Angol középhaladó nyelvtanfolyam

Angol nyelvtanfolyam középhaladóknak
ELO online

Ha egyszerű élethelyzetekben már kommunikál angolul, turistaként megérti beszélgetőtársát és megérteti önmagát, akkor sikerélményei arra sarkallhatják, hogy elmélyítse nyelvtudását. A középhaladó angol nyelvtanfolyam tananyaga, a gazdagon illusztrált nyelvkönyv, a hanganyag és a multimédiás gyakorló program, az ELO online kitűnő lehetőséget kínál nyelvtani és kulturális ismeretei gyarapításához, a Memoplus szótanuló programmal pedig szókincsét fejlesztheti. A tanfolyam elvégzésével akár B1 + B1+ szintnek megfelelő nyelvtudásra is szert tehet.

11 750 Ft helyett

csak 
10 575 Ft */hó
* A tanfolyam tartalmazza az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatát. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.
Információk
Tempó
Tematika
Árak

Vizsga partnerintézményünknél - Angol nyelvtanfolyam középhaladóknak

Angol nyelvből kétnapos nyelvvizsgatréninget szervezünk, amelynek keretében megismerheti és gyakorolhatja az ITK ORIGÓ alapfokú nyelvvizsga szóbeli és írásbeli feladattípusait. Ugye Önt sem kell meggyőzni arról, hogy a nyelvtudás manapság elengedhetetlen? Legyen szó bármilyen irodai munkáról vagy akár turizmusról, vendéglátásról, az idegen nyelveken történő kommunikálás napjainkban alapkövetelmény. Éljen a gyakorlási lehetőséggel!

FONTOS INFORMÁCIÓK:

 • Helyszín: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.
 • Tréningek csoportlétszáma: minimum 10 fő, maximum 12 fő.
 • A tréningek csak megfelelő csoportlétszám esetén indulnak! Az érdeklődők jelentkezését folyamatosan fogadjuk.

A kitöltött jelentkezési lapot e-mailben, faxon vagy postai úton lehet visszaküldeni. A jelentkezési lap itt letölthető.

Kizárólag 18 éven felüliek jelentkezhetnek, ugyanis a kiskorúakért nem áll módunkban felelősséget vállalni!

Jelentkezését, érdeklődését az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Mészáros Csilla
Telefon: (1) 382-0610/147
Fax: (1) 206-1770
E-mail: meszaros.csilla@elo.hu
Cím: 1117 Budapest, Galvani u. 44.
Levelezési cím: ELO Kft., Budapest, 0909

 

Gyakorlati tanfolyam partnerünknél - Angol nyelvtanfolyam középhaladóknak

Normál

Normál tempó esetén havonta egy tananyagcsomagot szállítunk. Egy csomag két leckét tartalmaz, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, az is a csomag részét képezi.

Gyorsított

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg gyorsított tempóban nem rendelhető a tanfolyam.

Késleltetett

Tananyagsorozatunk felújítása miatt jelenleg csak normál tempóban rendelhető a tanfolyam.

Komplett

Komplett megrendelés esetén a teljes tananyagsorozatot kapja kézhez. Ebben az esetben Ön az összes leckét egyszerre kapja meg, és amennyiben az adott tananyagsorozathoz CD is tartozik, azok is a csomag részét képezik. Ha ezt a tempót választja, a tanfolyam hosszától függetlenül 24 hónap áll rendelkezésére a tananyag elsajátítására.

1. lecke: English around the world
Átismételjük az angol kezdő tananyagban megtanult igeidőket. Fejlesztheti az országok és nemzetiségek neveivel kapcsolatos szókincsét.

2. lecke: Technology and Communication
Bemutatjuk, hogyan kell kérdéseket feltenni a why, where, what, how stb. kérdőszókkal. Gyarapíthatja a telefonbeszélgetéssel és a számítógéppel kapcsolatos szókincsét.

3. lecke: Family Fortunes
Kitérünk a neither, either és both szavak mondatban történő alkalmazására. Ismertetjük, hogyan kell a rokonsági fokot leíró kifejezéseket használni.

4. lecke: Look alike
Megtanulhat mondatokat szerkeszteni a Present Simple és a Present Continuous alkalmazásával. Elsajátíthatja a személyleírással kapcsolatos tudnivalókat.

5. lecke: Memories
Ismertetjük a szabályos és rendhagyó igék múlt időben történő használatát. Bemutatjuk a used to szerkezet alkalmazását.

6. lecke: Feelings
Megtanulhat mondatokat szerkeszteni a Past Simple és Past Continuous igeidőkkel. Bemutatjuk, hogyan kell helyesen alkalmazni az angol határozószókat.

7. lecke: Shopping
Bemutatjuk a few, a few, little, a little szavak helyes használatát. Megtanulhatja a vásárlással és reklamációval kapcsolatos szófordulatokat.

8. lecke: Banking
Ismertetjük, hogyan kell alkalmazni az all, most, no, none szavakat. Fejlesztheti a pénzügyekkel és a bankszektorral kapcsolatos szókincsét.

9. lecke: Language practice
Gyakorolhatja a különböző igeidők, kérdéstípusok alkalmazását. Szóbeli és írásbeli feladatokat oldhat meg a both és neither szavakkal,a make, let, be allowed to igék,a used to do, be used to doing szerkezetekkel kapcsolatban.

10. lecke: Language practice
Növelheti a bevásárlással kapcsolatos szókincsét. Gyakorolhatja a melléknevek, a határozószók és az elbeszélő igeidők használatát.

11. lecke: Car journeys
Áttekintjük, hogy kell helyesen használni a can, could, may módbeli segédigéket és a be able to, valamint a be allowed to szerkezeteket. Gyarapíthatja az autóval kapcsolatos szókincsét.

12. lecke: Travelling by plane and train
Tanulhat a must, mustn’t, have to, should, ought to, be supposed to segédigék alkalmazásáról. Bővítjük a repülőgépen és vonaton történő utazással kapcsolatos szókincsét.

13. lecke: Sport
Megtanulhatja helyesen használni a mellékneves szerkezeteket közép- és felsőfokban. Bővítjük a sporttal kapcsolatos szókincsét. Képes lesz a sportról egy rövid szöveget megírni.

14. lecke: Extreme sports
Áttekintjük a határozószók közép- és felsőfokát. Gyarapíthatja az extrém sportokkal kapcsolatos szókincsét és képes lesz az extrém sportok tekintetében megnyilatkozni.

15. lecke: The press – politics, crime
Növelheti a sajtóval, a politikával és a bűnözéssel kapcsolatos szókincsét. Képes lesz megírni egy levelet az újság kiadójának.

16. lecke: Leisure time
Ismertetjük a Present Perfect Continuous igeidő helyes használatát. Megtanulhatja a szabad idő eltöltésével kapcsolatos fontosabb kifejezéseket.

17. lecke: Must love dogs
Gyarapíthatja a reklámok és hirdetések témakörére vonatkozó szókincsét. Megtanulhatja, hogyan kell megírni egy rövid újsághirdetést.

18. lecke: What business are you in?
A jelzői mellékmondatokra vonatkozó nyelvtani feladatokat oldhat meg. (non-defining relative clauses). Fejlesztheti az üzleti élettel kapcsolatos szókincsét.

19. lecke: Language practice
Gyakorolhatja a melléknevek és a határozószók ragozását, valamint a módbeli segédigék alkalmazását. A sporttal, az utazással és az érdeklődési körrel kapcsolatos feladatokat oldhat meg.

20. lecke: Language practice
Átismételjük a Present Perfect Simple és Present Perfect Continuous igeidőket. Gyakoroljuk a jelzői mellékmondatokat: defining és non-defining relative clauses.

21. lecke: Touring the city
Megtanulhatja a Present Simple és Present Continuous igeidőt a jövőre vonatkozólag használni. Gyarapíthatja a turizmussal és a városnézéssel kapcsolatos szókincsét.

22. lecke: The world ahead
Bemutatjuk a Future Simple igeidő és a be going to szerkezet helyes használatát. Gyakorolhatja a jövő idő kifejezésére szolgáló szerkezeteket.

23. lecke: How does it work?
Képes lesz megérteni a használati utasítások szövegét. Áttekintjük nulladik típusú – if you… – feltételes mondatok alkalmazását.

24. lecke: If I win, I will lower the taxes
Gyakorolhatja az I. típusú feltételes módot. Tanulhat a Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban lévő politikai és választási rendszerről.

25. lecke: Having a hard time?
Bemutatjuk a II. típusú feltételes mondatok használatát. Képes lesz megkülönböztetni a feltételes mondatok két típusát.

26. lecke: How to behave well?
Áttekintjük a függő kérdések használatát. Elsajátíthatja a Do you mind… kezdetű udvariassági fordulatok alkalmazását és a kérdések helyes hanglejtését.

27. lecke: Unusual places
Bemutatjuk a Past Perfect igeidő helyes használatát. Fejlesztheti a földrajzzal kapcsolatos szókincsét. Megtanulhatja az írásjelek és a központozás szabályait az angol nyelvben.

28. lecke: Unusual stories
Bővítheti az irodalommal kapcsolatos szókincsét. Képes lesz megérteni különböző irodalmi szövegeket.

29. lecke: Language practice
Gyakorolhatja a jövő idő különböző kifejezési módjait, a nulladik és az I. típusú feltételes mondatok használatát. Fejlesztheti az olvasási-, beszéd- és íráskészségét.

30. lecke: Language practice
Gyakorolhatja a II. típusú feltételes módot, és a közvetett kérdés alkalmazását. Tovább fejlesztheti ezzel kapcsolatos olvasási-, beszéd- és íráskészségét.

31. lecke: Gossip
Áttekintjük a függő beszéd szerkezetét. Kiejtési gyakorlatokat oldhat meg. Képes lesz interjú alapján megírni egy cikket.

32. lecke: TV serials
Bemutatjuk, hogyan kell kérdéseket és parancsokat/tiltásokat függő beszédben használni. Fejlesztheti a filmmel és televízióval kapcsolatos szókincsét.

33. lecke: Fit and healthy
Megtanulhatja az -ea- betűkapcsolat helyes kiejtését különböző szavakban. Bővítheti az egészséges táplálkozással és életmóddal kapcsolatos szókincsét.

34. lecke: Sleep well
Elsajátíthatja a gerund alakok (-ing végződésű igék) elöljárószók után és alanyként való használatát. Képes lesz az igékből történő főnévképzésre és melléknévképzésre.

35. lecke: How coffee is made
Áttekintjük a szenvedő szerkezet használatát jelen és jövő időben. Elsajátíthatja a kávé- és papírtermeléssel kapcsolatos kifejezéseket.

36. lecke: Discoveries
Elsajátíthatja a szenvedő alak használatát a megismert igeidőkben, és begyakorolhatja a különféle hangcsoportok kiejtését. Bővítheti a felfedezésekkel és találmányokkal kapcsolatos szókincsét.

37. lecke: Luck is blind
Ismertetjük a wish / if only / it’s time / I’d rather… kifejezésekkel alkotott szerkezetek használatát. A kiejtési tudnivalókat összegző feladatokat végezhet el.

38. lecke: Catastrophes and ecology
Megtanulhatja a III. típusú feltételes mondat használatát. Elsajátíthatja a wish + Past Perfect szerkezetű mondatokat és alkalmazásukat. Növelheti az ökológia és a katasztrófák témakörével kapcsolatos szókincsét.

39. lecke: Language practice
Gyakorolhatja a függő beszéd használatát kijelentő mondatokban, kérdésekben és tagadásokban, valamint a to do / doing / do igei alakokat, és az elöljárószók alkalmazását.

40. lecke: Language practice
Átismételjük a szenvedő szerkezetet, a III. típusú feltételes módot, az I wish / If only / It’s time, I’d rather… szerkezeteket. Ezekkel kapcsolatban mondatfordításokat gyakorolhat.

Angol nyelvtanfolyam középhaladóknak tartalma:

 • 20 tananyagcsomag az ELO Könyvkiadó Kft.-től, mely 40 leckét tartalmaz , valamint 20 db MP3 formátumú hanganyagot
 • (Új!) ELO online szolgáltatást, mely 40 leckét tartalmazó interaktív és gyakorlatias feladataival még teljesebbé teszi a nyelvtanulást
 • Az Európai Levelező Oktatási Kft. szaktanári segítséget biztosító képzése.

Rendelhető extra kiegészítők a tanfolyamhoz:

 • ELO online online tananyag
 • Memo+ PC szótanuló program
 • Memo+ Mobil szótanuló program

Tanfolyamunkat ajánljuk mindazoknak:

 • akik szeretnék fejleszteni angol nyelvtudásukat,
 • akiknek a munkájához nélkülözhetetlen a magabiztos nyelvtudás,
 • akik szeretnének angol nyelvű újságcikkeket, internetes oldalakat olvasni.

A középhaladó angol nyelvtanfolyam végére:

 • képes lesz az angol nyelvű kommunikációra utazásai és a munkája során,
 • használhatja nyelvtudását írásbeli érintkezésre mind a munkájában, mind a magánéletében,
 • munkavállalási lehetőségei kiszélesednek nyelvismeretének köszönhetően.

További hasznos információk a tanfolyamról:

 • A képzés szolgáltatás megrendelésével házi feladatokat oldhat meg, melyeket szaktanárok javítanak ki, illetve a tanfolyam elvégzéséről igazolást kaphat.
 • A tanfolyam oktatási programját itt töltheti le!
Tananyagcsomag (40db lecke)
Tananyagcsomag
(40db lecke)
Letölthető MP3
Letölthető MP3
ELO online online tananyag
ELO online
online tananyag
Memo+ szótanuló program (PC)
Memo+ szótanuló
program (PC)
Memo+ szótanuló program (mobil)
Memo+ szótanuló
alkalmazás (mobil)
9 675 Ft/hó* Megrendelem
10 575 Ft/hó* Megrendelem
10 775 Ft/hó* Megrendelem
11 475 Ft/hó* Megrendelem
11 175 Ft/hó* Megrendelem
11 675 Ft/hó* Megrendelem
11 875 Ft/hó* Megrendelem
12 375 Ft/hó* Megrendelem
* Az ár az Európai Levelező Oktatási Kft. képzését is tartalmazza, melynek díja 1.250 Ft / tananyagcsomag. Az ár online bankkártyás fizetés esetén érvényes.