Általános szerződési feltételek

 

ELO Könyvkiadó Kft. Általános Szerződési Feltételek >>

Európai Levelező Oktatási Kft. Általános Szerződési Feltételek >>

A 2018. 10. 18-tól érvényes tabletes akcióinkra vonatkozó Általános Részvételi Feltételek >>

 

ELO Könyvkiadó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződés Feltételek
– tananyagsorozat vásárlására –

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

Adminisztrációs díj: A Tananyagsorozat megrendelése esetén az első Tananyagcsomaggal együtt fizetendő egyszeri díj, amelynek értéke 1.500 Ft, azaz ezerötszáz forint.

ÁSZF: A Tananyagsorozat vásárlásra létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános Szerződési Feltételek.

ELO cégcsoport: Az ELO Könyvkiadó Kft. és kapcsolt vállalkozásai

ELO Könyvkiadó Kft.: A Tananyagsorozat előállítója és forgalmazója

Európai Levelező Oktatási Kft.: Képzésszolgáltató

Székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-184711
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24830289-2-43
Webcím: www.elo.hu
Levelezési cím: 0909 Budapest
E-mail cím: elo@elo.hu
Telefonszám: 06 1 206 1775

Kötbér: Megrendelő által jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződésszegési esetekben fizetendő szerződésszegésenkénti 15.000 Ft, tizenötezer forint.

Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott az e-mailben és postai úton tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.

Képzés: A Tananyagsorozat egyes Tananyagcsomagjaihoz tartozó házi feladatok és záróteszt megoldásainak szaktanári javítása és értékelése az ELO cég- csoporthoz tartozó Európai Levelező Oktatási Kft. által.

Lecke: A Tananyagcsomag tematikailag elkülönülő fejezetei; egy Tananyagcsomag kettő Leckét tartalmaz.

Megrendelő: ELO Könyvkiadó Kft.-vel Tananyagsorozat megvásárlására szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági tár- saság, egyéb jogalany.

Próbahónap: Első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári nap.

Regisztrációs Szám: a Megrendelő és az általa igénybe vett Tananyagsorozat és Képzés azonosítására szolgáló, 10 számjegyű egyedi azonosító kód Szerződés: Az ELO Könyvkiadó Kft. és a Megrendelő között egy Tananyagsorozat megvásárlására és leszállítására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.

Szerződés: Az ELO Könyvkiadó Kft. és a Megrendelő között egy Tananyagsorozat megvásárlására és leszállítására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.

Tananyagcsomag: A Tananyagsorozat egyes része; olyan nyomtatott vagy digitalizált formában rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás, illetve annak mellék- letei, melyet az ELO Könyvkiadó Kft. előre megállapodott rendszerességgel küld a Megrendelő részére. Az egy Tananyagsorozathoz kapcsolódó Tananyagcsomagok tartalma egymásra épül. A Tananyagcsomagok önmagukban nem rendelhetők meg.

Tananyagsorozat: Egy témához, illetve szakmához kapcsolódó Tananyagcsomagok összessége.

Visszaigazolás: A Megrendelő által leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO Könyvkiadó Kft. általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfogadása, amely létrehozza a Szerződést.

1. Megrendelési tudnivalók

1.1.
A jelen ÁSZF tárgya az ELO Könyvkiadó Kft. által kínált teljes Tananyagsorozat Megrendelő általi megvásárlása. Jelen Szerződés alapján a Megrendelő kötelezettsége a Tananyagsorozat Vételárának kifizetése és a Tananyagsorozathoz tartozó Tananyagcsomagok átvétele, az ELO Könyvkiadó Kft.-t terheli a Tananyagsorozat leszállítása. A Megrendelő minden esetben a teljes Tananyagsorozatra ad le megrendelést; kizárólag egyes Tananyagcsomagok vagy Tananyagcsomag-részek (Leckék) megrendelésére, azok lemondására nincs lehetőség.

1.2.
Feltéve, hogy az adott Tananyagsorozatra vonatkozó tájékoztató másképp nem rendelkezik, minden Tananyagcsomag 1 tankönyvet és abban 2 Leckét, valamint Tananyagsorozattól függően mellékleteket és házi feladatot tartalmazhat. (Amennyiben nem rendelte meg az Európai Levelező Oktatási Kft. képzési szolgáltatását, a házi feladat visszaküldésére és az Európai Levelező Oktatási Kft. általi kijavításra nem jogosult.)

1.3.
A Tananyagsorozatot az ELO Könyvkiadó Kft. a Megrendelő igénye szerint egyszerre (továbbiakban: Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés) vagy részletekben (továbbiakban: Részletvétel) szállítja ki.

1.4.
Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a Szerződés a Tananyagsorozat átvételével és vételár megfizetésével teljesül.

1.5.
Részletvétel esetén az egyes Tananyagcsomagok részletekben történő kiszállításának rendszerességét (továbbiakban: Tempó) a Megrendelő jogosult kiválasztani. A választott Tempó határozza meg a Szerződés határozott időtartamát.

A Vételár kifizetése részletekben történik. A fizetési feltételek részleteit jelen ÁSZF 2. pontja tartalmazza.

A Megrendelő az alábbi Tempók közül választhat:

a) normál tempó: havonta 1 Tananyagcsomag.
b) késleltetett tempó: kéthavonta 1 Tananyagcsomag.
c) gyorsított tempó: havonta 2 Tananyagcsomag

A választható Tempók Tananyagsorozatonként eltérhetnek; a választható Tempókat az adott Tananyagsorozatra vonatkozó, az ELO Könyvkiadó Kft. honlapjáról letölthető tájékoztató, valamint a honlapon található megrendelőlap (elektronikus formanyomtatvány) tartalmazza.

1.6.
Amennyiben a Megrendelő nem jelölte meg a kívánt Tempót, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti. A Megrendelő jogosult a Tempót a Szerződés időtartama alatt bármikor megváltoztatni, kivéve, amennyiben tartozása áll fenn az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben

1.7.
Az ELO Könyvkiadó Kft. Tananyagsorozata online, az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján (www.elo.hu/megrendeles) rendelhető meg. A Tananyagsorozat megrendelhető továbbá az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, és telefonon keresztül.

1.8.
A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO Könyvkiadó Kft. általi Visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft. a megrendelést legkésőbb 20 (húsz) naptári napon belül futárszolgálattal, utánvétellel nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO Könyvkiadó Kft. a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Megrendelő számára az ÁSZF-et. Az ÁSZF az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján www.elo.hu/aszf alatt mindenkor elérhető.

1.9.
Az elektronikusan és telefonon leadott megrendelések esetén az ELO Könyvkiadó Kft. automatikus rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet még nem keletkeztet, és nem helyettesíti a futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolást sem.

A Megrendelő e-mail elérhetősége megadásával elfogadja, hogy az ELO Könyvkiadó Kft. részére e-mailen automatikus rendszerüzenetet küldjön.

1.10.
A Megrendelő egyidejűleg vagy egymást követően több Tananyagsorozatot is megrendelhet, amennyiben:

a) az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben nincs lejárt tartozása, illetve
b) ha a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan Képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé sem áll fenn tartozása.

1.11.
A Megrendelő a megrendelt Tananyagsorozatról másik Tananyagsorozatra térhet át (továbbiakban: Váltás), amennyiben:

c) az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben nincs lejárt tartozása, illetve
d) ha a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan Képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé sem áll fenn tartozása.
e) továbbá a Tananyagsorozat 4. csomagját (7-8. Lecke) még nem kapta meg.

Váltásra egy megrendelés keretein belül egyszer kerülhet sor.

Váltás esetén a megrendelt Tananyagsorozat kiszállítását az ELO Könyvkiadó Kft. megszünteti és áttér az új Tananyagsorozat kiszállítására. A már kifize- tett vételárrészleteket az ELO Könyvkiadó Kft. az új Tananyagsorozat árába nem számítja be; a Megrendelő az új Tananyagsorozat teljes Vételárát köteles megfizetni az ELO Könyvkiadó Kft.-nek.

2. Fizetési és szállítási feltételek

2.1.
A Tananyagsorozatok mindenkori bruttó listaára az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján, a www.elo.hu/listaar címen érhetők el.(továbbiakban: Vételár)

2.2.
A Tananyagsorozat, illetve az egyes Tananyagcsomagok házhoz szállításának költsége a Megrendelőt terheli. A szállítás aktuális költségei az ELO Könyv- kiadó Kft. honlapján a Megrendelés menüpont alatt érhetők el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a díjszabást a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi

2.3.
Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a Vételár a Tananyagsorozat átvételével egyidejűleg esedékes. A Tananyagsorozatot a számlával együtt az ELO Könyvkiadó Kft. futárszolgálattal, utánvétellel szállíttatja ki a Megrendelőnek. A Tananyagsorozat Vételára a szállítási költségekkel együtt egy összegben átvételkor a futárnak vagy megrendeléskor a weboldalon fizetendő meg.
A Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés személyesen is átvehető az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, kizárólag az ELO Könyvkiadó Kft.-vel előre egyeztetett időpontban. A személyes átvétel díjmentes. Személyes átvétel során a Vételár kizárólag készpénzben egyenlíthető ki

2.4.
Részletvétel esetén a Vételár megfizetése a választott Tempóhoz igazodóan, egyenlő részletekben történik. A számlákat az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Tananyagcsomagokkal együtt juttatja el a Megrendelőnek. A vételárrészletek a számlák kiállításától számított 21 (huszonegy) naptári napon belül esedékesek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

A vételárrészlet csekk befizetésével, banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel is rendezhető.
Az ELO Könyvkiadó Kft. bankszámlaszáma: BBRT 10102244-41854300-02004001
A „közlemény” rovatban a Regisztrációs Számot és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget.

2.5.
Az ELO Könyvkiadó Kft. reklámkiadványaiban, egyéb marketingcsatornáin, illetve a honlapon közölt akciós árai a 2.1. pontban meghatározott mindenkori listaáraktól eltérhetnek, illetve kedvezményes ajánlatot az ELO Könyvkiadó Kft. személyre szabottan is tehet. Amennyiben a Megrendelő egy árkedvezményt tartalmazó felhívás alapján rendeli meg a Tananyagsorozatot, a Szerződés a kedvezményes áron jön létre. Amennyiben a Szerződés meg- kötését követő 15 (tizenöt) naptári napon belül a Megrendelő egy olyan névre szóló személyes reklámajánlatot kap, amelyben szereplő kedvezmény meghaladja a Szerződés megkötésének alapjául szolgáló kedvezményt, és azt a Megrendelő az ajánlat kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül írásban igényli, illetve igazolja, akkor az esedékes és az azt követő valamennyi számla a nagyobb kedvezmény érvényesítésével kerül kiállításra. A magasabb kedvezmény a már kifizetett vételárrészletek tekintetében utólag nem érvényesíthető.

2.6.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a Visszaigazolásban megjelöli a Tananyagcsomagok várható szállítási határidejét, azonban a postai vagy más kézbesítő (futárszolgálat) hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért az ELO Könyvkiadó Kft.-t felelősség nem terheli. Amennyiben a Tananyagcsomag az előrejelzett időpontig nem érkezik meg a Megrendelő részére, a Megrendelő köteles azt az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálatán 15 (tizenöt) naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása úgy értelmezendő, hogy a Megrendelő a Tananyagcsomagot átvette, és a mulasztásból igény utólag nem támasztható. Az ELO Könyvkiadó Kft. a szállítás során elveszett Tananyagcsomagot kérésre a Szerződés időtartama alatt 3 (három) alkalommal díjmentesen, ezt követően költségtérítés ellenében újraküldi

3. Késedelmes fizetés

3.1.
Amennyiben a Megrendelő a Vételárat vagy annak részletét határidőben nem egyenlítette ki, az ELO Könyvkiadó Kft. késedelmi díjat számol fel. A késedelmi díj sávosan növekszik, mértéke függ a ki nem egyenlített vételárrészletek számától és a fizetési késedelem időtartamától. A késedelmi díj mindenkori mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a www.elo.hu/kesedelmi oldal alatt elérhető. A Megrendelő a késedelmi díj mértékét kifejezetten megfelelőnek fogadja el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a késedelmi díjakat tartalmazó kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

3.2.
Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az ELO Könyvkiadó Kft. 15 (tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek, amely nem érinti a késedelmi díj esedékességét. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.3.
Az azonnali hatályú felmondási jog gyakorlása helyett az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Tananyagcsomag-küldést a számlatartozás és késedelmi díjak maradéktalan kiegyenlítéséig, legfeljebb 3 (három) hónapra felfüggeszteni, amely időszakban további vételárrészlet nem válik esedékessé. A késedelmi díj a felfüggesztés időtartama alatt is felszámításra kerül, illetve a felfüggesztés időtartama alatt is jogosult az ELO Könyvkiadó Kft. a követelése érvénye- sítése érdekében intézkedéseket tenni. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését a korábbi Tempónak megfelelően. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt sem rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosulttá válik a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.4.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Megrendelővel szemben fennálló követelése (azaz a jogos érdeke) érvényesítése céljából jogosult a követelés érvényesítése érdekében harmadik személynek, így különösen ügyvédi irodának és/vagy követeléskezelő cégnek megbízást adni. A követelés érvényesítése érdekében a megbízott részére átadásra kerülnek a Megrendelőnek a jelen Szerződéssel összefüggésben kezelt személyes adatai.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a feladatokat jelenleg az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144–150.) látja el. A követeléskezelő cég személyének változása nem minősül a jelen ÁSZF egyoldalú módosításának.
Amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft. a késedelmes fizetésből eredő követelésének érvényesítése érdekében követeléskezelőt bíz meg, úgy az ezzel kap- csolatosan felmerülő, az ELO Könyvkiadó Kft.-t terhelő költségek, 4500 Ft követeléskezelési díj viselésére a Megrendelő köteles.

4. Szavatossági jogok

4.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. hibás teljesítése esetén a Megrendelő kellékszavatossági, valamint termékszavatossági jogokat érvényesíthet. Az ELO Könyvkiadó Kft. erről szóló részletes tájékoztatója a www.elo.hu/kellekszavatossag alatt található. Az ELO Könyvkiadó Kft. jótállást nem vállal.

4.2.

Amennyiben a kiszállított Tananyagcsomag hibás, hiányos, sérült, illetve nem a soron következő Leckét tartalmazza, a Megrendelő első sorban kicserélést követelhet. Ennek érdekében a Megrendelő köteles a Tananyagcsomagot a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb két hónapon belül az ELO Könyvkiadó Kft. részére a hiba megjelölésével visszaküldeni, és az ELO Könyvkiadó Kft. köteles azt haladéktalanul, térítésmentesen kicserélni. Amennyiben a Tananyagcsomag a kiszállítást követően, a Megrendelőnek felróható okból vált sérültté, illetve hibássá, hiányossá, a Megrendelő új térítésmentes példányra nem támaszthat igényt, és a kicseréléssel járó költségek – ideértve az új Tananyagcsomag árát és a postaköltséget – a Megrendelőt terhelik, valamint a már kifizetett Tananyagcsomag tekintetében visszatérítési igénnyel nem léphet fel.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1.
A Tananyagsorozat küldése a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen 3 (három) hónap időtartamra bármikor a Megrendelő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelmére halasztható (továbbiakban: Halasztás).

A Halasztás feltétele, hogy a Megrendelőnek ne legyen lejárt tartozása az ELO Könyvkiadó Kft.-vel – és amennyiben Képzést is igénybe vett, úgy az Euró- pai Levelező Oktatási Kft.-vel – szemben. A Halasztás alatt a Tananyagcsomag-küldés – és így a Megrendelő fizetési kötelezettsége is – szünetel.

A Halasztás időtartamát követően az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését a korábbi Tempónak megfelelően. A Halasztás egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak.

5.2.
A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (öt) munkanapon belül az ELO Könyvkiadó Kft.-nek írásban bejelenteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért – így különösen a címváltozásra visszavezethető kézbesítési sikertelenségért – az ELO Könyvkiadó Kft.-t felelősség nem terheli.

6. A szerződés megszűnése

6.1. Elállás
A Megrendelő jogosult

a) Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés estén a teljes Tananyagsorozat
b) Részletvétel esetén – tekintettel arra, hogy a Tananyagcsomagot meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni – az első Tananyagcsomag kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül írásban, indoklás nélkül elállni a Szerződéstől. A Megrendelő az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) számú Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja.

A Megrendelő elállása esetén köteles a Tananyagcsomagot, valamint a hozzá tartozó számlát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyi- latkozat közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül ajánlott küldeményként visszaküldeni az ELO Könyvkiadó Kft. részére, az ELO Könyvkiadó Kft. pedig köteles a Megrendelő által kifizetett összeget – ideértve a Tananyagcsomag díját, a kiszállítás költségét és az Adminisztrációs díjat – haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) naptári napon belül a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni. Az ELO Könyvkiadó Kft. ezt az összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelő a Tananyagsorozatot vagy Tananyagcsomagot vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte – a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Tananyagcsomag visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

6.2. Felmondás a Próbahónap alatt
Kizárólag Részletvétel esetén a Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon túl, de még a Próbahónap alatt írásban a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő csak az első Tananyagcsomagra eső vételárrészletnek, adminisztrációs díjnak és szállítási költségének megfizetésére köteles. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a teljes Tananyagsorozat kézhezvételét követő 14 (tizennégy) naptári napon túl felmondás nem érvényesíthető.

6.3.Rendes felmondás tilalma
A Szerződés a teljes Tananyagsorozat megrendelésére, határozott időre jött létre. A 6.1 pontban foglalt elállási jogon és a 6.2 pontban foglalt felmondási jogon túl a Megrendelő nem jogosult a jelen Szerződést a határozott időtartam alatt rendes felmondással megszüntetni. A tilalom ellenére gyakorolt felmondás szerződésszegésnek minősül és Megrendelő 15.000 (tizenötezer) forint Kötbér fizetésére köteles. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a még le nem szállított Tananyagcsomagokra nem tarthat igényt. A felmondással érintett hónapra eső Tananyagcsomagra eső vételárrészlet megfizetésére Megrendelő abban az esetben köteles, amennyiben a Tananyagcsomag ELO Könyvkiadó Kft. általi postára adása megtörtént a felmondási nyilatkozat ELO Könyvkiadó Kft.-vel történő közlését megelőzően. A Megrendelő a már kifizetett vételárrészek visszafizetését nem követelheti.

A rendes felmondás joga az ELO Könyvkiadó Kft.-t sem illeti meg.

6.4.Azonnali hatályú felmondás
A Megrendelőt az azonnali hatályú felmondás joga abban az esetben illeti meg, amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft. a Szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi.
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO Könyvkiadó Kft. jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyezte- tésére vagy megsértésére, mely esetben a szerződésszegésre tekintettel a Megrendelő 15.000 (tizenötezer) forint Kötbér fizetésére köteles, továbbá az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a kötbéren felüli kárát érvényesíteni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a még le nem szállított Tananyagcsomagokra nem tarthat igényt. A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő sorozatos fizetési késedelme, az ELO Könyvkiadó Kft. jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Megrendelő nem elérhető az adott címen.

7. Az ÁSZF egyoldalú módosítása

7.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételt, ideértve a Vételárat egyoldalúan módosítani, valamint a biztosított kedvezményt egyoldalúan megvonni. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
b) ha a Szerződés teljesítésének körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
d) ha a megrendelés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO Könyvkiadó Kft. határozata alapján;
e) ha a módosítást az ELO Könyvkiadó Kft. egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

7.2.
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az ELO Könyvkiadó Kft. részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.

7.3.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel az ELO Könyvkiadó Kft.-nél szokásos módok egyikén közli.

7.4.
7.4. Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 (nyolc) munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kiszállított és a tárgyhóra eső tananyagcsomagokat kifizetni, mentesül azonban a Kötbér megfizetése alól.

8. Adatkezelés

8.1. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. a mindenkor hatályos Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés célja a Szerződés teljesítése. Az ELO Könyvkiadó Kft. a Megrendelő adatait a Szerződés megszűnéséig kezeli. Az ELO Könyvkiadó Kft. részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található.

9. Egyebek

9.1. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatai, tananyagcsomagjai és azok minden része – ideértve a hanganyagokat is – szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja az ELO Könyvkiadó Kft. A Megrendelő a megvásárolt Tananyagsorozatot mint műpéldányt kizárólag saját célból jogosult felhasználni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátitsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az ELO Könyvkiadó Kft. a rendelkezésére bocsátotta.
Az ELO Könyvkiadó Kft. kizárólagos joga többek között, hogy a Tananyagcsomagokat bármely formában és adathordozón többszörözze és terjessze, és hogy ezekre másnak engedélyt adjon.

9.2.
A Megrendelő a Tananyagcsomagokat, a teljes Tananyagsorozat megszerzését követően sem adhatja bérbe vagy haszonbérbe, azon szerzői jogot semmilyen formában sem szerez, azt csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően használhatja és ruházhatja át.

9.3.
A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, illetve a Tananyagcsomagok a megadott címről visszaérkeznek, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

9.4.
A Megrendelő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház utca 7.) fordulhat. Az ELO cégcsoport az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

9.5.
Az ELO cégcsoport kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálata az előző pontban meghatározott panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatairól általános tájékoztatást nyújt.

9.6.
Ha a Megrendelő az ELO Könyvkiadó Kft. közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabá- lyok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
Az ELO Könyvkiadó Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai: Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

9.7.
A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

9.8.
A Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amennyiben a megrendelésre a tartalom változatlan visszaidézésére, a Megrendelő személyének és a megrendelés megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. A Megrendelő hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF az adott jognyilatkozat vonatko- zásában ezt lehetővé teszi.

9.9.
Az ELO Könyvkiadó Kft. nyilvántartja a szerződéseit.

9.10.
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

9.11.
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

9.12.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.

Kelt Budapest, 2018.10.01.

 


Európai Levelező Oktatási Kft. Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
– képzési szolgáltatás nyújtására –

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

Adminisztrációs díj: A Tananyagsorozat megrendelése esetén az első Tananyagcsomaggal együtt fizetendő egyszeri díj, amelynek értéke 1.500 Ft, ezerötszáz forint.

ÁSZF: Jelen Általános szerződési feltételek

ELO: Európai Levelező Oktatási Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-160605
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10639078-2-43
Webcím: www.elo.hu
Levelezési cím: 0909 Budapest
E-mail cím: elo@elo.hu
Telefonszám: 06 1 206 0775

ELO cégcsoport: Az Európai Levelező Oktatási Kft. és kapcsolt vállalkozásai.

ELO Könyvkiadó Kft.: Az ELO cégcsoport tagja, a Tananyagsorozatok gyártója és forgalmazója.

Írásbeli forma: ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az e-mailben és postai úton tett közlések.

Képzés:  Az ELO Könyvkiadó Kft. által értékesített Tananyagsorozatokhoz igénybe vehető, az ELO által biztosított szaktanári támogatás.

Résztvevő: Az ELO-val képzési szolgáltatás igénybevételére szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.

Szerződés: Az ELO és a Résztvevő között képzési szolgáltatás nyújtására és igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.

Tankönyvvásárlási ÁSZF: Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozat vásárlására létrejött mindenkor hatályos általános szerződési feltétele (www.elo.hu/aszf)

Visszaigazolás:  A Résztvevő által leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfogadása, amely létrehozza a Szerződést.

1. A szerződés tárgya

1.1.
Az ELO cégcsoporthoz tartozó ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatokat állít elő és forgalmaz. A tananyagsorozat egy témához, illetve szakmához kapcsolódó tananyagcsomagok összessége (továbbiakban: Tananyagsorozat). A Tananyagsorozat több kiadványból, ún. tananyagcsomagokból (továbbiakban: Tananyagcsomag) áll, melyet az ELO Könyvkiadó Kft. előre megállapodott rendszerességgel (továbbiakban: Tempó) küld a megren- delői részére. Az egy Tananyagsorozathoz kapcsolódó Tananyagcsomagok tematikailag és tartalmilag egymásra épülnek. A Tananyagcsomagok önmagukban nem, hanem csak a teljes Tananyagsorozattal, annak részeként rendelhetők meg a Tananyagsorozat-vásárlási ÁSZF rendelkezései szerint az ELO Könyvkiadó Kft.-től.

1.2.
Meghatározott Tananyagsorozatokhoz kapcsolódóan lehetőség van Képzés igénybevételére. A Képzés igénybevétele opcionális és díjköteles. Kizárólag a Képzés igénybevételére a Tananyagsorozat megvásárlása nélkül nincs lehetőség.

1.3.
Jelen Szerződés megkötésével az ELO kötelezettséget vállal a Képzés nyújtására, a Résztvevő pedig a Képzés díjának megfizetésére és a Képzés elvégzésére jelen Szerződés rendelkezései szerint.

2. A képzés tartalma, elvégzése

2.1.
A Képzést is kínáló Tananyagsorozatok esetében az egyes Tananyagcsomagokhoz az ELO az otthoni tanulást és a Tananyagcsomag feldolgozását elősegítő házi feladatokat kínál. Amennyiben a Résztvevő a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint előfizet az ELO Képzésére, úgy az ELO rendelkezésére bocsátja a házi feladatokat, melyeket a Résztvevő jogosult megoldani és visszaküldeni, az ELO pedig vállalja ezek szaktanári javítását és értékelését, valamint a Résztvevő részére történő ellenérték nélküli visszaküldését.

2.2.
A házi feladatok beküldése, illetve visszaküldése Tananyagsorozattól függően kétféle módon történhet: (I) papír alapon postai úton vagy (II) online módon, az ELO honlapján elérhető ún. házi feladat oldalon keresztül. A házi feladat rendelkezésre bocsátásának a módja a Szerződés időtartama alatt díjmentesen megváltoztatható, amennyiben az adott Tananyagsorozathoz mindkét mód igényelhető.

2.3.
A Résztvevő egyénileg, otthonából sajátftja el a Tananyagsorozat tartalmát. Elméleti tanórákat, gyakorlati foglalkozásokat és konzultációt az ELO nem szervez.

2.4.
A Tananyagsorozat utolsó Tananyagcsomagjának kézhezvételét követően van lehetőség záróteszt megoldására, a választott házi feladat rendelkezésre bocsátási módnak megfelelően, online vagy papír alapon. A Képzés a záróteszt sikeres megoldását követően az elvégzéséről szóló igazolás kiállításával záródik.

2.5.
Amennyiben a Résztvevő a teljes Tananyagsorozatot átvette, semmilyen jogcímen nem áll fenn tartozása sem az ELO Könyvkiadó Kft.-vel, sem az ELO- val szemben, a házi feladatokat teljes egészében megoldotta és visszaküldte javításra, továbbá a zárótesztet sikeresen (legalább 51%-os eredménnyel) megoldotta, igazolást kap a Képzés lezárásáról. Az igazolás nem minősül államilag elismert bizonyítványnak, szakképzettséget és egyéb végzettséget – így különösen OKJ-s végzettséget – nem biztosít, és ezekkel nem egyenértékű.

2.6.
A Képzés során elsajátftható ismereteket, kompetenciákat, a Képzés részletes tartalmát az egyes tananyagsorozathoz kapcsolódó tanfolyami tematika és oktatási program tartalmazza.

2.7.
A Képzés befejezetlensége vagy sikertelen záróvizsga tétele nem érinti a Tananyagsorozat megvásárlására létrejött szerződés érvényességét, hatályosságát, amelyet a Tananyagsorozatot vásárlónak a Képzés elvégzésétől függetlenül is teljesítenie kell a Tananyagsorozat-vásárlási ÁSZF rendelkezései szerint.

3. A képzés időtartama, ütemezése

3.1. 
A Képzés időtartama függ a Tananyagsorozat Tempójától, azaz a Tananyagsorozathoz tartozó egyes Tananyagcsomagok – és így az abban foglalt házi feladatok – kiszállításának rendszerességétől, melyet a Résztvevő határoz meg a Tananyagsorozat vásárlás során a Tananyagsorozat-vásárlási ÁSZF szerint.

3.2. 
A házi feladatok megoldására és visszaküldésére a Képzés folyamán bármikor időbeli korlátozás nélkül, illetve az utolsó Tananyagcsomag kézhezvéte- létől számított 1 (egy) éven belül, komplett szállítást tartalmazó megrendelés esetén a teljes Tananyagsorozat kézhezvételétől számított 2 (kettő) éven belül van lehetőség, azzal, hogy a záróteszt ugyanezen határidőn belül, de az utolsó Tananyagcsomag kézhezvételét követően oldható meg. A határidő elmulasztása esetén a Résztvevő igazolásra nem tarthat igényt.

4. Megrendelési tudnivalók, a Szerződés létrejötte

4.1.
A Képzés online, az ELO honlapján (www.elo.hu/megrendeles) rendelhető meg. A Képzés megrendelhető továbbá az ELO ügyfélszolgálatán, és telefonon keresztül is.

4.2. 
A Szerződés a Résztvevő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésének (ajánlattétel) az ELO által küldött Visszaigazolással jön létre. Amennyiben az ELO a megrendelést legkésőbb 20 (húsz) naptári napon belül nem igazolja vissza, a Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Résztvevő számára az ÁSZF-t. Az ÁSZF az ELO honlapján www.elo.hu/aszf webcím alatt mindenkor elérhető. 

4.3.
Az elektronikusan, és telefonon leadott megrendelések esetén az ELO automatikus rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről a Résztvevő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet még nem keletkeztet, és nem helyettesíti a futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolást sem. A Résztvevő e-mail elérhetősége megadásával elfogadja, hogy az ELO részére e-mailen automatikus rendszerüzenetet küldjön.

5. A Képzés díja, fizetési feltételek:

5.1.
A Képzés mindenkori díja (továbbiakban: Képzési Díj) az ELO honlapján a www.elo.hu/listaar alatt érhető el.

5.2.
Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a Képzési Díj a Tananyagsorozat átvételével egyidejűleg, annak vételárával együtt esedékes.

5.3. 
Részletvétel esetén a Képzési Díj megfizetése a választott Tempóhoz igazodóan, egyenlő részletekben történik. A számlákat az ELO az egyes Tananyagcsomagokkal együtt juttatja el a Résztvevőnek. A Képzési Díj a számlák kiállításától számított 21 (huszonegy) naptári napon belül esedékes. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

5.4.
A Képzési Díj a csekk befizetésével, banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel is rendezhető. 
Az ELO bankszámlaszáma: BBRT 10102086-04449400-01000000
A „Közlemény” rovatban a regisztrációs számot, és a Résztvevő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO nem vállal felelősséget.

5.5.
A házi feladat szolgáltatás a Képzési Díj kiegyenlítésével válik hozzáférhetővé az online rendszerben, illetve a papír alapú házi feladat kijavítását az ELO a számla kiegyenlítését követően végzi el.

5.6.
A Résztvevőt díjfizetési kötelezettség abban az esetben is terheli, ha:

a) a házi feladatokat nem oldja meg, vagy azokat nem küldi vissza,
b) ha a zárótesztet nem oldja meg, vagy azt nem küldi vissza,
c) a zárótesztet eredménytelenül oldja meg.
 

6. Késedelmes fizetés

6.1.
Amennyiben a Résztvevő a Képzés ellenértékét a 6.2 pontban meghatározott fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO késedelmi díjat számol fel. A késedelmi díj sávosan növekszik, mértéke függ a ki nem egyenlített Képzési Díjak számától és a fizetési késedelem időtartamától. A késedelmi díj mindenkori mértéke az ELO honlapján www.elo.hu/kesedelmi oldal alatt elérhető. A Résztvevő a késedelmi díj mértékét kifejezetten megfelelőnek fogadja el. Az ELO a késedelmi díjakat tartalmazó kondíciós listáját a Résztvevő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

6.2.
Amennyiben a Résztvevő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az ELO 15 (tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Résztvevőnek, amely nem érinti a késedelmi díj esedékességét. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést bíróság előtt érvényesíteni.

6.3.
Amennyiben a Résztvevő a tartozását a késedelembe esést követő 4 (négy) Tananyagcsomag megküldése alatt sem rendezi, az ELO jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely nem érinti a Résztvevő ezen időpontig esedékessé vált fizetési kötelezettségeit.

6.4.
Az ELO tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a Résztvevővel szemben fennálló követelése (azaz a jogos érdeke) érvényesítése céljából jogosult a követelés érvényesítése érdekében harmadik személynek, így különösen ügyvédi irodának és/vagy követeléskezelő cégnek megbízást adni. A követelés érvényesítése érdekében a megbízott részére átadásra kerülnek a Résztvevőnek a jelen Szerződéssel összefüggésben kezelt személyes adatai. Az ELO tájé- koztatja a Résztvevőt, hogy a feladatokat jelenleg az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144–150.) látja el. A követeléskezelő cég személyének változása nem minősül a jelen ÁSZF egyoldalú módosításának

7. A felek jogai és kötelezettségei

7.1. 
A Tananyagsorozat-vásárlásra létrejött szerződés halasztása esetén (lásd Tananyagsorozat-vásárlási ÁSZF 5.1. pont) a Képzés nyújtása is halasztásra kerül erre irányuló külön kérelem nélkül. Kizárólag a Képzés halasztására nincs lehetőség.

7.2. 
A Tananyagsorozat-vásárlásra létrejött szerződés felfüggesztése esetén (lásd Tananyagsorozat-vásárlási ÁSZF 3.3. pont) a Képzés nyújtása is felfüggesztésre kerül erre irányuló külön kérelem nélkül. Kizárólag a Képzés felfüggesztésére nincs lehetőség.

7.3. 
Amennyiben a Képzés nyújtása az ELO felróható magatartásának következtében marad el, úgy az ELO kötelezettséget vállal a már megfizetett Képzési Díj visszafizetésére.

7.4. 
A Résztvevő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (öt) munkanapon belül az ELO-nak írásban bejelenteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért – így különösen a címváltozásra visszavezethető kézbesítési sikertelenségért – az ELO Könyvkiadó Kft.-t felelősség nem terheli.

8. Az ÁSZF egyoldalú módosítása

8.1.

Az ELO jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg nem tárgyalt szerződéses feltételt, ideértve a Képzési Díjat is, egyoldalúan módosítani, valamint a biztosított kedvezményt egyoldalúan megvonni. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
b) ha a Szerződés teljesítésének körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
d) ha a Képzés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO határozata alapján;
e) ha a módosítást az ELO egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

8.2.
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az ELO részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormány- rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.

8.3. 
Az ELO a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Résztvevővel az ELO-nál szokásos módok egyikén közli.

8.4. 
A Résztvevőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Résztvevő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 (nyolc) munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Résztvevő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kézhez vett számlán feltüntetett Képzési Díjat megfizetni, illetve a már megfizetett díjakat nem követelheti vissza.

9. Adatkezelés

9.1. 

Az ELO a mindenkor hatályos Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió Általá- nos Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Résztvevő személyes adatait. Az adatkezelés célja a Szerződés teljesítése. Az ELO a Résztvevő adatait a Szerződés megszűnéséig kezeli. Az ELO részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található.

10. A Szerződés megszűnése

10.1.
A jelen Szerződés minden további jognyilatkozat nélkül, automatikusan megszűnik

a) a Szerződés teljesítésével (záróvizsga elvégzésével, annak eredményétől függetlenül);
b) amennyiben a Tananyagsorozat megvásárlására létrejött szerződés a határozott idő lejárta előtt bármely oknál fogva megszűnik (lehetetlenülés esete).

10.2.
A jelen Szerződés megszüntethető

a) a Résztvevő elállásával (lásd 10.3. pont);
b) a Felek felmondásával (lásd 10.4. pont).

A Szerződés bármely okból történő megszűnése a Tananyagsorozat-vásárlásra létrejött szerződést nem szünteti meg.

A Szerződés megszüntetése esetén a Résztvevő nem jogosult a záróteszt megoldására és nem kapja meg a Képzés elvégzését igazoló igazolást sem.

10.3. Elállás

A Résztvevő a jelen Szerződéstől a jelen Szerződés megkötésének  napjától  számított  14 (tizennégy) naptári  napon belül indoklás nélkül elállhat. A Résztvevő az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt nyilatkozatminta felhasználásával is gyakorolhatja.

A Résztvevő elállása esetén az ELO köteles a már megfizetett Képzés díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) naptári napon belül a Résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni. A Résztvevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli.

10.4. Felmondás

A Résztvevő jogosult a jelen Szerződést bármikor indokolás nélkül írásban felmondani. A felmondás a már esedékessé vált fizetési kötelezettséget nem érinti, mentesül azonban Résztvevő a jognyilatkozat közlésekor még le nem szállított Tananyagcsomagokra eső Képzési Díj megfizetése alól.

Az ELO jogosult a jelen Szerződést indokolással ellátva, azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a Résztvevő a jelen Szerződést súlyosan vagy ismételten megszegi vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére. A Résztvevő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, a Résztvevő sorozatos fizetési késedelme, az ELO jó hírne- vének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Résztvevő nem elérhető az adott címen.

11.     Egyebek

11.1.
A Résztvevő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház utca 7.) fordulhat. Az ELO az írásban benyújtott panaszokra 30 (harminc) napon belül ad választ.

11.2.
Az ELO cégcsoport kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ELO telefonos ügyfélszolgálata az előző pontban meghatározott panaszkezelésen túl megválaszolja a Szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint a Képzésekről általános tájékoztatást nyújt.

11.3.
Ha a Résztvevő az ELO-val közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a szolgáltatás minőségével, továbbá a Szerződés megkötésével és teljesítésével kap- csolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Résztvevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az ELO székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai: Budapesti Békéltető Testület Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

11.4.
Amennyiben annak jogi feltételei fennállnak, a Résztvevő kellékszavatossági jogokat érvényesíthet. Az ELO erről szóló részletes tájékoztatója a www.elo.hu/kellekszavatossagalatt található. Az ELO jótállást nem vállal.

11.5.
A Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, az ELO jogosult a Résztvevő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Résztvevő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

11.6
A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

11.7
A Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amennyiben a megrendelésre a tartalom változatlan visszaidézésére, a Résztvevő személyének és a meg- rendelés megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. A Résztvevő hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF az adott jognyilatkozat vonatkozásában ezt lehetővé teszi.

11.8
Az ELO nyilvántartja szerződéseit.

11.9
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

11.10
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

11.11
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

Kelt Budapest, 2018. 10. 01.

 


 

ELO Könyvkiadó Kft. Általános Szerződési Feltételek

A 2018. 10. 18-tól érvényes tabletes akcióinkra vonatkozó Általános Részvételi Feltételek:

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

Adminisztrációs díj: A Tananyagsorozat megrendelése esetén az első Tananyagcsomaggal együtt fizetendő egyszeri díj, amelynek értéke 1.500 Ft, azaz ezerötszáz forint.

ÁSZF: A Tananyagsorozat vásárlásra létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános Szerződési Feltételek.

ELO cégcsoport: Az ELO Könyvkiadó Kft. és kapcsolt vállalkozásai

ELO Könyvkiadó Kft.: A Tananyagsorozat előállítója és forgalmazója

Európai Levelező Oktatási Kft.: Képzésszolgáltató

Székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-184711
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24830289-2-43
Webcím: www.elo.hu
Levelezési cím: 0909 Budapest
E-mail cím: elo@elo.hu
Telefonszám: 06 1 206 1775

Kötbér: Megrendelő által jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződésszegési esetekben fizetendő szerződésszegésenkénti 15.000 Ft, tizenötezer forint.

Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott az e-mailben és postai úton tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.

Képzés: A Tananyagsorozat egyes Tananyagcsomagjaihoz tartozó házi feladatok és záróteszt megoldásainak szaktanári javítása és értékelése az ELO cég- csoporthoz tartozó Európai Levelező Oktatási Kft. által.

Lecke: A Tananyagcsomag tematikailag elkülönülő fejezetei; egy Tananyagcsomag kettő Leckét tartalmaz.

Megrendelő: ELO Könyvkiadó Kft.-vel Tananyagsorozat megvásárlására szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági tár- saság, egyéb jogalany.

Próbahónap: Első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári nap.

Regisztrációs Szám: a Megrendelő és az általa igénybe vett Tananyagsorozat és Képzés azonosítására szolgáló, 10 számjegyű egyedi azonosító kód Szerződés: Az ELO Könyvkiadó Kft. és a Megrendelő között egy Tananyagsorozat megvásárlására és leszállítására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.

Szerződés: Az ELO Könyvkiadó Kft. és a Megrendelő között egy Tananyagsorozat megvásárlására és leszállítására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.

Tananyagcsomag: A Tananyagsorozat egyes része; olyan nyomtatott vagy digitalizált formában rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás, illetve annak mellék- letei, melyet az ELO Könyvkiadó Kft. előre megállapodott rendszerességgel küld a Megrendelő részére. Az egy Tananyagsorozathoz kapcsolódó Tananyagcsomagok tartalma egymásra épül. A Tananyagcsomagok önmagukban nem rendelhetők meg.

Tananyagsorozat: Egy témához, illetve szakmához kapcsolódó Tananyagcsomagok összessége.

Visszaigazolás: A Megrendelő által leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO Könyvkiadó Kft. általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfoga- dása, amely létrehozza a Szerződést.

1. Megrendelési tudnivalók

1.1. 
A jelen ÁSZF tárgya az ELO Könyvkiadó Kft. által kínált teljes Tananyagsorozat Megrendelő általi megvásárlása. Jelen Szerződés alapján a Megrendelő kötelezettsége a Tananyagsorozat Vételárának kifizetése és a Tananyagsorozathoz tartozó Tananyagcsomagok átvétele, az ELO Könyvkiadó Kft.-t terheli a Tananyagsorozat leszállítása. A Megrendelő minden esetben a teljes Tananyagsorozatra ad le megrendelést; kizárólag egyes Tananyagcsomagok vagy Tananyagcsomag-részek (Leckék) megrendelésére, azok lemondására nincs lehetőség.

1.2.
Feltéve, hogy az adott Tananyagsorozatra vonatkozó tájékoztató másképp nem rendelkezik, minden Tananyagcsomag 1 tankönyvet és abban 2 Leckét, valamint Tananyagsorozattól függően mellékleteket és házi feladatot tartalmazhat. (Amennyiben nem rendelte meg az Európai Levelező Oktatási Kft. képzési szolgáltatását, a házi feladat visszaküldésére és az Európai Levelező Oktatási Kft. általi kijavításra nem jogosult.)

1.3. 
A Tananyagsorozatot az ELO Könyvkiadó Kft. a Megrendelő igénye szerint egyszerre (továbbiakban: Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés) vagy részletekben (továbbiakban: Részletvétel) szállítja ki.

1.4.
Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a Szerződés a Tananyagsorozat átvételével és vételár megfizetésével teljesül.
A 2018. 10. 18-tól időszakos kampányaink során leadott komplett megrendelés esetén a számlán feltüntetett típusú és elnevezésű tabletet adunk tananyagcsomagjaink mellé. Az ajánlat kizárólag komplett tempó választása esetén, az akcióban feltüntetett kedvezményes áron érvényes a következő tanfolyamok kivételével: Angol nyelvtanfolyam gyerekeknek, Gépírás és szövegszerkesztés tanfolyam, Excel-Access tanfolyam, Word-PowerPoint tanfolyam és a felújítás alatt álló tanfolyamaink. Az ELO Könyvkiadó Kft. a kampány ideje alatt történő, a tárgy forgalmazását súlyosan érintő eseménynél a változás jogát fenntartja, önhibáján kívül, a forgalmazásból eredő készülékhiány esetén azonos képességű, értékű termékkel pótolja.

1.5. 
Részletvétel esetén az egyes Tananyagcsomagok részletekben történő kiszállításának rendszerességét (továbbiakban: Tempó) a Megrendelő jogosult kiválasztani. A választott Tempó határozza meg a Szerződés határozott időtartamát.

A Vételár kifizetése részletekben történik. A fizetési feltételek részleteit jelen ÁSZF 2. pontja tartalmazza.

A Megrendelő az alábbi Tempók közül választhat:

a) normál tempó: havonta 1 Tananyagcsomag.
b) késleltetett tempó: kéthavonta 1 Tananyagcsomag.
c) gyorsított tempó: havonta 2 Tananyagcsomag

A választható Tempók Tananyagsorozatonként eltérhetnek; a választható Tempókat az adott Tananyagsorozatra vonatkozó, az ELO Könyvkiadó Kft. honlapjáról letölthető tájékoztató, valamint a honlapon található megrendelőlap (elektronikus formanyomtatvány) tartalmazza.

1.6. 
Amennyiben a Megrendelő nem jelölte meg a kívánt Tempót, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti. A Megrendelő jogosult a Tempót a Szerződés időtartama alatt bármikor megváltoztatni, kivéve, amennyiben tartozása áll fenn az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben

1.7. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. Tananyagsorozata online, az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján (www.elo.hu/megrendeles) rendelhető meg. A Tananyagsorozat megrendelhető továbbá az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, és telefonon keresztül.

1.8. 
A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO Könyvkiadó Kft. általi Visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft. a megrendelést legkésőbb 20 (húsz) naptári napon belül futárszolgálattal, utánvétellel nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO Könyvkiadó Kft. a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Megrendelő számára az ÁSZF-et. Az ÁSZF az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján www.elo.hu/aszf alatt mindenkor elérhető.

1.9. 
Az elektronikusan és telefonon leadott megrendelések esetén az ELO Könyvkiadó Kft. automatikus rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet még nem keletkeztet, és nem helyettesíti a futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolást sem.

A Megrendelő e-mail elérhetősége megadásával elfogadja, hogy az ELO Könyvkiadó Kft. részére e-mailen automatikus rendszerüzenetet küldjön.

1.10. 
A Megrendelő egyidejűleg vagy egymást követően több Tananyagsorozatot is megrendelhet, amennyiben:

a) az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben nincs lejárt tartozása, illetve
b) ha a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan Képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé sem áll fenn tartozása.

1.11. 
A Megrendelő a megrendelt Tananyagsorozatról másik Tananyagsorozatra térhet át (továbbiakban: Váltás), amennyiben:

c) az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben nincs lejárt tartozása, illetve
d) ha a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan Képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé sem áll fenn tartozása.
e) továbbá a Tananyagsorozat 4. csomagját (7-8. Lecke) még nem kapta meg.

Váltásra egy megrendelés keretein belül egyszer kerülhet sor.

Váltás esetén a megrendelt Tananyagsorozat kiszállítását az ELO Könyvkiadó Kft. megszünteti és áttér az új Tananyagsorozat kiszállítására. A már kifizetett vételárrészleteket az ELO Könyvkiadó Kft. az új Tananyagsorozat árába nem számítja be; a Megrendelő az új Tananyagsorozat teljes Vételárát köteles megfizetni az ELO Könyvkiadó Kft.-nek.

2. Fizetési és szállítási feltételek

2.1. 
A Tananyagsorozatok mindenkori bruttó listaára az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján, a www.elo.hu/listaar címen érhetők el.(továbbiakban: Vételár)

2.2. 
A Tananyagsorozat, illetve az egyes Tananyagcsomagok házhoz szállításának költsége a Megrendelőt terheli. A szállítás aktuális költségei az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a Megrendelés menüpont alatt érhetők el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a díjszabást a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi

2.3.
Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a Vételár a Tananyagsorozat átvételével egyidejűleg esedékes. A Tananyagsorozatot a számlával együtt az ELO Könyvkiadó Kft. futárszolgálattal, utánvétellel szállíttatja ki a Megrendelőnek. A Tananyagsorozat Vételára a szállítási költségekkel együtt egy összegben átvételkor a futárnak vagy megrendeléskor a weboldalon fizetendő meg.
A Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés személyesen is átvehető az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, kizárólag az ELO Könyvkiadó Kft.-vel előre egyeztetett időpontban. A személyes átvétel díjmentes. Személyes átvétel során a Vételár kizárólag készpénzben egyenlíthető ki

2.4.
Részletvétel esetén a Vételár megfizetése a választott Tempóhoz igazodóan, egyenlő részletekben történik. A számlákat az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Tananyagcsomagokkal együtt juttatja el a Megrendelőnek. A vételárrészletek a számlák kiállításától számított 21 (huszonegy) naptári napon belül esedékesek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedel- mes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

A vételárrészlet csekk befizetésével, banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel is rendezhető.
Az ELO Könyvkiadó Kft. bankszámlaszáma: BBRT 10102244-41854300-02004001
A „közlemény” rovatban a Regisztrációs Számot és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget.

2.5. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. reklámkiadványaiban, egyéb marketingcsatornáin, illetve a honlapon közölt akciós árai a 2.1. pontban meghatározott mindenkori listaáraktól eltérhetnek, illetve kedvezményes ajánlatot az ELO Könyvkiadó Kft. személyre szabottan is tehet. Amennyiben a Megrendelő egy árkedvezményt tartalmazó felhívás alapján rendeli meg a Tananyagsorozatot, a Szerződés a kedvezményes áron jön létre. Amennyiben a Szerződés meg- kötését követő 15 (tizenöt) naptári napon belül a Megrendelő egy olyan névre szóló személyes reklámajánlatot kap, amelyben szereplő kedvezmény meghaladja a Szerződés megkötésének alapjául szolgáló kedvezményt, és azt a Megrendelő az ajánlat kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül írásban igényli, illetve igazolja, akkor az esedékes és az azt követő valamennyi számla a nagyobb kedvezmény érvényesítésével kerül kiállításra. A magasabb kedvezmény a már kifizetett vételárrészletek tekintetében utólag nem érvényesíthető.

2.6.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a Visszaigazolásban megjelöli a Tananyagcsomagok várható szállítási határidejét, azonban a postai vagy más kézbesítő (futárszolgálat) hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért az ELO Könyvkiadó Kft.-t felelősség nem terheli. Amennyiben a Tananyagcsomag az előrejelzett időpontig nem érkezik meg a Megrendelő részére, a Megrendelő köteles azt az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálatán 15 (tizenöt) naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása úgy értelmezendő, hogy a Megrendelő a Tananyagcsomagot átvette, és a mulasztásból igény utólag nem támasztható. Az ELO Könyvkiadó Kft. a szállítás során elveszett Tananyagcsomagot kérésre a Szerződés időtartama alatt 3 (három) alkalommal díjmentesen, ezt követően költségtérítés ellenében újraküldi

3. Késedelmes fizetés

3.1.
Amennyiben a Megrendelő a Vételárat vagy annak részletét határidőben nem egyenlítette ki, az ELO Könyvkiadó Kft. késedelmi díjat számol fel. A késedelmi díj sávosan növekszik, mértéke függ a ki nem egyenlített vételárrészletek számától és a fizetési késedelem időtartamától. A késedelmi díj mindenkori mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a www.elo.hu/kesedelmi oldal alatt elérhető. A Megrendelő a késedelmi díj mértékét kifejezetten megfelelőnek fogadja el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a késedelmi díjakat tartalmazó kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

3.2. 
Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az ELO Könyvkiadó Kft. 15 (tizenöt) naptári napos határidő ki- tűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek, amely nem érinti a késedelmi díj esedékességét. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.3.
Az azonnali hatályú felmondási jog gyakorlása helyett az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Tananyagcsomag-küldést a számlatartozás és késedelmi díjak maradéktalan kiegyenlítéséig, legfeljebb 3 (három) hónapra felfüggeszteni, amely időszakban további vételárrészlet nem válik esedékessé. A késedelmi díj a felfüggesztés időtartama alatt is felszámításra kerül, illetve a felfüggesztés időtartama alatt is jogosult az ELO Könyvkiadó Kft. a követelése érvénye- sítése érdekében intézkedéseket tenni. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését a korábbi Tempónak megfelelően. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt sem rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosulttá válik a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.4. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Megrendelővel szemben fennálló követelése (azaz a jogos érdeke) érvényesítése céljából jogosult a követelés érvényesítése érdekében harmadik személynek, így különösen ügyvédi irodának és/vagy követeléskezelő cégnek megbízást adni. A követelés érvényesítése érdekében a megbízott részére átadásra kerülnek a Megrendelőnek a jelen Szerződéssel összefüggésben kezelt személyes adatai.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a feladatokat jelenleg az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144–150.) látja el. A követeléskezelő cég személyének változása nem minősül a jelen ÁSZF egyoldalú módosításának.
Amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft. a késedelmes fizetésből eredő követelésének érvényesítése érdekében követeléskezelőt bíz meg, úgy az ezzel kapcsolatosan felmerülő, az ELO Könyvkiadó Kft.-t terhelő költségek, 4500 Ft követeléskezelési díj viselésére a Megrendelő köteles.

4. Szavatossági jogok

4.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. hibás teljesítése esetén a Megrendelő kellékszavatossági, valamint termékszavatossági jogokat érvényesíthet. Az ELO Könyv- kiadó Kft. erről szóló részletes tájékoztatója a www.elo.hu/kellekszavatossag alatt található. Az ELO Könyvkiadó Kft. jótállást nem vállal.
A kellékszavatossági és termékszavatossági jogok a tabletes kampányokban mellékelt, a számlán feltüntetett típusú és elnevezésű tablet esetében nem érvényesíthetőek, a tárgy meghibásodásáért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget. A mellékelt tárgyhoz kapcsolódó jótállás (garancia) vagy szavatosság a termék forgalmazójánál, illetve a garanciajegyen feltüntetett szerviznél érvényesíthető.

4.2. 
Amennyiben a kiszállított Tananyagcsomag hibás, hiányos, sérült, illetve nem a soron következő Leckét tartalmazza, a Megrendelő első sorban kicseré- lést követelhet. Ennek érdekében a Megrendelő köteles a Tananyagcsomagot a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb két hónapon belül az ELO Könyvkiadó Kft. részére a hiba megjelölésével visszaküldeni, és az ELO Könyvkiadó Kft. köteles azt haladéktalanul, térítésmentesen kicserélni. Amennyiben a Tananyagcsomag a kiszállítást követően, a Megrendelőnek felróható okból vált sérültté, illetve hibássá, hiányossá, a Megrendelő új térítésmentes példányra nem támaszthat igényt, és a kicseréléssel járó költségek – ideértve az új Tananyagcsomag árát és a postaköltséget – a Megrendelőt terhelik, valamint a már kifizetett Tananyagcsomag tekintetében visszatérítési igénnyel nem léphet fel.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1
A Tananyagsorozat küldése a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen 3 (három) hónap időtartamra bármikor a Megrendelő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelmére halasztható (továbbiakban: Halasztás).
A Halasztás feltétele, hogy a Megrendelőnek ne legyen lejárt tartozása az ELO Könyvkiadó Kft.-vel – és amennyiben Képzést is igénybe vett, úgy az Euró- pai Levelező Oktatási Kft.-vel – szemben. A Halasztás alatt a Tananyagcsomag-küldés – és így a Megrendelő fizetési kötelezettsége is – szünetel.
A Halasztás időtartamát követően az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését a korábbi Tempónak megfelelően. A Halasztás egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak.

5.2
A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (öt) munkanapon belül az ELO Könyvkiadó Kft.-nek írásban bejelenteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért – így különösen a címváltozásra visszavezethető kézbesítési sikertelenségért – az ELO Könyvkiadó Kft.-t felelősség nem terheli.

6. A Szerződés megszűnése

6.1. Elállás
A Megrendelő jogosult
a) Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés estén a teljes Tananyagsorozat,
b) Részletvétel esetén – tekintettel arra, hogy a Tananyagcsomagot meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni – az első Tananyagcsomag kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül írásban, indoklás nélkül elállni a Szerződéstől. A Megrendelő az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) számú Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja

A Megrendelő elállása esetén köteles a Tananyagcsomagot, valamint a hozzá tartozó számlát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül ajánlott küldeményként visszaküldeni az ELO Könyvkiadó Kft. részére, az ELO Könyvkiadó Kft. pedig köteles a Megrendelő által kifizetett összeget – ideértve a Tananyagcsomag díját, a kiszállítás költségét és az Adminisztrációs díjat – haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) naptári napon belül a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni. Az ELO Könyvkiadó Kft. ezt az összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelő a Tananyagsorozatot vagy Tananyagcsomagot vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte – a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Tananyagcsomag visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
A tabletes kampányokban vásárolt tananyagcsomag esetében a fogyasztó a szerződéstől való elállási szándékát a kézhezvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül írásban jelezheti. Ez esetben a fogyasztó köteles a tananyagcsomagot, a mellékelt, a számlán feltüntetett típusú és elnevezésű tabletet, valamint a hozzájuk tartozó számlát ajánlott küldeményként hiánytalanul és sértetlen állapotban visszaküldeni az ELO Könyvkiadó Kft. részére. A mellékelt, a számlán feltüntetett típusú és elnevezésű tablet nem rendeltetésszerű használatból eredő káráért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget, annak költsége és visszatérítése elállás esetén a fogyasztót terheli.

6.2 Felmondás a Próbahónap alatt
Kizárólag Részletvétel esetén a Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon túl, de még a Próbahónap alatt írásban a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő csak az első Tananyagcsomagra eső vételárrészletnek, adminisztrációs díjnak és szállítási költségének megfizetésére köteles. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a teljes Tananyagsorozat kéz- hezvételét követő 14 (tizennégy) naptári napon túl felmondás nem érvényesíthető.

6.3 Rendes felmondás tilalma
A Szerződés a teljes Tananyagsorozat megrendelésére, határozott időre jött létre. A 6.1 pontban foglalt elállási jogon és a 6.2 pontban foglalt felmondási jogon túl a Megrendelő nem jogosult a jelen Szerződést a határozott időtartam alatt rendes felmondással megszüntetni. A tilalom ellenére gyakorolt felmondás szerződésszegésnek minősül és Megrendelő 15.000 (tizenötezer) forint Kötbér fizetésére köteles. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a még le nem szállított Tananyagcsomagokra nem tarthat igényt. A felmondással érintett hónapra eső Tananyagcsomagra eső vételárrészlet megfizetésére Megrendelő abban az esetben köteles, amennyiben a Tananyagcsomag ELO Könyvkiadó Kft. általi postára adása megtörtént a felmondási nyilatkozat ELO Könyvkiadó Kft.-vel történő közlését megelőzően. A Megrendelő a már kifizetett vételárrészek visszafizetését nem követelheti.
A rendes felmondás joga az ELO Könyvkiadó Kft.-t sem illeti meg.

6.3 Azonnali hatályú felmondás
A Megrendelőt az azonnali hatályú felmondás joga abban az esetben illeti meg, amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft. a Szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi.
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO Könyvkiadó Kft. jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyezte- tésére vagy megsértésére, mely esetben a szerződésszegésre tekintettel a Megrendelő 15.000 (tizenötezer) forint Kötbér fizetésére köteles, továbbá az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a kötbéren felüli kárát érvényesíteni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a még le nem szállított Tananyagcsomagokra nem tarthat igényt. A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő sorozatos fizetési késedelme, az ELO Könyvkiadó Kft. jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Megrendelő nem elérhető az adott címen.

7. Az ÁSZF egyoldalú módosítása

7.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételt, ideértve a Vételárat egyoldalúan módosítani, valamint a biztosított kedvezményt egyoldalúan megvonni. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
b) ha a Szerződés teljesítésének körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
d) ha a megrendelés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO Könyvkiadó Kft. határozata alapján;
e) ha a módosítást az ELO Könyvkiadó Kft. egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

7.2.
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az ELO Könyvkiadó Kft. részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.

7.3.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel az ELO Könyvkiadó Kft.-nél szokásos módok egyikén közli.

7.4.
Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 (nyolc) munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kiszállított és a tárgyhóra eső tananyagcsomagokat kifizetni, mentesül azonban a Kötbér megfizetése alól.

8. Adatkezelés

8.1. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. a mindenkor hatályos Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés célja a Szerződés teljesítése. Az ELO Könyvkiadó Kft. a Megrendelő adatait a Szerződés megszűnéséig kezeli. Az ELO Könyvkiadó Kft. részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található.

9. Egyebek

9.1. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatai, tananyagcsomagjai és azok minden része – ideértve a hanganyagokat is – szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja az ELO Könyvkiadó Kft. A Megrendelő a megvásárolt Tananyagsorozatot mint műpéldányt kizárólag saját célból jogosult felhasználni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátitsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az ELO Könyvkiadó Kft. a rendelkezésére bocsátotta.
Az ELO Könyvkiadó Kft. kizárólagos joga többek között, hogy a Tananyagcsomagokat bármely formában és adathordozón többszörözze és terjessze, és hogy ezekre másnak engedélyt adjon.

9.2.
A Megrendelő a Tananyagcsomagokat, a teljes Tananyagsorozat megszerzését követően sem adhatja bérbe vagy haszonbérbe, azon szerzői jogot sem- milyen formában sem szerez, azt csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően használhatja és ruházhatja át.

9.3.
A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, illetve a Tananyagcsomagok a megadott címről visszaérkeznek, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

9.4.
A Megrendelő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház utca 7.) fordulhat. Az ELO cégcsoport az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

9.5.
Az ELO cégcsoport kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálata az előző pontban meghatározott panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatairól általános tájékoztatást nyújt.

9.6.
Ha a Megrendelő az ELO Könyvkiadó Kft. közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabá- lyok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
Az ELO Könyvkiadó Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai: Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

9.7.
A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

9.8.
A Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amennyiben a megrendelésre a tartalom változatlan visszaidézésére, a Megrendelő személyének és a megrendelés megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. A Megrendelő hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF az adott jognyilatkozat vonatkozásában ezt lehetővé teszi.

9.9.
Az ELO Könyvkiadó Kft. nyilvántartja a szerződéseit.

9.10.
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

9.11.
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvény- szék illetékességének.

9.12.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.

Kelt Budapest, 2018.10.26.