Apple iPad nyereményjáték

Apple iPad nyereményjáték

"Töltsd le ingyenes próbaleckéinket, értesülj legújabb ajánlatainkról, 
és nyerj egy Apple iPadet!"

Apple iPad nyereményjáték részvételi szabályzata

A nyereményjáték szervezője

1. A jelen üzletpolitikai (reklám) célú nyereményjáték szervezője az ELO Könyvkiadó Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 52., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-184711, továbbiakban: ELO vagy Szervező).

Részvételi feltételek

2. A nyereményjátékban részt vehet minden magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú természetes személy.

3. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont), továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A nyereményjátékban való részvétel menete

4. A nyereményjátékban részt vehet, aki nyereményjáték időtartama alatt szabályos és önkéntes regisztrációval letölti valamely ingyenes próbaleckét a https://www.elo.hu/probalecke vagy a https://www.elo.hu/nyerj-egy-apple-ipadet-probaleckeinkkel oldalon, illetve az https://www.elo.hu weboldal aloldalain, és hozzájárul, hogy a megadott elérhetőségeken az ELO marketing céllal megkeresse. A részvétel további feltétele, hogy a próbaleckét igénybevevő személy a próbalecke letöltésekor megadja valós nevét, érvényes e-mail címét és érvényes magyarországi telefonszámát (továbbiakban: Játékos).

5. Érvénytelen a regisztráció, ha a Játékos adatszolgáltatási kötelezettségével visszaél, így különösen, ha nem saját adatait adja meg, vagy ha hibás adatokat közöl.

6. Egy Játékos egyszer vehet részt a nyereményjátékban, több próbalecke letöltése esetén is.

7. A nyereményjátékban való részvétel nem kötelezi a Játékost az ELO áruinak, azaz az ELO tananyag-sorozatainak megvásárlására, tehát a nyereményjátékban való részvétel nem kötött vásárláshoz, illetve szolgáltatás igénybevételéhez. A Szervező semmilyen módon nem ellenőrzi, hogy a Játékos utóbb ténylegesen kipróbálta-e a próbaleckét.

8. A próbalecke igénybevétele és a nyereményjátékban való részvétel ingyenes.

9. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos elfogadja a jelen részvételi szabályzatot.

Kizárás

10. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékból kizárja azokat a Játékosokat, akik valótlan adatokat adnak meg, illetve megsértik a jelen részvételi szabályzatot. Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely az ELO által szervezett promócióban, nyereményjátékban tisztességtelenül jár el.

A nyeremény 1 db Apple iPad 7 (2019) 10.2 Wi-Fi 128GB, ezüst.

11. A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható és nem cserélhető.

A nyereményjáték időtartama

12. A nyereményjáték 2020. július 1. 00:00 órától 2020. augusztus 31. 23:59 óráig tart.

Sorsolás

13. A nyereményjáték nyertesének sorsolása a nyereményjáték időtartamának utolsó napját követő második munkanap 10:00 óra.

14. A nyertes Játékos (a továbbiakban: Nyertes) kiválasztása nem nyilvános sorsolás útján, gépi úton, egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik.

A Nyertes értesítése, nyeremény átadása

15. A Nyertes a sorsolást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül kap értesítést a megadott elérhetőségei egyikén a nyeremény átvételének részletes feltételeiről. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről.

16. A nyeremény legkésőbb az értesítés napjától számított 60. naptári napon vehető át. A Nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőn belül sor kerüljön. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény jelen pontban írt határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

17. A nyereményt az ELO futárszolgálattal küldi meg a nyertes részére a nyertes által írásban kért címre. A futárszolgálat költségeit az ELO viseli. Az ELO nem vállal felelősséget a kézbesítés meghiúsulásáért, késedelemért, illetve a kézbesítés, valamint szállítás során keletkezett károkért.

18. A nyereményjátékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

Adatvédelmi rendelkezések

19. Az ELO a Játékos alább adatait kezeli:

Kezelt Adatok Köre Adatkezelés Célja Adatkezelés Jogalapja Adatkezelés Időtartama
e-mail cím, telefonszám, név, a nyereményjátékban történő részvételhez, a próbalecke igényléséhez és a marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás dátuma, időpontja, lakcím nyereményjáték lebonyolítása, nyertes értesítése, nyeremény kézbesítése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések, próbalecke küldése az érdeklődők részére Érintett hozzájárulása Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

Adattovábbítás Címzettje Továbbított Adatok Adattovábbítás Jogalapja
SPRINTER Futárszolgálat, 1097 Budapest, Táblás utca 39. címzett neve, címe, e-mail, telefonszám Postatv. 54. § (1) bekezdése.

A részvételi feltételek elfogadásával a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy az ELO által a nyereményjáték során bekért és általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a fentiekben ismertetett célokból felhasználja. Az adatkezelő az ELO, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indokolás nélkül kérheti a következő címen: Budapest, 0909 vagy a következő e-mail címen: elo@elo.hu. A Játékos ugyanezen a címen jogosult a személyes adataihoz hozzáférni, az adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását kérni vagy az adatkezelés ellen tiltakozni, valamint joga van adathordozhatósághoz. A Játékos a Szervező adatkezelésével összefüggésben jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

20. A jelen részvételi szabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes; az adatszolgáltatás elmaradása esetén a nyereményjátékban való részvétel nem lehetséges. A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy
a. amennyiben nem adja meg a nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a nyereményjátékból való kizáráshoz vezet, valamint
b. amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

21. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

22. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, és kifejezetten hozzájárul ezen felvételek és származékaik akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a Szervező bármely, különösen marketing célú kommunikációja során történő felhasználásához idő-, és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. ELO az így készült felvételek szerzői vagyoni jogait megszerzi, azok felett kizárólagos és korlátlan rendelkezési jogot szerez.

23. A Szervező adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-72881/2014.

Vegyes rendelkezések

24. A megrendelések hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

25. A Szervezőt a nyeremény tekintetében szavatosság, jótállás nem terheli, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti.

26. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A részvételi szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a weboldalán. A Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjék.

27. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a Szervező weboldalán. A nyereményjáték szabályzata a https://elo.hu/apple-ipad-nyeremenyjatek internetes oldalon jelenik meg.

28. A Szervező bármely, a jelen nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a résztvevők Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.


Budapest, 2020. július 25.