Általános szerződési feltételek

 

ELO Könyvkiadó Kft. Általános Szerződési Feltételek >>

Európai Levelező Oktatási Kft. Általános Szerződési Feltételek >>

A 2017. 01. 01-től érvényes tabletes akcióinkra vonatkozó Általános Részvételi Feltételek >>

ELO Könyvkiadó Kft. Általános Szerződés Feltételei (ÁSZF) Digitális tananyagsorozat vásárlására >>

 

ELO Könyvkiadó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződés Feltételek
– tananyagsorozat vásárlására –

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

Adminisztrációs díj: A Tananyagsorozat megrendelése esetén az első Tananyagcsomaggal együtt fizetendő egyszeri díj, amelynek értéke 1.500 Ft, azaz ezerötszáz forint.

ÁSZF: A Tananyagsorozat vásárlásra létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános Szerződési Feltételek.

ELO cégcsoport: Az ELO Könyvkiadó Kft. és kapcsolt vállalkozásai

ELO Könyvkiadó Kft.: A Tananyagsorozat előállítója és forgalmazója

Európai Levelező Oktatási Kft.: Képzésszolgáltató

Székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-184711
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24830289-2-43
Webcím: www.elo.hu
Levelezési cím: 0909 Budapest
E-mail cím: elo@elo.hu
Telefonszám: 06 1 206 1775

Kötbér: Megrendelő által jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződésszegési esetekben fizetendő szerződésszegésenkénti 15.000 Ft, tizenötezer forint.

Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott az e-mailben és postai úton tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.

Képzés: A Tananyagsorozat egyes Tananyagcsomagjaihoz tartozó házi feladatok és záróteszt megoldásainak szaktanári javítása és értékelése az ELO cég- csoporthoz tartozó Európai Levelező Oktatási Kft. által.

Lecke: A Tananyagcsomag tematikailag elkülönülő fejezetei; egy Tananyagcsomag kettő Leckét tartalmaz.

Megrendelő: ELO Könyvkiadó Kft.-vel Tananyagsorozat megvásárlására szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági tár- saság, egyéb jogalany.

Próbahónap: Első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári nap.

Regisztrációs Szám: a Megrendelő és az általa igénybe vett Tananyagsorozat és Képzés azonosítására szolgáló, 10 számjegyű egyedi azonosító kód Szerződés: Az ELO Könyvkiadó Kft. és a Megrendelő között egy Tananyagsorozat megvásárlására és leszállítására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.

Tananyagcsomag: A Tananyagsorozat egyes része; olyan nyomtatott vagy digitalizált formában rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás, illetve annak mellék- letei, melyet az ELO Könyvkiadó Kft. előre megállapodott rendszerességgel küld a Megrendelő részére. Az egy Tananyagsorozathoz kapcsolódó Tananyag- csomagok tartalma egymásra épül. A Tananyagcsomagok önmagukban nem rendelhetők meg.

Tananyagsorozat: Egy témához, illetve szakmához kapcsolódó Tananyagcsomagok összessége.

Visszaigazolás: A Megrendelő által leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO Könyvkiadó Kft. általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfoga- dása, amely létrehozza a Szerződést.

1. Megrendelési tudnivalók

1.1.
A jelen ÁSZF tárgya az ELO Könyvkiadó Kft. által kínált teljes Tananyagsorozat Megrendelő általi megvásárlása. Jelen Szerződés alapján a Megrendelő kötelezettsége a Tananyagsorozat Vételárának kifizetése és a Tananyagsorozathoz tartozó Tananyagcsomagok átvétele, az ELO Könyvkiadó Kft.-t terheli a Tananyagsorozat leszállítása. A Megrendelő minden esetben a teljes Tananyagsorozatra ad le megrendelést; kizárólag egyes Tananyagcsomagok vagy Tananyagcsomag-részek (Leckék) megrendelésére, azok lemondására nincs lehetőség.

1.2.
Feltéve, hogy az adott Tananyagsorozatra vonatkozó tájékoztató másképp nem rendelkezik, minden Tananyagcsomag 1 tankönyvet és abban 2 Leckét, valamint Tananyagsorozattól függően mellékleteket és házi feladatot tartalmazhat. (Amennyiben nem rendelte meg az Európai Levelező Oktatási Kft. képzési szolgáltatását, a házi feladat visszaküldésére és az Európai Levelező Oktatási Kft. általi kijavításra nem jogosult.)

1.3.
A Tananyagsorozatot az ELO Könyvkiadó Kft. a Megrendelő igénye szerint egyszerre (továbbiakban: Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés) vagy részletekben (továbbiakban: Részletvétel) szállítja ki.

1.4.
Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a Szerződés a Tananyagsorozat átvételével és vételár megfizetésével teljesül.

1.5.
Részletvétel esetén az egyes Tananyagcsomagok részletekben történő kiszállításának rendszerességét (továbbiakban: Tempó) a Megrendelő jogosult kiválasztani. A választott Tempó határozza meg a Szerződés határozott időtartamát.

A Vételár kifizetése részletekben történik. A fizetési feltételek részleteit jelen ÁSZF 2. pontja tartalmazza.

A Megrendelő az alábbi Tempók közül választhat:

a) normál tempó: havonta 1 Tananyagcsomag.
b) késleltetett tempó: kéthavonta 1 Tananyagcsomag.
c) gyorsított tempó: havonta 2 Tananyagcsomag

A választható Tempók Tananyagsorozatonként eltérhetnek; a választható Tempókat az adott Tananyagsorozatra vonatkozó, az ELO Könyvkiadó Kft. hon- lapjáról letölthető tájékoztató, valamint a honlapon található megrendelőlap (elektronikus formanyomtatvány) tartalmazza.

1.6.
Amennyiben a Megrendelő nem jelölte meg a kívánt Tempót, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti. A Megrendelő jogosult a Tempót a Szerződés időtartama alatt bármikor megváltoztatni, kivéve, amennyiben tartozása áll fenn az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben

1.7.
Az ELO Könyvkiadó Kft. Tananyagsorozata online, az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján (www.elo.hu/megrendeles) rendelhető meg. A Tananyagsorozat megrendelhető továbbá az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, és telefonon keresztül.

1.8.
A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO Könyvkiadó Kft. általi Visszaigazolá- sával jön létre. Amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft. a megrendelést legkésőbb 20 (húsz) naptári napon belül futárszolgálattal, utánvétellel nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO Könyvkiadó Kft. a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Megrendelő számára az ÁSZF-et. Az ÁSZF az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján www.elo.hu/aszf alatt mindenkor elérhető.

1.9.
Az elektronikusan és telefonon leadott megrendelések esetén az ELO Könyvkiadó Kft. automatikus rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezé- séről a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet még nem keletkeztet, és nem helyettesíti a futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolást sem.

A Megrendelő e-mail elérhetősége megadásával elfogadja, hogy az ELO Könyvkiadó Kft. részére e-mailen automatikus rendszerüzenetet küldjön.

1.10.
A Megrendelő egyidejűleg vagy egymást követően több Tananyagsorozatot is megrendelhet, amennyiben:

a) az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben nincs lejárt tartozása, illetve
b) ha a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan Képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé sem áll fenn tartozása.

1.11.
A Megrendelő a megrendelt Tananyagsorozatról másik Tananyagsorozatra térhet át (továbbiakban: Váltás), amennyiben:

c) az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben nincs lejárt tartozása, illetve
d) ha a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan Képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé sem áll fenn tartozása.
e) továbbá a Tananyagsorozat 4. csomagját (7-8. Lecke) még nem kapta meg.

Váltásra egy megrendelés keretein belül egyszer kerülhet sor.

Váltás esetén a megrendelt Tananyagsorozat kiszállítását az ELO Könyvkiadó Kft. megszünteti és áttér az új Tananyagsorozat kiszállítására. A már kifize- tett vételárrészleteket az ELO Könyvkiadó Kft. az új Tananyagsorozat árába nem számítja be; a Megrendelő az új Tananyagsorozat teljes Vételárát köteles megfizetni az ELO Könyvkiadó Kft.-nek.

2. Fizetési és szállítási feltételek

2.1.
A Tananyagsorozatok mindenkori bruttó listaára az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján, a www.elo.hu/listaar címen érhetők el.(továbbiakban: Vételár)

2.2.
A Tananyagsorozat, illetve az egyes Tananyagcsomagok házhoz szállításának költsége a Megrendelőt terheli. A szállítás aktuális költségei az ELO Könyv- kiadó Kft. honlapján a Megrendelés menüpont alatt érhetők el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a díjszabást a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi

2.3.
Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a Vételár a Tananyagsorozat átvételével egyidejűleg esedékes. A Tananyagsorozatot a számlával együtt az ELO Könyvkiadó Kft. futárszolgálattal, utánvétellel szállíttatja ki a Megrendelőnek. A Tananyagsorozat Vételára a szállítási költségekkel együtt egy összegben átvételkor a futárnak vagy megrendeléskor a weboldalon fizetendő meg.
A Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés személyesen is átvehető az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, kizárólag az ELO Könyvkiadó Kft.-vel előre egyeztetett időpontban. A személyes átvétel díjmentes. Személyes átvétel során a Vételár kizárólag készpénzben egyenlíthető ki

2.4.
Részletvétel esetén a Vételár megfizetése a választott Tempóhoz igazodóan, egyenlő részletekben történik. A számlákat az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Tananyagcsomagokkal együtt juttatja el a Megrendelőnek. A vételárrészletek a számlák kiállításától számított 21 (huszonegy) naptári napon belül esedékesek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedel- mes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

A vételárrészlet csekk befizetésével, banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel is rendezhető.
Az ELO Könyvkiadó Kft. bankszámlaszáma: BBRT 10102244-41854300-02004001
A „közlemény” rovatban a Regisztrációs Számot és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget.

2.5.
Az ELO Könyvkiadó Kft. reklámkiadványaiban, egyéb marketingcsatornáin, illetve a honlapon közölt akciós árai a 2.1. pontban meghatározott minden- kori listaáraktól eltérhetnek, illetve kedvezményes ajánlatot az ELO Könyvkiadó Kft. személyre szabottan is tehet. Amennyiben a Megrendelő egy árkedvezményt tartalmazó felhívás alapján rendeli meg a Tananyagsorozatot, a Szerződés a kedvezményes áron jön létre. Amennyiben a Szerződés meg- kötését követő 15 (tizenöt) naptári napon belül a Megrendelő egy olyan névre szóló személyes reklámajánlatot kap, amelyben szereplő kedvezmény meghaladja a Szerződés megkötésének alapjául szolgáló kedvezményt, és azt a Megrendelő az ajánlat kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül írásban igényli, illetve igazolja, akkor az esedékes és az azt követő valamennyi számla a nagyobb kedvezmény érvényesítésével kerül kiállításra. A magasabb kedvezmény a már kifizetett vételárrészletek tekintetében utólag nem érvényesíthető.

2.6.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a Visszaigazolásban megjelöli a Tananyagcsomagok várható szállítási határidejét, azonban a postai vagy más kézbesítő (futárszol- gálat) hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért az ELO Könyvkiadó Kft.-t felelősség nem terheli. Amennyiben a Tananyagcsomag az előrejelzett időpontig nem érkezik meg a Megrendelő részére, a Megrendelő köteles azt az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálatán 15 (tizenöt) naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása úgy értelmezendő, hogy a Megrendelő a Tananyagcsomagot átvette, és a mulasztásból igény utólag nem támasztható. Az ELO Könyvkiadó Kft. a szállítás során elveszett Tananyagcsomagot kérésre a Szerződés időtartama alatt 3 (három) alkalommal díjmente- sen, ezt követően költségtérítés ellenében újraküldi

3. Késedelmes fizetés

3.1.
Amennyiben a Megrendelő a Vételárat vagy annak részletét határidőben nem egyenlítette ki, az ELO Könyvkiadó Kft. késedelmi díjat számol fel. A késedelmi díj sávosan növekszik, mértéke függ a ki nem egyenlített vételárrészletek számától és a fizetési késedelem időtartamától. A késedelmi díj mindenkori mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a www.elo.hu/kesedelmi oldal alatt elérhető. A Megrendelő a késedelmi díj mértékét kifejezetten megfelelőnek fogadja el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a késedelmi díjakat tartalmazó kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

3.2.
Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az ELO Könyvkiadó Kft. 15 (tizenöt) naptári napos határidő ki- tűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek, amely nem érinti a késedelmi díj esedékességét. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.3.
Az azonnali hatályú felmondási jog gyakorlása helyett az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Tananyagcsomag-küldést a számlatartozás és késedelmi díjak maradéktalan kiegyenlítéséig, legfeljebb 3 (három) hónapra felfüggeszteni, amely időszakban további vételárrészlet nem válik esedékessé. A késedelmi díj a felfüggesztés időtartama alatt is felszámításra kerül, illetve a felfüggesztés időtartama alatt is jogosult az ELO Könyvkiadó Kft. a követelése érvénye- sítése érdekében intézkedéseket tenni. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését a korábbi Tempónak megfelelően. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt sem rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosulttá válik a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.4.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Megrendelővel szemben fennálló követelése (azaz a jogos érdeke) érvényesítése céljából jogosult a követelés érvényesítése érdekében harmadik személynek, így különösen ügyvédi irodának és/vagy követeléskezelő cégnek megbízást adni. A követelés érvényesítése érdekében a megbízott részére átadásra kerülnek a Megrendelőnek a jelen Szerződéssel összefüggésben kezelt személyes adatai.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a feladatokat jelenleg az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144–150.) látja el. A követeléskezelő cég személyének változása nem minősül a jelen ÁSZF egyoldalú módosításának.
Amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft. a késedelmes fizetésből eredő követelésének érvényesítése érdekében követeléskezelőt bíz meg, úgy az ezzel kap- csolatosan felmerülő, az ELO Könyvkiadó Kft.-t terhelő költségek, 4500 Ft követeléskezelési díj viselésére a Megrendelő köteles.

4. Szavatossági jogok

4.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. hibás teljesítése esetén a Megrendelő kellékszavatossági, valamint termékszavatossági jogokat érvényesíthet. Az ELO Könyv- kiadó Kft. erről szóló részletes tájékoztatója a www.elo.hu/kellekszavatossag alatt található. Az ELO Könyvkiadó Kft. jótállást nem vállal.

4.2.
Amennyiben a kiszállított Tananyagcsomag hibás, hiányos, sérült, illetve nem a soron következő Leckét tartalmazza, a Megrendelő első sorban kicseré- lést követelhet. Ennek érdekében a Megrendelő köteles a Tananyagcsomagot a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb két hónapon belül az ELO Könyvkiadó Kft. részére a hiba megjelölésével visszaküldeni, és az ELO Könyvkiadó Kft. köteles azt haladéktalanul, térítésmentesen kicserélni. Amennyiben a Tananyagcsomag a kiszállítást követően, a Megrendelőnek felróható okból vált sérültté, illetve hibássá, hiányossá, a Megrendelő új térítésmentes példányra nem támaszthat igényt, és a kicseréléssel járó költségek – ideértve az új Tananyagcsomag árát és a postaköltséget – a Megren- delőt terhelik, valamint a már kifizetett Tananyagcsomag tekintetében visszatérítési igénnyel nem léphet fel
A halasztás időtartamát követően az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési rendszerességének megfelelően. A halasztás egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1.
A Tananyagsorozat küldése a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen 3 (három) hónap időtartamra bármikor a Megrendelő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelmére halasztható (továbbiakban: Halasztás).

A Halasztás feltétele, hogy a Megrendelőnek ne legyen lejárt tartozása az ELO Könyvkiadó Kft.-vel – és amennyiben Képzést is igénybe vett, úgy az Euró- pai Levelező Oktatási Kft.-vel – szemben. A Halasztás alatt a Tananyagcsomag-küldés – és így a Megrendelő fizetési kötelezettsége is – szünetel.

A Halasztás időtartamát követően az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését a korábbi Tempónak megfelelően. A Halasztás egyebek- ben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak.

5.2.
A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (öt) munkanapon belül az ELO Könyvkiadó Kft.-nek írásban bejelenteni. Az ennek elmulasz- tásából eredő károkért – így különösen a címváltozásra visszavezethető kézbesítési sikertelenségért – az ELO Könyvkiadó Kft.-t felelősség nem terheli.

6. A szerződés megszűnése

6.1. Elállás
A Megrendelő jogosult

a) Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés estén a teljes Tananyagsorozat
b) Részletvétel esetén – tekintettel arra, hogy a Tananyagcsomagot meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni – az első Tananyag- csomag kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül írásban, indoklás nélkül elállni a Szerződéstől. A Megrendelő az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) számú Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt nyilatko- zat-minta felhasználásával is gyakorolhatja.

A Megrendelő elállása esetén köteles a Tananyagcsomagot, valamint a hozzá tartozó számlát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyi- latkozat közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül ajánlott küldeményként visszaküldeni az ELO Könyvkiadó Kft. részére, az ELO Könyvkiadó Kft. pe- dig köteles a Megrendelő által kifizetett összeget – ideértve a Tananyagcsomag díját, a kiszállítás költségét és az Adminisztrációs díjat – haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) naptári napon belül a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni. Az ELO Könyvkiadó Kft. ezt az összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelő a Tananyagsorozatot vagy Tananyagcsomagot vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte – a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Tananyagcsomag visszaszolgál- tatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

6.2. Felmondás a Próbahónap alatt
Kizárólag Részletvétel esetén a Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon túl, de még a Próba- hónap alatt írásban a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő csak az első Tananyagcsomagra eső vételárrészletnek, adminisztrációs díjnak és szállítási költségének megfizetésére köteles. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a teljes Tananyagsorozat kéz- hezvételét követő 14 (tizennégy) naptári napon túl felmondás nem érvényesíthető.

6.3.Rendes felmondás tilalma
A Szerződés a teljes Tananyagsorozat megrendelésére, határozott időre jött létre. A 6.1 pontban foglalt elállási jogon és a 6.2 pontban foglalt felmondási jogon túl a Megrendelő nem jogosult a jelen Szerződést a határozott időtartam alatt rendes felmondással megszüntetni. A tilalom ellenére gyakorolt felmondás szerződésszegésnek minősül és Megrendelő 15.000 (tizenötezer) forint Kötbér fizetésére köteles. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a még le nem szállított Tananyagcsomagokra nem tarthat igényt. A felmondással érintett hónapra eső Tananyagcsomagra eső vételárrészlet megfizetésére Megrendelő abban az esetben köteles, amennyiben a Tananyagcsomag ELO Könyvkiadó Kft. általi postára adása megtörtént a felmondási nyilatkozat ELO Könyvkiadó Kft.-vel történő közlését megelőzően. A Megrendelő a már kifizetett vételárrészek visszafizetését nem követelheti.

A rendes felmondás joga az ELO Könyvkiadó Kft.-t sem illeti meg.

6.4.Azonnali hatályú felmondás
A Megrendelőt az azonnali hatályú felmondás joga abban az esetben illeti meg, amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft. a Szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi.
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO Könyvkiadó Kft. jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyezte- tésére vagy megsértésére, mely esetben a szerződésszegésre tekintettel a Megrendelő 15.000 (tizenötezer) forint Kötbér fizetésére köteles, továbbá az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a kötbéren felüli kárát érvényesíteni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a még le nem szállított Tananyagcsomagokra nem tarthat igényt. A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő sorozatos fizetési késedelme, az ELO Könyvkiadó Kft. jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Megrendelő nem elérhető az adott címen.

7. Az ÁSZF egyoldalú módosítása

7.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételt, ideértve a Vételárat egyoldalú- an módosítani, valamint a biztosított kedvezményt egyoldalúan megvonni. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
b) ha a Szerződés teljesítésének körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
d) ha a megrendelés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO Könyvkiadó Kft. határozata alapján;
e) ha a módosítást az ELO Könyvkiadó Kft. egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

7.2.
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az ELO Könyvkiadó Kft. részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.

7.3.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel az ELO Könyvkiadó Kft.-nél szokásos módok egyikén közli.

7.4.
7.4. Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmon- dási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 (nyolc) munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kiszállított és a tárgyhóra eső tananyagcsomagokat kifizetni, mentesül azonban a Kötbér megfizetése alól.

8. Adatkezelés

8.1. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. a mindenkor hatályos Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés célja a Szerződés teljesítése. Az ELO Könyvkiadó Kft. a Megrendelő adatait a Szerződés megszűnéséig kezeli. Az ELO Könyvkiadó Kft. részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található.

9. Egyebek

9.1. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatai, tananyagcsomagjai és azok minden része – ideértve a hanganyagokat is – szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja az ELO Könyvkiadó Kft. A Megrendelő a megvásárolt Tananyagsorozatot mint műpéldányt kizárólag saját célból jogosult felhasz- nálni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátitsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az ELO Könyvkiadó Kft. a rendelkezésére bocsátotta.
Az ELO Könyvkiadó Kft. kizárólagos joga többek között, hogy a Tananyagcsomagokat bármely formában és adathordozón többszörözze és terjessze, és hogy ezekre másnak engedélyt adjon.

9.2.
A Megrendelő a Tananyagcsomagokat, a teljes Tananyagsorozat megszerzését követően sem adhatja bérbe vagy haszonbérbe, azon szerzői jogot sem- milyen formában sem szerez, azt csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően használhatja és ruházhatja át.

9.3.
A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, illetve a Tananyagcsomagok a megadott címről visszaérkeznek, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

9.4.
A Megrendelő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház utca 7.) fordulhat. Az ELO cégcsoport az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

9.5.
Az ELO cégcsoport kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálata az előző pontban meghatározott panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatairól általános tájékoztatást nyújt.

9.6.
Ha a Megrendelő az ELO Könyvkiadó Kft. közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabá- lyok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
Az ELO Könyvkiadó Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai: Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

9.7.
A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

9.8.
A Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amennyiben a megrendelésre a tartalom változatlan visszaidézésére, a Megrendelő személyének és a megrendelés megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. A Megrendelő hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF az adott jognyilatkozat vonatko- zásában ezt lehetővé teszi.

9.9.
Az ELO Könyvkiadó Kft. nyilvántartja a szerződéseit.

9.10.
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

9.11.
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvény- szék illetékességének.

9.12.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.

Kelt Budapest, 2018.10.01.

 


Európai Levelező Oktatási Kft. Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
– képzési szolgáltatás nyújtására –

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

Adminisztrációs díj: A Tananyagsorozat megrendelése esetén az első Tananyagcsomaggal együtt fizetendő egyszeri díj, amelynek értéke 1.500 Ft, ezerötszáz forint.
ÁSZF: Jelen Általános szerződési feltételek
ELO: Európai Levelező Oktatási Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-160605
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10639078-2-43
Webcím: www.elo.hu
Levelezési cím: 0909 Budapest
E-mail cím: elo@elo.hu
Telefonszám: 06 1 206 0775
ELO cégcsoport: Az Európai Levelező Oktatási Kft. és kapcsolt vállalkozásai.
ELO Könyvkiadó Kft.: Az ELO cégcsoport tagja, a Tananyagsorozatok gyártója és forgalmazója.
Írásbeli forma: ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az e-mailben és postai úton tett közlések.
Képzés:  Az ELO Könyvkiadó Kft. által értékesített Tananyagsorozatokhoz igénybe vehető, az ELO által biztosított szaktanári támogatás.
Résztvevő: Az ELO-val képzési szolgáltatás igénybevételére szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.
Szerződés: Az ELO és a Résztvevő között képzési szolgáltatás nyújtására és igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.
Tankönyvvásárlási ÁSZF: Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozat vásárlására létrejött mindenkor hatályos általános szerződési feltétele (www.elo.hu/aszf)
Visszaigazolás:  A Résztvevő által leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfogadása, amely létrehoz- za a Szerződést.

1. A szerződés tárgya

1.1.
Az ELO cégcsoporthoz tartozó ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatokat állít elő és forgalmaz. A tananyagsorozat egy témához, illetve szakmához kapcsolódó tananyagcsomagok összessége (továbbiakban: Tananyagsorozat). A Tananyagsorozat több kiadványból, ún. tananyagcsomagokból (továbbiakban: Tananyagcsomag) áll, melyet az ELO Könyvkiadó Kft. előre megállapodott rendszerességgel (továbbiakban: Tempó) küld a megren- delői részére. Az egy Tananyagsorozathoz kapcsolódó Tananyagcsomagok tematikailag és tartalmilag egymásra épülnek. A Tananyagcsomagok önmagukban nem, hanem csak a teljes Tananyagsorozattal, annak részeként rendelhetők meg a Tananyagsorozat-vásárlási ÁSZF rendelkezései szerint az ELO Könyvkiadó Kft.-től.

1.2.
Meghatározott Tananyagsorozatokhoz kapcsolódóan lehetőség van Képzés igénybevételére. A Képzés igénybevétele opcionális és díjköteles. Kizárólag a Képzés igénybevételére a Tananyagsorozat megvásárlása nélkül nincs lehetőség.

1.3.
Jelen Szerződés megkötésével az ELO kötelezettséget vállal a Képzés nyújtására, a Résztvevő pedig a Képzés díjának megfizetésére és a Képzés elvégzé- sére jelen Szerződés rendelkezései szerint.

2. A A képzés tartalma, elvégzése

2.1.
A Képzést is kínáló Tananyagsorozatok esetében az egyes Tananyagcsomagokhoz az ELO az otthoni tanulást és a Tananyagcsomag feldolgozását elő- segítő házi feladatokat kínál. Amennyiben a Résztvevő a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint előfizet az ELO Képzésére, úgy az ELO rendelkezésére bocsátja a házi feladatokat, melyeket a Résztvevő jogosult megoldani és visszaküldeni, az ELO pedig vállalja ezek szaktanári javítását és értékelését, valamint a Résztvevő részére történő ellenérték nélküli visszaküldését.

2.2.
A házi feladatok beküldése, illetve visszaküldése Tananyagsorozattól függően kétféle módon történhet: (i) papír alapon postai úton vagy (ii) online módon, az ELO honlapján elérhető ún. házi feladat oldalon keresztül. A házi feladat rendelkezésre bocsátásának a módja a Szerződés időtartama alatt díjmentesen megváltoztatható, amennyiben az adott Tananyagsorozathoz mindkét mód igényelhető.

2.3.
A Résztvevő egyénileg, otthonából sajátftja el a Tananyagsorozat tartalmát. Elméleti tanórákat, gyakorlati foglalkozásokat és konzultációt az ELO nem szervez.

2.4.
A Tananyagsorozat utolsó Tananyagcsomagjának kézhezvételét követően van lehetőség záróteszt megoldására, a választott házi feladat rendelkezésre bocsátási módnak megfelelően, online vagy papír alapon. A Képzés a záróteszt sikeres megoldását követően az elvégzéséről szóló igazolás kiállításával záródik.

2.5.
Amennyiben a Résztvevő a teljes Tananyagsorozatot átvette, semmilyen jogcímen nem áll fenn tartozása sem az ELO Könyvkiadó Kft.-vel, sem az ELO- val szemben, a házi feladatokat teljes egészében megoldotta és visszaküldte javításra, továbbá a zárótesztet sikeresen (legalább 51%-os eredménnyel) megoldotta, igazolást kap a Képzés lezárásáról. Az igazolás nem minősül államilag elismert bizonyítványnak, szakképzettséget és egyéb végzettséget – így különösen OKJ-s végzettséget – nem biztosít, és ezekkel nem egyenértékű.

2.6.
A Képzés során elsajátftható ismereteket, kompetenciákat, a Képzés részletes tartalmát az egyes tananyagsorozathoz kapcsolódó tanfolyami tematika és oktatási program tartalmazza.

2.7.
A Képzés befejezetlensége vagy sikertelen záróvizsga tétele nem érinti a Tananyagsorozat megvásárlására létrejött szerződés érvényességét, hatályos- ságát, amelyet a Tananyagsorozatot vásárlónak a Képzés elvégzésétől függetlenül is teljesítenie kell a Tananyagsorozat-vásárlási ÁSZF rendelkezései szerint.

3. A képzés időtartama, ütemezése

3.1. 
A Képzés időtartama függ a Tananyagsorozat Tempójától, azaz a Tananyagsorozathoz tartozó egyes Tananyagcsomagok – és így az abban foglalt házi feladatok – kiszállításának rendszerességétől, melyet a Résztvevő határoz meg a Tananyagsorozat vásárlás során a Tananyagsorozat-vásárlási ÁSZF szerint.

3.2. 
A házi feladatok megoldására és visszaküldésére a Képzés folyamán bármikor időbeli korlátozás nélkül, illetve az utolsó Tananyagcsomag kézhezvéte- létől számított 1 (egy) éven belül, komplett szállítást tartalmazó megrendelés esetén a teljes Tananyagsorozat kézhezvételétől számított 2 (kettő) éven belül van lehetőség, azzal, hogy a záróteszt ugyanezen határidőn belül, de az utolsó Tananyagcsomag kézhezvételét követően oldható meg. A határidő elmulasztása esetén a Résztvevő igazolásra nem tarthat igényt.

4. Megrendélsi tudnivalók, a Szerződés létrejötte

4.1.
A Képzés online, az ELO honlapján (www.elo.hu/megrendeles) rendelhető meg. A Képzés megrendelhető továbbá az ELO ügyfélszolgálatán, és telefonon keresztül is.

4.2. 
A Szerződés a Résztvevő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésének (ajánlattétel) az ELO által küldött Visszaigazolással jön létre. Amennyiben az ELO a megrendelést legkésőbb 20 (húsz) naptári napon belül nem igazolja vissza, a Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Résztvevő számára az ÁSZF-t. Az ÁSZF az ELO honlapján www.elo.hu/aszf webcím alatt mindenkor elérhető. 

4.3.
Az elektronikusan, és telefonon leadott megrendelések esetén az ELO automatikus rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről a Részt- vevő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet még nem keletkeztet, és nem helyettesíti a futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolást sem. A Résztvevő e-mail elérhetősége megadásával elfogadja, hogy az ELO részére e-mailen automatikus rendszerüzenetet küldjön.

5. A Képzés díja, fizetési feltételek:

5.1.
A Képzés mindenkori díja (továbbiakban: Képzési Díj) az ELO honlapján a www.elo.hu/listaar alatt érhető el.

5.2.
Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a Képzési Díj a Tananyagsorozat átvételével egyidejűleg, annak vételárával együtt esedékes.

5.3. 
Részletvétel esetén a Képzési Díj megfizetése a választott Tempóhoz igazodóan, egyenlő részletekben történik. A számlákat az ELO az egyes Tananyag- csomagokkal együtt juttatja el a Résztvevőnek. A Képzési Díj a számlák kiállításától számított 21 (huszonegy) naptári napon belül esedékes. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

5.4.
A Képzési Díj a csekk befizetésével, banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel is rendezhető. 
Az ELO bankszámlaszáma: BBRT 10102086-04449400-01000000
A „Közlemény” rovatban a regisztrációs számot, és a Résztvevő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízá- sokból eredő kifogásokért az ELO nem vállal felelősséget.

5.5.
A házi feladat szolgáltatás a Képzési Díj kiegyenlítésével válik hozzáférhetővé az online rendszerben, illetve a papír alapú házi feladat kijavítását az ELO a számla kiegyenlítését követően végzi el.

5.6.
A Résztvevőt díjfizetési kötelezettség abban az esetben is terheli, ha:

a) a házi feladatokat nem oldja meg, vagy azokat nem küldi vissza,
b) ha a zárótesztet nem oldja meg, vagy azt nem küldi vissza,
c) a zárótesztet eredménytelenül oldja meg.
 

6. Késedelmes fizetés

6.1.
Amennyiben a Résztvevő a Képzés ellenértékét a 6.2 pontban meghatározott fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO késedelmi díjat számol fel. A késedelmi díj sávosan növekszik, mértéke függ a ki nem egyenlített Képzési Díjak számától és a fizetési késedelem időtartamától. A késedelmi díj mindenkori mértéke az ELO honlapján www.elo.hu/kesedelmi oldal alatt elérhető. A Résztvevő a késedelmi díj mértékét kifejezetten megfelelőnek fogadja el. Az ELO a késedelmi díjakat tartalmazó kondíciós listáját a Résztvevő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

6.2.
Amennyiben a Résztvevő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az ELO 15 (tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fize- tési felszólítást küld a Résztvevőnek, amely nem érinti a késedelmi díj esedékességét. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést bíróság előtt érvényesíteni.

6.3.
Amennyiben a Résztvevő a tartozását a késedelembe esést követő 4 (négy) Tananyagcsomag megküldése alatt sem rendezi, az ELO jogosult a Szerző- dést azonnali hatállyal felmondani, amely nem érinti a Résztvevő ezen időpontig esedékessé vált fizetési kötelezettségeit.

6.4.
Az ELO tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a Résztvevővel szemben fennálló követelése (azaz a jogos érdeke) érvényesítése céljából jogosult a követelés érvényesítése érdekében harmadik személynek, így különösen ügyvédi irodának és/vagy követeléskezelő cégnek megbízást adni. A követelés érvé- nyesítése érdekében a megbízott részére átadásra kerülnek a Résztvevőnek a jelen Szerződéssel összefüggésben kezelt személyes adatai. Az ELO tájé- koztatja a Résztvevőt, hogy a feladatokat jelenleg az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 144–150.) látja el. A követeléskezelő cég személyének változása nem minősül a jelen ÁSZF egyoldalú módosításának

7. A felek jogai és kötelezettségei

7.1. 
A Tananyagsorozat-vásárlásra létrejött szerződés halasztása esetén (lásd Tananyagsorozat-vásárlási ÁSZF 5.1. pont) a Képzés nyújtása is halasztásra kerül erre irányuló külön kérelem nélkül. Kizárólag a Képzés halasztására nincs lehetőség.

7.2. 
A Tananyagsorozat-vásárlásra létrejött szerződés felfüggesztése esetén (lásd Tananyagsorozat-vásárlási ÁSZF 3.3. pont) a Képzés nyújtása is felfüggesz- tésre kerül erre irányuló külön kérelem nélkül. Kizárólag a Képzés felfüggesztésére nincs lehetőség.

7.3. 
Amennyiben a Képzés nyújtása az ELO felróható magatartásának következtében marad el, úgy az ELO kötelezettséget vállal a már megfizetett Képzési Díj visszafizetésére.

7.4. 
A Résztvevő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (öt) munkanapon belül az ELO-nak írásban bejelenteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért – így különösen a címváltozásra visszavezethető kézbesítési sikertelenségért – az ELO Könyvkiadó Kft.-t felelősség nem terheli.

8. Az ÁSZF egyoldalú módosítása

8.1.

Az ELO jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg nem tárgyalt szerződéses feltételt, ideértve a Képzési Díjat is, egyoldalúan módosítani, valamint a biztosított kedvezményt egyoldalúan megvonni. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
b) ha a Szerződés teljesítésének körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
d) ha a Képzés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO határozata alapján;
e) ha a módosítást az ELO egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

8.2.
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az ELO részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormány- rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.

8.3. 
Az ELO a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Résztvevővel az ELO-nál szokásos módok egyikén közli.

8.4. 
A Résztvevőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Résztvevő felmon- dási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 (nyolc) munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Résztvevő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kézhez vett számlán feltüntetett Képzési Díjat megfizetni, illetve a már megfizetett díjakat nem követelheti vissza.

9. Adatkezelés

9.1. 

Az ELO a mindenkor hatályos Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió Általá- nos Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Résztvevő személyes adatait. Az adatkezelés célja a Szerződés teljesítése. Az ELO a Résztvevő adatait a Szerződés megszűnéséig kezeli. Az ELO részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található.

10. A Szerződés megszűnése

10.1.
A jelen Szerződés minden további jognyilatkozat nélkül, automatikusan megszűnik

a) a Szerződés teljesítésével (záróvizsga elvégzésével, annak eredményétől függetlenül);
b) amennyiben a Tananyagsorozat megvásárlására létrejött szerződés a határozott idő lejárta előtt bármely oknál fogva megszűnik (lehetetlenülés esete).

10.2.
A jelen Szerződés megszüntethető

a) a Résztvevő elállásával (lásd 10.3. pont);
b) a Felek felmondásával (lásd 10.4. pont).

A Szerződés bármely okból történő megszűnése a Tananyagsorozat-vásárlásra létrejött szerződést nem szünteti meg.

A Szerződés megszüntetése esetén a Résztvevő nem jogosult a záróteszt megoldására és nem kapja meg a Képzés elvégzését igazoló igazolást sem.

10.3. Elállás

A Résztvevő a jelen Szerződéstől a jelen Szerződés megkötésének  napjától  számított  14 (tizennégy) naptári  napon belül indoklás nélkül elállhat. A Résztvevő az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt nyilatkozatminta felhasználásával is gyakorolhatja.

A Résztvevő elállása esetén az ELO köteles a már megfizetett Képzés díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) naptári napon belül a Résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni. A Résztvevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli.

10.4. Felmondás

A Résztvevő jogosult a jelen Szerződést bármikor indokolás nélkül írásban felmondani. A felmondás a már esedékessé vált fizetési kötelezettséget nem érinti, mentesül azonban Résztvevő a jognyilatkozat közlésekor még le nem szállított Tananyagcsomagokra eső Képzési Díj megfizetése alól.

Az ELO jogosult a jelen Szerződést indokolással ellátva, azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a Résztvevő a jelen Szerződést súlyosan vagy ismételten megszegi vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére. A Résztvevő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, a Résztvevő sorozatos fizetési késedelme, az ELO jó hírne- vének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Résztvevő nem elérhető az adott címen.

11.     Egyebek

11.1.
A Résztvevő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház utca 7.) fordulhat. Az ELO az írásban benyújtott panaszokra 30 (harminc) napon belül ad választ.

11.2.
Az ELO cégcsoport kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ELO telefonos ügyfélszolgálata az előző pontban meghatározott panaszkezelésen túl megválaszolja a Szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint a Képzésekről általános tájékoztatást nyújt.

11.3.
Ha a Résztvevő az ELO-val közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a szolgáltatás minőségével, továbbá a Szerződés megkötésével és teljesítésével kap- csolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Résztvevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az ELO székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai: Budapesti Békéltető Testület Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

11.4.
Amennyiben annak jogi feltételei fennállnak, a Résztvevő kellékszavatossági jogokat érvényesíthet. Az ELO erről szóló részletes tájékoztatója a www.elo.hu/kellekszavatossagalatt található. Az ELO jótállást nem vállal.

11.5.
A Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügy- félszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, az ELO jogosult a Résztvevő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Résztvevő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

11.6
A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

11.7
A Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amennyiben a megrendelésre a tartalom változatlan visszaidézésére, a Résztvevő személyének és a meg- rendelés megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. A Résztvevő hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF az adott jognyilatkozat vonatkozásában ezt lehetővé teszi.

11.8
Az ELO nyilvántartja szerződéseit.

11.9
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

11.10
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

11.11
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvény- szék illetékességének.

Kelt Budapest, 2018. 10. 01.

 


 

ELO Könyvkiadó Kft. Általános Szerződési Feltételek

A 2017. 01. 01-től érvényes tabletes akcióinkra vonatkozó Általános Részvételi Feltételek:

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében

Adminisztrációs díj: A Tananyagsorozat megrendelése esetén az első Tananyagcsomaggal együtt fizetendő egyszeri díj, amelynek értéke 1.500 Ft, azaz ezerötszáz forint.

ÁSZF: A Tananyagsorozat vásárlásra létrejött jogügyletet szabályozó jelen Általános Szerződési Feltételek.

Bánatpénz: A Próbahónapot követő Megrendelő általi felmondás esetén fizetendő 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.

ELO Könyvkiadó Kft. adatai:
Székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44.
Cégjegyzékszám: 01-09-184711
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:  24830289-2-43
Webcím: www.elo.hu
Levelezési cím: 0909 Budapest
E-mail cím: elo@elo.hu
Telefonszám: 06 1 206 1775
Fax száma: 06 1 206 1770

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-72880/2014, NAIH-72881/2014

Információs törvény: Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
Írásbeli forma: Ahol jelen ÁSZF írásbeli alakot ír elő, ott a faxon, e-mailben, postai úton, illetve a honlapon a regisztrált megrendelők számára hozzáférhető felületen tett közlések elfogadottak, amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik.
Komplett  Szállítást  Tartalmazó  Megrendelés:  részletvétel  helyett  a  teljes  Tananyagsorozathoz  tartozó  valamennyi Tananyagcsomag egyszeri átvétele a Tananyagsorozat díjának egy összegben történő megfizetése mellett.
Kötbér: Megrendelő által jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződésszegési esetekben fizetendő szerződésszegésenkénti
15.000 Ft, azaz tizenötezer forint.
Megrendelő: ELO Könyvkiadó Kft.-vel tananyagsorozat megvásárlására szerződést kötő természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb jogalany.
Próbahónap: Első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 30 (azaz harminc) naptári nap.
Szerződés: Az ELO Könyvkiadó Kft. és a Megrendelő között egy Tananyagsorozat megvásárlására és leszállítására a megrendelés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.
Tananyagcsomag: A tananyagsorozat egyes része; olyan nyomtatott vagy digitalizált formában rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás, illetve annak elválaszthatatlan vagy választható mellékletei, melyet az ELO Könyvkiadó Kft. előre megállapodott rendszerességgel küld Megrendelői részére. Az egy tananyagsorozathoz kapcsolódó tananyagcsomagok tartalmilag egymásra épülnek. A tananyagcsomagok önmagukban nem, hanem csak a teljes tananyagsorozattal, annak részeként rendelhetők meg.
Tananyagsorozat: Egy témához, illetve szakmához kapcsolódó Tananyagcsomagok összessége.
Visszaigazolás:  A  Megrendelő  által  leadott  megrendelésnek  (ajánlattétel)  az  ELO  Könyvkiadó  Kft.  általi  írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött elfogadása.

1. Megrendelési tudnivalók

1.1. 
A jelen ÁSZF tárgya az ELO Könyvkiadó Kft. által kínált teljes Tananyagsorozat Megrendelő általi megvásárlása, és az ELO Könyvkiadó Kft. általi leszállítása, amely Tananyagsorozat tartalmazza a hozzá tartozó valamennyi Tananyagcsomagot. A Megrendelő minden esetben a teljes Tananyagsorozatra ad le megrendelést; kizárólag egyes Tananyagcsomagok vagy Tananyagcsomag-részek megrendelésére, azok lemondására nincs lehetőség.

1.2.
A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének legrövidebb időtartamát (azaz a Tananyagcsomag-küldés rendszerességét) az adott Tananyagsorozatra vonatkozó, az ELO Könyvkiadó Kft. honlapjáról letölthető tájékoztató, valamint a honlapon található megrendelőlap (elektronikus formanyomtatvány) tartalmazza. A Tananyagsorozat részletvétellel történő értékesítésének időtartama a részletfizetés 4.1. pont szerinti tempójának módosításával változhat.

1.3. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. Tananyagsorozatai kuponon, megrendelőlapon, minden esetben az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével rendelhetők meg. A megrendelés leadására elektronikus és postai úton, faxon, telefonon, valamint a honlapon keresztül van lehetőség. A Tananyagsorozat megrendelhető az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, telefonon keresztül is.

1.4.
A Szerződés a Megrendelő által a fentiekben meghatározott módon leadott megrendelésnek (ajánlattétel) az ELO Könyvkiadó Kft. általi írásbeli, futárszolgálattal, utánvétellel küldött Visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ELO Könyvkiadó Kft. a megrendelést legkésőbb 20 (azaz húsz) naptári napon belül futárszolgálattal, utánvétellel nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az ELO Könyvkiadó Kft. a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg megküldi a Megrendelő számára a megrendelés előtt a Megrendelő által megismert ÁSZF-et, amely az ELO Könyvkiadó Kft. honlapjánwww.elo.hu/aszf alatt mindenkor elérhető.

1.5. 
Az elektronikusan leadott megrendelések esetén az ELO Könyvkiadó Kft. automatikus visszaigazoló rendszerüzenetet is küld a megrendelés megérkezéséről a Megrendelő által szolgáltatott elérhetőségek egyikére, amely szerződéses kötelmet  még  nem  jelent,  és  nem  helyettesíti  a  futárszolgálattal,  utánvétellel  küldött  Visszaigazolást  sem. A Megrendelő fax vagy e-mail elérhetősége megadásával a faxon, illetőleg e-mailen történő automatikus rendszer- visszaigazolást kifejezetten elfogadja.

1.6. 
Amennyiben a Megrendelőnek az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben nincs lejárt tartozása, illetve amennyiben a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé sem áll fenn tartozása, akkor egyidejűleg vagy egymást követően több Tananyagsorozatot is megrendelhet, illetve amennyiben a Tananyagsorozat 4. csomagját (7-8. lecke) még nem kapta meg, válthat a Tananyagsorozatok között. A Tananyagsorozatok közötti váltásra egy megrendelés keretein belül egyszer kerülhet sor. Tananyagsorozatok közötti váltás esetén a már kifizetett vételárrészleteket az ELO Könyvkiadó Kft. az új Tananyagsorozat árába nem számítja be. Amennyiben a Megrendelőnek az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben lejárt tartozása áll fenn, illetve amennyiben a Megrendelő az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódóan képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft. felé tartozása áll fenn, további Tananyagsorozatra megrendelést nem adhat le, illetve nem válthat a Tananyagsorozatok között. A tartozás kiegyenlítésével és ennek igazolásával a Megrendelőt ismét megilletik ezek a jogok. Tartozás esetén az ELO Könyvkiadó Kft. jogában áll a megrendelést egyedi elbírálás alapján engedélyezni.

2. Fizetési és szállítási feltételek

2.1. 
A Tananyagsorozatok mindenkori bruttó listaára az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján, a www.elo.hu/listaar címen érhetők el. A szállítás költsége a Megrendelőt terheli a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, melynek mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. mindenkori díjszabása szerint alakul. A szállítás aktuális költségei az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a Tananyagsorozat megrendelése menüpont alatt érhetők el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

2.2. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. reklámkiadványaiban, egyéb marketingcsatornáin, illetve a honlapon közölt akciós árai a 2.1. pontban meghatározott mindenkori listaáraktól eltérhetnek, illetve kedvezményes ajánlatot az ELO Könyvkiadó Kft. személyre szabottan is tehet. Amennyiben a Megrendelő egy árkedvezményt tartalmazó felhívás alapján rendeli meg a tananyagsorozatot, a Szerződés a kedvezményes áron jön létre. Amennyiben a Szerződés megkötését követő 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül a Megrendelő egy olyan névre szóló személyes reklámajánlatot kap, amelyben szereplő kedvezmény meghaladja a Szerződés megkötésének alapjául szolgáló kedvezményt, és azt a Megrendelő az ajánlat kézhezvételétől számított 8 (azaz nyolc) naptári napon belül írásban igényli, illetve igazolja, akkor a Megrendelő részére a soron következő esedékes és azt követő valamennyi számla a nagyobb kedvezmény érvényesítésével kerül kiállításra. A magasabb kedvezmény a már kifizetett vételárrészlet tekintetében utólag nem érvényesíthető.

2.3.
Amennyiben a Megrendelő a teljes Tananyagsorozathoz tartozó valamennyi Tananyagcsomag egyidejű átvételére ad le megrendelést (Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés), az ELO Könyvkiadó Kft. a Megrendelőnek számlát küld a Tananyagsorozat teljes árával és a Tananyagsorozatot utánvétellel küldi meg. Utánvételes megrendelés során az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.
Kizárólag Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén van lehetőség személyes átvételre az ELO Könyvkiadó Kft. ügyfélszolgálatán, kizárólag az ELO Könyvkiadó Kft.-vel előre egyeztetett időpontban. Személyes átvétel esetén a Megrendelő szállítási költséggel nem tartozik. Személyes átvétel esetén a Megrendelő csak készpénzzel történő fizetéssel teljesíthet.

A 2017. 01. 01-től időszakos kampányaink során leadott komplett megrendelés esetén a számlán feltüntetett típusú és elnevezésű tabletet adunk tananyagcsomagjaink mellett ajándékba. Az ajánlat kizárólag komplett tempó választása esetén, az akcióban feltüntetett kedvezményes áron érvényes a következő tanfolyamok kivételével: Angol nyelvtanfolyam gyerekeknek, Gépírás és szövegszerkesztés tanfolyam, Excel-Access tanfolyam, Word-PowerPoint tanfolyam és a felújítás alatt álló tanfolyamaink. Az ELO Könyvkiadó Kft. a kampány ideje alatt történő, az ajándéktárgy forgalmazását súlyosan érintő eseménynél a változás jogát fenntartja, önhibáján kívül, a forgalmazásból eredő készülékhiány esetén az ajándéktárgyat azonos képességű, értékű termékkel pótolja.

2.4.
Az ELO Könyvkiadó Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés helyett a Megrendelő a Tananyagsorozat árát részletekben fizesse meg a 4.1. pontban foglaltak szerint. A vételárrészlet esedékessége normál és gyorsított tempójú részletfizetés esetén havonta, késleltetett tempójú részletfizetés esetén kéthavonta, a számla kiállításától számított 21 (azaz huszonegy) naptári napon belül esedékes. A számlát az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Tananyagcsomagokkal együtt juttatja el a Megrendelőnek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla kelte és kézhezvétele között eltelt időre figyelemmel fizetési haladékra nem jogosult, és késedelmes fizetése esetén beállnak annak jogkövetkezményei.

2.5. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagot a tárgyhó azon napjáig törekszik eljuttatni a Megrendelő részére, melyet a Visszaigazolásban az adott Tananyagsorozatra vonatkozóan meghatározott, amely azonban nem tekintendő határozott szállítási határidőként, így a postai vagy más kézbesítés hibájából eredő esetleges későbbi kiszállításért az ELO Könyvkiadó Kft.-t felelősség nem terheli.

2.6.
Feltéve, hogy az adott Tananyagsorozatra vonatkozó tájékoztató másképp nem rendelkezik, minden Tananyagcsomag 1 tankönyvet és abban 2 leckét, valamint Tananyagsorozattól függően mellékleteket és házi feladatot tartalmazhat. (Amennyiben nem rendelte meg az Európai Levelező Oktatási Kft. képzési szolgáltatását, a házi feladat visszaküldésére és az Európai Levelező Oktatási Kft. általi kijavításra nem jogosult.) Az ELO Könyvkiadó Kft. az adott Tananyagsorozathoz kapcsolódó első Tananyagcsomaggal együtt (normál és késleltetett tempó esetén 1 darab, gyorsított tempó esetén 2 darab Tananyagcsomag) a Megrendelőnek számlát küld. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagsorozatot futárszolgálattal küldi meg a Megrendelőnek; a Tananyagsorozat teljes ára a szállítási költségekkel együtt átvételkor fizetendő meg a futárnak. A kiszállítás előtt a futárszolgálat a szolgáltatásától függően telefonon előzetesen értesítheti a Megrendelőt a csomag érkezéséről.

2.7. 
A 2.6. pontban foglalt Tananyagcsomagokon felüli valamennyi további Tananyagcsomag postai küldeményként kerül megküldésre. A küldemény tartalmazza a csekket, illetve a számlát a fizetendő összeggel és a fizetési határidővel. A csekken, illetve számlán szereplő összeg magában foglalja az aktuális Tananyagcsomag árát és a szállítási költséget is. A Tananyagcsomagok ára a csekk befizetésével vagy banki átutalással is rendezhető. Az ELO Könyvkiadó Kft. bankszámlaszáma:

BBRT   10102244-41854300-02004001

A „Megjegyzés” rovatban a regisztrációs számot, annak a számlának a számlaszámát, aminek a kiegyenlítésére a fizetés történik és a Megrendelő nevét egyértelműen fel kell tüntetni. A nem megfelelően kitöltött átutalási megbízásokból eredő kifogásokért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget.

2.8. 
Amennyiben a kiszállított Tananyagcsomag, vagy annak valamely része hibás, hiányos, sérült, illetve nem a megfelelő Tananyagcsomagot tartalmazza, a Megrendelő köteles azt a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb két hónapon belül az ELO Könyvkiadó Kft. részére a hiba megjelölésével visszaküldeni, és az ELO Könyvkiadó Kft. köteles azt haladéktalanul, térítésmentesen kicserélni. Amennyiben a Tananyagcsomag a Megrendelőnek felróható okból sérült, illetve válik hibássá, hiányossá, a Megrendelő új, térítésmentes példányra nem támaszthat igényt, és a kicseréléssel járó költségek, ideértve az új Tananyagcsomag árát és a postaköltséget, a Megrendelőt terhelik, valamint a már kifizetett Tananyagcsomag tekintetében visszatérítési igénnyel nem léphet fel.

2.9.
Az ELO Könyvkiadó Kft. hibás teljesítése esetén a Megrendelő kellékszavatossági, valamint termékszavatossági jogokat érvényesíthet. Az ELO Könyvkiadó Kft. erről szóló részletes tájékoztatója a www.elo.hu/kellekszavatossag alatt található.

A kellékszavatossági és termékszavatossági jogok a tabletes kampányokban ajándékként mellékelt, a számlán feltüntetett típusú és elnevezésű tablet esetében nem érvényesíthetőek, az ajándéktárgy meghibásodásáért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget. Az ajándéktárgyhoz kapcsolódó jótállás (garancia) vagy szavatosság a termék forgalmazójánál, illetve a garanciajegyen feltüntetett szerviznél érvényesíthető.

3. Késedelmes fizetés

3.1.
Amennyiben a Megrendelő a Tananyagcsomag ellenértékét a 2.4. pontban meghatározott fizetési határidőig nem egyenlítette ki, az ELO Könyvkiadó Kft. késedelmi díjat számol fel. A késedelmi díj sávosan növekszik, mértéke függ a ki nem egyenlített Tananyagcsomagok számától és a fizetési késedelem időtartamától. A késedelmi díj mindenkori mértéke az ELO Könyvkiadó Kft. honlapján a www.elo.hu/kesedelmi oldal alatt elérhető. A Megrendelő a késedelmi díj mértékét kifejezetten megfelelőnek fogadja el. Az ELO Könyvkiadó Kft. a késedelmi díjakat tartalmazó kondíciós listáját a Megrendelő kifejezett kérésére írásban is megküldi.

3.2. 
Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az ELO Könyvkiadó Kft. 15 (azaz tizenöt) naptári napos határidő kitűzésével írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek, amely nem érinti a késedelmi díj esedékességét. A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult az addig esedékessé vált követelés késedelmi díjjal növelt összegének érvényesítése céljából követeléskezelő céget megbízni, illetve a követelést az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bíróság előtt érvényesíteni, továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.3.
A fizetési felszólításban kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően az ELO Könyvkiadó Kft. – amennyiben ELO Könyvkiadó Kft. nem él felmondási jogával – jogosult a Tananyagcsomag-küldést a számlatartozás és késedelmi díjak maradéktalan kiegyenlítéséig, legfeljebb 3 hónapra felfüggeszteni, amely időszakban további vételárrészlet nem válik esedékessé. A felfüggesztés nem érinti az ELO Könyvkiadó Kft. 3.2. pontban foglalt jogát az addig esedékessé vált követelés behajtása iránt. A késedelmi díj a felfüggesztés időtartama alatt is felszámításra kerül. Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési tempónak megfelelően.

3.4. 
Amennyiben a Megrendelő a tartozását a felfüggesztés időtartama alatt sem rendezi, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely nem érinti a Megrendelő ezen időpontig esedékessé vált fizetési kötelezettségeit.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1.
A Megrendelő a Tananyagsorozatot az alábbi részletekben rendelheti meg:

    a) normál tempó – havonta 1 Tananyagcsomag
    b) késleltetett tempó – kéthavonta 1 Tananyagcsomag
    c) gyorsított tempó – havonta 2 Tananyagcsomag
    d) Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés

Az egyes Tananyagcsomagok a megrendelés során megadott részletekben kerülnek megküldésre. Amennyiben a Megrendelő nem jelölte meg a kívánt ütemet, vagy egyszerre többet jelölt, úgy az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes tananyagcsomagokat normál tempóban kézbesíti. A Megrendelő – ide nem értve, amennyiben tartozása áll fenn az ELO Könyvkiadó Kft.-vel szemben – jogosult a részletfizetés tempóját a Szerződés időtartama alatt bármikor, bármennyiszer, írásban vagy telefonon megváltoztatni.

4.2. 
A Tananyagsorozat küldése a Szerződés teljes időtartama alatt legfeljebb összesen három hónap időtartamra bármikor a Megrendelő írásban vagy telefonon előterjesztett kérelmére halasztható. A halasztás feltétele, hogy a Megrendelőnek ne legyen lejárt tartozása az ELO Könyvkiadó Kft.-vel – és amennyiben képzést is igénybe vett, úgy az Európai Levelező Oktatási Kft-vel – szemben. A halasztás alatt az ELO Könyvkiadó Kft. a Tananyagcsomagokat nem küldi meg a Megrendelő részére, a Megrendelő pedig nem köteles a vételárrészletek fizetésére.
A halasztás időtartamát követően az ELO Könyvkiadó Kft. folytatja a Tananyagcsomag küldését az addigi részletfizetési rendszerességének megfelelően. A halasztás egyebekben nem érinti a felek jogviszonyát, azaz a Szerződésből fakadó egyéb jogok és kötelezettségek továbbra is érvényesek és hatályosak, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

4.3.
A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkező változást 5 (azaz öt) munkanapon belül az ELO Könyvkiadó Kft.-nek írásban bejelenteni.

4.4.
Amennyiben a Tananyagcsomag a 2.5. pontban meghatározott időpontig nem érkezik meg a Megrendelő részére, a Megrendelő köteles azt az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálatán 15 (azaz tizenöt) naptári napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása úgy értelmezendő, hogy a Megrendelő a Tananyagcsomagot átvette, és a mulasztásból igény utólag nem támasztható.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a szállítás során elveszett Tananyagcsomagot kérésre a Szerződés időtartama alatt 3 (azaz három) alkalommal díjmentesen, ezt követően költségtérítés ellenében újraküldi. Amennyiben a Tananyagcsomag azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert annak címe megváltozott és a 4.3. pont szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, akkor a Megrendelőt nem illeti meg jelen pontban foglalt jogok érvényesítése.

5. A Szerződés megszűnése

5.1. Elállás
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag – tekintettel arra, hogy a Tananyagcsomagot meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni -  kézhezvételétől számított 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül írásban, indoklás nélkül elállni a Szerződéstől, valamint ez esetben köteles a Tananyagcsomagot, valamint a hozzá tartozó számlát ajánlott küldeményként visszaküldeni az ELO Könyvkiadó Kft. részére. A Megrendelő az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja.
A Megrendelő elállása esetén az ELO Könyvkiadó Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget, ideértve a Tananyagcsomag díját, a postaköltséget és adminisztrációs díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni. Az ELO Könyvkiadó Kft. ezt az összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelő a Tananyagcsomagot vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte - a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Tananyagcsomag visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Megrendelőt ezen-felül egyéb költség nem terheli, ide nem értve a Tananyagcsomag nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését.

A tabletes kampányokban vásárolt tananyagcsomag esetében a fogyasztó a szerződéstől való elállási szándékát a kézhezvételtől számító 14 napon belül indoklás nélkül írásban jelezheti . Ez esetben a fogyasztó köteles a tananyagcsomagot, az ajándéktárgyként mellékelt, a számlán feltüntetett típusú és elnevezésű tabletet, valamint a hozzájuk tartozó számlát ajánlott küldeményként hiánytalanul és sértetlen állapotban visszaküldeni az ELO Könyvkiadó Kft . részére. Az ajándéktárgyként mellékelt, a számlán feltüntetett típusú és elnevezésű tablet nem rendeltetésszerű használatból eredő káráért az ELO Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget, annak költsége és visszatérítése elállás esetén a fogyasztót terheli.

5.2. Felmondás a Próbahónap alatt
A Megrendelő jogosult az első Tananyagcsomag kézhezvételét követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon túl, de még a Próbahónap alatt írásban a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő csak az első Tananyagcsomag díjának megfizetésére köteles. Komplett Szállítást Tartalmazó Megrendelés esetén a teljes Tananyagsorozat kézhezvételét követő 14 (azaz tizennégy) naptári napon túl felmondás nem érvényesíthető.

5.3. Felmondás a Próbahónapot követően
Amennyiben a Megrendelő a Próbahónapot követően a Szerződést meg kívánja szüntetni, arra 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Bánatpénz megfizetése esetén jogosult. A Bánatpénz megfizetésén túl a Megrendelő a Szerződés szerinti további fizetési – így például a lejárt vételárrészlet és/vagy késedelmidíj-fizetési – kötelezettségeit is teljesíteni köteles. A Szerződést a Megrendelő kifejezetten a Szerződés felmondására irányuló írásbeli nyilatkozattal mondhatja fel, és a Bánatpénzt az ELO Könyvkiadó Kft. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül köteles megfizetni. Nem minősül a Szerződés felmondásának a Tananyagcsomagok vagy a teljes Tananyagsorozat visszaküldése vagy át nem vétele vagy egyéb tartalmú panaszlevél. A felmondással érintett hónapra eső Tananyagcsomag(ok) vételárának megfizetésére Megrendelő abban az esetben köteles, amennyiben a Tananyagcsomag ELO Könyvkiadó Kft. általi postára adása megtörtént a felmondási nyilatkozat ELO Könyvkiadó Kft.-vel történő közlését megelőzően. A Megrendelő mentesül a Tananyagsorozat hátralékos, még le nem szállított Tananyagcsomagokkal esedékessé váló vételárrészeinek megfizetése alól, és nem jogosult e Tananyagcsomagokra. A Megrendelő a már kifizetett vételárrészek visszafizetését nem követelheti.

5.4. Az ELO Könyvkiadó Kft. felmondási joga
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas az ELO Könyvkiadó Kft. jogi, üzleti, gazdasági érdekeinek a veszélyeztetésére vagy megsértésére, mely esetben szerződésszegésenként 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint Kötbér megfizetésére kötelezi a Megrendelőt az erre vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 8 (azaz nyolc) munkanapon belül, továbbá az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Kötbéren felüli kárát érvényesíteni. A Megrendelő szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő sorozatos fizetési késedelme, az ELO Könyvkiadó Kft. jó hírnevének vagy szerzői jogainak megsértése, vagy ha a Megrendelő nem elérhető az adott címen.

5.5. Egyoldalú módosítás
Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et, valamint valamennyi, egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses feltételt, ideértve az árat egyoldalúan módosítani, valamint a biztosított kedvezményt egyoldalúan megvonni. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

    a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
    b) ha  a  Szerződés  teljesítésének  körülményeiben  olyan  lényeges  változás  következik  be,  amely  a  Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
    c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
    d) ha a megrendelés lényeges tartalmi elemei módosulnak az ELO Könyvkiadó Kft. határozata alapján;
    e) ha a módosítást az ELO Könyvkiadó Kft. egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

5.6. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az ELO Könyvkiadó Kft. részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.

5.7.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 naptári nappal a módosítás lényegi elemeit honlapján jól látható módon közzéteszi, továbbá a Megrendelővel az ELO Könyvkiadó Kft.-nél szokásos módok egyikén közli.

5.8. 
Megrendelőnek joga van az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Megrendelő felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Megrendelő azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a már kiszállított és a tárgyhóra eső tananyagcsomagokat kifizetni, mentesül azonban a Próbahónapon túli felmondás esetén fizetendő Bánatpénz megfizetése, illetve, amennyiben a Megrendelő Szerződése jelen ÁSZF hatályba lépése előtt jött létre, a megrendeléskor érvényes ÁSZF szerinti szerződés felmondása esetére előírt összegek megfizetése alól.

6. Adatkezelési tájékoztató

6.1. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. a mindenkor hatályos Információs törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Tananyagsorozatokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO Könyvkiadó Kft., illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez.
Az ELO Könyvkiadó Kft. részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található.

7. Egyebek

7.1. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatai, tananyagcsomagjai és azok minden része – ideértve a hanganyagokat is – szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja az ELO Könyvkiadó Kft. A Megrendelő a megvásárolt Tananyagsorozatot mint műpéldányt kizárólag saját célból jogosult felhasználni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az ELO Könyvkiadó Kft. a rendelkezésére bocsátotta.
Az ELO Könyvkiadó Kft. kizárólagos joga többek között, hogy a Tananyagcsomagokat bármely formában és adathordozón többszörözze és terjessze, és hogy ezekre másnak engedélyt adjon.

7.2.
A Megrendelő a Tananyagcsomagokat, a teljes Tananyagsorozat megszerzését követően sem adhatja bérbe vagy haszonbérbe, azon szerzői jogot semmilyen formában sem szerez, azt csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően használhatja és ruházhatja át.

Feltételek

7.3. 
A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott címen nem elérhető, nem fellelhető, az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, a levelekre nem válaszol, illetve a Tananyagcsomagok a megadott címről visszaérkeznek, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a Megrendelő személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és a Megrendelő elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.

7.4.
A Megrendelő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve levél, fax és e-mail útján élhet, továbbá panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (1052 Budapest, Vámház u. 7.) fordulhat. Az ELO cégcsoport az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

7.5.
Az ELO cégcsoport kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálata az előző pontban meghatározott panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatairól általános tájékoztatást nyújt.

7.6.
Ha a Megrendelő az ELO Könyvkiadó Kft. közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az ELO Könyvkiadó Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

7.7. 
A határidő teljesítése szempontjából a napokban megállapított határidő esetén a határidő utolsó napján, a hónapok- ban megállapított határidő esetén a hónap utolsó napján foganatosított cselekmény teljesítésnek tekintendő.

7.8. 
A Szerződés – függetlenül a megrendelés leadásának a módjától – írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes. A Megrendelő hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF vagy az ELO Könyvkiadó Kft. az adott jognyilatkozat vonatkozásában ezt lehetővé teszi.

7.9.
Az ELO Könyvkiadó Kft. az egyes Szerződésekről nyilvántartást vezet.

7.10. 
Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

7.11.
Jelen Szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.

7.12.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.

7.13.
Az ELO Könyvkiadó Kft. jótállást nem vállal.

Kelt Budapest, 2017.02.24.


ELO Könyvkiadó Kft.
 
       Általános Szerződés Feltételei (ÁSZF)
Digitális tananyagsorozat vásárlására –
 
 
1. BEVEZETŐ
 
1.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. (székhely: 1117 Budapest, Galvani út 44., cégjegyzékszám: 01-09-184711, levelezési cím: 0909 Budapest, e-mail cím: elo@elo.hu, telefonszám: 06 1 206 1775, fax száma: 06 1 206 1770) Tananyagsorozatok kiadásával, terjesztésével és értékesítésével foglalkozó társaság. 
1.2. 
Az ELO Könyvkiadó Kft. a www.elo.hu honlapján („Honlap”) ügyféloldalt működtet („Ügyféloldal”), melyen keresztül egyedi felhasználónévvel és jelszóval hozzáférhető a Tananyagsorozat.
1.3.
A Tananyagsorozat több, tartalmilag egymásra épülő tananyagcsomag összessége, amely pdf. formátumban hozzáférhető az Ügyféloldalon („Tananyagsorozat”).
 
 
2. AZ ÁSZF TÁRGYA ÉS HATÁLYA
 
2.1.
A jelen ÁSZF hatálya az ELO Könyvkiadó Kft. által forgalmazott, digitális Tananyagsorozatnak megrendelő általi megvásárlására és az ELO Könyvkiadó Kft. általi rendelkezésre bocsátására terjed ki 2017. augusztus 18. napjától. A jelen ÁSZF visszavonásig érvényes.
 
2.2.
A jelen ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető és hozzáférhető, előzetesen megismerhető. Az ÁSZF bárki által tárolható és a Honlapon bármikor előhívható.
 
3. A MEGRENDELÉS MENETE
 
3.1.
A digitális Tananyagsorozat nem vásárolható meg szabadon, arra kizárólag azok jogosultak, akik részére az ELO Könyvkiadó Kft. a vásárlás lehetőségét telemarketinges megkeresés útján biztosítja.
 
3.2.
A megrendelő kizárólag a teljes Tananyagsorozatot rendelheti meg az ahhoz tartozó valamennyi tananyagcsomaggal együtt. Az egyes tananyagcsomagok önmagukban nem megrendelhetők.
 
3.3.
Az ELO Könyvkiadó Kft. digitális Tananyagsorozata kizárólag az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos értékesítési csatornáján rendelhető meg. Amennyiben a megrendelő az ELO Könyvkiadó Kft. által tett ajánlatot elfogadja, az ELO Könyvkiadó Kft. a megrendelő által megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küld a megrendelésről, amely egyúttal tartalmazza a fizetési tudnivalókat, a jelen ÁSZF-et, továbbá a megrendelő 4.1 pont szerinti nyilatkozatát. A megrendelő az e-mail elérhetősége megadásával az e-mailen történő visszaigazolást kifejezetten elfogadja.
 
3.4.
A Tananyagsorozat árának kiegyenlítését követően az ELO Könyvkiadó Kft. e-mailben megküldi a megrendelő részére a belépési kódot, amelynek segítségével a Tananyagsorozat hozzáférhetővé válik az Ügyféloldalon.
 
3.5.
A digitális Tananyagsorozat megvásárlásával a megrendelő a jelen ÁSZF-et elfogadja.
 
4. FIZETÉSI FELTÉTELEK
 
4.1.
A megrendelő a digitális Tananyagsorozat ellenértékeként egy egyszeri, egyösszegű adminisztrációs díjat fizet, amely tartalmaz valamennyi díjat és költséget. Részletfizetésre nincs lehetőség.
 
4.2.
A vételár és az adminisztrációs díj kiegyenlítése bankkártyával vagy postai készpénzátutalási megbízás (csekk) útján lehetséges. 
 
5. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS KIZÁRTSÁGA
 
5.1
A digitális Tananyagsorozat mint digitális adattartalom nem tárgyi adathordozón kerül átadásra, így a megrendelő tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet 20. § szakaszában foglalt indokolás nélküli elállási és felmondási jog a megrendelőt nem illeti meg.
 
6. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
6.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a mindenkor hatályos, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a megrendelő személyes adatait. Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további tananyagsorozatokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A megrendelő az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az ELO Könyvkiadó Kft., illetve további adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az ELO Könyvkiadó Kft. részletes adatkezelési tájékoztatója a www.elo.hu/elo-adatkezelesi-tajekoztato alatt található. Az ELO Könyvkiadó Kft. adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-72880/2014, NAIH-72881/2014.
 
7. SZERZŐI JOGOK
 
7.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvényben („Szjtv.”) foglaltak szerint kizárólagos felhasználási engedéllyel rendelkezik a Tananyagsorozat és az annak részét képező valamennyi tananyagcsomag bármilyen módon történő felhasználására – így különösen azok többszörözésére és terjesztésére – és ezért az ELO Könyvkiadó Kft.-t az ebből fakadó valamennyi jogosultság megilleti. 
 
7.2.
A megrendelő a megvásárolt tananyagsorozatot kizárólag saját célból jogosult felhasználni akként, hogy az abban levő ismereteket megismerje, elsajátítsa, és azokat kizárólag abban a formában használhatja fel, ahogy az ELO Könyvkiadó Kft. a rendelkezésére bocsátotta. A megrendelő – az Szjtv.-ben foglalt kivételekkel – különösen nem jogosult a Tananyagsorozat és annak elválaszthatatlan részét képező tananyagcsomagok többszörözésére, terjesztésére, nyilvános előadására, sugárzással vagy másként bármilyen módon a nyilvánossághoz való közvetítésére, átdolgozására és kiállítására.
 
7.3.
A Tananyagsorozat és annak elválaszthatatlan részét képező tananyagcsomagok bármilyen szerzői jogi jogsértést megvalósító felhasználása esetén a jogsértővel szemben az ELO Könyvkiadó Kft. közvetlenül felléphet és az általa szükségesnek tartott lépéseket a jogsértővel szemben megteheti. A szerzői jogok megsértése esetén az ELO Könyvkiadó Kft. a jogsértővel szemben – az eset körülményeihez képest – a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:
 
7.3.1.
követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
7.3.2.
követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
7.3.3.
követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
7.3.4.
követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
7.3.5.
követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
7.3.6.
követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.
 
7.4.
A szerzői jog megsértése esetén a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítés is követelhető. Az Szjtv.-ben szabályozott személyhez fűződő jog megsértése esetén a polgári jog általános szabályai szerint sérelemdíj is követelhető.
 
7.5.
A szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése – az eset összes körülményét figyelembe véve – szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt is megvalósíthat.
 
8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
 
8.1.
A megrendelő panaszjogával az ELO cégcsoport ügyfélszolgálatán telefonon, illetve írásban (e-mailben, levélben vagy faxon) élhet. Az ELO cégcsoport benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ. Az ELO cégcsoport kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. A szolgáltatás nem emelet díjas. Az ELO Könyvkiadó Kft. telefonos ügyfélszolgálata a panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatairól általános tájékoztatást nyújt.
 
8.2.
Amennyiben a megrendelő fogyasztó, panaszával Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályhoz (1052 Budapest, Városház u. 7.) is fordulhat.  
 
8.3.
Ha a megrendelő az ELO Könyvkiadó Kft.-nél sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
 
Az ELO Könyvkiadó Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
 
9. TERMÉKSZAVATOSSÁG, KELLÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
 
9.1.
Az ELO Könyvkiadó Kft. hibás teljesítése esetén a megrendelő kellékszavatossági, valamint termékszavatossági jogokat érvényesíthet. Az ELO Könyvkiadó Kft. erről szóló részletes tájékoztatója a www.elo.hu/kellekszavatossag alatt található.
 
9.2.
Az ELO Könyvkiadó Kft. jótállást nem vállal.
 
10.
AZ ELO KÖNYVKIADÓ KFT. FELELŐSSÉGE
 
10.1.
A megrendelő tudomásul veszi, hogy az ELO Könyvkiadó Kft. nem felelős a Honlap vagy az Ügyféloldal használatának következményeként a megrendelő számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a megrendelő számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.
 
10.2.
A megrendelő a Honlapot és az Ügyféloldalt kizárólag saját felelősségére használja, és az ELO Könyvkiadó Kft. nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Honlap vagy az Ügyféloldal használatából ered.
 
10.3.
Az ELO Könyvkiadó Kft. a Honlapon a Honlapról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el. Ilyen esetben az ELO Könyvkiadó Kft. a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő bármilyen kárért.
 
11. EGYEBEK
 
11.1.
A megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa megadott e-mail címen nem elérhető és az ügyfélszolgálattal nem kommunikál, az ELO Könyvkiadó Kft. jogosult a személyes adatai alapján az illetékes hatóságot megkeresni, és az elérhetőségeiről tájékoztatást kérni.
 
11.2.
Jelen ÁSZF és a szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.
 
11.3.
Jelen szerződésből eredő vitákban a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.
 
11.4.
Az ELO Könyvkiadó Kft. tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben.
 
11.5.
Ha jelen ÁSZF bármely előírása érvénytelennek bizonyulna, ez nem befolyásolja az egyéb előírások érvényességét. A részben vagy egészben érvénytelen előírás az ahhoz legközelebb álló és a felek szándékát a lehető legteljesebb módon figyelembe vevő előírással pótlandó. E szabály alkalmazandó a jelen ÁSZF-ben esetlegesen nem szabályozott tényállásokra is.
 
11.6.
A jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeket a megrendelő harmadik személyek részére semmilyen formában nem ruházhatja át és nem engedményezheti kivéve, ha ahhoz a Kiadó előzetesen, írásban, kifejezetten hozzájárul.
 
Kelt Budapest, 2017.08.18.