszatérítési igénnyel nem léphet fel.

2.8.
Az ELO Könyvkiadó Kft. hibás teljesítése esetén a Megrendelő kellékszavatossági, valamint termékszavatossági jogokat érvényesíthet. Az ELO Könyvkiadó Kft. erről szóló részletes tájékoztatója a www.elo.hu/kellekszavatossag alatt található.

3. Késedelmes fizetés

3.1.
Amennyiben a Megrendelő a Tananyagcsomag ellenértékét a 2.3. pontban meghatározott fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO Könyvkiadó Kft. késedelmi díjat számol fel. A késedelmi díj sávosan növekszik, mértéke függ a ki nem egyenlített Tananyagcsomagok számától és a fizetési késedelem időtartamától. A késedelmi díj mindenkori mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a www.elo.hu/kesedelmi oldal alatt elérhető. A Megrendelő a késedelmi díj mértékét kifejezetten megfelelőnek fogadja el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a késedelmi díjakat tartalmazó kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

3.2.
Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az ELO Könyvkiadó Kft. 15 (azaz tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek, amely nem érinti a késedelmi díj esedékességét. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.3.
A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. – amennyiben ELO Könyvkiadó Kft. nem él felmondási jogával – jogosult a Tananyagcsomag-küldést a számlatartozás és késedelmi díjak maradéktalan kiegyenlítéséig, legfeljebb 3 hónapra felfüggeszteni, amely időszakban további vételárrészlet nem válik esedékessé. A felfüggesztés nem érinti az ELO Könyvkiadó Kft. 3.2. pontban foglalt jogát az addig esedékessé vált követelés behajtása iránt. A késedelmi díj a felfüggesztés időtartama alatt is felszámításra kerül. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési tempónak megfelelően.

3.4.
Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt sem rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely nem érinti a Megrendelő ezen időpontig esedékessé vált fizetési kötelezettségeit.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1.
A Megrendelő a Tananyagsorozatot az alábbi részletekben rendelheti meg:
    a) normál tempó – havonta 1 Tananyagcsomag
    b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 Tananyagcsomag
    c) gyorsított tempó – havonta 2 Tananyagcsomag
    d) Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés
Az egyes Tananyagcsomagok a megrendelés során megadott részletekben kerülnek megküldésre. Amennyiben a Megrendelő nem jelölte meg a kívánt ütemet, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti. A Megrendelő – ide nem értve, amennyiben tartozása áll fenn az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben – jogosult a részletfizetés tempóját a Szerződés időtartama alatt bármikor, bármennyiszer, írásban vagy telefonon megváltoztatni.

4.2.
A Tananyagsorozat küldése a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra bármikor a Megrendelő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelmére halasztható. A halasztás feltétele, hogy a Megrendelőnek ne legyen lejárt tartozása az ELO Könyvkiadó Kft.-vel – és amennyiben képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft-vel – szemben. A halasztás alatt az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagokat nem küldi meg a Megrendelő részére, a Megrendelő pedig nem köteles a vételárrészletek fizetésére.
A halasztás időtartamát követően az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési rendszerességének megfelelően. A halasztás egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

4.3.
A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (azaz öt) munkanapon belül az ELO Könyvkiadó Kft.-nek írásban bejelenteni.

4.4.
Amennyiben a Tananyagcsomag a 2.4. pontban meghatározott időpontig nem érkezik meg a Megrendelő részére, a Megrendelő köteles azt az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálatán 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása úgy értelmezendő, hogy a Megrendelő a Tananyagcsomagot átvette, és a mulasztásból igény utólag nem támasztható.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a szállítás során elveszett Tananyagcsomagot kérésre a Szerződés időtartama alatt 3 (azaz három) alkalommal díjmentesen, ezt követően költségtérítés ellenében újraküldi. Amennyiben a Tananyagcsomag azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert annak címe megváltozott és a 4.3. pont szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, akkor a Megrendelőt nem illeti meg jelen pontban foglalt jogok érvényesítése.

5. A Szerződés megszűnése

5.1. Elállás
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag – tekintettel arra, hogy a Tananyagcsomagot meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni - kézhezvételétől számított 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül írásban, indoklás nélkül elállni a Szerződéstől, valamint ez esetben köteles a Tananyagcsomagot, valamint a hozzá tartozó számlát ajánlott küldeményként visszaküldeni az ELO Könyvkiadó Kft. részére. A Megrendelő az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja.
A Megrendelő elállása esetén az ELO Könyvkiadó Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget, ideértve a Tananyagcsomag díját, a postaköltséget és adminisztrációs díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni. Az ELO Könyvkiadó Kft. ezt az összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelő a Tananyagcsomagot vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte - a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Tananyagcsomag visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Megrendelőt ezen-felül egyéb költség nem terheli, ide nem értve a Tananyagcsomag nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését.

5.2. Felmondás
Amennyiben a Megrendelő a Szerződést meg kívánja szüntetni, arra akkora összegnek megfelelő Kártalanítás ellenében jogosult, amekkora a még hátralévő, ki nem szállított Tananyagcsomagok értékének összege.. A Kártalanítás megfizetésén túl a Megrendelő a Szerződés szerinti további fizetési – így például a lejárt vételárrészlet és/vagy késedelmidíj-fizetési – kötelezettségeit is teljesíteni köteles. A Szerződést a Megrendelő kifejezetten a Szerződés felmondására irányuló írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel, és a Kártalanítást az ELO Könyvkiadó Kft. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül köteles megfizetni. Nem minősül a Szerződés felmondásának a Tananyagcsomagok vagy a teljes Tananyagsorozat visszaküldése vagy át nem vétele vagy egyéb tartalmú panaszlevél. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Kártalanítás megfizetésével nem válik jogosulttá a még le nem szállított tananyagcsomagokra. A felmondással érintett hónapra eső Tananyagcsomag(ok) vételárának megfizetésére Megrendelő abban az esetben köteles, amennyiben a Tananyagcsomag ELO Könyvkiadó Kft. általi postára adása megtörtént a felmondási nyilatkozat ELO Könyvkiadó Kft.-vel történő közlését megelőzően. A Megrendelő a már kifizetett vételárrészek visszafizetését nem követelheti.

5.3. Az ELO Könyvkiadó Kft. felmondási joga
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO Könyvkiadó Kft. jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére, mely esetben szerződésszegésenként akkora összegű Kötbér megfizetésére kötelezi a Megrendelőt az erre vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül, amekkora összeg a még hátralévő, ki nem szállított Tananyagcsomagok értékének együttes összege, továbbá az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Kötbéren felüli kárát érvényesíteni. A Megrendelő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő sorozatos fizetési késedelme, az ELO Könyvkiadó Kft. jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Megrendelő nem elérhető az adott címen.

5.4. Egyoldalú módosítás

Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
b) ha  a  Szerződés  teljesítésének  körülményeiben  olyan  lényeges  változás  következik  be,  amely  a  Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
d) ha a megrendelés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO Könyvkiadó Kft. határozata alapján;
e) ha a módosítást az ELO Könyvkiadó Kft. egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

5.5. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az ELO Könyvkiadó Kft. részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.

5.6.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel az ELO Könyvkiadó Kft.-nél szokásos módok egyikén közli.

5.7.
Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kiszállított és a tárgyhóra eső tananyagcsomagokat kifizetni, mentesül azonban a felmondás esetén fizetendő Kártalanítás megfizetése alól.

6. Adatkezelési tájékoztató

6.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a mindenkor hatályos Információs törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Tananyagsorozatokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO Könyvkiadó Kft., illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez.
Az ELO Könyvkiadó Kft. részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található.

7. Egyebek

7.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. Tananyagsorozata, Tananyagcsomagjai és azok minden része – ideértve a hanganyagokat is – szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja az ELO Könyvkiadó Kft. A Megrendelő a megvásárolt Tananyagsorozatot mint műpéldányt kizárólag saját célból jogosult felhasználni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az ELO Könyvkiadó Kft. a rendelkezésére bocsátotta.
Az ELO Könyvkiadó Kft. kizárólagos joga többek között, hogy a Tananyagcsomagokat bármely formában és adathordozón többszörözze és terjessze, és hogy ezekre másnak engedélyt adjon.

7.2.
A Megrendelő a Tananyagcsomagokat, a teljes Tananyagsorozat megszerzését követően sem adhatja bérbe vagy haszonbérbe, azon szerzői jogot semmilyen formában sem szerez, azt csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően használhatja és ruházhatja át.

7.3.
A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, illetve a Tananyagcsomagok a megadott címről visszaérkeznek, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

7.4.
A Megrendelő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház u. 7.) fordulhat. Az ELO cégcsoport az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

7.5.
Az ELO cégcsoport kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálata az előző pontban meghatározott panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatairól általános tájékoztatást nyújt.

7.6.
Ha a Megrendelő az ELO Könyvkiadó Kft. közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
Az ELO Könyvkiadó Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

7.7.
A határidő teljesítése szempontjából a napokban megállapított határidő esetén a határidő utolsó napján, a hónapokban megállapított határidő esetén a hónap utolsó napján foganatosított cselekmény teljesítésnek tekintendő.

7.8.
A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

7.9.
Az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

7.10.
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

7.11.
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

7.12.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.

7.13.
Az ELO Könyvkiadó Kft. jótállást nem vállal.

Kelt Budapest, 2015. 09.01.
 


 

ELO Könyvkiadó Kft. Általános Szerződési Feltételek

2014.05.13-tól 2015.07.09-ig jelentkezőkre vonatkozó

Általános Szerződés Feltételek
– tananyagsorozat vásárlására –

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

Adminisztrációs díj: A Tananyagsorozat megrendelése esetén az első Tananyagcsomaggal együtt fizetendő egyszeri díj, amelynek értéke 1.500 Ft

ÁSZF: A Tananyagsorozat vásárlásra létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános Szerződési Feltételek

Bánatpénz: A Próbahónapot követő Megrendelő általi felmondás esetén fizetendő 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.

ELO Könyvkiadó Kft. adatai:
székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
cégjegyzékszám: 01-09-184711
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
adószám:  24830289-2-43
webcíme: www.elo.hu
levelezési cím: 0909 Budapest
e-mail cím: elo@elo.hu
telefonszám: 06 1 206 1775
fax száma: 06 1 206 1770

Információs törvény: Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott a faxon, e-mailben, postai úton, illetve a honlapon a regisztrált megrendelők számára hozzáférhető felületen tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.
Komplett  Szállítást  Tartalmazó  Megrendelés:  Részletvétel  helyett  a  teljes  Tananyagsorozathoz  tartozó  valamennyi Tananyagcsomag egyszeri átvétele a Tananyagsorozat díjának egy összegben történő megfizetése mellett.
Kötbér: Megrendelő által jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződésszegési esetekben fizetendő szerződésszegésenkénti
15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.
Megrendelő: ELO Könyvkiadó Kft.-vel tananyagsorozat megvásárlására szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.
Próbahónap: Első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 30 (azaz harminc) naptári nap.
Szerződés: Az ELO Könyvkiadó Kft. és a Megrendelő között egy Tananyagsorozat megvásárlására és leszállítására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.
Tananyagcsomag: A tananyagsorozat egyes része; olyan nyomtatott vagy digitalizált formában rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás, illetve annak elválaszthatatlan vagy választható mellékletei, melyet az ELO Könyvkiadó Kft. előre megállapodott rendszerességgel küld Megrendelői részére. Az egy tananyagsorozathoz kapcsolódó tananyagcsomagok tartalmilag egymásra épülnek. A tananyagcsomagok önmagukban nem, hanem csak a teljes tananyagsorozattal, annak részeként rendelhetők meg.
Tananyagsorozat: Egy témához, illetve szakmához kapcsolódó Tananyagcsomagok összessége.
Visszaigazolás:  A  Megrendelő  által  leadott  megrendelésnek  (ajánlattétel)  az  ELO  Könyvkiadó  Kft.  általi  írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfogadása.

1. Megrendelési tudnivalók

1.1.
A jelen ÁSZF tárgya az ELO Könyvkiadó Kft. által kínált teljes Tananyagsorozat Megrendelő általi megvásárlása, és az ELO Könyvkiadó Kft. általi leszállítása, amely Tananyagsorozat tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi Tananyagcsomagot. A Megrendelő minden esetben a teljes Tananyagsorozatra ad le megrendelést; kizárólag egyes Tananyagcsomagok vagy Tananyagcsomag-részek megrendelésére, azok lemondására nincs lehetőség.

1.2.
A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének legrövidebb időtartamát (azaz a Tananyagcsomag-küldés rendszerességét) az adott Tananyagsorozatra vonatkozó, az ELO Könyvkiadó Kft. honlapjáról letölthető tájékoztató, valamint a honlapon található megrendelőlap (elektronikus formanyomtatvány) tartalmazza. A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének időtartama a részletfizetés 4.1. pont szerinti tempójának módosításával változhat.

1.3.
Az ELO Könyvkiadó Kft. Tananyagsorozatai kuponon, megrendelőlapon, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhetők meg. A megrendelés leadására elektronikus és postai úton, faxon, telefonon, valamint a honlapon keresztül van lehetőség. A Tananyagsorozat megrendelhető az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.

1.4.
A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO Könyvkiadó Kft. általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft. a megrendelést legkésőbb 20 (azaz húsz) naptári napon belül futárszolgálattal, utánvétellel nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO Könyvkiadó Kft. a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Megrendelő számára a megrendelés előtt a Megrendelő által megismert ÁSZF-et, amely az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján www.elo.hu/aszf alatt mindenkor elérhető.

1.5.
Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO Könyvkiadó Kft. automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet  még  nem  jelent,  és  nem  helyettesíti  a  futárszolgálattal,  utánvétellel  küldött  Visszaigazolást  sem. A Megrendelő fax vagy e-mail elérhetősége megadásával a faxon, illetőleg e-mailen történő automatikus rendszer- visszaigazolást kifejezetten elfogadja.

1.6.
Amennyiben a Megrendelőnek az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben nincs lejárt tartozása, illetve amennyiben a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé sem áll fenn tartozása, akkor egyidejűleg vagy egymást követően több Tananyagsorozatot is megrendelhet, illetve amennyiben a Tananyagsorozat 4. csomagját (7-8. lecke) még nem kapta meg, válthat a Tananyagsorozatok között. A Tananyagsorozatok közötti váltásra egy megrendelés keretein belül egyszer kerülhet sor. Tananyagsorozatok közötti váltás esetén a már kifizetett vételárrészleteket az ELO Könyvkiadó Kft. az új Tananyagsorozat árába nem számítja be. Amennyiben a Megrendelőnek az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben lejárt tartozása áll fenn, illetve amennyiben a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé tartozása áll fenn, további Tananyagsorozatra megrendelést nem adhat le, illetve nem válthat a Tananyagsorozatok között. A tartozás kiegyenlítésével és ennek igazolásával a Megrendelőt ismét megilletik ezek a jogok. Tartozás esetén az ELO Könyvkiadó Kft. jogában áll a megrendelést egyedi elbírálás alapján engedélyezni.

2. Fizetési és szállítási feltételek

2.1.
A Tananyagsorozatok mindenkori bruttó listaára az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján, a www.elo.hu/listaar címen érhetők el. A szállítás költsége a Megrendelőt terheli a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, melynek mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. mindenkori díjszabása szerint alakul. A szállítás aktuális költségei az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a Tananyagsorozat megrendelése menüpont alatt érhetők el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

2.2.
Az ELO Könyvkiadó Kft. reklámkiadványaiban, egyéb marketingcsatornáin, illetve a honlapon közölt akciós árai a 2.1. pontban meghatározott mindenkori listaáraktól eltérhetnek, illetve kedvezményes ajánlatot az ELO Könyvkiadó Kft. személyre szabottan is tehet. Amennyiben a Megrendelő egy árkedvezményt tartalmazó felhívás alapján rendeli meg a tananyagsorozatot, a Szerződés a kedvezményes áron jön létre. Amennyiben a Szerződés megkötését követő 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül a Megrendelő egy olyan névre szóló személyes reklámajánlatot kap, amelyben szereplő kedvezmény meghaladja a Szerződés megkötésének alapjául szolgáló kedvezményt, és azt a Megrendelő az ajánlat kézhezvételétől számított 8 (azaz nyolc) naptári napon belül írásban igényli, illetve igazolja, akkor a Megrendelő részére a soron következő esedékes és azt követő valamennyi számla a nagyobb kedvezmény érvényesítésével kerül kiállításra. A magasabb kedvezmény a már kifizetett vételárrészlet tekintetében utólag nem érvényesíthető.

2.3.
Amennyiben a Megrendelő a teljes Tananyagsorozathoz tartozó valamennyi Tananyagcsomag egyidejű átvételére ad le megrendelést (Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés), az ELO Könyvkiadó Kft. a Megrendelőnek számlát küld a Tananyagsorozat teljes árával és a Tananyagsorozatot utánvétellel küldi meg. Utánvételes megrendelés során az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.
Kizárólag Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén van lehetőség személyes átvételre az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, kizárólag az ELO Könyvkiadó Kft.-vel előre egyeztetett időpontban. Személyes átvétel esetén a Megrendelő szállítási költséggel nem tartozik. Személyes átvétel esetén a Megrendelő csak készpénzzel történő fizetéssel teljesíthet.

2.4.
Az ELO Könyvkiadó Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés helyett a Megrendelő a Tananyagsorozat árát részletekben fizesse meg a 4.1. pontban foglaltak szerint. A vételárrészlet esedékessége normál és gyorsított tempójú részletfizetés esetén havonta, késleltetett tempójú részletfizetés esetén kéthavonta, a számla kiállításától számított 21 (azaz huszonegy) naptári napon belül esedékes. A számlát az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Tananyagcsomagokkal együtt juttatja el a Megrendelőnek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

2.5.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagot a tárgyhó azon napjáig törekszik eljuttatni a Megrendelő részére, melyet a Visszaigazolásban az adott Tananyagsorozatra vonatkozóan meghatározott, amely azonban nem tekintendő határozott szállítási határidőként, így a postai vagy más kézbesítés hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért az ELO Könyvkiadó Kft.-t felelősség nem terheli.

2.6.
Feltéve, hogy az adott Tananyagsorozatra vonatkozó tájékoztató másképp nem rendelkezik, minden Tananyagcsomag 1 tankönyvet és abban 2 leckét, valamint Tananyagsorozattól függően mellékleteket és házi feladatot tartalmazhat. (Amennyiben nem rendelte meg az Európai Levelező Oktatási Kft. képzési szolgáltatását, a házi feladat visszaküldésére és az Európai Levelező Oktatási Kft. általi kijavításra nem jogosult.) Az ELO Könyvkiadó Kft. az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódó első Tananyagcsomaggal együtt (normál és késleltetett tempó esetén 1 darab, gyorsított tempó esetén 2 darab Tananyagcsomag) a Megrendelőnek számlát küld. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.

2.7.
A 2.6. pontban foglalt Tananyagcsomagokon felüli valamennyi további Tananyagcsomag postai küldeményként kerül megküldésre. A küldemény tartalmazza a csekket, illetve a számlát a fizetendő összeggel és a fizetési határidővel. A csekken, illetve számlán szereplő összeg magában foglalja az aktuális Tananyagcsomag árát és a szállítási költséget is. A Tananyagcsomagok ára a csekk befizetésével vagy banki átutalással is rendezhető. Az ELO Könyvkiadó Kft. bankszámlaszáma:

BBRT   10102244-41854300-02004001

A „Megjegyzés” rovatban a regisztrációs számot, annak a számlának a számlaszámát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget.

2.8.
Amennyiben a kiszállított Tananyagcsomag, vagy annak valamely része hibás, hiányos, sérült, illetve nem a megfelelő Tananyagcsomagot tartalmazza, a Megrendelő köteles azt a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb két hónapon belül az ELO Könyvkiadó Kft. részére a hiba megjelölésével visszaküldeni, és az ELO Könyvkiadó Kft. köteles azt haladéktalanul, térítésmentesen kicserélni. Amennyiben a Tananyagcsomag a Megrendelőnek felróható okból sérült, illetve válik hibássá, hiányossá, a Megrendelő új, térítésmentes példányra nem támaszthat igényt, és a kicseréléssel járó költségek, ideértve az új Tananyagcsomag árát és a postaköltséget, a Megrendelőt terhelik, valamint a már kifizetett Tananyagcsomag tekintetében visszatérítési igénnyel nem léphet fel.

2.9.
Az ELO Könyvkiadó Kft. hibás teljesítése esetén a Megrendelő kellékszavatossági, valamint termékszavatossági jogokat érvényesíthet. Az ELO Könyvkiadó Kft. erről szóló részletes tájékoztatója a www.elo.hu/kellekszavatossag alatt található.

3. Késedelmes fizetés

3.1.
Amennyiben a Megrendelő a Tananyagcsomag ellenértékét a 2.4. pontban meghatározott fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO Könyvkiadó Kft. késedelmi díjat számol fel. A késedelmi díj sávosan növekszik, mértéke függ a ki nem egyenlített Tananyagcsomagok számától és a fizetési késedelem időtartamától. A késedelmi díj mindenkori mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a www.elo.hu/kesedelmi oldal alatt elérhető. A Megrendelő a késedelmi díj mértékét kifejezetten megfelelőnek fogadja el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a késedelmi díjakat tartalmazó kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

3.2.
Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az ELO Könyvkiadó Kft. 15 (azaz tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek, amely nem érinti a késedelmi díj esedékességét. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.3.
A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. – amennyiben ELO Könyvkiadó Kft. nem él felmondási jogával – jogosult a Tananyagcsomag-küldést a számlatartozás és késedelmi díjak maradéktalan kiegyenlítéséig, legfeljebb 3 hónapra felfüggeszteni, amely időszakban további vételárrészlet nem válik esedékessé. A felfüggesztés nem érinti az ELO Könyvkiadó Kft. 3.2. pontban foglalt jogát az addig esedékessé vált követelés behajtása iránt. A késedelmi díj a felfüggesztés időtartama alatt is felszámításra kerül. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési tempónak megfelelően.

3.4.
Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt sem rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely nem érinti a Megrendelő ezen időpontig esedékessé vált fizetési kötelezettségeit.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1.
A Megrendelő a Tananyagsorozatot az alábbi részletekben rendelheti meg:

    a) normál tempó – havonta 1 Tananyagcsomag
    b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 Tananyagcsomag
    c) gyorsított tempó – havonta 2 Tananyagcsomag
    d) Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés

Az egyes Tananyagcsomagok a megrendelés során megadott részletekben kerülnek megküldésre. Amennyiben a Megrendelő nem jelölte meg a kívánt ütemet, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti. A Megrendelő – ide nem értve, amennyiben tartozása áll fenn az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben – jogosult a részletfizetés tempóját a Szerződés időtartama alatt bármikor, bármennyiszer, írásban vagy telefonon megváltoztatni.

4.2.
A Tananyagsorozat küldése a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra bármikor a Megrendelő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelmére halasztható. A halasztás feltétele, hogy a Megrendelőnek ne legyen lejárt tartozása az ELO Könyvkiadó Kft.-vel – és amennyiben képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft-vel – szemben. A halasztás alatt az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagokat nem küldi meg a Megrendelő részére, a Megrendelő pedig nem köteles a vételárrészletek fizetésére.
A halasztás időtartamát követően az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési rendszerességének megfelelően. A halasztás egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

4.3.
A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (azaz öt) munkanapon belül az ELO Könyvkiadó Kft.-nek írásban bejelenteni.

4.4.
Amennyiben a Tananyagcsomag a 2.5. pontban meghatározott időpontig nem érkezik meg a Megrendelő részére, a Megrendelő köteles azt az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálatán 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása úgy értelmezendő, hogy a Megrendelő a Tananyagcsomagot átvette, és a mulasztásból igény utólag nem támasztható.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a szállítás során elveszett Tananyagcsomagot kérésre a Szerződés időtartama alatt 3 (azaz három) alkalommal díjmentesen, ezt követően költségtérítés ellenében újraküldi. Amennyiben a Tananyagcsomag azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert annak címe megváltozott és a 4.3. pont szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, akkor a Megrendelőt nem illeti meg jelen pontban foglalt jogok érvényesítése.

5. A Szerződés megszűnése

5.1. Elállás
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag – tekintettel arra, hogy a Tananyagcsomagot meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni -  kézhezvételétől számított 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül írásban, indoklás nélkül elállni a Szerződéstől, valamint ez esetben köteles a Tananyagcsomagot, valamint a hozzá tartozó számlát ajánlott küldeményként visszaküldeni az ELO Könyvkiadó Kft. részére. A Megrendelő az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja.
A Megrendelő elállása esetén az ELO Könyvkiadó Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget, ideértve a Tananyagcsomag díját, a postaköltséget és adminisztrációs díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni. Az ELO Könyvkiadó Kft. ezt az összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelő a Tananyagcsomagot vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte - a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Tananyagcsomag visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Megrendelőt ezen-felül egyéb költség nem terheli, ide nem értve a Tananyagcsomag nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését.

5.2. Felmondás a Próbahónap alatt
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon túl, de még a Próbahónap alatt írásban a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő csak az első Tananyagcsomag díjának megfizetésére köteles. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a teljes Tananyagsorozat kézhezvételét követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon túl felmondás nem érvényesíthető.

5.3. Felmondás a Próbahónapot követően
Amennyiben a Megrendelő a Próbahónapot követően a Szerződést meg kívánja szüntetni, arra 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Bánatpénz megfizetése esetén jogosult. A Bánatpénz megfizetésén túl a Megrendelő a Szerződés szerinti további fizetési – így például a lejárt vételárrészlet és/vagy késedelmidíj-fizetési – kötelezettségeit is teljesíteni köteles. A Szerződést a Megrendelő kifejezetten a Szerződés felmondására irányuló írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel, és a Bánatpénzt az ELO Könyvkiadó Kft. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül köteles megfizetni. Nem minősül a Szerződés felmondásának a Tananyagcsomagok vagy a teljes Tananyagsorozat visszaküldése vagy át nem vétele vagy egyéb tartalmú panaszlevél. A felmondással érintett hónapra eső Tananyagcsomag(ok) vételárának megfizetésére Megrendelő abban az esetben köteles, amennyiben a Tananyagcsomag ELO Könyvkiadó Kft. általi postára adása megtörtént a felmondási nyilatkozat ELO Könyvkiadó Kft.-vel történő közlését megelőzően. A Megrendelő mentesül a Tananyagsorozat hátralékos, még le nem szállított Tananyagcsomagokkal esedékessé váló vételárrészeinek megfizetése alól, és nem jogosult e Tananyagcsomagokra. A Megrendelő a már kifizetett vételárrészek visszafizetését nem követelheti.

5.4. Az ELO Könyvkiadó Kft. felmondási joga
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO Könyvkiadó Kft. jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére, mely esetben szerződésszegésenként 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Kötbér megfizetésére kötelezi a Megrendelőt az erre vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül, továbbá az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Kötbéren felüli kárát érvényesíteni. A Megrendelő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő sorozatos fizetési késedelme, az ELO Könyvkiadó Kft. jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Megrendelő nem elérhető az adott címen.

5.5. Egyoldalú módosítás
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:
    a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
    b) ha  a  Szerződés  teljesítésének  körülményeiben  olyan  lényeges  változás  következik  be,  amely  a  Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
    c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
    d) ha a megrendelés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO Könyvkiadó Kft. határozata alapján;
    e) ha a módosítást az ELO Könyvkiadó Kft. egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

5.6. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az ELO Könyvkiadó Kft. részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.

5.7.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel az ELO Könyvkiadó Kft.-nél szokásos módok egyikén közli.

5.8. 
Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kiszállított és a tárgyhóra eső tananyagcsomagokat kifizetni, mentesül azonban a Próbahónapon túli felmondás esetén fizetendő Bánatpénz megfizetése, illetve, amennyiben a Megrendelő Szerződése jelen ÁSZF hatályba lépése előtt jött létre, a megrendeléskor érvényes ÁSZF szerinti szerződés felmondása esetére előírt összegek megfizetése alól.

6. Adatkezelési tájékoztató

6.1. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. a mindenkor hatályos Információs törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Tananyagsorozatokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO Könyvkiadó Kft., illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez.
Az ELO Könyvkiadó Kft. részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található.

7. Egyebek

7.1. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatai, tananyagcsomagjai és azok minden része – ideértve a hanganyagokat is – szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja az ELO Könyvkiadó Kft. A Megrendelő a megvásárolt Tananyagsorozatot mint műpéldányt kizárólag saját célból jogosult felhasználni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az ELO Könyvkiadó Kft. a rendelkezésére bocsátotta.
Az ELO Könyvkiadó Kft. kizárólagos joga többek között, hogy a Tananyagcsomagokat bármely formában és adathordozón többszörözze és terjessze, és hogy ezekre másnak engedélyt adjon.

7.2.
A Megrendelő a Tananyagcsomagokat, a teljes Tananyagsorozat megszerzését követően sem adhatja bérbe vagy haszonbérbe, azon szerzői jogot semmilyen formában sem szerez, azt csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően használhatja és ruházhatja át.

Feltételek

7.3. 
A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, illetve a Tananyagcsomagok a megadott címről visszaérkeznek, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

7.4.
A Megrendelő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház u. 7.) fordulhat. Az ELO cégcsoport az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

7.5.
Az ELO cégcsoport kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálata az előző pontban meghatározott panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatairól általános tájékoztatást nyújt.

7.6.
Ha a Megrendelő az ELO Könyvkiadó Kft. közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az ELO Könyvkiadó Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

7.7. 
A határidő teljesítése szempontjából a napokban megállapított határidő esetén a határidő utolsó napján, a hónapok- ban megállapított határidő esetén a hónap utolsó napján foganatosított cselekmény teljesítésnek tekintendő.

7.8.
Amennyiben a Megrendelő olyan Tananyagsorozatot vásárol, amelyhez megkötötte az Európai Levelező Oktatási Kft.-vel a képzés igénybevételére szóló szerződést és igénybe vette a képzést, és amelyhez kapcsolódóan lehetőség van a képzés elvégzését követően az Európai Levelező Oktatási Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló partnerintézmény- től további oktatási szolgáltatást igénybe venni, az Európai Levelező Oktatási Kft. az oktatási szolgáltatás – ideértve a vizsgatétel lehetőségét is – igénybevételének fennállásáért, igénybevehetőségéért, a partnerintézmény eljárásáért, teljesítéséért, vállalt határidőiért felelősség nem terheli. A Megrendelő az OKJ-s képzésen, valamint a nemzetközileg elismert vizsgára felkészítő képzésen az Európai Levelező Oktatási Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló partnerintézménynél az utolsó tananyagcsomagra vonatkozóan kiállított számla keltét követő egy éven belül jogosult részt venni, az Európai Levelező Oktatási Kft. által nyújtott képzés elvégzése során megszerzett igazolás birtokában, és akkor, ha eddig az időpontig a Megrendelő igénybe vette a tananyagcsomag feldolgozását segítő házi feladatok használatát. A Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a Megrendelő Tananyagsorozat kézhezvételét követő maximum 24 hónapig jogosult képzésen részt venni a partnerintézménynél.

7.9.
A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

7.10.
Az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

7.11.
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

7.12.
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

7.13.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.

7.14.
Az ELO Könyvkiadó Kft. jótállást nem vállal.

Kelt Budapest, 2014. 05. 13.


Európai Levelező Oktatási Kft. Általános Szerződési Feltételek

2014.05.13-tól 2015.07.09-ig jelentkezőkre vonatkozó

Általános Szerződési Feltételek
– képzési szolgáltatás nyújtására –

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

ÁSZF: Jelen Általános szerződési feltételek
ELO: Európai Levelező Oktatási Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-160605
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10639078-2-43
Webcím: www.elo.hu
Levelezési cím: 0909 Budapest
E-mail cím: elo@elo.hu
Telefonszám: 06 1 206 0775
Faxszám: 06 1 206 1770
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-63283/2013, NAIH-63284/2013
Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott a faxon, e-mailben, postai úton, illetve a honlapon a regisztrált megrendelők számára hozzáférhető felületen tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.
Képzés:  Az  ELO  Könyvkiadó  Kft.  által  értékesített  tananyagsorozatokhoz  igénybe  vehető,  az  ELO  által biztosított szaktanári támogatás az ÁSZF 1. pontjának megfelelő tartalommal.
Partnerintézmény: Az ELO-val szerződéses jogviszonyban álló, akkreditációval vagy engedéllyel rendelkező szakmai partnerintézmény, amely a hozzá történő jelentkezést követően felelős az OKJ-s képzések lebonyolításáért.
Résztvevő: Az ELO-val képzési szolgáltatás igénybevételére szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.
Szerződés: Az ELO és a Résztvevő között képzési szolgáltatás nyújtására és igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.
Tankönyvvásárlási ÁSZF: Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozat vásárlására létrejött mindenkor hatályos általános szerződési feltétele.
Visszaigazolás:   A   Résztvevő   által   leadott   megrendelésnek   (ajánlattétel)   az   ELO   általi   írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfogadása.

1. A Képzés tartalma

1.1.
Jelen Szerződés megkötésével a Résztvevő, amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft.-vel tananyagsorozat vásárlására szerződést köt, jogosulttá válik az ELO Képzésében való részvételre.  A  Képzés  keretei között a Résztvevő jogosult az ELO Könyvkiadó Kft. által értékesített tananyagsorozatok egyes tananyagcsomagjaihoz tartozó házi feladatokat, valamint a zárótesztet megoldani és visszaküldeni, az ELO pedig vállalja ezek szaktanári javítását és értékelését, valamint a Résztvevő részére történő visszaküldését. A Résztvevő jogosulttá válik továbbá az online házi feladat oldal használatára. A Képzés az elvégzéséről szóló igazolás kiállításával záródik. A  Képzés  elvégzésének  esetleges  elmaradása vagy sikertelensége nem érinti a tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügyletet, amely ügyletet a tananyagsorozatot vásárlónak a Képzés elvégzésétől függetlenül is teljesítenie kell, és amelyet a Tankönyvvásárlási ÁSZF (www.elo.hu/aszf) szabályoz.

2. A Szerződés tárgya

2.1.
Jelen Szerződés megkötésével az ELO kötelezettséget vállal az 1. pontban szabályozott tartalmú Képzés nyújtására, a Résztvevő pedig a Képzés díjának megfizetésére és a Képzés elvégzésére jelen Szerződés rendelkezései szerint.

3. A Szerződés létrejötte

3.1. 
A Képzés kuponon, megrendelőlapon, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhető meg. A megrendelés leadására elektronikus és postai úton, faxon, telefonon, valamint a honlapon keresztül van lehetőség. A Képzés megrendelhető az ELO ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.

3.2. 
A Szerződés a Résztvevő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésének (ajánlattétel) az ELO általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO a megrendelést legkésőbb 20 (azaz húsz) naptári napon belül futárszolgálattal, utánvétellel nem igazolja vissza, a Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Résztvevő számára a megrendelés előtt a Résztvevő által megismert jelen ÁSZF-t, amely a www.elo.hu/aszf webcím alatt mindenkor elérhető.

3.3. 
Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet még nem jelent, és nem helyettesíti a futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolást sem. A Megrendelő fax vagy e-mail elérhetősége megadásával a faxon, illetőleg e-mailen történő automatikus rendszer-visszaigazolást kifejezetten elfogadja.

A Képzésre vonatkozó általános rendelkezések

3.4.
A Résztvevő egyénileg, otthonából sajátítja el a tananyagsorozat tartalmát. Elméleti tanórákat, gyakorlati foglalkozásokat és konzultációt az ELO nem szervez.

3.5. 
A Képzés során elsajátítható ismereteket, kompetenciákat, a Képzés részletes tartalmát az egyes tananyagsorozathoz kapcsolódó tanfolyami tematika és oktatási program tartalmazza.

4. A Képzésben való részvétel feltételei

4.1.
A Képzésben való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a teljes tananyagsorozatot megvásárolja az ELO Könyvkiadó Kft.-től egyösszegű teljesítéssel vagy részletfizetéssel. A tananyagsorozat vásárlása egy külön, az ELO Könyvkiadó Kft. és a Résztvevő között létrejött jogügylet, amelynek során a Résztvevő a teljes tananyagsorozat vásárlására ad le megrendelést, amely tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi tananyagcsomagot. Kizárólag egyes tananyagcsomagok vagy tananyagcsomag-részek megrendelésére, sem azok lemondására nincs lehetőség. Az ELO Könyvkiadó Kft. a tananyagsorozathoz tartozó egyes tananyagcsomagokat a Résztvevő választása szerinti rendszerességgel juttatja el (lásd: A képzés időtartama, ütemezése) a Résztvevőhöz. A tananyagsorozat megvásárlásának feltételeit a Tankönyvvásárlási ÁSZF szabályozza.

4.2. 
A Résztvevő a tananyagsorozat-vásárláson felül csak és kizárólag abban az esetben jogosult a Képzésben való részvételre is, amennyiben a jelen ÁSZF-et elfogadja és a Képzés ellenértékét (lásd: A képzés díja, fizetési feltételek) megfizeti.

4.3. 
Kizárólag a Képzés igénybevételére a tananyagsorozat megvásárlása nélkül nincs lehetőség. Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatai azonban megvásárolhatók a Képzés igénybevétele nélkül is.

4.4.
Amennyiben a tananyagsorozat vásárlására létrejött szerződés felfüggesztésre kerül a Tankönyvvásárlási ÁSZF rendelkezései szerint, úgy a Képzés nyújtása is azzal megegyező időtartamra felfüggesztésre kerül.

5. A Képzés időtartama, ütemezése:

5.1.
A Képzés ideje függ a tananyagsorozat 5.2 pont szerinti megrendelési ütemétől, vagyis a Képzés idejét a Résztvevő határozza meg azáltal, hogy milyen rendszerességgel kívánja átvenni a tananyagsorozathoz tartozó egyes tananyagcsomagokat és azzal a házi feladatokat. A Képzés maximum időtartama a tananyagsorozathoz tartozó utolsó tananyagcsomagra vonatkozó számla keltétől számított 1 év, komplett megrendelést tartalmazó szállítás esetén a számla keltétől számított 24 hónap lehet. Az egyes tananyagsorozatok hossza (a tananyagcsomagok száma) a www.elo.hu/tananyagsorozatok webcímen ismerhető meg.

5.2.
A Tankönyvvásárlási ÁSZF az alábbi ütemezésekben teszi lehetővé a tananyagsorozat-vásárlást:

    a) normál tempó – havonta 1 tananyagcsomag
    b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 tananyagcsomag
    c) gyorsított tempó – havonta 2 tananyagcsomag
    d) komplett szállítást tartalmazó megrendelés

5.3. 
Amennyiben a Résztvevő nem jelölte meg a kívánt ütemet, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti.

6. A Képzés díja, fizetési feltételek

6.1. 
A Képzés díja tananyagcsomagonként fizetendő. A Képzés tananyag-csomagonkénti díja az ELO honlapján a www.elo.hu/listaar webcím alatt érhető el.

6.2. 
A Képzés tananyag-csomagonkénti díjának esedékessége normál és gyorsított tempójú részletfizetés esetén havonta, késleltetett tempójú részletfizetés esetén kéthavonta, a díjbekérő kiállításától számított 21 (azaz huszonegy) naptári napon belül esedékes, ide nem értve az első tananyagcsomaggal esedékessé váló díjat a 6.3. pont szerint. Komplett szállítást tartalmazó megrendelés esetén továbbá valamennyi díj egy összegben fizetendő.

6.3.
Az első számlát az ELO az első tananyagcsomaggal együtt juttatja el a Résztvevőnek, utánvétellel. Minden további számla megküldését egy díjbekérő kiküldése előzi meg. A házi feladat szolgáltatás a díjbekérőn szereplő képzési díj kiegyenlítésével válik hozzáférhetővé az online rendszerben, illetve a papír alapú házi feladatot az ELO a díjbekérő kiegyenlítését követően javítja. A számlát az ELO a fizetést követő következő tananyagcsomaggal, illetve valamennyi tananyagcsomag megküldését követően levélben kézbesíti a Résztvevőnek.

6.4. 
A díjbekérőn szereplő Képzés díja a csekk befizetésével vagy banki átutalással is rendezhető. Az ELO bankszámlaszáma:

BBRT  10102086-04449400-01000000

A „Megjegyzés” rovatban a regisztrációs számot, annak a díjbekérőnek a számát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Résztvevő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO nem vállal felelősséget.

6.5. 
Az ELO a díjbekérőt az adott tananyagcsomaggal együtt juttatja el a Résztvevőnek.

6.6. 
A Résztvevő díjfizetési kötelezettségét nem érinti, ha:

 • a házi feladatokat nem oldja meg, vagy azokat nem küldi vissza,
 • ha a zárótesztet nem oldja meg, vagy azt nem küldi vissza,
 • a zárótesztet eredménytelenül oldja meg,
 • ha az igazolás kiállítására nincs lehetőség, mert a Résztvevő nem tett eleget a kiállítás feltételeinek.

6.7. 
Amennyiben a Résztvevő a Képzés ellenértékét a díjbekérőn megjelenített fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO a Képzés nyújtását felfüggeszti. A Résztvevő a Képzés időtartamán belül bármikor dönthet úgy, hogy a Képzést folytatja. Az ELO, annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson a Résztvevőnek a Képzés folytatására, a felfüggesztés ideje alatt is megküldi a Résztvevőnek a díjbekérőket, a felfüggesztés ideje alatt azonban fizetési kötelezettség nem keletkezik. A Képzés nyújtása bármelyik díjbekérő befizetésével folytatódik. A jelen Szerződés felfüggesztése nem eredményezi a tananyagsorozat vásárlására létrejött Szerződés felfüggesztését.

6.8. 
Amennyiben a Résztvevő nem tesz kifejezett, a jelen Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatot, azonban a díjbekérőt nem egyenlíti ki, az ELO úgy tekinti, hogy a Résztvevő felfüggesztette a Képzést. A Képzést csak kifejezett, írásos nyilatkozattal lehet megszüntetni, mely esetben a Résztvevő tudomásul veszi, hogy nem jogosult a záróteszt megoldására és nem kapja meg a Képzés elvégzését igazoló igazolást sem, továbbá nem jogosult a Képzés folytatására. Megszüntető nyilatkozat esetén a Résztvevő már csak új jelentkezés alapján válhat az ELO tanulójává. A Szerződés megszüntetésére egyebekben a 9. pont irányadó.

7. A Képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja

7.1. 
A teljesítmény értékelése a tananyagsorozathoz tartozó, az otthoni tanulást és a tananyagcsomag feldolgozását elősegítő házi feladatokkal, valamint a záróteszttel történik.

7.2. 
A házi feladatok küldése tananyagsorozattól függően kétféle módon történhet: papír alapon vagy online módon. A küldés módja a Szerződés időtartama alatt díjmentesen megváltoztatható, amennyiben a tananyagsorozathoz mindkét mód igényelhető.

7.3. 
A házi feladatok és a záróteszt megoldására és javítására a Résztvevő kizárólag a tananyagsorozat megküldésének végét, azaz az utolsó tananyagcsomagra vonatkozó számla keltét követő egy éven belül jogosult. Ha eddig az időpontig a Résztvevő nem teljesíti a házi feladatok megoldását, a későbbiekben már nincs lehetőség azok javítására, sem a záróteszt elvégzésére. A komplett szállítást tartalmazó megrendelés esetén a tananyagsorozatot megrendelő Résztvevő a tananyagsorozatra vonatkozó számla keltét követő maximum 24 hónapig veheti igénybe a házi feladatok megoldását és javítását, valamint a záróteszt elvégzését.

7.4.
A tananyagsorozat utolsó tananyagcsomagjának kézhezvételét követően lehetőség van záróteszt megoldására, amely a választott házi feladat beküldési mód alapján online vagy postai úton is elküldhető.

7.5. 
Amennyiben a Résztvevő a teljes tananyagsorozatot átvette, semmilyen jogcímen nem áll fenn tartozása sem az ELO Könyvkiadó Kft.-vel, sem az ELO-val szemben, a házi feladatokat teljes egészében megoldotta és visszaküldte javításra, továbbá a zárótesztet sikeresen (legalább 51%-os eredménnyel) megoldotta, igazolást kap a Képzés lezárásáról. Az igazolás nem minősül államilag elismert bizonyítványnak, szakképzettséget és egyéb végzettséget – így különösen OKJ-s végzettséget – nem biztosít, és mindezekkel nem egyenértékű.

7.6. 
Az ELO OKJ-s képzést, konzultációt és vizsgát nem szervez, azonban egyes tananyagsorozat-típusok esetében (lásd: a www.elo.hu weboldalon a Képzések részletes leírása alatt) a Partnerintézmény és az ELO közötti együttműködés alapján a Partnerintézménynél lehetőség van az OKJ-s képzésben részt venni és OKJ-s végzettséget szerezni, a tananyagsorozat típusától függően. A Partnerintézmény az OKJ-s képzést a Résztvevővel kötött saját felnőttképzési szerződése és képzési programja alapján szervezi és bonyolítja. Az ELO-t az OKJ-s képzés – ideértve a vizsgatétel lehetőségét is – igénybevételének fennállásáért, igénybevehetőségéért, a Partnerintézmény eljárásáért, teljesítéséért, vállalt határidőiért felelősség nem terheli.

8. A felek jogai és kötelezettségei

8.1. 
Az ELO kötelezettséget vállal jelen Szerződés szerint a Képzés lebonyolításáért, minőségéért, teljesítéséért, a Képzésben közreműködők tevékenységéért.

8.2.
A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben rögzített feltételeknek mindenben eleget tesz, a Képzést elvégzi, és a Képzés díját a nevére kiállított csekk/számla/díjbekérő alapján az abban megjelölt fizetési határidőt figyelembe véve megfizeti az ELO-nak.

8.3. 
A Képzés a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra, kizárólag, amennyiben a tananyagsorozat részét képező tananyagcsomagok küldése is halasztásra kerül, a Résztvevő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelmére szüneteltethető. A halasztás alatt nincs lehetőség további Képzés igénybevételére, az a tananyagsorozat részét képező tananyagcsomagok küldésének időszakával megegyező módon kitolódik.

8.4. 
A halasztás időtartamát követően az ELO folytatja a Képzést az addigi tempónak megfelelően. A halasztás egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

8.5. 
Amennyiben a Képzés nyújtása az ELO felróható magatartásának következtében marad el, úgy az ELO kötelezettséget vállal a Képzés már megfizetett díjának visszafizetésére.

8.6. 
A Résztvevő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (azaz öt) munkanapon belül az ELO-nak írásban bejelenteni.

8.7.
Az ELO jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

    a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
    b) ha  a  Szerződés  teljesítésének  körülményeiben  olyan  lényeges  változás  következik  be,  amely  a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
    c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
    d) ha a Képzés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO határozata alapján;
    e) ha a módosítást az ELO egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

8.8.
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az ELO részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.

8.9.
Az ELO a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 (azaz tizenöt) naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Résztvevővel az ELO-nál szokásos módok egyikén közli.

8.10. 
A Résztvevőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Résztvevő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Résztvevő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kézhez vett díjbekérőn feltüntetett képzési díjakat megfizetni, illetve a már megfizetett díjakat nem követelheti vissza.

8.11. 
Az ELO a mindenkor hatályos, az Információs önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról szóló 2011. évi  CXII.  törvény  rendelkezéseinek  megfelelően  kezeli  a  Résztvevő  személyes  adatait. Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Képzésekről. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Résztvevő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO, illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az ELO részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajékoztató alatt található.

8.12. 
A Résztvevő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház u. 7.) fordulhat. Az ELO az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

8.13.
Az ELO cégcsoport kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ELO telefonos ügyfélszolgálata az előző pontban meghatározott panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint a képzésekről általános tájékoztatást nyújt.

8.14.
Ha a Résztvevő az ELO-val közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Résztvevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az ELO székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

8.15.
Amennyiben annak jogi feltételei fennállnak, a Résztvevő kellékszavatossági jogokat érvényesíthet. Az ELO erről szóló részletes tájékoztatója a www.elo.hu/kellekszavatossag alatt található.

9. A Szerződés megszűnése

9.1. 
A Résztvevő a jelen Szerződéstől a jelen Szerződés megkötésének napjától számított 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül indoklás nélkül elállhat. A Résztvevő az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja. A Résztvevő elállása esetén az ELO köteles a Képzés már megfizetett díját haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy naptári napon belül a Résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni. A Résztvevőt ezen-felül egyéb költség nem terheli.

9.2. 
Figyelemmel a jelen ÁSZF 10. pontjában foglalt rendelkezésre, a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése nem hat ki a tananyagsorozat-vásárlásra létrejött külön szerződésre, és nem szünteti meg azt.

9.3. 
A tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügylet nem teljesítése esetén, illetőleg a tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügylet bármely okból történő megszűnése esetén az ELO jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani.

9.4.
Az ELO a jelen Szerződést akkor is jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Résztvevő a jelen Szerződést megszegi és azt az ELO írásos felszólítása ellenére 8 (azaz nyolc) naptári napon belül sem orvosolja, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére.
A Résztvevő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, az ELO jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Résztvevő nem elérhető az adott címen.

9.5. 
A Résztvevő jogosult a jelen Szerződést írásban felmondani. A felmondás a már esedékessé vált fizetési kötelezettséget nem érinti, mentesül azonban a Résztvevő a Képzés hátralévő tananyag-csomagonkénti díjának megfizetése alól.

10. Egyebek

10.1. 
A Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, az ELO jogosult a Résztvevő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Résztvevő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

10.2.
A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

10.3. 
Az ELO az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

10.4. 
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

10.5. 
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

10.6. 
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

10.7.
Az ELO jótállást nem vállal.

Kelt Budapest, 2014. 05. 13.

 

 


 

ELO Könyvkiadó Kft.
Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződés Feltételek
– tananyagsorozat vásárlására –

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

Adminisztrációs díj: A Tananyagsorozat megrendelése esetén az első Tananyagcsomaggal együtt fizetendő egyszeri díj, amelynek értéke 1.500 Ft

ÁSZF: A Tananyagsorozat vásárlásra létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános Szerződési Feltételek

Bánatpénz: A Próbahónapot követő Megrendelő általi felmondás esetén fizetendő 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.

ELO Könyvkiadó Kft. adatai:
székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
cégjegyzékszám: 01-09-184711
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
adószám:  24830289-2-43
webcíme: www.elo.hu
levelezési cím: 0909 Budapest
e-mail cím: elo@elo.hu
fax száma: 06 1 206 1770

Információs törvény: Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott a faxon, e-mailben, postai úton, illetve a honlapon a regisztrált megrendelők számára hozzáférhető felületen tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.
Komplett  Szállítást  Tartalmazó  Megrendelés:  Részletvétel  helyett  a  teljes  Tananyagsorozathoz  tartozó  valamennyi Tananyagcsomag egyszeri átvétele a Tananyagsorozat díjának egy összegben történő megfizetése mellett.
Kötbér: Megrendelő által jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződésszegési esetekben fizetendő szerződésszegésenkénti
15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.
Megrendelő: ELO Könyvkiadó Kft.-vel tananyagsorozat megvásárlására szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.
Próbahónap: Első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 30 (azaz harminc) naptári nap.
Szerződés: Az ELO Könyvkiadó Kft. és a Megrendelő között egy Tananyagsorozat megvásárlására és leszállítására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.
Tananyagcsomag: A tananyagsorozat egyes része; olyan nyomtatott vagy digitalizált formában rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás, illetve annak elválaszthatatlan vagy választható mellékletei, melyet az ELO Könyvkiadó Kft. előre megállapodott rendszerességgel küld Megrendelői részére. Az egy tananyagsorozathoz kapcsolódó tananyagcsomagok tartalmilag egymásra épülnek. A tananyagcsomagok önmagukban nem, hanem csak a teljes tananyagsorozattal, annak részeként rendelhetők meg.
Tananyagsorozat: Egy témához, illetve szakmához kapcsolódó Tananyagcsomagok összessége.
Visszaigazolás:  A  Megrendelő  által  leadott  megrendelésnek  (ajánlattétel)  az  ELO  Könyvkiadó  Kft.  általi  írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfogadása.

1. Megrendelési tudnivalók

1.1.
A jelen ÁSZF tárgya az ELO Könyvkiadó Kft. által kínált teljes Tananyagsorozat Megrendelő általi megvásárlása, és az ELO Könyvkiadó Kft. általi leszállítása, amely Tananyagsorozat tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi Tananyagcsomagot. A Megrendelő minden esetben a teljes Tananyagsorozatra ad le megrendelést; kizárólag egyes Tananyagcsomagok vagy Tananyagcsomag-részek megrendelésére, azok lemondására nincs lehetőség.

1.2.
A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének legrövidebb időtartamát (azaz a Tananyagcsomag-küldés rendszerességét) az adott Tananyagsorozatra vonatkozó, az ELO Könyvkiadó Kft. honlapjáról letölthető tájékoztató, valamint a honlapon található megrendelőlap (elektronikus formanyomtatvány) tartalmazza. A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének időtartama a részletfizetés 4.1. pont szerinti tempójának módosításával változhat.

1.3.
Az ELO Könyvkiadó Kft. Tananyagsorozatai kuponon, megrendelőlapon, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhetők meg. A megrendelés leadására elektronikus és postai úton, faxon, telefonon, valamint a honlapon keresztül van lehetőség. A Tananyagsorozat megrendelhető az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.

1.4.
A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO Könyvkiadó Kft. általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft. a megrendelést legkésőbb 20 (azaz húsz) naptári napon belül futárszolgálattal, utánvétellel nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO Könyvkiadó Kft. a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Megrendelő számára a megrendelés előtt a Megrendelő által megismert ÁSZF-et, amely az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján www.elo.hu/aszf alatt mindenkor elérhető.

1.5.
Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO Könyvkiadó Kft. automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet  még  nem  jelent,  és  nem  helyettesíti  a  futárszolgálattal,  utánvétellel  küldött  Visszaigazolást  sem. A Megrendelő fax vagy e-mail elérhetősége megadásával a faxon, illetőleg e-mailen történő automatikus rendszer- visszaigazolást kifejezetten elfogadja.

1.6.
Amennyiben a Megrendelőnek az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben nincs lejárt tartozása, illetve amennyiben a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé sem áll fenn tartozása, akkor egyidejűleg vagy egymást követően több Tananyagsorozatot is megrendelhet, illetve amennyiben a Tananyagsorozat 4. csomagját (7-8. lecke) még nem kapta meg, válthat a Tananyagsorozatok között. A Tananyagsorozatok közötti váltásra egy megrendelés keretein belül egyszer kerülhet sor. Tananyagsorozatok közötti váltás esetén a már kifizetett vételárrészleteket az ELO Könyvkiadó Kft. az új Tananyagsorozat árába nem számítja be. Amennyiben a Megrendelőnek az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben lejárt tartozása áll fenn, illetve amennyiben a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé tartozása áll fenn, további Tananyagsorozatra megrendelést nem adhat le, illetve nem válthat a Tananyagsorozatok között. A tartozás kiegyenlítésével és ennek igazolásával a Megrendelőt ismét megilletik ezek a jogok. Tartozás esetén az ELO Könyvkiadó Kft. jogában áll a megrendelést egyedi elbírálás alapján engedélyezni.

2. Fizetési és szállítási feltételek

2.1.
A Tananyagsorozatok mindenkori bruttó listaára az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján, a www.elo.hu/listaar címen érhetők el. A szállítás költsége a Megrendelőt terheli a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, melynek mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. mindenkori díjszabása szerint alakul. A szállítás aktuális költségei az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a Tananyagsorozat megrendelése menüpont alatt érhetők el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

2.2.
Az ELO Könyvkiadó Kft. reklámkiadványaiban, egyéb marketingcsatornáin, illetve a honlapon közölt akciós árai a 2.1. pontban meghatározott mindenkori listaáraktól eltérhetnek, illetve kedvezményes ajánlatot az ELO Könyvkiadó Kft. személyre szabottan is tehet. Amennyiben a Megrendelő egy árkedvezményt tartalmazó felhívás alapján rendeli meg a tananyagsorozatot, a Szerződés a kedvezményes áron jön létre. Amennyiben a Szerződés megkötését követő 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül a Megrendelő egy olyan névre szóló személyes reklámajánlatot kap, amelyben szereplő kedvezmény meghaladja a Szerződés megkötésének alapjául szolgáló kedvezményt, és azt a Megrendelő az ajánlat kézhezvételétől számított 8 (azaz nyolc) naptári napon belül írásban igényli, illetve igazolja, akkor a Megrendelő részére a soron következő esedékes és azt követő valamennyi számla a nagyobb kedvezmény érvényesítésével kerül kiállításra. A magasabb kedvezmény a már kifizetett vételárrészlet tekintetében utólag nem érvényesíthető.

2.3.
Amennyiben a Megrendelő a teljes Tananyagsorozathoz tartozó valamennyi Tananyagcsomag egyidejű átvételére ad le megrendelést (Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés), az ELO Könyvkiadó Kft. a Megrendelőnek számlát küld a Tananyagsorozat teljes árával és a Tananyagsorozatot utánvétellel küldi meg. Utánvételes megrendelés során az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.
Kizárólag Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén van lehetőség személyes átvételre az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, kizárólag az ELO Könyvkiadó Kft.-vel előre egyeztetett időpontban. Személyes átvétel esetén a Megrendelő szállítási költséggel nem tartozik. Személyes átvétel esetén a Megrendelő csak készpénzzel történő fizetéssel teljesíthet.

2.4.
Az ELO Könyvkiadó Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés helyett a Megrendelő a Tananyagsorozat árát részletekben fizesse meg a 4.1. pontban foglaltak szerint. A vételárrészlet esedékessége normál és gyorsított tempójú részletfizetés esetén havonta, késleltetett tempójú részletfizetés esetén kéthavonta, a számla kiállításától számított 21 (azaz huszonegy) naptári napon belül esedékes. A számlát az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Tananyagcsomagokkal együtt juttatja el a Megrendelőnek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

2.5.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagot a tárgyhó azon napjáig törekszik eljuttatni a Megrendelő részére, melyet a Visszaigazolásban az adott Tananyagsorozatra vonatkozóan meghatározott, amely azonban nem tekintendő határozott szállítási határidőként, így a postai vagy más kézbesítés hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért az ELO Könyvkiadó Kft.-t felelősség nem terheli.

2.6.
Feltéve, hogy az adott Tananyagsorozatra vonatkozó tájékoztató másképp nem rendelkezik, minden Tananyagcsomag 1 tankönyvet és abban 2 leckét, valamint Tananyagsorozattól függően mellékleteket és házi feladatot tartalmazhat. (Amennyiben nem rendelte meg az Európai Levelező Oktatási Kft. képzési szolgáltatását, a házi feladat visszaküldésére és az Európai Levelező Oktatási Kft. általi kijavításra nem jogosult.) Az ELO Könyvkiadó Kft. az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódó első Tananyagcsomaggal együtt (normál és késleltetett tempó esetén 1 darab, gyorsított tempó esetén 2 darab Tananyagcsomag) a Megrendelőnek számlát küld. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.

2.7.
A 2.6. pontban foglalt Tananyagcsomagokon felüli valamennyi további Tananyagcsomag postai küldeményként kerül megküldésre. A küldemény tartalmazza a csekket, illetve a számlát a fizetendő összeggel és a fizetési határidővel. A csekken, illetve számlán szereplő összeg magában foglalja az aktuális Tananyagcsomag árát és a szállítási költséget is. A Tananyagcsomagok ára a csekk befizetésével vagy banki átutalással is rendezhető. Az ELO Könyvkiadó Kft. bankszámlaszáma:

BBRT   10102244-41854300-02004001

A „Megjegyzés” rovatban a regisztrációs számot, annak a számlának a számlaszámát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget.

2.8.
Amennyiben a kiszállított Tananyagcsomag, vagy annak valamely része hibás, hiányos, sérült, illetve nem a megfelelő Tananyagcsomagot tartalmazza, a Megrendelő köteles azt a kézhezvételtől számított 5 (azaz öt) munkanapon belül az ELO Könyvkiadó Kft. részére a hiba megjelölésével visszaküldeni, és az ELO Könyvkiadó Kft. köteles azt haladéktalanul, térítésmentesen kicserélni. Amennyiben a Tananyagcsomag a Megrendelőnek felróható okból sérült, illetve válik hibássá, hiányossá, a Megrendelő új, térítésmentes példányra nem támaszthat igényt, és a kicseréléssel járó költségek, ideértve az új Tananyagcsomag árát és a postaköltséget, a Megrendelőt terhelik, valamint a már kifizetett Tananyagcsomag tekintetében visszatérítési igénnyel nem léphet fel.

3. Késedelmes fizetés

3.1.
Amennyiben a Megrendelő a Tananyagcsomag ellenértékét a 2.4. pontban meghatározott fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO Könyvkiadó Kft. késedelmi díjat számol fel. A késedelmi díj sávosan növekszik, mértéke függ a ki nem egyenlített Tananyagcsomagok számától és a fizetési késedelem időtartamától. A késedelmi díj mindenkori mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a www.elo.hu/kesedelmi oldal alatt elérhető. A Megrendelő a késedelmi díj mértékét kifejezetten megfelelőnek fogadja el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a késedelmi díjakat tartalmazó kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

3.2.
Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az ELO Könyvkiadó Kft. 15 (azaz tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek, amely nem érinti a késedelmi díj esedékességét. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.3.
A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. – amennyiben ELO Könyvkiadó Kft. nem él felmondási jogával – jogosult a Tananyagcsomag-küldést a számlatartozás és késedelmi díjak maradéktalan kiegyenlítéséig, legfeljebb 3 hónapra felfüggeszteni, amely időszakban további vételárrészlet nem válik esedékessé. A felfüggesztés nem érinti az ELO Könyvkiadó Kft. 3.2. pontban foglalt jogát az addig esedékessé vált követelés behajtása iránt. A késedelmi díj a felfüggesztés időtartama alatt is felszámításra kerül. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési tempónak megfelelően.

3.4.
Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt sem rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely nem érinti a Megrendelő ezen időpontig esedékessé vált fizetési kötelezettségeit.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1.
A Megrendelő a Tananyagsorozatot az alábbi részletekben rendelheti meg:

    a) normál tempó – havonta 1 Tananyagcsomag
    b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 Tananyagcsomag
    c) gyorsított tempó – havonta 2 Tananyagcsomag
    d) Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés

Az egyes Tananyagcsomagok a megrendelés során megadott részletekben kerülnek megküldésre. Amennyiben a Megrendelő nem jelölte meg a kívánt ütemet, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti. A Megrendelő – ide nem értve, amennyiben tartozása áll fenn az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben – jogosult a részletfizetés tempóját a Szerződés időtartama alatt bármikor, bármennyiszer, írásban vagy telefonon megváltoztatni.

4.2.
A Tananyagsorozat küldése a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra bármikor a Megrendelő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelmére halasztható. A halasztás feltétele, hogy a Megrendelőnek ne legyen lejárt tartozása az ELO Könyvkiadó Kft.-vel – és amennyiben képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft-vel – szemben. A halasztás alatt az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagokat nem küldi meg a Megrendelő részére, a Megrendelő pedig nem köteles a vételárrészletek fizetésére.
A halasztás időtartamát követően az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési rendszerességének megfelelően. A halasztás egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

4.3.
A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (azaz öt) munkanapon belül az ELO Könyvkiadó Kft.-nek írásban bejelenteni.

4.4.
Amennyiben a Tananyagcsomag a 2.5. pontban meghatározott időpontig nem érkezik meg a Megrendelő részére, a Megrendelő köteles azt az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálatán 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása úgy értelmezendő, hogy a Megrendelő a Tananyagcsomagot átvette, és a mulasztásból igény utólag nem támasztható.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a szállítás során elveszett Tananyagcsomagot kérésre a Szerződés időtartama alatt 3 (azaz három) alkalommal díjmentesen, ezt követően költségtérítés ellenében újraküldi. Amennyiben a Tananyagcsomag azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert annak címe megváltozott és a 4.3. pont szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, akkor a Megrendelőt nem illeti meg jelen pontban foglalt jogok érvényesítése.

5. A Szerződés megszűnése

5.1. Elállás
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag kézhezvételétől számított 8 (azaz nyolc) munkanapon belül írásban, indoklás nélkül elállni a Szerződéstől, valamint ez esetben köteles a Tananyagcsomagot, valamint a hozzá tartozó számlát ajánlott küldeményként visszaküldeni az ELO Könyvkiadó Kft. részére.
A Megrendelő elállása esetén az ELO Könyvkiadó Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget, ideértve a Tananyagcsomag díját, a postaköltséget és adminisztrációs díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 (azaz harminc) naptári napon belül visszatéríteni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Tananyagcsomag visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Megrendelőt ezen-felül egyéb költség nem terheli, ide nem értve a Tananyagcsomag nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését.

5.2. Felmondás a Próbahónap alatt
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon túl, de még a Próbahónap alatt írásban a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő csak az első Tananyagcsomag díjának megfizetésére köteles. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a teljes Tananyagsorozat kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon túl felmondás nem érvényesíthető.

5.3. Felmondás a Próbahónapot követően
Amennyiben a Megrendelő a Próbahónapot követően a Szerződést meg kívánja szüntetni, arra 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Bánatpénz megfizetése esetén jogosult. A Bánatpénz megfizetésén túl a Megrendelő a Szerződés szerinti további fizetési – így például a lejárt vételárrészlet és/vagy késedelmidíj-fizetési – kötelezettségeit is teljesíteni köteles. A Szerződést a Megrendelő kifejezetten a Szerződés felmondására irányuló írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel, és a Bánatpénzt az ELO Könyvkiadó Kft. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül köteles megfizetni. Nem minősül a Szerződés felmondásának a Tananyagcsomagok vagy a teljes Tananyagsorozat visszaküldése vagy át nem vétele vagy egyéb tartalmú panaszlevél. A felmondással érintett hónapra eső Tananyagcsomag(ok) vételárának megfizetésére Megrendelő abban az esetben köteles, amennyiben a Tananyagcsomag ELO Könyvkiadó Kft. általi postára adása megtörtént a felmondási nyilatkozat ELO Könyvkiadó Kft.-vel történő közlését megelőzően. A Megrendelő mentesül a Tananyagsorozat hátralékos, még le nem szállított Tananyagcsomagokkal esedékessé váló vételárrészeinek megfizetése alól, és nem jogosult e Tananyagcsomagokra. A Megrendelő a már kifizetett vételárrészek visszafizetését nem követelheti.

5.4. Az ELO Könyvkiadó Kft. felmondási joga
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO Könyvkiadó Kft. jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére, mely esetben szerződésszegésenként 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Kötbér megfizetésére kötelezi a Megrendelőt az erre vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül, továbbá az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Kötbéren felüli kárát érvényesíteni. A Megrendelő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő sorozatos fizetési késedelme, az ELO Könyvkiadó Kft. jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Megrendelő nem elérhető az adott címen.

5.5. Egyoldalú módosítás
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:
    a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
    b) ha  a  Szerződés  teljesítésének  körülményeiben  olyan  lényeges  változás  következik  be,  amely  a  Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
    c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
    d) ha a megrendelés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO Könyvkiadó Kft. határozata alapján;
    e) ha a módosítást az ELO Könyvkiadó Kft. egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

5.6.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel az ELO Könyvkiadó Kft.-nél szokásos módok egyikén közli.

5.7.
Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kiszállított és a tárgyhóra eső tananyagcsomagokat kifizetni, mentesül azonban a Próbahónapon túli felmondás esetén fizetendő Bánatpénz megfizetése, illetve, amennyiben a Megrendelő Szerződése jelen ÁSZF hatályba lépése előtt jött létre, a megrendeléskor érvényes ÁSZF szerinti szerződés felmondása esetére előírt összegek megfizetése alól.

6. Adatkezelési tájékoztató

6.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a mindenkor hatályos Információs törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Tananyagsorozatokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO Könyvkiadó Kft., illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez.
Az ELO Könyvkiadó Kft. részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található.

7. Egyebek

7.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatai, tananyagcsomagjai és azok minden része – ideértve a hanganyagokat is – szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja az ELO Könyvkiadó Kft. A Megrendelő a megvásárolt Tananyagsorozatot mint műpéldányt kizárólag saját célból jogosult felhasználni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az ELO Könyvkiadó Kft. a rendelkezésére bocsátotta.
Az ELO Könyvkiadó Kft. kizárólagos joga többek között, hogy a Tananyagcsomagokat bármely formában és adathordozón többszörözze és terjessze, és hogy ezekre másnak engedélyt adjon.

7.2.
A Megrendelő a Tananyagcsomagokat, a teljes Tananyagsorozat megszerzését követően sem adhatja bérbe vagy haszonbérbe, azon szerzői jogot semmilyen formában sem szerez, azt csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően használhatja és ruházhatja át.

Feltételek

7.3.
A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, illetve a Tananyagcsomagok a megadott címről visszaérkeznek, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

7.4.
A Megrendelő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház u. 7.) fordulhat.

7.5
A határidő teljesítése szempontjából a napokban megállapított határidő esetén a határidő utolsó napján, a hónapok- ban megállapított határidő esetén a hónap utolsó napján foganatosított cselekmény teljesítésnek tekintendő.

7.6.
Amennyiben a Megrendelő olyan Tananyagsorozatot vásárol, amelyhez megkötötte az Európai Levelező Oktatási Kft.-vel a képzés igénybevételére szóló szerződést és igénybe vette a képzést, és amelyhez kapcsolódóan lehetőség van a képzés elvégzését követően az Európai Levelező Oktatási Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló partnerintézmény- től további oktatási szolgáltatást igénybe venni, az Európai Levelező Oktatási Kft. az oktatási szolgáltatás – ideértve a vizsgatétel lehetőségét is – igénybevételének fennállásáért, igénybevehetőségéért, a partnerintézmény eljárásáért, teljesítéséért, vállalt határidőiért felelősség nem terheli. A Megrendelő az OKJ-s képzésen, valamint a nemzetközileg elismert vizsgára felkészítő képzésen az Európai Levelező Oktatási Kft.-vel szerződéses jogviszonyban álló partnerintézménynél az utolsó tananyagcsomagra vonatkozóan kiállított számla keltét követő egy éven belül jogosult részt venni, az Európai Levelező Oktatási Kft. által nyújtott képzés elvégzése során megszerzett igazolás birtokában, és akkor, ha eddig az időpontig a Megrendelő igénybe vette a tananyagcsomag feldolgozását segítő házi feladatok használatát. A Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a Megrendelő Tananyagsorozat kézhezvételét követő maximum 24 hónapig jogosult képzésen részt venni a partnerintézménynél.

7.7.
A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

7.8.
Az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

7.9.
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

7.10.
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

7.11.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.

Kelt Budapest, 2014. 02. 01.

 

Európai Levelező Oktatási Kft.
Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
– képzési szolgáltatás nyújtására –

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

ÁSZF: Jelen Általános szerződési feltételek
ELO: Európai Levelező Oktatási Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-160605
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10639078-2-43
Webcím: www.elo.hu
Levelezési cím: 0909 Budapest
E-mail cím: elo@elo.hu
Faxszám: 06 1 206 1770
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-63283/2013, NAIH-63284/2013
Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott a faxon, e-mailben, postai úton, illetve a honlapon a regisztrált megrendelők számára hozzáférhető felületen tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.
Képzés:  Az  ELO  Könyvkiadó  Kft.  által  értékesített  tananyagsorozatokhoz  igénybe  vehető,  az  ELO  által biztosított szaktanári támogatás az ÁSZF 1. pontjának megfelelő tartalommal.
Partnerintézmény: Az ELO-val szerződéses jogviszonyban álló, akkreditációval vagy engedéllyel rendelkező szakmai partnerintézmény, amely a hozzá történő jelentkezést követően felelős az OKJ-s képzések lebonyolításáért.
Résztvevő: Az ELO-val képzési szolgáltatás igénybevételére szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.
Szerződés: Az ELO és a Résztvevő között képzési szolgáltatás nyújtására és igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.
Tankönyvvásárlási ÁSZF: Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozat vásárlására létrejött mindenkor hatályos általános szerződési feltétele.
Visszaigazolás:   A   Résztvevő   által   leadott   megrendelésnek   (ajánlattétel)   az   ELO   általi   írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfogadása.

A Képzés tartalma

1.
Jelen Szerződés megkötésével a Résztvevő, amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft.-vel tananyagsorozat vásárlására szerződést köt, jogosulttá válik az ELO Képzésében való részvételre.  A  Képzés  keretei között a Résztvevő jogosult az ELO Könyvkiadó Kft. által értékesített tananyagsorozatok egyes tananyagcsomagjaihoz tartozó házi feladatokat, valamint a zárótesztet megoldani és visszaküldeni, az ELO pedig vállalja ezek szaktanári javítását és értékelését, valamint a Résztvevő részére történő visszaküldését. A Résztvevő jogosulttá válik továbbá az online házi feladat oldal használatára. A Képzés az elvégzéséről szóló igazolás kiállításával záródik. A  Képzés  elvégzésének  esetleges  elmaradása vagy sikertelensége nem érinti a tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügyletet, amely ügyletet a tananyagsorozatot vásárlónak a Képzés elvégzésétől függetlenül is teljesítenie kell, és amelyet a Tankönyvvásárlási ÁSZF (www.elo.hu/aszf) szabályoz.

A Szerződés tárgya

2.
Jelen Szerződés megkötésével az ELO kötelezettséget vállal az 1. pontban szabályozott tartalmú Képzés nyújtására, a Résztvevő pedig a Képzés díjának megfizetésére és a Képzés elvégzésére jelen Szerződés rendelkezései szerint.

A Szerződés létrejötte

3.
A Képzés kuponon, megrendelőlapon, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhető meg. A megrendelés leadására elektronikus és postai úton, faxon, telefonon, valamint a honlapon keresztül van lehetőség. A Képzés megrendelhető az ELO ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.

4.
A Szerződés a Résztvevő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésének (ajánlattétel) az ELO általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO a megrendelést legkésőbb 20 (azaz húsz) naptári napon belül futárszolgálattal, utánvétellel nem igazolja vissza, a Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Résztvevő számára a megrendelés előtt a Résztvevő által megismert jelen ÁSZF-t, amely a www.elo.hu/aszf webcím alatt mindenkor elérhető.

5.
Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet még nem jelent, és nem helyettesíti a futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolást sem. A Megrendelő fax vagy e-mail elérhetősége megadásával a faxon, illetőleg e-mailen történő automatikus rendszer-visszaigazolást kifejezetten elfogadja.

A Képzésre vonatkozó általános rendelkezések

6.
A Résztvevő egyénileg, otthonából sajátítja el a tananyagsorozat tartalmát. Elméleti tanórákat, gyakorlati foglalkozásokat és konzultációt az ELO nem szervez.

7.
A Képzés során elsajátítható ismereteket, kompetenciákat, a Képzés részletes tartalmát az egyes tananyagsorozathoz kapcsolódó tanfolyami tematika és oktatási program tartalmazza.

A Képzésben való részvétel feltételei

8.
A Képzésben való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a teljes tananyagsorozatot megvásárolja az ELO Könyvkiadó Kft.-től egyösszegű teljesítéssel vagy részletfizetéssel. A tananyagsorozat vásárlása egy külön, az ELO Könyvkiadó Kft. és a Résztvevő között létrejött jogügylet, amelynek során a Résztvevő a teljes tananyagsorozat vásárlására ad le megrendelést, amely tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi tananyagcsomagot. Kizárólag egyes tananyagcsomagok vagy tananyagcsomag-részek megrendelésére, sem azok lemondására nincs lehetőség. Az ELO Könyvkiadó Kft. a tananyagsorozathoz tartozó egyes tananyagcsomagokat a Résztvevő választása szerinti rendszerességgel juttatja el (lásd: A képzés időtartama, ütemezése) a Résztvevőhöz. A tananyagsorozat megvásárlásának feltételeit a Tankönyvvásárlási ÁSZF szabályozza.

9.
A Résztvevő a tananyagsorozat-vásárláson felül csak és kizárólag abban az esetben jogosult a Képzésben való részvételre is, amennyiben a jelen ÁSZF-et elfogadja és a Képzés ellenértékét (lásd: A képzés díja, fizetési feltételek) megfizeti.

10.
Kizárólag a Képzés igénybevételére a tananyagsorozat megvásárlása nélkül nincs lehetőség. Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatai azonban megvásárolhatók a Képzés igénybevétele nélkül is.

11.
Amennyiben a tananyagsorozat vásárlására létrejött szerződés felfüggesztésre kerül a Tankönyvvásárlási ÁSZF rendelkezései szerint, úgy a Képzés nyújtása is azzal megegyező időtartamra felfüggesztésre kerül.

A Képzés időtartama, ütemezése:

12.
A Képzés ideje függ a tananyagsorozat 13. pont szerinti megrendelési ütemétől, vagyis a Képzés idejét a Résztvevő határozza meg azáltal, hogy milyen rendszerességgel kívánja átvenni a tananyagsorozathoz tartozó egyes tananyagcsomagokat és azzal a házi feladatokat. A Képzés maximum időtartama a tananyagsorozathoz tartozó utolsó tananyagcsomagra vonatkozó számla keltétől számított 1 év, komplett megrendelést tartalmazó szállítás esetén a számla keltétől számított 24 hónap lehet. Az egyes tananyagsorozatok hossza (a tananyagcsomagok száma) a www.elo.hu/tananyagsorozatok webcímen ismerhető meg.

13.
A Tankönyvvásárlási ÁSZF az alábbi ütemezésekben teszi lehetővé a tananyagsorozat-vásárlást:

    a) normál tempó – havonta 1 tananyagcsomag
    b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 tananyagcsomag
    c) gyorsított tempó – havonta 2 tananyagcsomag
    d) komplett szállítást tartalmazó megrendelés

14.
Amennyiben a Résztvevő nem jelölte meg a kívánt ütemet, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti.

A Képzés díja, fizetési feltételek

15.
A Képzés díja tananyagcsomagonként fizetendő. A Képzés tananyag-csomagonkénti díja az ELO honlapján a www.elo.hu/listaar webcím alatt érhető el.

16.
A Képzés tananyag-csomagonkénti díjának esedékessége normál és gyorsított tempójú részletfizetés esetén havonta, késleltetett tempójú részletfizetés esetén kéthavonta, a díjbekérő kiállításától számított 21 (azaz huszonegy) naptári napon belül esedékes, ide nem értve az első tananyagcsomaggal esedékessé váló díjat a 17. pont szerint. Komplett szállítást tartalmazó megrendelés esetén továbbá valamennyi díj egy összegben fizetendő.

17.
Az első számlát az ELO az első tananyagcsomaggal együtt juttatja el a Résztvevőnek, utánvétellel. Minden további számla megküldését egy díjbekérő kiküldése előzi meg. A házi feladat szolgáltatás a díjbekérőn szereplő képzési díj kiegyenlítésével válik hozzáférhetővé az online rendszerben, illetve a papír alapú házi feladatot az ELO a díjbekérő kiegyenlítését követően javítja. A számlát az ELO a fizetést követő következő tananyagcsomaggal, illetve valamennyi tananyagcsomag megküldését követően levélben kézbesíti a Résztvevőnek.

18.
A díjbekérőn szereplő Képzés díja a csekk befizetésével vagy banki átutalással is rendezhető. Az ELO bankszámlaszáma:

BBRT  10102086-04449400-01000000

A „Megjegyzés” rovatban a regisztrációs számot, annak a díjbekérőnek a számát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Résztvevő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO nem vállal felelősséget.

19.
Az ELO a díjbekérőt az adott tananyagcsomaggal együtt juttatja el a Résztvevőnek.

20.
A Résztvevő díjfizetési kötelezettségét nem érinti, ha:

 • a házi feladatokat nem oldja meg, vagy azokat nem küldi vissza,
 • ha a zárótesztet nem oldja meg, vagy azt nem küldi vissza,
 • a zárótesztet eredménytelenül oldja meg,
 • ha az igazolás kiállítására nincs lehetőség, mert a Résztvevő nem tett eleget a kiállítás feltételeinek.

21.
Amennyiben a Résztvevő a Képzés ellenértékét a díjbekérőn megjelenített fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO a Képzés nyújtását felfüggeszti. A Résztvevő a Képzés időtartamán belül bármikor dönthet úgy, hogy a Képzést folytatja. Az ELO, annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson a Résztvevőnek a Képzés folytatására, a felfüggesztés ideje alatt is megküldi a Résztvevőnek a díjbekérőket, a felfüggesztés ideje alatt azonban fizetési kötelezettség nem keletkezik. A Képzés nyújtása bármelyik díjbekérő befizetésével folytatódik. A jelen Szerződés felfüggesztése nem eredményezi a tananyagsorozat vásárlására létrejött Szerződés felfüggesztését.

22.
Amennyiben a Résztvevő nem tesz kifejezett, a jelen Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatot, azonban a díjbekérőt nem egyenlíti ki, az ELO úgy tekinti, hogy a Résztvevő felfüggesztette a Képzést. A Képzést csak kifejezett, írásos nyilatkozattal lehet megszüntetni, mely esetben a Résztvevő tudomásul veszi, hogy nem jogosult a záróteszt megoldására és nem kapja meg a Képzés elvégzését igazoló igazolást sem, továbbá nem jogosult a Képzés folytatására. Megszüntető nyilatkozat esetén a Résztvevő már csak új jelentkezés alapján válhat az ELO tanulójává. A Szerződés megszüntetésére egyebekben a 40-44. pontok irányadók.

A Képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja

23.
A teljesítmény értékelése a tananyagsorozathoz tartozó, az otthoni tanulást és a tananyagcsomag feldolgozását elősegítő házi feladatokkal, valamint a záróteszttel történik.

24.
A házi feladatok küldése tananyagsorozattól függően kétféle módon történhet: papír alapon vagy online módon. A küldés módja a Szerződés időtartama alatt díjmentesen megváltoztatható, amennyiben a tananyagsorozathoz mindkét mód igényelhető.

25.
A házi feladatok és a záróteszt megoldására és javítására a Résztvevő kizárólag a tananyagsorozat megküldésének végét, azaz az utolsó tananyagcsomagra vonatkozó számla keltét követő egy éven belül jogosult. Ha eddig az időpontig a Résztvevő nem teljesíti a házi feladatok megoldását, a későbbiekben már nincs lehetőség azok javítására, sem a záróteszt elvégzésére. A komplett szállítást tartalmazó megrendelés esetén a tananyagsorozatot megrendelő Résztvevő a tananyagsorozatra vonatkozó számla keltét követő maximum 24 hónapig veheti igénybe a házi feladatok megoldását és javítását, valamint a záróteszt elvégzését.

26.
A tananyagsorozat utolsó tananyagcsomagjának kézhezvételét követően lehetőség van záróteszt megoldására, amely a választott házi feladat beküldési mód alapján online vagy postai úton is elküldhető.

27.
Amennyiben a Résztvevő a teljes tananyagsorozatot átvette, semmilyen jogcímen nem áll fenn tartozása sem az ELO Könyvkiadó Kft.-vel, sem az ELO-val szemben, a házi feladatokat teljes egészében megoldotta és visszaküldte javításra, továbbá a zárótesztet sikeresen (legalább 51%-os eredménnyel) megoldotta, igazolást kap a Képzés lezárásáról. Az igazolás nem minősül államilag elismert bizonyítványnak, szakképzettséget és egyéb végzettséget – így különösen OKJ-s végzettséget – nem biztosít, és mindezekkel nem egyenértékű.

28.
Az ELO OKJ-s képzést, konzultációt és vizsgát nem szervez, azonban egyes tananyagsorozat-típusok esetében (lásd: a www.elo.hu weboldalon a Képzések részletes leírása alatt) a Partnerintézmény és az ELO közötti együttműködés alapján a Partnerintézménynél lehetőség van az OKJ-s képzésben részt venni és OKJ-s végzettséget szerezni, a tananyagsorozat típusától függően. A Partnerintézmény az OKJ-s képzést a Résztvevővel kötött saját felnőttképzési szerződése és képzési programja alapján szervezi és bonyolítja. Az ELO-t az OKJ-s képzés – ideértve a vizsgatétel lehetőségét is – igénybevételének fennállásáért, igénybevehetőségéért, a Partnerintézmény eljárásáért, teljesítéséért, vállalt határidőiért felelősség nem terheli.

A felek jogai és kötelezettségei

29.
Az ELO kötelezettséget vállal jelen Szerződés szerint a Képzés lebonyolításáért, minőségéért, teljesítéséért, a Képzésben közreműködők tevékenységéért.

30.
A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben rögzített feltételeknek mindenben eleget tesz, a Képzést elvégzi, és a Képzés díját a nevére kiállított csekk/számla/díjbekérő alapján az abban megjelölt fizetési határidőt figyelembe véve megfizeti az ELO-nak.

31.
A Képzés a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra, kizárólag, amennyiben a tananyagsorozat részét képező tananyagcsomagok küldése is halasztásra kerül, a Résztvevő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelmére szüneteltethető. A halasztás alatt nincs lehetőség további Képzés igénybevételére, az a tananyagsorozat részét képező tananyagcsomagok küldésének időszakával megegyező módon kitolódik.

32.
A halasztás időtartamát követően az ELO folytatja a Képzést az addigi tempónak megfelelően. A halasztás egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

33.
Amennyiben a Képzés nyújtása az ELO felróható magatartásának következtében marad el, úgy az ELO kötelezettséget vállal a Képzés már megfizetett díjának visszafizetésére.

34.
A Résztvevő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (azaz öt) munkanapon belül az ELO-nak írásban bejelenteni.

35.
Az ELO jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

    a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
    b) ha  a  Szerződés  teljesítésének  körülményeiben  olyan  lényeges  változás  következik  be,  amely  a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
    c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
    d) ha a Képzés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO határozata alapján;
    e) ha a módosítást az ELO egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

36.
Az ELO a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 (azaz tizenöt) naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Résztvevővel az ELO-nál szokásos módok egyikén közli.

37.
A Résztvevőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Résztvevő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Résztvevő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kézhez vett díjbekérőn feltüntetett képzési díjakat megfizetni, illetve a már megfizetett díjakat nem követelheti vissza.

38.
Az ELO a mindenkor hatályos, az Információs önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról szóló 2011. évi  CXII.  törvény  rendelkezéseinek  megfelelően  kezeli  a  Résztvevő  személyes  adatait. Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Képzésekről. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Résztvevő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO, illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az ELO részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi- tajekoztato alatt található.

39.
A Résztvevő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház u. 7.) fordulhat.

A Szerződés megszűnése

40.
A Résztvevő a jelen Szerződéstől az első tananyagcsomag kézhezvételétől számított 8 (azaz nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A Résztvevő elállása esetén az ELO köteles a Képzés már megfizetett díját haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A Résztvevőt ezen-felül egyéb költség nem terheli.

41.
Figyelemmel a jelen ÁSZF 10. pontjában foglalt rendelkezésre, a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése nem hat ki a tananyagsorozat-vásárlásra létrejött külön szerződésre, és nem szünteti meg azt.

42.
A tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügylet nem teljesítése esetén, illetőleg a tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügylet bármely okból történő megszűnése esetén az ELO jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani.

43.
Az ELO a jelen Szerződést akkor is jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Résztvevő a jelen Szerződést megszegi és azt az ELO írásos felszólítása ellenére 8 (azaz nyolc) naptári napon belül sem orvosolja, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére.
A Résztvevő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, az ELO jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Résztvevő nem elérhető az adott címen.

44.
A Résztvevő jogosult a jelen Szerződést írásban felmondani. A felmondás a már esedékessé vált fizetési kötelezettséget nem érinti, mentesül azonban a Résztvevő a Képzés hátralévő tananyag-csomagonkénti díjának megfizetése alól.

Egyebek

45.
A Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, az ELO jogosult a Résztvevő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Résztvevő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

46.
A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

47.
Az ELO az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

48.
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

49.
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

50.
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

Kelt Budapest, 2014. 02. 01.

 


 

Európai Levelező Oktatási Kft.
2013.09.01-től
2014.01.31-ig jelentkezőkre vonatkozó

általános szerződési feltételek

- Általános szerződési feltételek I. >>

- Általános szerződési feltételek II. >>

- Adatkezelési tájékoztató >>

 

Általános szerződési feltételek I.
– tananyagsorozat vásárlására –
 

Jelen általános szerződési feltételek értelmében

ÁSZF I.: A Tananyagsorozat vásárlásra létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános szerződési feltételek

Bánatpénz: A Próbahónapot követő Megrendelő általi felmondás esetén fizetendő 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.

ELO: Európai Levelező Oktatási Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Galvani utca 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-160605
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10639078-2-43
Webcíme: www.elo.hu
Levelezési cím: 0909 Budapest
E-mail cím: elo@elo.hu
Fax száma: 06 1 206 1770
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-63283/2013, NAIH-63284/2013 

Információs törvény: Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott a faxon, e-mailben, postai úton, illetve a honlapon a regisztrált megrendelők számára hozzáférhető felületen tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.

Komplett szállítást tartalmazó megrendelés: Részletvétel helyett a teljes Tananyagsorozathoz tartozó valamennyi Tananyagcsomag egyszeri átvétele a Tananyagsorozat díjának egy összegben történő megfizetése mellett.

Kötbér: Megrendelő által jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződésszegési esetekben fizetendő szerződésszegésenkénti 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.

Megrendelő: ELO-val tananyagsorozat megvásárlására szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.

Próbahónap: Első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári nap.

Tananyagcsomag: A tananyagsorozat egyes része; olyan nyomtatott vagy digitalizált formában rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás, illetve annak elválaszthatatlan vagy választható mellékletei, melyet az ELO előre megállapodott rendszerességgel küld Megrendelői részére. Az egy tananyagsorozathoz kapcsolódó tananyagcsomagok tartalmilag egymásra épülnek. A tananyagcsomagok önmagukban nem, hanem csak a teljes tananyagsorozattal, annak részeként rendelhetők meg.

Tananyagsorozat: Egy témához, illetve szakmához kapcsolódó Tananyagcsomagok összessége.

Szerződés: Az ELO és a Megrendelő között egy Tananyagsorozat megvásárlására és leszállítására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.

Visszaigazolás: A Megrendelő által leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO általi írásbeli, postán küldött elfogadása.

1. Jelentkezési és megrendelési tudnivalók

1.1.
A jelen ÁSZF tárgya az ELO által kínált teljes Tananyagsorozat Megrendelő általi megvásárlása, és az ELO általi leszállítása, amely Tananyagsorozat tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi Tananyagcsomagot. A Megrendelő minden esetben a teljes Tananyagsorozatra ad le megrendelést; kizárólag egyes Tananyagcsomagok vagy Tananyagcsomag-részek megrendelésére, azok lemondására nincs lehetőség.

1.2.
A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének legrövidebb időtartamát (azaz a Tananyagcsomag-küldés rendszerességét) az adott Tananyagsorozatra vonatkozó, az ELO honlapjáról letölthető tájékoztató, valamint a honlapon található megrendelőlap (elektronikus formanyomtatvány) tartalmazza. A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének időtartama a részletfizetés 4.1. pont szerinti tempójának módosításával változhat.

1.3.
Az ELO Tananyagsorozatai kuponon, megrendelőlapon, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhetők meg. A megrendelés leadására elektronikus és postai úton, faxon, telefonon, valamint a honlapon keresztül van lehetőség. A Tananyagsorozat megrendelhető az ELO ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.

1.4.
A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO általi írásbeli, postán küldött Visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO a megrendelést legkésőbb 20 (húsz) naptári napon belül postai úton nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Megrendelő számára a megrendelés előtt a Megrendelő által megismert ÁSZF I.-et, amely az ELO honlapján www.elo.hu/aszf alatt mindenkor elérhető.

1.5.
Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről és feldolgozásáról a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet még nem jelent, és nem helyettesíti a postai Visszaigazolást sem. A Megrendelő fax vagy e-mail elérhetősége megadásával a faxon, illetőleg e-mailen történő automatikus rendszer-visszaigazolást kifejezetten elfogadja.

1.6.
Amennyiben a Megrendelőnek az ELO-val szemben nincs lejárt tartozása, akkor egyidejűleg vagy egymást követően több Tananyagsorozatot is megrendelhet, illetve amennyiben a Tananyagsorozat 4. csomagját (7-8. lecke) még nem kapta meg, válthat a Tananyagsorozatok között. A Tananyagsorozatok közötti váltásra egy megrendelés keretein belül egyszer kerülhet sor. Tananyagsorozatok közötti váltás esetén a már kifizetett vételárrészleteket az ELO az új Tananyagsorozat árába nem számítja be. Amennyiben a Megrendelőnek az ELO-val szemben lejárt tartozása áll fenn, további Tananyagsorozatra megrendelést nem adhat le, illetve nem válthat a Tananyagsorozatok között. A tartozás kiegyenlítésével és ennek igazolásával a Megrendelőt ismét megilletik ezek a jogok. Tartozás esetén az ELO jogában áll a megrendelést egyedi elbírálás alapján engedélyezni.

2. Fizetési és szállítási feltételek

2.1.
A Tananyagsorozatok mindenkori bruttó listaára az ELO honlapján Az ELO és módszerünk menüpont alatt érhetők el. A szállítás költsége a Megrendelőt terheli a jelen ÁSZF I.-ben foglaltak szerint, melynek mértéke az ELO mindenkori díjszabása szerint alakul. A szállítás aktuális költségei az ELO honlapján a Tanfolyam megrendelése menüpont alatt érhetők el. Az ELO a kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

2.2.
Az ELO reklámkiadványaiban, egyéb marketingcsatornáin, illetve a honlapon közölt akciós árai a 2.1. pontban meghatározott mindenkori listaáraktól eltérhetnek, illetve kedvezményes ajánlatot az ELO személyre szabottan is tehet. Amennyiben a Megrendelő egy árkedvezményt tartalmazó felhívás alapján rendeli meg a tananyagsorozatot, a Szerződés a kedvezményes áron jön létre. Amennyiben a Szerződés megkötését követő 15 (tizenöt) naptári napon belül a Megrendelő egy olyan névre szóló személyes reklámajánlatot kap, amelyben szereplő kedvezmény meghaladja a Szerződés megkötésének alapjául szolgáló kedvezményt, és azt a Megrendelő az ajánlat kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül írásban igényli, illetve igazolja, akkor a Megrendelő részére a soron következő esedékes és azt követő valamennyi számla a nagyobb kedvezmény érvényesítésével kerül kiállításra. A magasabb kedvezmény a már kifizetett vételár-részlet tekintetében utólag nem érvényesíthető.

2.3. Amennyiben a Megrendelő a teljes Tananyagsorozathoz tartozó valamennyi Tananyagcsomag egyidejű átvételére ad le megrendelést (Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés), az ELO a Megrendelőnek számlát küld a Tananyagsorozat teljes árával és a Tananyagsorozatot utánvétellel küldi meg. Utánvételes megrendelés során az ELO a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.

Kizárólag Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén van lehetőség személyes átvételre az ELO ügyfélszolgálatán, kizárólag az ELO-val előre egyeztetett időpontban. Személyes átvétel esetén a Megrendelő szállítási költséggel nem tartozik. Személyes átvétel esetén a Megrendelő csak készpénzzel történő fizetéssel teljesíthet.

2.4.
Az ELO lehetőséget biztosít arra, hogy Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés helyett a Megrendelő a Tananyagsorozat árát részletekben fizesse meg a 4.1. pontban foglaltak szerint. A vételárrészlet esedékessége normál és gyorsított tempójú részletfizetés esetén havonta, késleltetett tempójú részletfizetés esetén kéthavonta, a számla kiállításától számított 21 (huszonegy) naptári napon belül esedékes. A számlát az ELO az egyes Tananyagcsomagokkal együtt juttatja el a Megrendelőnek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

2.5.
Az ELO a Tananyagcsomagot a tárgyhó azon napjáig törekszik eljuttatni a Megrendelő részére, melyet a Visszaigazolásban az adott Tananyagsorozatra vonatkozóan meghatározott, amely azonban nem tekintendő határozott szállítási határidőként, így a postai vagy más kézbesítés hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért az ELO-t felelősség nem terheli.

2.6.
Feltéve, ha az adott Tananyagsorozatra vonatkozó tájékoztató másképp nem rendelkezik, minden Tananyagcsomag 1 tankönyvet és abban 2 leckét, valamint Tananyagsorozattól függően a mellékleteket és a Tananyagsorozat feldolgozását segítő anyagokat tartalmaz. Az ELO az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódó első Tananyagcsomaggal együtt (normál és késleltetett tempó esetén 1 darab, gyorsított tempó esetén 2 darab Tananyagcsomag) a Megrendelőnek számlát küld. Utánvételes megrendelés során az ELO a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.

2.7.
A 2.6. pontban foglalt Tananyagcsomagokon felüli valamennyi további Tananyagcsomag postai küldeményként kerül megküldésre. A küldemény tartalmazza a csekket, illetve a számlát a fizetendő összeggel és a fizetési határidővel. A csekken, illetve számlán szereplő összeg magában foglalja az aktuális Tananyagcsomag árát és a szállítási költséget is. A Tananyagcsomagok ára a csekk befizetésével vagy banki átutalással is rendezhető. Az ELO bankszámlaszáma:

BBRT 10102086-04449400-01000000

A „Megjegyzés” rovatban a regisztrációs számot, annak a számlának a számlaszámát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO nem vállal felelősséget.

2.8.
Amennyiben a kiszállított Tananyagcsomag, vagy annak valamely része hibás, hiányos, sérült, illetve nem a megfelelő Tananyagcsomagot tartalmazza, a Megrendelő köteles azt a kézhezvételtől számított 5 (öt) munkanapon belül az ELO részére a hiba megjelölésével visszaküldeni, és az ELO köteles azt haladéktalanul, térítésmentesen kicserélni. Amennyiben a Tananyagcsomag a Megrendelőnek felróható okból sérült, illetve válik hibássá, hiányossá, a Megrendelő új térítésmentes példányra nem támaszthat igényt, és a kicseréléssel járó költségek, ideértve az új Tananyagcsomag árát és a postaköltséget, a Megrendelőt terhelik, valamint a már kifizetett Tananyagcsomag tekintetében visszatérítési igénnyel nem léphet fel.
 

3. Késedelmes fizetés

3.1.
Amennyiben a Megrendelő a Tananyagcsomag ellenértékét a 2.4. pontban meghatározott fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO késedelmi díjat számol fel. A késedelmi díj sávosan növekszik, mértéke függ a ki nem egyenlített Tananyagcsomagok számától és a fizetési késedelem tartamától. A késedelmi díj mindenkori mértéke az ELO honlapján a www.elo.hu/kesedelmi oldal alatt elérhető. A Megrendelő a késedelmi díj mértékét kifejezetten megfelelőnek fogadja el. Az ELO a késedelmi díjakat tartalmazó kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

3.2.
Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az ELO 15 (tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek, amely nem érinti a késedelmi díj esedékességét. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.3.
A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO – amennyiben ELO nem él felmondási jogával – jogosult a Tananyagcsomag-küldést a számlatartozás és késedelmi díjak maradéktalan kiegyenlítéséig, legfeljebb 3 hónapra felfüggeszteni, amely időszakban további vételárrészlet nem válik esedékessé. A felfüggesztés nem érinti az ELO 3.2 pontban foglalt jogát az addig esedékessé vált követelés behajtása iránt. A késedelmi díj a felfüggesztés időtartama alatt is felszámításra kerül. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt rendezi, az ELO folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési tempónak megfelelően.

3.4.
Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt sem rendezi, az ELO jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely nem érinti a Megrendelő ezen időpontig esedékessé vált fizetési kötelezettségeit.
 

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1.
A Megrendelő a Tananyagsorozatot az alábbi részletekben rendelheti meg:

a) normál tempó – havonta 1 Tananyagcsomag
b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 Tananyagcsomag
c) gyorsított tempó – havonta 2 Tananyagcsomag
d) komplett szállítást tartalmazó megrendelés

Az egyes Tananyagcsomagok a megrendelés során megadott részletekben kerülnek megküldésre. A Megrendelő – ide nem értve, amennyiben tartozása áll fenn az ELO-val szemben – jogosult a részletfizetés tempóját a Szerződés időtartama alatt bármikor, bármennyiszer, írásban vagy telefonon megváltoztatni.

4.2.
A Tananyagsorozat küldése a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra bármikor a Megrendelő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelemére szüneteltethető. A szünetelés feltétele, hogy a Megrendelőnek ne legyen lejárt tartozása az ELO-val szemben. A szünetelés alatt az ELO a Tananyagcsomagokat nem küldi meg a Megrendelő részére, a Megrendelő pedig nem köteles a vételárrészletek fizetésére.
A szünetelés időtartamát követően az ELO folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési rendszerességének megfelelően. A szünetelés egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

4.3.
A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (öt) munkanapon belül az ELO-nak írásban bejelenteni.

4.4.
Amennyiben a Tananyagcsomag a 2.5. pontban meghatározott időpontig nem érkezik meg a Megrendelő részére, a Megrendelő köteles azt az ELO telefonos ügyfélszolgálatán 15 (tizenöt) naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása úgy értelmezendő, hogy a Megrendelő a Tananyagcsomagot átvette, és a mulasztásból igény utólag nem támasztható.
Az ELO a szállítás során elveszett Tananyagcsomagot kérésre a Szerződés időtartama alatt 3 (három) alkalommal díjmentesen, ezt követően költségtérítés ellenében újraküldi. Amennyiben a Tananyagcsomag azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert annak címe megváltozott és a 4.3. pont szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, akkor a Megrendelőt nem illetik meg jelen pontban foglalt jogok érvényesítése.
 

5. A Szerződés megszűnése

5.1. Elállás
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül írásban, indoklás nélkül elállni a Szerződéstől, valamint ez esetben köteles a Tananyagcsomagot, valamint a hozzá tartozó számlát ajánlott küldeményként visszaküldeni az ELO részére.
A Megrendelő elállása esetén az ELO köteles a Megrendelő által kifizetett összeget, ideértve a Tananyagcsomag díját, a postaköltséget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) naptári napon belül visszatéríteni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Tananyagcsomag visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli, ide nem értve a Tananyagcsomag nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését.

5.2. Felmondás a Próbahónap alatt
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon túl, de még a Próbahónap alatt írásban a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő csak az első Tananyagcsomag díjának megfizetésére köteles. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén az első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon túl felmondás nem érvényesíthető.

5.3. Felmondás a Próbahónapot követően
Amennyiben a Megrendelő a Próbahónapot követően a Szerződést meg kívánja szüntetni, arra 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Bánatpénz megfizetése esetén jogosult. A Bánatpénz megfizetésén túl a Megrendelő a Szerződés szerinti további fizetési – így például a lejárt vételárrészlet és/vagy késedelmi díj-fizetési - kötelezettségeit is teljesíteni köteles. A Szerződést a Megrendelő kifejezetten a Szerződés felmondására irányuló írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel, és a Bánatpénzt az ELO erre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül köteles megfizetni. Nem minősül a Szerződés felmondásának a Tananyagcsomagok vagy a teljes Tananyagsorozat visszaküldése vagy át nem vétele vagy egyéb tartalmú panaszlevél. A felmondással érintett hónapra eső Tananyagcsomag(ok) vételárának megfizetésére Megrendelő abban az esetben köteles, amennyiben a Tananyagcsomag ELO általi postára adása megtörtént a felmondási nyilatkozat ELO-val történő közlését megelőzően. A Megrendelő mentesül a Tananyagsorozat hátralékos, még le nem szállított Tananyagcsomagokkal esedékessé váló vételárrészeinek megfizetése alól, és nem jogosult e Tananyagcsomagokra. A Megrendelő a már kifizetett vételárrészek visszafizetését nem követelheti.

5.4. Az ELO felmondási joga
Az ELO jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére, mely esetben szerződésszegésenként 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Kötbér megfizetésére kötelezi a Megrendelőt az erre vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül, továbbá az ELO jogosult a Kötbéren felüli kárát érvényesíteni. A Megrendelő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő sorozatos fizetési késedelme, az ELO jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Megrendelő nem elérhető az adott címen.

5.5. Egyoldalú módosítás Az ELO jogosult a jelen ÁSZF I.-et egyoldalúan módosítani. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
b) ha a Szerződés teljesítésének körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
d) ha a megrendelés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO határozata alapján;
e) ha a módosítást az ELO egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

5.6.
Az ELO a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel az ELO-nál szokásos módok egyikén közli.

5.7.
Megrendelőnek joga van az ÁSZF I. egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF I. módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF I. egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kiszállított és a tárgyhóra eső tananyagcsomagokat kifizetni, mentesül azonban a Próbahónapon túli felmondás esetén fizetendő Bánatpénz megfizetése, illetve amennyiben a Megrendelő Szerződése jelen ÁSZF hatályba lépése előtt jött létre, a megrendeléskor érvényes ÁSZF I. szerinti szerződés felmondása esetére előírt összegek megfizetése alól.

5.8.
Felmondás a képzési szolgáltatás nyújtására – ÁSZF II. – vonatkozó szerződés megkötése esetén. Amennyiben a Megrendelő olyan Tananyagsorozatot vásárol, amelyhez megkötötte a képzési szolgáltatás nyújtására – ÁSZF II. – vonatkozó szerződést, és igénybe vette a képzést, úgy a képzési szolgáltatás nyújtására – ÁSZF II. – vonatkozó szerződés és a jelen ÁSZF I. alapján létrejövő jogviszonyok csak együttesen mondhatók fel.
 

6. Adatkezelési tájékoztató

6.1.
Az ELO a mindenkor hatályos Információs törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Tananyagsorozatokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Megrendelő az ÁSZF I. elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO, illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az ELO részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található.
 

7. Egyebek

7.1.
Az ELO tananyagsorozatai, tananyagcsomagjai és azok minden része – ideértve a hanganyagokat is – szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja az ELO. A Megrendelő a megvásárolt tananyagsorozatot mint műpéldányt kizárólag saját célból jogosult felhasználni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az ELO a rendelkezésére bocsátotta.
Az ELO kizárólagos joga többek között, hogy a tananyagcsomagokat bármely formában és adathordozón többszörözze és terjessze, és hogy ezekre másnak engedélyt adjon.

7.2.
A Megrendelő a Tananyagcsomagokat a teljes Tananyagsorozat megszerzését követően sem adhatja bérbe vagy haszonbérbe, azon szerzői jogot semmilyen formában sem szerez, azt csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően használhatja és ruházhatja át. 

Feltételek
7.3.
A Megrendelő jelen ÁSZF I. elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, illetve a Tananyagcsomagok a megadott címről visszaérkeznek, az ELO jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

7.4.
A Megrendelő panaszjogával az ELO ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház utca 7.) fordulhat.

7.5.
A határidő teljesítése szempontjából a napokban megállapított határidő esetén a határidő utolsó napján, a hónapokban megállapított határidő esetén a hónap utolsó napján foganatosított cselekmény teljesítésnek tekintendő.

7.6.
Amennyiben a Megrendelő Tananyagsorozatot vásárol, és igénybe vette a képzést, amelyhez kapcsolódóan lehetőség van a képzés elvégzését követően az ELO-val szerződéses jogviszonyban álló partnerintézménytől további oktatási szolgáltatást igénybe venni, az ELO-t az oktatási szolgáltatás – ideértve a vizsgatétel lehetőségét is – igénybevételének fennállásáért, igénybevehetőségéért, a partnerintézmény eljárásáért, teljesítéséért, vállalt határidőiért felelősség nem terheli. Az ELO a továbbiakban tájékoztatásképpen rögzíti a következőket: A Megrendelő az OKJ-s vizsgára, valamint a nemzetközileg elismert vizsgára felkészítő konzultációsorozaton az ELO-val szerződéses jogviszonyban álló partnerintézménynél az utolsó tananyagcsomagra vonatkozóan kiállított számla keltét követő egy éven belül jogosult részt venni, a képzés elvégzése során megszerzett igazolás birtokában és akkor, ha eddig az időpontig a Megrendelő igénybe vette a tananyagcsomag feldolgozását segítő papír alapú vagy online feladatok használatát. A Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a Tananyagsorozat kézhezvételét követő maximum 24 hónapig jogosultak konzultáción részt venni.

7.7.
A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

7.8.
Az ELO az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

7.9.
Jelen ÁSZF I. és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF I.-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

7.10.
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

7.11.
Az ELO tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.
 

Kelt: Budapesten, 2013. szeptember 01.

 


 

Általános szerződési feltételek II.
- képzési szolgáltatás nyújtására -

Jelen általános szerződési feltételek értelmében
ÁSZF: Jelen általános szerződési feltételek

ELO: Európai Levelező Oktatási Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Galvani utca 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-160605
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10639078-2-43
Webcíme: www.elo.hu
Levelezési cím: 0909 Budapest
E-mail cím: elo@elo.hu
Fax száma: 06 1 206 1770
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-63283/2013, NAIH-63284/2013

Résztvevő: ELO-val képzési szolgáltatás igénybevételére szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.

Szerződés: Az ELO és a Résztvevő között képzési szolgáltatás nyújtására és igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.

A Képzés tartalma

1. Jelen Szerződés megkötésével a Résztvevő, amennyiben a tananyagsorozatot megvásárolja, jogosulttá válik az ELO képzésében való részvételre. A képzés keretei között a Résztvevő jogosult a tananyagsorozat egyes tananyagcsomagjaihoz tartozó házi feladatokat, valamint a zárótesztet megoldani és visszaküldeni, az ELO pedig vállalja ezek szaktanári javítását és értékelését, valamint a Résztvevő részére történő visszaküldését. A Résztvevő jogosulttá válik továbbá az online tanulói oldal használatára. A képzés az elvégzéséről szóló igazolás kiállításával záródik. A képzés elvégzésének esetleges elmaradása vagy sikertelensége nem érinti a tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügyletet, amely ügyeletet a tananyagsorozatot vásárlónak a képzés elvégzésétől függetlenül is teljesítenie kell, és amelyet az ELO tananyagsorozat vásárlására létrejött mindenkor hatályos általános szerződési feltétele (www.elo.hu/aszf, továbbiakban: „ÁSZF I.”) szabályoz.
 

A Szerződés tárgya

2. Jelen Szerződés megkötésével az ELO kötelezettséget vállal az 1. pontban szabályozott tartalmú képzés (továbbiakban: „Képzés”) nyújtására, a Résztvevő pedig a Képzés díjának megfizetésére és a Képzés elvégzésére jelen Szerződés rendelkezései szerint.
 

A Szerződés létrejötte

3. A Képzés kuponon, megrendelőlapon, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhető meg. A megrendelés leadására elektronikus és postai úton, faxon, telefonon, valamint a honlapon keresztül van lehetőség. A Képzés megrendelhető az ELO ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.
4. A Szerződés a Résztvevő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésének (ajánlattétel) az ELO általi írásbeli, postán küldött visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO a megrendelést legkésőbb 20 (húsz) naptári napon belül postai úton nem igazolja vissza, a Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO a visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Résztvevő számára a megrendelés előtt a Résztvevő által megismert ÁSZF II.-t, amely az ELO honlapján www.elo.hu/aszf alatt mindenkor elérhető.
5. Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről és feldolgozásáról a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet még nem jelent, és nem helyettesíti a postai Visszaigazolást sem. A Megrendelő fax vagy e-mail elérhetősége megadásával a faxon, illetőleg e-mailen történő automatikus rendszer-visszaigazolást kifejezetten elfogadja.
 

A Képzésre vonatkozó általános rendelkezések

6. A Résztvevő egyénileg, otthonából sajátítja el a tananyagsorozat tartalmát. Elméleti tanórákat, gyakorlati foglalkozásokat és konzultációt az ELO nem szervez.
7. A Képzésbe való bekapcsolódásnak előfeltétele nincs. A Résztvevő a Képzésben – életkortól* és előképzettségtől függetlenül – részt vehet. Erre való tekintettel előzetesen megszerzett tudás beszámítására nincs lehetőség. (*Kiskorú személy esetén törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a szerződés létrejöttéhez, mely történhet telefonon keresztül vagy írásban.)
8. A Képzés során elsajátítható ismereteket, kompetenciákat, a Képzés részletes tartalmát az egyes tananyagsorozathoz kapcsolódó tanfolyami tematika és oktatási program tartalmazza.
 

A Képzésben való részvétel feltételei

9. A Képzésben való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a teljes tananyagsorozatot megvásárolja az ELO-tól egyösszegű teljesítéssel vagy részletfizetéssel. A tananyagsorozat vásárlása egy külön jogügylet, amelynek során a Résztvevő a teljes tananyagsorozat vásárlására ad le megrendelést, amely tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi tananyagcsomagot. Kizárólag egyes tananyagcsomagok vagy tananyagcsomag-részek megrendelésére, sem azok lemondásra nincs lehetőség. Az ELO a tananyagsorozathoz tartozó egyes tananyagcsomagokat a Résztvevő választása szerinti rendszerességgel juttatja el (lásd: A Képzés időtartama, ütemezése) a Résztvevőhöz. A tananyagsorozat megvásárlásának feltételeit az ÁSZF I. szabályozza.
10. A Résztvevő a tananyagsorozat vásárláson felül csak és kizárólag abban az esetben jogosult a Képzésben való részvételre is, amennyiben a jelen szerződéses feltételeket elfogadja és a Képzés ellenértékét (lásd: Képzés díja, fizetési feltételek) megfizeti.
11. Kizárólag a Képzés igénybevételére a tananyagsorozat megvásárlása nélkül, továbbá kizárólag a tananyagsorozat megvásárlására a Képzés igénybevétele nélkül nincs lehetőség.
12. Amennyiben a tananyagsorozat vásárlására létrejött szerződés felfüggesztésre kerül az ÁSZF I. rendelkezései szerint, úgy a Képzés nyújtása is azzal megegyező időtartamra felfüggesztésre kerül.
 

A Képzés időtartama, ütemezése:

13. A Képzés idejét a Résztvevő határozza meg azáltal, hogy milyen rendszerességgel kívánja átvenni a tananyagsorozathoz tartozó egyes tananyagcsomagokat. Az ÁSZF I. az alábbi ütemezésekben teszi lehetővé a tananyagsorozat-vásárlást:
a) normál tempó – havonta 1 tananyagcsomag
b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 tananyagcsomag
c) gyorsított tempó – havonta 2 tananyagcsomag
d) Komplett Szállítást tartalmazó megrendelés

14. Amennyiben a Résztvevő nem jelölte meg a kívánt ütemet, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO az egyes tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti és így a Képzés időtartama – szünetelés hiányában – a weboldalon megtalálható hossz.
 

A Képzés díja, fizetési feltételek

15. A Képzés teljes díja 2.100 Ft, amely az első tananyagcsomaggal kerül kiszámlázásra egy összegben (továbbiakban: „Regisztrációs Díj”).
16. A Regisztrációs Díj megfizetése utánvétellel, a tananyagsorozathoz tartozó első tananyagcsomagot kiszállító futárnál, készpénzben rendezhető.
17. A Résztvevő díjfizetési kötelezettségét nem érinti, ha

 • a házi feladatokat nem oldja meg, vagy azokat nem küldi vissza,
 • ha a zárótesztet nem oldja meg, vagy azt nem küldi vissza,
 • ha az igazolás kiállítására nincs lehetőség, mert a Résztvevő nem tett eleget a kiállítás feltételeinek.
   

A Képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja

18. A teljesítmény értékelése a tananyagsorozathoz tartozó, az otthoni tanulást és a tananyagcsomag feldolgozását elősegítő házi feladatokkal, valamint a záróteszttel történik.
19. A házi feladatok küldése két módon történhet: papír alapon és online módon. A küldés módja a Szerződés időtartama alatt díjmentesen megváltoztatható.
20. A házi feladatok megoldására és javítására a Résztvevő kizárólag a tananyagsorozat megküldésének végét, azaz az utolsó tananyagcsomagra vonatkozó számla keltét követő egy éven belül jogosult. Ha eddig az időpontig a Résztvevő nem teljesíti a házi feladatok megoldását, a későbbiekben már nincs lehetőség azok javítására, sem a záróteszt elvégzésére. A komplett szállítást tartalmazó megrendelés esetén a tananyagsorozatot megrendelő Résztvevő a tananyagsorozat kézhezvételét követő maximum 24 hónapig veheti igénybe a házi feladatok megoldását és javítását, valamint a záróteszt elvégzését.
21. A tananyagsorozat utolsó tananyagcsomagjának kézhezvételét követően lehetőség van záróteszt megoldására, amely online és postai úton is elküldhető a korábban választott házi feladat beküldési mód alapján.
22. Amennyiben a Résztvevő a teljes tananyagsorozatot átvette, bármely jogcímen fennálló lejárt tartozása nem áll fenn, a házi feladatokat teljes egészében megoldotta és visszaküldte, és a zárótesztet sikeresen (legalább 51%-os eredménnyel) megoldotta, igazolást kap a Képzés lezárásáról. Az igazolás nem minősül államilag elismert bizonyítványnak, szakképzettséget és egyéb végzettséget – így különösen OKJ-s végzettséget – nem biztosít és mindezekkel nem egyenértékű.
23. Az ELO OKJ-s képzést, konzultációt és vizsgát nem szervez, azonban a vele szerződéses jogviszonyban álló, akkreditált szakmai partnerintézmény (továbbiakban: „Partnerintézmény”) közötti együttműködés alapján a Partnerintézménynél lehetőség van az OKJ-s képzésben és szakmai konzultáción részt venni és OKJ-s végzettséget szerezni, a tananyagsorozat típusától függően. A Partnerintézmény az OKJ-s képzést a Résztvevővel kötött saját felnőttképzési szerződése és képzési programja alapján szervezi és bonyolítja. Az ELO-t az OKJ-s képzés – ideértve a vizsgatétel lehetőségét is – igénybevételének fennállásáért, igénybevehetőségéért, a Partnerintézmény eljárásáért, teljesítéséért, vállalt határidőiért felelősség nem terheli.
 

A felek jogai és kötelezettségei

24. Az ELO kötelezettséget vállal a jelen Szerződés szerint a Képzés lebonyolításáért, a program minőségéért, teljesítéséért, a Képzésben közreműködők tevékenységéért.
25. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben rögzített feltételeknek mindenben eleget tesz, a Képzést elvégzi és a Regisztrációs Díjat a nevére kiállított csekk/számla alapján az abban megjelölt fizetési határidőt figyelembe véve megfizeti az ELO-nak.
26. A Képzés a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra kizárólag abban az esetben, amennyiben a tananyagsorozat részét képező tananyagcsomagok küldése is szünetelésre kerül, a Résztvevő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelemére szüneteltethető. A szünetelés feltétele, hogy a Résztvevőnek ne legyen bármely jogcímen fennálló lejárt tartozása az ELO-val szemben. A szünetelés alatt nincs lehetőség a Képzés igénybevételére, az a tananyagsorozat részét képező tananyagcsomagok küldésének időszakával megegyező módon kitolódik.
27. A szünetelés időtartamát követően az ELO folytatja a Képzést az addigi tempónak megfelelően. A szünetelés egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.
28. Amennyiben a Képzés nyújtása az ELO felróható magatartásának következtében marad el, úgy az ELO kötelezettséget vállal a Regisztrációs Díj visszafizetésére.
29. A Résztvevő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (öt) munkanapon belül az ELO-nak írásban bejelenteni.
30. Az ELO a mindenkor hatályos, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Résztvevő személyes adatait. Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Képzésekről. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Résztvevő az ÁSZF II. elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO, illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az ELO részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/adatkezelesi_tajekoztato alatt található.
31. A Résztvevő panaszjogával az ELO ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház utca 7.) fordulhat.
 

A Szerződés megszűnése

32. A Résztvevő a jelen Szerződéstől az első tananyagcsomag kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Résztvevő elállása esetén az ELO köteles a Regisztrációs Díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A Résztvevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a visszaszolgáltatással felmerülő esetleges költségeket. A Résztvevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli.
33. Figyelemmel a jelen ÁSZF 11. pontjában foglalt rendelkezésre, a 32. pontban foglalt elállási jog Résztvevő általi gyakorlása kihat a tananyagsorozat vásárlásra létrejött szerződésre is, és megszünteti azt. Ennek megfelelően az ÁSZF I. 5.1 pontja szerinti elállási jog Résztvevő általi gyakorlása kihat a jelen Szerződésre is, és megszünteti azt. 
34. A tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügylet nem teljesítése esetén, illetőleg a tananyagsorozat megvásárlására létrejött ügylet bármely okból történő megszűnése esetén az ELO jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani.
35. Az ELO a jelen Szerződést akkor is jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Résztvevő a jelen Szerződést megszegi és azt az ELO írásos felszólítása ellenére 8 (nyolc) naptári napon belül sem orvosolja. 
36. A Résztvevő jelen Szerződést csak a tananyagsorozat vásárlásra létrejött szerződéssel együtt mondhatja fel.
 

Egyebek

37. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
38. Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

Kelt: Budapesten, 2013. szeptember 01.


 

Adatkezelési tájékoztató

1.1.
A jelen adatkezelési tájékoztató rögzíti, hogy az ELO mint adatkezelő hogyan kezeli és védi azon információkat, amelyeket a tananyagsorozatot megrendelő és a képzésében részt vevő (továbbiakban: „Ügyfél”) az ELO rendelkezésére bocsát.

1.2.
Az ELO a mindenkor hatályos az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Információs Törvény”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli Ügyfeleinek személyes adatait. Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a szerződések – azaz a tananyagsorozat vásárlását és a képzésben való részvételt szabályozó szerződések (továbbiakban: „Szerződések”) - létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további tananyagsorozatokról, képzésekről és szolgáltatásokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az ELO köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

1.3.
Az ELO mint adatkezelő az Ügyfelek Ügyfélszemélyes adatainak kezelése és azoknak gépi feldolgozása során figyelemmel van az alábbi követelményekre:

 • az ELO a személyes adatokat tisztességesen és törvényesen szerzi meg és kezeli,
 • az ELO az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, valamint kezeli, és attól eltérő módon nem használja fel,
 • az ELO csak olyan adatokat kezel, amelyek az adatkezelés megvalósulásának céljához elengedhetetlenek, és a meghatározott cél elérésére alkalmasak,
 • az ELO a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti,
 • az ELO megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás vagy nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása érdekében, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,
 • az ELO az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, továbbá azt, hogy az Ügyfelet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

1.4.
Az ELO által gyűjtött információk egy része az Információs Törvény szerint személyes adat. A személyes adat fogalomkörébe azon adatok tartoznak, amelyek kapcsolatba hozhatók az Ügyféllel, illetve amelyek alapján az Ügyfél személye azonosítható – így az Ügyfél neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, azonosító jele … -, illetve az adatból levonható, az Ügyfélre vonatkozó következtetés. A személyes adat mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Ügyféllel helyreállítható.

1.5.
Az ELO által végzett adatkezelés az alábbi célok érdekében történik:

 • a Szerződések létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiállítása, számla kiállítása,
 • a tananyagcsomagoknak az Ügyfél részére való továbbítása,
 • a képzés nyújtása során kapcsolattartás az Ügyféllel, szaktanári konzultáció, házifeladat-visszaküldés teljesítése, igazolás kiállítása,
 • az ELO egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítése,
 • az Ügyfél hozzájárulása alapján az Ügyfél közvetlen tájékoztatása a további tananyagsorozatokról, képzésekről és szolgáltatásokról,
 • az Ügyfél szerződésszegése esetén az ELO jogainak érvényesítése,
 • az ELO piacának, fogyasztóinak, termékeinek és szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése,
 • a fentiekkel összefüggésben az Ügyféllel való kommunikáció.

Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az ELO köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

1.6.
Az ELO különféle módon és eszközökkel gyűjti az Ügyfélről szóló adatokat, így az Ügyfél különösen a Szerződések megkötésekor, valamint az ELO telefonos ügyfélszolgálatával folytatott rögzített telefonbeszélgetések során adatokat bocsát az ELO rendelkezésére. Az ELO az Ügyféllel kapcsolatos információkat együtt kezelheti és az 1.5. pontban megjelölt felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolhatja olyan adatokkal, amelyek az Ügyfélről más módon jutottak az ELO tudomására.

1.7.
Az Ügyfél az ÁSZF I. és az ÁSZF II. elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO, illetve az alábbi adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag az ELO és munkatársai, a partnerintézmények és munkatársaik, valamint az ELO kapcsolt vállalkozásai jogosultak az 1.5. pontban meghatározott célból és mértékig. Az ELO az Ügyfél személyes adatait a tananyagsorozat küldés ideje, illetve a jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben az Ügyfél fizetési késedelembe esett, úgy az ELO felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.

1.8.
Az ÁSZF I. és az ÁSZF II. elfogadásával az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy amennyiben az ELO az Ügyféllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult az Ügyfél adatainak továbbítására. Az ELO külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az ELO vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie.

1.9.
Az Ügyfél jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. Az Ügyfél kérelmére az ELO tájékoztatást ad az általa, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Rögzített telefonbeszélgetés esetén az ELO – a fentieken túl az Ügyfél kérésére – a telefonbeszélgetés hangfelvételét az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az ELO köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában megadni a jelen pont szerinti tájékoztatást, illetve hangfelvételt. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 2.000,- forint.

1.10.
Az ELO az Ügyfél adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

1.11.
Az Ügyfél a hatályos jogszabályoknak megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

1.12.
Ha az ELO az Ügyfél jogait az adatkezelés során megsérti, az Ügyfél bírósághoz fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

1.13.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jogszabályok keretei között az ELO határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az ELO felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az ELO rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

1.14.
Az ELO az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Ügyfél tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzése személyes adatok esetében 5 év, különleges adatok esetén 20 év.

1.15.
Az ELO által kezelt adatok felhasználhatók arra, hogy azok segítségével az ELO közvetlenül tájékoztassa az Ügyfélt az ELO termékeiről, szolgáltatásairól, promóciókról és különleges ajánlatokról, illetve minden olyan információról, amely az ELO véleménye szerint az Ügyfél érdeklődésére tarthat számot (közvetlen értékesítés). Ezeket az információkat az ELO többféleképpen, így különösen e-mail útján és postai úton juttatja el az Ügyfél részére. Az Ügyfél bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen az ELO tudomására hozhatja, ha nem kívánja, hogy akár az ELO, akár harmadik fél a kezelt adatokat közvetlen értékesítési célokra használja fel. Ha az Ügyfél hozzájárulása szükséges a személyes adatainak kezeléséhez, azt az ELO az erre vonatkozó „hozzájárulás” mező megjelölésével fogja kérni. Előfordulhat, hogy az adatkezelés során az ELO az Ügyfél hallgatólagos beleegyezésére támaszkodik, de csak abban az esetben, ha ezt jogszabály lehetővé teszi. Jelen pont egyúttal az Ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál.

 

Kelt: Budapest, 2013. szeptember 01.

 


 

Európai Levelező Oktatási Kft.
2013. 08.31-ig jelentkezőkre vonatkozó
általános szerződési feltételek

Az Európai Levelező Oktatási Kft. 2012. december 1. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei

Általános Szerződési Feltételek értelmében

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek

ELO: Európai Levelező Oktatási Kft.

székhely: 1117 Budapest, Galvani u. 44.

cégjegyzékszám: 01-09-160605

webcíme: www.elo.hu

levelezési cím: 0909 Budapest

e-mail cím: elo@elo.hu

Megrendelő: ELO-val tananyagsorozat megvásárlására szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.

Tananyagcsomag: A tananyagsorozat egyes része; olyan nyomtatott vagy digitalizált formában rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás, illetve annak elválaszthatatlan vagy választható mellékletei (például Elonet), melyet az ELO előre megállapodott rendszerességgel juttat el Megrendelői részére. Az egy tananyagsorozathoz kapcsolódó tananyagcsomagok tartalmilag egymásra épülnek. A tananyagcsomagok önmagukban nem, hanem csak a teljes tananyagsorozattal, annak részeként rendelhetők meg.

Tananyagsorozat: Egy témához, illetve szakmához kapcsolódó tananyagcsomagok összessége.

Próbahónap: Első tananyagcsomag kézhezvételét követő 30 naptári nap.

Szerződés: Az ELO és a Megrendelő között egy tananyagsorozat megvásárlására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti
tartalommal létrejövő jogviszony.

Szerződés hatálya: A tananyagsorozat első leckéjétől az utolsó lecke vételárának kiegyenlítéséig tartó  időszak.

Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott a faxon, e-mailben, postai úton illetve a tanulói oldalon tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.

Kötbér: A szerződés hatályának lejárta előtti felmondás, valamint az ÁSZF-ben szereplőek megszegése esetén 15.000 forint, azaz Tizenötezer forint kötbér megfizetése válik szükségessé.

1. Jelentkezési és megrendelési tudnivalók

1.1.
A jelen ÁSZF tárgya az ELO által kínált teljes tananyagsorozat Megrendelő általi megvásárlása, amely tananyagsorozat tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi tananyagcsomagot.

1.2.
A tananyagsorozat-értékesítés legrövidebb időtartamát (azaz a tananyagküldés tempóját) az adott tananyagsorozatra vonatkozó, az ELO honlapjáról letölthető tanulmányi tájékoztató, valamint a honlapon található jelentkezési lap (elektronikus formanyomtatvány) tartalmazza. A tananyagsorozat-értékesítés időtartama a részletfizetés 4.1. pont szerinti futamidejének módosításával változhat.

1.3.
Az ELO tananyagsorozatai postai és elektronikus úton küldött levélben, jelentkezési kuponon, jelentkezési lapon, faxon és a honlapon keresztül, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhetők meg. Formanyomtatványnak minősül az elektronikus formanyomtatvány, a jelentkezési kupon és a jelentkezési lap. A tananyagsorozat megrendelhető az ELO ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.

1.4.
A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek, illetve a szóbeli (telefonos) megrendelésnek az ELO általi írásbeli, postán küldött visszaigazolásával (továbbiakban: Szerződés) jön létre. Amennyiben az ELO a megrendelést legkésőbb 20 naptári napon belül postai úton nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO a Szerződés megküldésével egyidejűleg annak részeként megküldi a Megrendelő számára az ÁSZF-et, mely az ELO a honlapján www.elo.hu/aszf alatt mindenkor elérhető.

1.5.
Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO egy automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről és feldolgozásáról a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet még nem jelent, és nem helyettesíti a postai Szerződést sem.

1.6.
Amennyiben a Megrendelőnek nem áll fenn pénzügyi tartozása az ELO-val szemben, akkor egyidejűleg vagy egymást követően több tananyagsorozatot is megrendelhet, illetve amennyiben a tananyagsorozat 4. csomagját (7-8. lecke) még nem kapta meg, válthat a tananyagsorozatok között. A tananyagsorozatok közötti váltásra egy megrendelés keretein belül egyszer kerülhet sor. Tananyagsorozatok közötti váltás esetén a már kifizetett vételárrészleteket az ELO az új tananyagsorozat árába nem számítja be. Amennyiben a Megrendelőnek az ELO-val szemben pénzügyi tartozása áll fenn, további tananyagsorozatra megrendelést nem adhat le, illetve nem válthat a tananyagsorozatok között. A tartozás kiegyenlítésével és ennek igazolásával a Megrendelőt ismét megilletik ezek a jogok. Tartozás esetén az ELO jogában áll a jelentkezést egyedi elbírálás alapján engedélyezni.

 

2. Fizetési és szállítási feltételek

2.1.
A tananyagsorozatok bruttó listaára az ELO honlapján érhető el.

2.2.
Az ELO reklámkiadványaiban, egyéb marketingcsatornáin, illetve a honlapon közölt akciós árai a 2.1. pontban meghatározott listaáraktól eltérhetnek, illetve kedvezményes ajánlatot az ELO személyre szabottan is tehet. Amennyiben a Megrendelő egy árkedvezményt tartalmazó felhívás alapján rendeli meg a tananyagsorozatot, a Szerződés a kedvezményes áron jön létre. Amennyiben a Szerződés megkötését követő 15 napon belül a Megrendelő egy olyan névre szóló személyes reklámajánlatot kap, amelyben szereplő kedvezmény meghaladja a Szerződés megkötésének alapjául szolgáló kedvezményt, és azt a Megrendelő 8 naptári napon belül írásban igényli illetve igazolja, akkor a Megrendelő részére a soron következő esedékes és azt követő valamennyi számla a nagyobb kedvezmény érvényesítésével kerül kiállításra. A magasabb kedvezmény a már kifizetett vételár-részlet tekintetében utólag nem érvényesíthető.

2.3.
Amennyiben a Megrendelő a teljes tananyagsorozathoz tartozó valamennyi tananyagcsomag egyidejű átvételére ad le megrendelést (komplett rendelés), az ELO a Megrendelő választásának megfelelően Díjbekérő számlát küld a tananyagsorozat teljes árával, vagy a tananyagsorozatot utánvétellel küldi meg.
• Díjbekérő számla választása esetén a számla kiegyenlítését követő 8 munkanapon belül az ELO futárszolgálattal megküldi a tananyagsorozatot, melynek érkezéséről a futárszolgálat előzetesen SMS-ben értesítést küld, illetve amennyiben a Megrendelő Pick Pack Pontba történő kiszállítást kért, a tananyagsorozat Pontba érkezéséről szintén előzetesen sms értesítést kap.
• Utánvételes megrendelés esetén az ELO a tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg; a tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a Megrendelő a futárszolgálat részéről SMS-ben értesül a csomag érkezéséről. Pick Pack Pontba történő kiszállítás kérésekor a tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor a Pick Pack Pontban fizetendő meg, az átvétel időpontjáról a Pick Pack Pont a Megrendelőt előzetesen sms-ben értesíti.

Ezen kívül kizárólag teljes tananyagsorozat megrendelése esetén lehetőség van személyes átvételre, kizárólag előre egyeztetett időpontban az ELO ügyfélszolgálatán, tekintettel arra, hogy az ELO-nak személyes ügyfélszolgálata nincs. Személyes átvétel esetén a Megrendelő szállítási költséggel nem tartozik. Személyes átvétel esetén a Megrendelő csak készpénzzel történő fizetéssel teljesíthet.

Mindkét esetben a személyes átvétel során, amennyiben nem a Megrendelő veszi át a tananyagcsomagot, hanem megbízottja, családtagja az átvétellel egyidejűleg a Szerződés ebben az esetben is létrejön.

2.4.
Az ELO lehetőséget biztosít, hogy a teljes tananyagsorozat egyszeri átvétele és a díjának egy összegben történő megfizetése helyett a Megrendelő a tananyagsorozat árát részletekben fizesse meg a 4.1. pontban foglaltak szerint. A vételárrészlet esedékessége normál és gyorsított tempójú részletfizetés esetén havonta, késleltetett tempójú részletfizetés esetén kéthavonta, a számla kiállításától számított 21 naptári napon belül esedékes. A számlát az ELO az egyes tananyagcsomagokkal együtt juttatja el Megrendelőnek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

2.5.
Az ELO a Szerződés létrejöttekor egyszeri regisztrációs díjat számol fel bruttó 2100 forint összegben, amely az első számlában kerül kiállításra. A regisztrációs díj tartalmazza a tananyagsorozathoz kapcsolódó papír alapú vagy on-line, az otthoni tanulást segítő, kiegészítő feladatok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségeket.

2.6.
Amennyiben a Megrendelő a teljes tananyagsorozatot átvette, pénzügyi tartozása nem áll fenn, a papír alapú vagy online, az otthoni tanulást segítő, kiegészítő házi feladatokat teljes egészében megoldotta és visszaküldte, és a zárótesztet sikeresen (legalább 51%-os eredménnyel) megoldotta, igazolást kap a tananyagsorozat lezárásáról.

2.7.
Az ELO a tananyagcsomagot a tárgyhó azon napjáig törekszik eljuttatni a Megrendelő részére, melyet a Visszaigazolásban az adott tananyagsorozatra vonatkozóan meghatározott, amely azonban nem tekintendő határozott szállítási határidőként, így a postai vagy más kézbesítés hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért az ELO-t felelősség nem terheli.

2.8.
Minden tananyagcsomag 1 tankönyvet és abban 2 leckét valamint tananyagsorozattól függően a mellékleteket és a tanulást segítő anyagokat tartalmaz. Az ELO az adott tananyagsorozathoz kapcsolódó első tananyagcsomagot (normál és késleltetett tempó esetén 1 db, gyorsított tempó esetén 2 db tananyagcsomag) a Megrendelő választásának megfelelően vagy előzetes Díjbekérő számlával vagy utánvétes csomagként küld Megrendelő számára.
• Díjbekérő számla választása esetén a számla kiegyenlítését követő 8 munkanapon belül az ELO futárszolgálattal megküldi az első tananyagcsomago(ka)t, melynek érkezéséről a futárszolgálat előzetesen SMS-ben értesítést küld, illetve amennyiben a Megrendelő Pick Pack Pontba történő kiszállítást kért, a tananyagsorozat Pontba érkezéséről szintén előzetesen sms értesítést kap. A Díjbekérő számla tartalmazza az első tananyagcsomag(ok) árát, az egyszeri regisztrációs díjat illetve a szállítási költséget.
• Utánvételes megrendelés esetén az ELO a tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg; a tananyagcsomag(ok) ára a szállítási költség és az egyszeri regisztrációs díj együtt egy összegben átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a Megrendelő a futárszolgálat részéről SMS-ben értesül a csomag érkezéséről. Pick Pack Pontba történő kiszállítás kérésekor a tananyagcsomag(ok) ára a szállítási költség és az egyszeri regisztrációs díj együtt egy összegben átvételkor a Pick Pack Pontban fizetendő meg, az átvétel időpontjáról a Pick Pack Pont a Megrendelőt előzetesen sms-ben értesíti.

Mindkét esetben a személyes átvétel során, amennyiben nem a Megrendelő veszi át a tananyagcsomagot, hanem megbízottja, családtagja az átvétellel egyidejűleg a Szerződés ebben az esetben is létrejön.

2.9.
A 2.8. pontban foglalt tananyagcsomagokon felüli valamennyi további tananyagcsomag postai küldeményként kerül megküldésre, melynek díjszabása az aktuális díjaknak megfelelően történik. A küldemény tartalmazza a csekket, illetve a számlát a fizetendő összeggel és a fizetési határidővel. A csekken, illetve számlán szereplő összeg magában foglalja az aktuális tananyagcsomag árát és a szállítási költséget is. A tananyagcsomagok ára a csekk befizetésével vagy banki átutalással is rendezhető. Az ELO bankszámlaszáma:

BBRT 10102086-04449400-01000000

A „Megjegyzés” rovatban a regisztrációs számot, annak a számlának a számlaszámát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO nem vállal felelősséget.

2.10.
Az ELO külföldre történő megrendelés esetén kizárólag magánszemélyek részéről történő megrendelést tud teljesíteni a teljes tananyagsorozat egyszerre történő kifizetésére és szállítására. Ebben az esetben az ELO Díjbekérő számlát küld Megrendelő részére email-ben, mely tartalmazza a tananyagsorozat teljes árát  és a szállítási költséget. A Díjbekérő átutalással történő kiegyenlítését követő 14 munkanapon belül az ELO megküldi Megrendelő részére a már kiegyenlített tananyagsorozatot.  A szállítási költség tájékoztatásképpen jelenleg EU-s országokba 11.000 forint, EU-n kívüli országokba 17.000 forint. A tananyagsorozat postázásakor az ELO e-mail-ben értesíti Megrendelőt annak várható érkezési idejéről.

2.11.
Amennyiben a kiszállított tananyagcsomag vagy annak valamely része hibás, hiányos, sérült, illetve nem a megfelelő tananyagcsomagot tartalmazza, a Megrendelő köteles azt a kézhezvételtől számított 5 (öt) munkanapon belül az ELO részére a hiba megjelölésével visszaküldeni, és az ELO köteles azt haladéktalanul, térítésmentesen kicserélni. Amennyiben a tananyagcsomag a Megrendelőnek felróható okból sérült, illetve válik hibássá, hiányossá, a Megrendelő új térítésmentes példányra nem támaszthat igényt, és a kicseréléssel járó költségek, ideértve az új tananyagcsomag árát és a postaköltséget a Megrendelőt terhelik, valamint a már kifizetett tananyagcsomag tekintetében visszatérítési igénnyel nem léphet fel.

3. Késedelmes fizetés

3.1.
Amennyiben a Megrendelő a tananyagcsomag ellenértékét a 2.4. pontban meghatározott fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO késedelmi díjat számol fel.

3.2.
Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az ELO 15 (tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bíróság előtt fizetési meghagyással érvényesíteni, mely során a járulékos költségek kiegyenlítése a vesztes fél kötelezettségévé válik, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.3.
A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO – amennyiben ELO nem él felmondási jogával – jogosult a tananyagcsomag-küldést a számlatartozás és késedelmi díjak kiegyenlítéséig, de a Szerződés időtartama alatt legfeljebb 3 hónapra felfüggeszteni, amely időszakban további vételárrészlet nem válik esedékessé. A felfüggesztés nem érinti az ELO 3.2 pontban foglalt jogát az addig esedékessé vált követelés behajtása iránt. A késedelmi díj a felfüggesztés időtartama alatt is felszámításra kerülhet. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt rendezi, az ELO folytathatja a tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési tempónak megfelelően. A Szerződés megszüntetése esetén annak megszegése miatt az ELO kötbért számít fel, melynek kiegyenlítése a Megrendelő kötelezettsége.

3.4.
Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt sem rendezi, az ELO jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, azonban a Megrendelő fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1.
A Megrendelő a tananyagsorozatot az alábbi részletekben rendelheti meg:

a) normál tempó – havonta 1 tananyagcsomag
b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 tananyagcsomag
c) gyorsított tempó – havonta 2 tananyagcsomag
d) komplett tempó – a tananyagsorozat teljes egésze

Amennyiben a Megrendelő a próbahónapon belül nem jelzi felmondási szándékát, úgy az egyes tananyagcsomagok a megrendelés során megadott részletekben kerülnek megküldésre.
A Megrendelő – ide nem értve, amennyiben tartozása áll fenn az ELO-val szemben – jogosult a részletfizetés ütemezését a Szerződés időtartama alatt bármikor, írásban megváltoztatni.

4.2.
A tananyagsorozat küldése a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra bármikor írásban vagy telefonon előterjesztett kérelemre szüneteltethető. A szünetelés feltétele, hogy a Megrendelőnek ne legyen pénzügyi tartozása az ELO-val szemben. A szünetelés alatt az ELO a tananyagcsomagokat nem juttatja el a Megrendelő részére, a Megrendelő pedig nem köteles a vételárrészletek fizetésére.
A szünetelés időtartamát követően az ELO folytatja a tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési tempónak megfelelően. A szünetelés egyebekben nem érinti a felek jogviszonyának fennállását és annak hatályát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

4.3.
A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (öt) munkanapon belül az ELO-nak írásban bejelenteni.

4.4.
Amennyiben a tananyagcsomag a 2.7. pontban meghatározott időpontig nem érkezik meg a Megrendelő részére, a Megrendelő köteles azt az ELO ügyfélszolgálatán 15 (tizenöt) naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztását úgy kell értékelni, mintha a Megrendelő a tananyagcsomagot átvette volna, és a mulasztásból igény utólag nem támasztható.
Az ELO a szállítás során elveszett tananyagcsomagot kérésre a Szerződés időtartama alatt 3 (három) alkalommal díjmentesen, ezt követően költségtérítés ellenében újraküldi. Amennyiben a tananyagcsomag azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert annak címe megváltozott és a 4.3. pont szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, akkor a Megrendelőt nem illetik meg jelen pontban foglalt jogok érvényesítése.

4.5.
A tananyagsorozathoz tartozó, az otthoni tanulást elősegítő kiegészítő feladatok küldése két módon történhet: papír alapon és online módon. Amennyiben az adott tananyagsorozattal összefüggésben az ELO mindkét használati módot biztosítja, annak módozata a Szerződés időtartalma alatt díjmentesen megváltoztatható. A papír alapú vagy online feladatok használatára a Megrendelő kizárólag a tananyagsorozat megküldésének végét, azaz az utolsó tananyag kapcsán kiállított számla időpontját követő egy éven belül jogosult. Ha eddig az időpontig a Megrendelő nem veszi igénybe az otthoni tanulást segítő papír alapú vagy online feladatok használatát, a későbbiekben erre már nincs lehetősége. A komplett tananyagsorozatot kérő Megrendelők a tananyagsorozat kézhezvételét követő maximum 24 hónapig vehetik igénybe a papír alapú vagy online feladatok használatát.

5. A Szerződés megszűnése

5.1. Elállás
A Megrendelő jogosult az első tananyagcsomag kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül írásban, indoklás nélkül elállni a tananyagsorozat vételére létrejött Szerződéstől, valamint ez esetben köteles a tananyagcsomagot valamint a hozzátartozó számlát ajánlott küldeményként visszaküldeni az ELO részére.
A Megrendelő elállása esetén az ELO köteles a Megrendelő által kifizetett összeget, ideértve a tananyagcsomag díját, a postaköltséget és a regisztrációs díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) naptári napon belül visszatéríteni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a tananyagcsomag visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli, ide nem értve a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítését.

5.2. Felmondás a próbahónap alatt
A Megrendelő jogosult az első tananyagcsomag kézhezvételét követő 8 (nyolc) naptári napon túl, de még a próbahónap alatt írásban a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő csak az első tananyagcsomag(ok) díjának megfizetésére köteles. Komplett megrendelés esetén próba havi felmondás nem érvényesíthető a tananyagcsomag teljes átvétele alapján.

5.3. Felmondás a próbahónapot követően
A Megrendelő a próbahónapot követően a Szerződést 15.000 forint, azaz Tizenötezer forint kötbér megfizetése ellenében mondhatja fel, hiszen a Szerződés a teljes tananyagsorozat megvásárlásáról szól részletekben történő kiegyenlítéssel. Ebből kifolyólag felmondani csak a Megrendelő kifejezetten a Szerződés felmondására irányuló írásbeli nyilatkozatával lehetséges. Nem minősül a Szerződés felmondásának a tananyagok vagy a teljes tananyagsorozat visszaküldése vagy át nem vétele vagy egyéb tartalmú panaszlevél. Szerződés felmondása esetén Megrendelő kötelezettsége a kötbér megfizetésén felül a felmondáskor fennálló teljes tartozás kiegyenlítése az ELO által meghatározott időpontig.

5.4. Az ELO felmondási joga
Az ELO jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Megrendelő jelen Szerződésben és/vagy az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére, mely esetben a szerződésszegésre hivatkozva 15.000 forint, azaz Tizenötezer forint kötbér megfizetésére kötelezi a Megrendelőt.

5.5.
Amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, Megrendelő a Szerződés felmondása esetén is köteles a már kiszállított, tananyagcsomagok vételárrészleteit és a kötbért megfizetni, mentesül azonban a tananyagsorozat hátralékos, próbaidőn túl esedékessé váló vételárrészek megfizetése alól, és nem jogosult ezen tananyagcsomagokra. A Megrendelő által már kifizetett vételárrészek visszafizetését nem követelheti.

5.6.
Amennyiben a Szerződés Megrendelőnek felróható okból szűnik meg, így különösen, de nem kizárólagosan Megrendelő sorozatos fizetési késedelme, az ELO jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése esetén, vagy ha a Megrendelő nem elérhető az adott címen, a Megrendelő 15.000,- forint, azaz Tizenötezer forintnak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles az ELO felszólításától számított 8 munkanapon belül.

5.7. Egyoldalú módosítás
Az ELO jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
b) ha a Szerződés teljesítésének körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
d) ha a megrendelés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO határozata alapján;
e) ha a módosítást az ELO egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

5.8.
Az ELO a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel az ELO-nál szokásos módok egyikén, így postai úton, e-mail útján vagy SMS-ben is közli.

5.9
Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő azonnali hatályú felmondása esetén is köteles a már kiszállított és a tárgyhóra eső tananyagcsomagokat kifizetni valamint a Szerződés lejárta előtti felmondás okán kirótt kötbért. A Megrendelő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kiszállított és a tárgyhóra eső tananyagcsomagokat kifizetni, valamint megrendeléskor érvényes ÁSZF szerinti szerződés felmondásra vonatkozó feltételeknek eleget tenni.

6. Adatkezelési tájékoztató

6.1.
Az ÁSZF részét képező adatkezelési tájékoztató rögzíti, hogy az ELO mint adatkezelő hogyan kezeli és védi azon információkat, amelyeket a Megrendelő az ELO rendelkezésére bocsát.

6.2.
Az ELO a mindenkor hatályos, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli ügyfeleinek személyes adatait. Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további tananyagsorozatokról és szolgáltatásokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az ELO köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

6.3.
Az ELO mint adatkezelő a Megrendelő személyes adatainak kezelése és azoknak gépi feldolgozása során figyelemmel van az alábbi követelményekre:
• az ELO a személyes adatokat tisztességesen és törvényesen szerzi meg és kezeli,
• az ELO az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, valamint kezeli, és attól eltérő módon nem használja fel,
• az ELO csak olyan adatokat kezel, amelyek az adatkezelés megvalósulásának céljához elengedhetetlenek, és a meghatározott cél elérésére alkalmasak,
• az ELO a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti,
• az ELO megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás vagy nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása érdekében, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,
• az ELO az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, továbbá azt, hogy a Megrendelőt csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

6.4.
Az ELO által gyűjtött információk egy része az Információs Törvény szerint személyes adat. A személyes adat fogalomkörébe azon adatok tartoznak, amelyek kapcsolatba hozhatók a Megrendelővel, illetve amelyek alapján a Megrendelő személye azonosítható – így különösen a Megrendelő neve, lakcíme, e-mail címe, azonosító jele -, illetve az adatból levonható, a Megrendelőre vonatkozó következtetés. A személyes adat mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata a Megrendelővel helyreállítható.

6.5.
Az ELO által végzett adatkezelés az alábbi célok érdekében történik:
• a Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiállítása, számla kiállítása,
• a tananyagcsomagoknak a Megrendelő részére való továbbítása,
• az ELO egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítése,
• a Megrendelő hozzájárulása alapján a Megrendelő közvetlen tájékoztatása a további tananyagsorozatokról és szolgáltatásokról,
• a Megrendelő szerződésszegése esetén az ELO jogainak érvényesítése,
• az ELO piacának, fogyasztóinak, termékeinek és szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése,
• a fentiekkel összefüggésben a Megrendelővel való kommunikáció.

 

6.6.
Az ELO különféle módon és eszközökkel gyűjti a Megrendelőről szóló adatokat, így a Megrendelő különösen a Szerződés megkötésekor, valamint az ELO telefonos ügyfélszolgálatával folytatott rögzített telefonbeszélgetések során adatokat bocsát az ELO rendelkezésére. Az ELO a Megrendelővel kapcsolatos információkat együtt kezelheti és a 6.3. pontban megjelölt felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolhatja olyan adatokkal, amelyek a Megrendelőről más módon jutottak az ELO tudomására.

6.7.
A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO, illetve az alábbi adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag az ELO és munkatársai, a partnerintézmények és munkatársaik, valamint az ELO kapcsolt vállalkozásai jogosultak a 6.3. pontban meghatározott célból és mértékig. Az ELO a Megrendelő személyes adatait a tananyagsorozat küldés ideje, illetve a jogviszony fennállta alatt, valamint amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esett, úgy az ELO felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.

6.8.
Az ÁSZF elfogadásával a Megrendelő hozzájárulását adja, hogy amennyiben az ELO a Megrendelővel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult a Megrendelő adatainak továbbítására. Az ELO külön hozzájárulás nélkül, valamint a Megrendelő hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az ELO vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie.

6.9.
A Megrendelő jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. A Megrendelő kérelmére az ELO tájékoztatást ad az általa, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Megrendelő személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Rögzített telefonbeszélgetés esetén az ELO – a fentieken túl a Megrendelő kérésre – a telefonbeszélgetés hangfelvételét a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. Az ELO köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában megadni a jelen pont szerinti tájékoztatást, illetve hangfelvételt. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 2000 forint.

6.10.
Az ELO a Megrendelő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

6.11.
A Megrendelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

6.12.
Ha az ELO a Megrendelő jogait az adatkezelés során megsérti, a Megrendelő bírósághoz fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

6.13.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jogszabályok keretei között az ELO határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az ELO felel. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az ELO rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

6.14.
Az ELO az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Megrendelő tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzése személyes adatok esetében 5 év, különleges adatok esetén 20 év.

6.15.
Az ELO által kezelt adatok felhasználhatók arra, hogy azok segítségével az ELO közvetlenül tájékoztassa a Megrendelőt az ELO termékeiről, szolgáltatásairól, promóciókról és különleges ajánlatokról, illetve minden olyan információról, amely az ELO véleménye szerint a Megrendelő érdeklődésére tarthat számot (közvetlen értékesítés). Ezeket az információkat az ELO többféleképpen, így különösen e-mail útján és postai úton juttatja el a Megrendelő részére. A Megrendelő bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen az ELO tudomására hozhatja, ha nem kívánja, hogy akár az ELO, akár harmadik fél a kezelt adatokat közvetlen értékesítési célokra használja fel. Ha a Megrendelő hozzájárulása szükséges a személyes adatainak kezeléséhez, azt az ELO az erre vonatkozó „hozzájárulás” mező megjelölésével fogja kérni. Előfordulhat, hogy az adatkezelés során az ELO a Megrendelő hallgatólagos beleegyezésére támaszkodik, de csak abban az esetben, ha ezt jogszabály lehetővé teszi.

7. Egyéb

7.1.
Az ELO tananyagcsomagjai és annak minden része – ideértve a hanganyagokat is – szerzői jogi védelem alatt állnak. A Megrendelő a megvásárolt tananyagsorozatot kizárólag saját célból jogosult felhasználni mely módon az abban levő ismereteket elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az ELO a rendelkezésére bocsátotta.
A Megrendelő egyéb felhasználásra sem ingyenesen, sem visszterhesen nem jogosult, így különösen a tananyagcsomagok nem sokszorosíthatók, másolhatók, harmadik félnek nem adhatók át és kereskedelmi forgalomba – ideértve az internetes piactereket is – nem hozhatók, nem terjeszthetők, továbbá nem digitalizálhatók.

7.2.
A Megrendelő a tananyagcsomagot sem ingyenesen, sem visszterhesen nem adhatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe, semmilyen módon nem jogosult másnak átengedni vagy véglegesen átadni.
Általános Szerződési Feltételek

7.3.
A Megrendelő a tananyagsorozaton korlátozott felhasználási jogot szerez, amely kizárólag a jelen ÁSZF-ben biztosított felhasználási jogokra és módra terjed ki a Szerződés céljának megfelelő, de annál nem nagyobb mértékben.

7.4.
Amennyiben a Megrendelő nem elérhető, az általa megadott címen nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, illetve a tananyagok a megadott címről visszaérkeznek, az ELO jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

7.5.
A Megrendelő a Szerződés megkötésével önkéntes hozzájárulását adja, hogy az ELO tájékoztassa kedvezményeiről, hirdetési akcióiról, reklámjairól továbbá, hogy a Megrendelő személyes adatait közvetlen üzletszerzési célokra felhasználja. Megrendelő kijelenti, hogy a megfelelő tájékoztatást megkapta.

7.6.
A Megrendelő panaszjogával az ELO ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet.

7.7.
A határidő teljesítése szempontjából a napokban megállapított határidő esetén a határidő utolsó napján, a hónapokban megállapított határidő esetén a hónap utolsó napján foganatosított cselekmény teljesítésnek tekintendő.

7.8.
Amennyiben a Megrendelő olyan tananyagsorozatot vásárol, amelyhez kapcsolódóan lehetőség van az ELO-val szerződéses jogviszonyban álló partnerintézménytől oktatási szolgáltatást igénybe venni, az ELO-t az oktatási szolgáltatás – ideértve a vizsgatétel lehetőségét is – igénybevételének fennállásáért, igénybevehetőségéért, a partnerintézmény eljárásáért, teljesítéséért, vállalt határidőiért felelősség nem terheli. Az ELO a továbbiakban tájékoztatásképpen rögzíti a következőket: A Megrendelő az OKJ-s vizsgára, valamint a nemzetközileg elismert vizsgára felkészítő konzultációsorozaton az ELO-val szerződéses jogviszonyban álló partnerintézménynél az utolsó tananyagcsomag megküldésének végét, azaz az utolsó tananyagcsomag kapcsán kiállított számla időpontját követő egy éven belül jogosult részt venni. Ha eddig az időpontig a Megrendelő nem veszi igénybe az otthoni tanulást segítő papír alapú vagy online feladatok használatát, a későbbiekben erre már nincs lehetősége. A komplett tananyagsorozatot kérő Megrendelők a tananyagsorozat kézhezvételét követő maximum 24 hónapig vehetik igénybe a papír alapú vagy online feladatok használatát.

7.9.
A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

7.10.
A Megrendelő ELO-val szembeni írásbeli nyilatkozatait postai levél formájában és e-mailben teheti meg.

7.11.
Az ELO az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

7.12.
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

Kelt Budapesten, 2012. november 15-én.